Teadmussiirde doktorantuur

Teadmussiirde doktorantuuri raames viib doktorant läbi uurimust partnerasutusele või -ettevõttele ja ülikoolile olulisel teemal. Teadmussiirde-doktorant on immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli doktoriõppe õppekavale, kuid töötab ja viib oma teadustööd läbi partneri juures. Riiklikult on teadmussiirde doktorantuuri laiendamine seatud prioriteediks, mistõttu on teadmussiirde doktorantuuri kohtade loomiseks välja töötatud toetusmeede (SekMo vt Eesti Teadusagentuuri veebileht või meetme määrus Riigiteatajas).

HUVI KOOSTÖÖKS JA UURIMISTEEMA LEIDMINE

Kui tunnete huvi doktoriõppe alaseks koostööks Tallinna Ülikooliga võtke, palun, kontakti vastava teadusvaldkonna akadeemilise üksusega (pöörduda võib teaduskoordinaatori poole) või teadusosakonna doktoriõppe talitusega (Ursula Haava, ursula.haava@tlu.ee).  Olete väga teretulnud teid huvitava uurimisteemaga, kuid oleme valmis aruteluks, et leida sobiv teema üheskoos. Koostöölepingu sõlmimiseks vajalikes sammudes lepitakse kokku sobivat õppekava haldava akadeemilise üksusega. 

JUHENDAMINE

Juhendajaid peab teadmussiirde-doktorandil olema vähemalt kaks, üks neist esindab TLÜd ja teine partnerit. Teadmussiirde partneripoolne juhendaja peab omama piisavat erialast kompetentsi, kuid ei pea olema doktorikraadiga. Mõlemad juhendajad osalevad doktorandi uurimistöö läbiviimise toetamises ning tööjaotuse kohta sõlmitakse vastav leping. Uurimustöö vajadusi arvestades võib täiendavalt kaasata konsultandi ülikoolist või partnerettevõttest või -asutusest. 

KOOSTÖÖLEPING

Enne koostöölepingu sõlmimist leitakse arutelude käigus sobiv uurimisteema ja juhendajad ning selgitatakse, kas teadusmussiirde õppekoht luuakse partneri poolt välja valitud kandidaadile või täidetakse avaliku konkursi korras. Koostöölepingus lepitakse kokku uurimisteemas, juhendajates, vastuvõtu ja immatrikuleerimisega seotus, teadmussiirde-doktorandi õppe- ja teadustöö korralduses ning intellektuaalomandit puudutavates küsimustes. Koostöö leping valmib teadusosakonnas, kuid selle allkirjastab akadeemilise üksuse juht.

KANDIDAADI LEIDMINE JA VASTUVÕTT

Teadmussiirde-doktorandi vastuvõtt ja immatrikuleerimine ülikooli on paindlikum kui teiste doktorantide vastuvõtt. Vastavalt koostöölepingule toimub teadumussiirde doktorantuuri õppekoha täitmiseks kas avalik konkurss või vastuvõtueksam konkreetsele partneri poolt nimetatud kandidaadile. 

Juhul kui partneril on olemas konkreetne kandidaat, hinnatakse vastuvõtueksami käigus kandidaadi sobivust doktoriõppesse. Kandidaat esitab nõutud dokumendid ja peab ületama sisseastumislävendi vastuvõtueksamil. Vastuvõtukomisjonis osaleb lisaks TLÜ komisjoniliikmetele ka partneri esindaja. 

Juhul kui partner ei nimeta konkreetset kandidaati, korraldatakse avalik konkurss sobiva kandidaadi leidmiseks. Kandidaadid esitavad sisseastumiseks nõutud dokumendid ja peavad ületama sisseastumislävendi vastuvõtueksamil. Vastuvõtukomisjonis osaleb lisaks TLÜ komisjoniliikmetele ka partneri esindaja. 

Teadmussiirde-doktorant esitab hiljemalt 4 kuud peale immatrikuleerimist individuaalse õppe- ja teadustöö kava, mis on kooskõlastatud nii ülikooli kui partneri poolse juhendajaga. 

TEADMUSSIIRDE-DOKTORANDI TÖÖLEPING

Partner sõlmib teadmussiirde-doktorandiga töölepingu, milles kajastub doktoriuurimuse läbiviimine arvestuslikult vähemalt 20 tunni mahus nädalas. Juhul kui partner soovib taotleda toetust teadmussiirde doktorantuuriga seotud meetmetest, peab doktoriuurimuse läbiviimine moodustama olenevalt rahastaja nõuetest vähemalt 75% töötaja tööülesannetest.

TEADMUSSIIRDE-DOKTORANDI ÕPPE- JA TEADUSTÖÖ KORRALDUS

Teadmussiirde-doktorant osaleb õppetöös Tallinna Ülikoolis, kuid viib oma teadustööd läbi partneri juures. Teadmussiirde-doktorandi edasijõudmist hinnatakse atesteerimisel, mis toimub üldjuhul kord aastas. Atesteerimiskomisjoni võib kuuluda ka partneri esindaja kui see on kokku lepitud koostöölepingus.

Koostöölepingu alusel loodud õppekohale immatrikuleeritud doktorant-nooremteadur

Koostöölepinguga luuakse doktoriõppe õppekoht TLÜ-s. Doktorant-nooremteadur on immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli doktoriõppe õppekavale ja töötab ülikoolis nooremteadurina. Koostöölepinguga doktorant-nooremteadur viib läbi uurimust partnerasutusele või -ettevõttele ja ülikoolile olulisel teemal. Koostöölepinguga doktorant-nooremteaduri õppekoha loomist ja uurimistöö läbiviimist rahastab (osaliselt) partnerasutus või -ettevõte. 

