Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse õpe

 • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Taotlemine toimub lehel edu.ee. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisega seotud küsimused: oppetoetused@rtk.ee või 663 1496.
 • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
 • Tulemusstipendium  on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
 • TLÜ erivajadusega üliõpilase stipendium on mõeldud raske või sügava puudega liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele.
 • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Pere Sihtkapital on avanud Kalev Katuse nimelise stipendiumikonkursi 2023/24 õa, kuhu oodatakse kandideerima kõiki Eesti kõrgkoolides õppivaid üliõpilasi koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi.
 • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.
 • Riigi Kinnisvara ASi stipendiumi saavad taotleda üliõpilased, kelle lõputöö on seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga.
 • Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust on võimalik taotleda informaatika, rakendusinformaatika, eripedagoogika ja integreeritud loodusteaduste õppekaval õppides.
 • Asendushooldusel viibinud ja eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi on võimalik taotleda täiskoormuses õppival rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilasel.

Magistriõpe

 • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Taotlemine toimub lehel edu.ee.
 • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
 • Tulemusstipendium  on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
 • Pere Sihtkapital on avanud Kalev Katuse nimelise stipendiumikonkursi 2023/24 õa, kuhu oodatakse kandideerima kõiki Eesti kõrgkoolides õppivaid üliõpilasi koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi.
 • Tallinna linna Raestipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö teema on seotud Tallinnaga. Kandideerimise tähtaeg on 01. - 15.oktoober.
 • TLÜ erivajadusega üliõpilase stipendium on mõeldud raske või sügava puudega liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele.
 • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.
 • Riigi Kinnisvara ASi stipendiumi saavad taotleda üliõpilased, kelle lõputöö on seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga.
 • Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust on võimalik taotleda kutseõpetaja õppekaval õppides.
 • Asendushooldusel viibinud ja eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi on võimalik taotleda täiskoormuses õppival rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilasel.

Doktoriõpe

 • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Toetust saavad taotleda kuni 2021/22. õa (k.a) sisseastunud doktorandid.
 • Tallinna linna Raestipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö teema on seotud Tallinnaga. Kandideerimise tähtaeg on 01. - 15.oktoober.
 • Riigi Kinnisvara ASi stipendiumi saavad taotleda doktorandid, kelle doktoritöö on seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga.

Korduma kippuvad küsimused

Stipendium/toetus
Küsimus Vastus

Tulemusstipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Millal stipendiumi taotleda saab? Sügissemestril 15.09-01.10 ja kevadsemestril 15.02-1.03.

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine eritoetus

Millal toetust taotleda saab? Terve semestri jooksul, alates 01.09 ja 01.02.
Vajaduspõhine õppetoetus Millal edastatakse minu andmed riigile, et ma saaks toetust taotleda? Ülikool edastab kevadsemestri tulemused 1. septembril ja sügissemestri õppetulemused riigile 1. veebruaril.
Tulemusstipendium Millal stipendium välja makstakse? Septembri/veebruari stipendium makstakse välja pärast stipendiumi määramist järgneval kuul, edaspidi makstakse stipendium hiljemalt 30. kuupäevaks

Õpetajakoolituse stipendium

Millal stipendium välja makstakse? Septembri/veebruari stipendium makstakse välja pärast stipendiumi määramist järgneval kuul, edaspidi makstakse stipendium eelmise kuu eest järgneva kuu 10. kuupäevaks (nt märtsi stipendium aprilli alguses, hiljemalt 10. aprillil).
Vajaduspõhine eritoetus Millal toetus välja makstakse? Hiljemalt kuu lõpuks. Kuu lõpus (pärast 21. kuupäeva) rahuldatud taotlus järgmise kuu alguses, järgnevad toetused makstakse välja kuu lõpuks. Veebruari toetus määratakse ja makstakse välja märtsi alguses.

Tulemusstipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Kui ma deklareerin sel semestril õpingukavasse alla 30 EAP, kas ma saan stipendiumile kandideerida? Stipendiumi taotletakse eelmis(t)e semestri(te) õppetulemuste põhjal ja taotlemise semestril õpingukavasse registreeritud ained ei mõjuta kuidagi stipendiumi taotlemist.
Tulemusstipendium Miks mul on pingereas ja õppetulemuste all erinev KKH? Õppetulemuste all kuvatav kaalutud keskmine hinne (lõpudokumentidele) ei sisalda negatiivseid sooritusi ning korduvsooritusi, samuti lähevad arvesse VÕTAga üle kantud tulemused. Stipendiumi taotlemisel võetakse arvesse kõik sooritused (negatiivsed, positiivsed, korduvad), arvesse ei lähe üle kantud ained.

Tulemusstipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Kas VÕTAga üle kantud aineid lähevad ka stipendiumi taotlemisel arvesse? Tulemusstipendiumi puhul lähevad arvesse ainult õpingute jooksul välisõppes või külalisüliõpilasena Eesti ülikoolis sooritatud ained. Õpetajakoolituse ja erialastipendiumi puhul lähevad arvesse kõik VÕTAga üle kantud ained.

Tulemusstipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Millal stipendium määratakse? Stipendium määratakse sügissemestril hiljemalt 20. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 20. märtsiks.