bakalaureuseõpe

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida üle 40 päeva- ja sessioonõppe eriala vahel. Leia sobiv eriala ja tule Tallinna Ülikooli!

Vaata erialasid     Vaata rakenduskõrghariduse erialasid

2021/2022. õa sisseastumise ajakava

21. juuni - 1. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
28.-29. juuni ja 1. juuli

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis (28.-29.06 kell 10.00-16.00, 1.07 kell 12.00-18.00). Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik ja ka neid, kellel puudub ID-kaart ja internetis avalduse esitamise võimalus.

2. juuli

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal (kell 10.00-15.00)

NB! Avaldust 2. juulil enam esitada ei saa! Kohapeale saab tuua ainult lisadokumente varem esitatud avalduse juurde.

5.-14. juuli Sisseastumiseksamid
15. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad (õppekohtade pakkumine)
18. juuli

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg (neile, kellele pakuti kohta 15. juulil).
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Kui 2020. ja 2021. aastal gümnaasiumi lõpetanud isik soovib kandideerida erialale, kus on nõutud riigieksami tulemus, siis peab ta gümnaasiumi lõpetades sooritama kandideerimiseks vajalikud riigieksamid. Eksameid sooritamata nendele erialadele kandideerida ei saa, kus on vajalik ka riigieksami tulemus.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis või välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest. Sellised kandidaadid kandideerimise jaoks riigieksameid sooritama ei pea. Tingimus ei kehti 2020. ja 2021. aastal keskkooli lõpetanud kandidaatidele (vt esimest punkti).
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Haridust tõendavaid dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli kampuses Narva mnt 29 ja Haapsalu kolledžis. Meili teel võetakse haridust tõendavaid dokumente vastu ainult juhul, kui need on digiallkirjastatud dokumendi väljastaja poolt ja saadetakse väljastanud asutuse poolt otse ülikooli (vastuvott@tlu.ee).
 • Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või riigieksamiteta. Vaata täpsemalt!
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema eesti keele tase B1. Vaata siit, mis tõendab keeletaset ja kes peab osalema ülikooli keeletestil.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses. Vaata vaide nõudeid siit.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist).
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega (osakoormusega õppimine on enamasti tasuline, vt õppekulude hüvitamise kohta siit).

 • Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

   

Lae alla vastuvõtutingimused- ja kord

 

Lisainfo

 

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135
Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 8.00-16.00. 22. juunil vastatakse telefonile kuni 12.00, 23.-25. juunil telefonile ei vastata.