HUVI KOOSTÖÖKS JA UURMISTEEMA LEIDMINE

Kui tunnete huvi doktoriõppe alaseks koostööks Tallinna Ülikooliga võtke, palun, kontakti vastava teadusvaldkonna akadeemilise üksusega (pöörduda võib teaduskoordinaatori poole) või teadusosakonna doktoriõppe talitusega (Ursula Haava, ursula.haava@tlu.ee). Olete väga teretulnud teid huvitava uurimisteemaga, kuid oleme valmis aruteluks, et leida sobiv teema üheskoos. Koostöölepingu sõlmimiseks vajalikes sammudes lepitakse kokku sobivat õppekava haldava akadeemilise üksusega.

JUHENDAMINE

Doktorant-nooremteaduri juhendajad võivad kokkuleppel olla nii ülikoolist kui partneri juurest, kuid peavad vastama TLÜ juhendajatele kehtestatud nõuetele (so doktorikraad ja vähemalt ühe doktoritöö mahus teadustööd viimase viie aasta jooksul). Uurimustöö vajadusi arvestades võib kaasata konsultandi partnerettevõttest või -asutusest. 

KOOSTÖÖLEPING

Kui on leitud sobiv uurimisteema, sõlmitakse koostööleping ülikooli ja partneri vahel. Koostöölepingus lepitakse kokku uurimisteema, juhendajad, vastuvõtu ja immatrikuleerimisega seotud tingimused ja tähtajad, samuti doktorant-nooremteaduri õppe- ja teadustöö korraldust, parneripoolset rahastust ning intellektuaalomandit puudutavates küsimustes. Koostöölepingu koostamist koordineerib teadusosakond, kuid selle allkirjastab akadeemilise üksuse juht.

KANDIDAADI LEIDMINE JA VASTUVÕTT

Doktorant-nooremteaduri õppekoha täitmiseks toimub avalik konkurss. Kandidaat esitab sisseastumiseks nõutud dokumendid ja peab ületama sisseastumislävendi vastuvõtueksamil. Vastuvõtukomisjonis võib lisaks TLÜ töötajatele osaleda ka partneri esindaja, kui selles on kokku lepitud koostöölepingus. Doktorant-nooremteadur sõlmib immatrikuleerimisel ülikooliga töölepingu ja esitab hiljemalt 4 kuud peale immatrikuleerimist individuaalse õppe- ja teadustöö kava. 

DOKTORANT-NOOREMTEADURI ÕPPE- JA TEADUSTÖÖ KORRALDUS

Doktorant-nooremteadur, kelle uurimustööd toetab partner, viib oma õppe- ja teadustööd läbi sarnaselt teistele doktorantidele, kuid teadustöö läbiviimine võib toimuda osaliselt partneri juures või partneriga koostöös kui see tuleneb koostöölepingust.
Doktorant-nooremteaduri edasijõudmist hinnatakse atesteerimisel, mis toimub üldjuhul kord aastas. Atesteerimiskomisjoni võib kuuluda ka partneri esindaja kui see on kokku lepitud koostöölepingus.

Ühishuviga doktoritööd läbiviiv doktorant

Partneri ja ülikooli ühises huvis konkreetse doktoritöö teema osas võib kokku leppida nii enne doktoriõppe koha väljakuulutamist kui juba õpinguid ja teadustööd alustanud doktorandi teemaga seotult. Partnerasutus või -ettevõte sõlmib ülikooliga ühiste huvide kinnitamiseks koostöölepingu, kus kinnitatakse huvi doktorant-nooremteaduri või doktorant-üliõpilase uurimustöö läbiviimise toetamiseks ning võimalusel lepitakse kokku koostöö muudes detailides. Partner üldjuhul ei osale doktoriõppe kohale kandidaadi leidmises ja vastuvõtu protsessis ega ole otseselt seotud doktorandi õppe- ja teadustöö korraldamisega ülikoolis. Partneri poolt toetatakse doktoranti seoses tema teadustööga läbi kaasjuhendamise, konsultatsioonide, ligipääsu võimaldamise vajalikule taristule või muul kokkulepitud viisil.

HUVI KOOSTÖÖKS JA UURMISTEEMA LEIDMINE

Kui tunnete huvi doktoriõppe alaseks koostööks Tallinna Ülikooliga võtke, palun, kontakti vastava teadusvaldkonna akadeemilise üksusega (pöörduda võib teaduskoordinaatori poole) või teadusosakonna doktoriõppe talitusega (Ursula Haava, ursula.haava@tlu.ee). Olete väga teretulnud teid huvitava uurimisteemaga, kuid oleme valmis aruteluks, et leida sobiv teema üheskoos.

Koostöölepingu sõlmimiseks vajalikes sammudes lepitakse kokku sobivat õppekava haldava akadeemilise üksusega.

JUHENDAMINE

Doktorandi juhendajad peavad vastama TLÜ juhendajatele kehtestatud nõuetele (so doktorikraad ja vähemalt ühe doktoritöö mahus teadustööd viimase viie aasta jooksul). Võimalik on kokku leppida, et kaasjuhendaja või konsultant on partnerettevõttest või- asutusest.

KOOSTÖÖLEPING

Kui on leitud sobiv uurimisteema, sõlmitakse koostöösleping ülikooli ja partneri vahel. Koostöölepingus lepitakse kokku uurimisteemas, juhendajates, vastuvõtu ja immatrikuleerimisega seotud tingimustes ja tähtaegades, doktorandi õppe- ja teadustöö korralduses, partneripoolses toetuses ning intellektuaalomandit puudutavates küsimustes. Koostööleping valmib teadusosakonnas, kuid selle allkirjastab akadeemilise üksuse juht.

LISAINFO

Ursula Haava
doktoriõppe peaspetsialist
Teadusosakond
5620 4482
ursula.haava@tlu.ee