Vaata erialasid

Avaldust esitama

2024/2025. õa suvise sisseastumise ajakava

20.05–01.07 kell 15.00 Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
26.06 kell 13–18 ja 28.06 kell 8–13

Lisadokumentide vastuvõtt Tallinna Ülikooli Astra majas (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik. Skannitud dokumendid on võimalik SAISis avaldusele lisada ning sel juhul ei pea ise dokumente kohale tooma.

Nendel kuupäevadel on võimalik avaldust ka kohapeal esitada. 

juuli Vastuvõtueksamid
  Doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, hiljemalt 12. juulil
 

Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

Rahvusvaheline on ka ülikoolis õppivate doktorantide kogukond. Kõrvuti Eestist pärit doktorantidega õpib siin hulk välisriikidest pärit doktorante.

Õppetöö toimub doktoriõppekavade järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui ka inglise keeles. Õppekavad on avatud hariduse, humanitaar-, sotsiaal-, loodus- ja terviseteaduste valdkonnas.

Usume, et erinevate koolkondade ja traditsioonide kokkupuutel sünnivad uued ja innovaatilised ideed ning arenevad iseseisvad kriitiliselt mõtlevad noored teadlased ja tippspetsialistid. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks, et kõik doktorandid omandavad õpingute jooksul välisülikoolis õppimise ja teadustöö tegemise kogemuse. Stipendiumivõimalusi mobiilsuseks on mitmeid ning ülikool toetab doktorante sobiva välisülikooli või teadusasutuse leidmisel.

Sisuline teadusalane koostöö ülikooli ja doktorandi vahel algab juhendajast, kuid võiks kujuneda õpingute jooksul oluliselt laiemaks. Tallinna Ülikool on prioriteediks seadnud interdistsiplinaarsete teadusrühmade loomise ja vastavate algatuste ning teadusprojektide toetamise. Meie soov on, et doktorandid mitte ainult ei osaleks aktiivselt koduinstituudi teadustöös, vaid tooksid värskeid ideid ülikooli vereringesse ning looksid või aitaksid tugevdada sildu erinevate teadus- ja loometöö valdkondade vahel.

Kandideerimine

  • Doktoriõppesse on oodatud kandideerima magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga inimesed.
  • Välisriigis omandatud magistriharidust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
  • Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.
  • Vastuvõtt toimub sisseastumiseksamite tulemuste põhjal õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
  • Doktoriõppe õppekohtade jaotuse kinnitab senat.
  • Vastuvõtueksami hindamisel rakendatakse ülikoolis kehtivat hindamissüsteemi, mille kohaselt doktoriõppe vastuvõtueksami viimane positiivne tulemus on 75 ja maksimumväärtus 100 punkti.

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

  1. Avaldus (avaldusi võetakse vastu vastuvõtukomisjoni poolt välja kuulutatud ajavahemikul)
  2. Doktoritöö kava, mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud
  3. Elulookirjeldus (CV)

Õppeaeg

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4–8 aastat, vastavalt invididuaalses õppe- ja teadustöö kavas kokkulepitule. Doktorikraadi omandamiseks on vaja läbida doktoriõppekavas ettenähtud õpingud, teha teadustööd ning kirjutada ja kaitsta doktoriväitekiri.

Lisainfo

Kui olete otsustanud ühe Tallinna Ülikooli doktoriõppekava kasuks, siis viige ennast kurssi vastuvõtunõuetega. Võtke kindlasti ühendust ka õppekava kuraatoriga, et uurida võimalusi ning pidada aru oma huvist lähtuva teema ja võimaliku juhendaja  leidmise osas.

Dokumendid

Vastuvõtutingimused ja -kord

Täiendavad doktoriõpet puudutavad dokumendid leiate siit.

Lisainfo

Telefon (Eesti kandidaadid): 640 9135

Telefon (väliskandidaadid): 640 9234

E-post: vastuvott@tlu.ee