Teadus-, arendus- ja loometegevus  ning  nende  õpetamine Eestis on  vabad  ning  ülikoolid ja  teadusasutused  on  seaduses ettenähtud  piires  autonoomsed  (EV  põhiseadus), kuid  vabadus  ei  ole  absoluutne.  See on piiratud vastutusega inimese, ühiskonna, loodus- ja kultuuri keskkonna ees. Vastutuse võtmine on eeltingimus, mis tagab ühiskonna usalduse teaduse ja teadlaste vastu.

Hea teadustava jagab vastutuse väärtuste ja tegevuspõhimõtete järgimise eest teadusasutuse ja teadlase vahel, rõhutades ülikooli rolli teadustöö keskkonna kujundamisel. Teadusasutuse vastutus hõlmab:
 

  1. väljaõpet ja koolitust;
  2. nõustamist;
  3. töökeskkonna kujundamist ning
  4. hea teadustava rikkumiskahtluste ja kaebuste menetlemist.

Detailsema ülevaate nii teadlase kui ka ülikooli vastutusest saab ülikooli poolt kokkuleppena heaks kiidetud Eesti hea teadustava dokumendist, kus on toodud tegevuspõhimõtted, mis puudutavad teadustöö eri osi: 

  1. teadustöö kavandamist ja tegemist; 
  2. autorsuse, teadustöö tulemuste avaldamise ja rakendamise küsimusi;
  3. teaduskeskkonna valdkonda ning 
  4. hea teadustava järgimise, edendamise ja rakendamise küsimusi.

Head teadust toetava ja edendava organisatsioonikultuuri loomisel on oluline roll nii ülikooli erinevate üksuste juhtidel kui ka igal teadlasel ning teadustööd toetavatel tugitöötajatel. Teadlastel on ühelt poolt kohustus ise järgida hea teadustava põhimõtteid ning teisalt anda oma panus ülikooli head teadust toetava organisatsioonikultuuri kujundamisel, sh abistades ja nõustades kolleege ning juhtides tähelepanu hea teadustava põhimõtetele. Eriline rõhuasetus on noorte teadlaste järelkasvu juhendamisel ning nõustamisel. Kuna teadus põhineb lisaks ühiskonna usaldusele teaduse vastu ka teadlaste vastastikusel usaldusel, on oluline, et kõik teadlased järgiksid head teadustava ja saaksid eeldada, et sama teevad nende kolleegid.

Hea teadus ei ole võrdsustatav pelgalt hea teadustava rikkumisest hoidumisega, vaid on laiem mõiste, mis sisaldab endas nii olulistele väärtustele truuks jäämist kui ka teaduskorralduse sellist struktuuri, mis võimaldab tagada teaduse usaldusväärsuse ja terviklikkuse. Head teadust iseloomustavad eetiliselt kavandatud ja läbiviidud teadusuuringud, eetiliselt koostatud ja avaldatud teaduspublikatsioonid.

Hea teadustava järgimiseks, aga ka selleks, et vajadusel  rikkumise kahtlusi ja kaebusi menetleda, peab kujunema üldine arusaam, mida head teadustava järgivaks või väärkäitumiseks pidada. See arusaam on aga ajas arenev: mida rohkem eetilisi dilemmasid avalikult läbi arutatakse, seda ühtsemaks kujunevad arusaamad. Eetika küsimuste menetlemise teeb keerulisemaks ka mõningane praktikate erinevus erialati.

Ülikool võtab vastuse hea teadustava toetava keskkonna ja organisatsioonikultuuri loomise eest. Selleks ülikool teavitab, koolitab, koostab juhendeid hea teadustava rakendamise eesmärgil ning nõustab üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi ning koostööpartnereid. 

Head teadustava käsitlevad koodeksid ja juhendmaterjalid

Teadustöö aluseks on teaduse eetos. Teadlastelt oodatatakse, et nad vastaksid kõrgetele intellektuaalsetele nõudmistele ja eeldatakse, et nad tänu oma laiadele teadmistele käituvad loomupäraselt eetiliselt. Samas konkurents ressursside pärast ja poliitiline surve soodustavad huvide konflikti ja sellest tulenevalt ebaeetilist käitumist teaduslikus tegevuses. Teadlase vastutus on olla teadlik ja järgida oma tegevuses teaduseetika põhimõtteid, kokkulepitud siseriiklikke (Hea teadustava, 2017) ja rahvusvahelisi (nt ALLEA, 2017)  hea teadustava printsiipe ning teadustegevusega seotud praktikaid käsitlevaid regulatsioone (sh seoses teaduspublitseerimise, teaduskoostööga, teadusprojektide taotlemise ja elluviimisega, teadusandmetega, intellektuaalsete ja varaliste õigustega, konfidentsiaalsuspõhimõtetega jms). 

