Tallinna Ülikoolil on kaks keskset teaduse tugiüksust: teadusosakond (TAO) ja teadmussiirde ja projektide keskus (TEA). Teadusosakond vastutab teaduskorralduse ning doktoriõppe eest, teadmussiirde ja projektide keskus projektide taotlemise ja haldamise toe ning ettevõtluskoostöö eest. Instituutide teaduskorraldusjuhtide võrgustiku tööd koordineerib TAO teaduskorralduse talitus; projektide koordinaatorite võrgustiku tööd koordineerib TEA projektide toe talitus. 

Teadmussiirde ja projektide keskuse põhiülesanded:

  • hangib ja levitab informatsiooni teadus- ja arendustegevuste rahastamis- ja partnerlusvõimaluste kohta;
  • nõustab ja toetab teadus- ja arendusprojektide taotlejaid ja elluviijaid kogu projekti elutsükli vältel;
  • haldab teadus- ja arendusprojektide lepinguid Ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning kannab teadusprojektid Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS);
  • korraldab valdkonda puudutavaid infopäevi ja koolitusi;
  • tegeleb ülikooli teadusrahastuse taotlemise kompetentsi suurendamisega;
  • arendab teadus- ja arendusprojektide taotlemise ja elluviimise tugisüsteemi lähtudes Ülikooli streteegilistest eesmärkidest.

 

Kõikide projektide taotluse ja elluviimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda projektide talituse poole. Täpsem info (sh rahastusvõimaluste kohta) on leitav ülikooli siseveebist > Tugiteenused > Teadus.

E-post: projektid@tlu.ee