Vältimaks teadusuuringute eetika erinevat tõlgendust, on loodud mitmetes teadusharudes omad eetikakoodeksid, mis annavad valdkonna teadlastele täiendavaid juhiseid teadustöö vastutustundlikuks läbiviimiseks. 

Teadustegevust puudutavate regulatsioonide ja kordade osas nõustavad Tallinna Ülikooli teadlasi teadusosakonna töötajad ning instituutide teaduskoordinaatorid ja -assistendid. Ülikoolis kehtivad korrad ja neid selgitavad materjalid on leitavad siseveebis.

Hea teadustava ja teaduseetika osas on ülikoolis loomisel nõustamissüsteem, pakutakse koolitusi ning täiendatakse pidevalt juhendmaterjale, mis on süstematiseeritult koondatud allolevasse tabelisse. 

Teema / küsimus Kellelt / kust küsida nõu Viited regulatsioonidele ja juhendmaterjalidele (lingid)
Hea teadustava põhimõtted Teadusosakond, teadus- koordinaatorid

Eesti teadlaste eetikakoodeks (2002)

Euroopa teaduse eetikakoodeks 2023

OECD (2007). Best Practices for Ensuring
Scientific Integrity and Preventing Misconduct

Singapore Statement of Research Integrity (2010)

Code of conduct social science research UNESCO 

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (2006)

TLU eetikakomitee TLU eetikakomitee esimees, TLU eetikakomitee liikmed ja sekretär TLU eetikakomitee, statuut ja taotluse vormid

Eetikakomitee poolt koostatud juhend uurijale
 

Teadusrahastuse taotlemist, projektide elluviimist, aruandlust ja auditeerimist toetavad juhendid TLU teadusosakond
Instituudi teaduskoordinaator ja teadusassistendid
Instituudi finantsspetsialist
TLÜ juhised rahastuse taotlejatele

Juhendmaterjalid (sh Projektide kord, Asjaajamiskord jms)

H2020 online manual: Ethics

Juhised eetikaküsimuste lahendamiseks personaalse uurimitoetuse taotluses (2019)
 

Teadusandmete kogumine, haldamine ja säilitamine TLU akadeemiline raamatukogu  Teadusandmete info siseveebis

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

  TLU andmekaitse spetsialist

DataDOI (sh TLU teadusandmed koostöölepingu alusel TUga)

Andmehaldusplaani kontrollnimekiri (Haridusteaduste instituut)
 

Intellektuaalomand TAO jurist  Intellektuaalomandi õiguskaitse eeskiri TLUs
Publitseerimine ja autorlus sh plagiaat ja selle vältimine TLU akadeemiline raamatukogu  Open access: avatud juurdepääs 

Ajakirjade “must” nimekiri 

Plagiaat, selle vältimise juhis, plagiaadituvastusprogramm Urkund
 

Täienduskoolitused (sh eetika teemadel) Personaliosakond Täienduskoolituste info siseveebis

TLU akadeemiliste sündmuste info välisveebis (nt teadusseminarid, töötoad jms

Täiendavat teaduseetika alast lugemist   Tartu Ülikooli Eetikakeskus (2007): Eetikakoodeksite käsiraamat 

Teadus- ja inimuuringute eetiliste põhimõtete järgimine pandeemia eriolukorras (2020)

Soovitused teaduseetika rikkumiste uurimiseks (2019)

Survey Report: Research Integrity

Practices in Science Europe Member Organisations (2016)

Workshop Report: Advancing Research Integrity Practices and Policies: From Recommendation to Implementation (2016)

Seven reasons to care about integrity in research (2015)

Briefing_Paper_Research_Integrity (2015)

Andres Soosaar Meditsiinieetika.Tartu Ülikooli kirjastus (2016)