Pilt

Sel aastal on võimalik osaleda Tallinna Ülikooli magistriõppe infotundides nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Infotunnid toimuvad 22. aprillist kuni 26.aprillini. Infotunnis saad tutvuda meie poolt pakutavate võimalustega, erinevate õppekavade ja sisseastumistingimustega. Ühe infotunni kestus on umbes üks tund ning soovi korral saad esitada ka täpsustavaid küsimusi.

Tutvu õppekavadega

Kõikidel, kes soovivad osaleda infotundides, palume ennast kindlasti ka infotundi registreerida, et teaksime sind oodata!

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kommunikatsioonijuhtimine

24.04 kell 19.00 zoomis

Kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava pakub erinevaid kursuseid, mis on fokusseeritud eri kommunikatsioonijuhtimise valdkonna tahkudele. Kaval pakutakse süstematiseeritud teadmisi kaasaegsetest kommunikatsiooniteooriatest, meetoditest ja kommunikatsiooni erinevatest käsitlustest.

Registreeri infotundi


Ekraanimeedia ja innovatsioon

26.04 kell 15.00 Zoomis

Ekraanimeedia ja innovatsiooni” õppekava õpetab mõtestama ekraanide paljususe ning digitaliseerumise, platvormiseerumise ja andmestumisega kaasnevaid muutusi meediatööstustes ja meediaosaluses. Õppekava õpetab ka neid muutusi juhtima ning nende kontekstis innoveerima ja probleeme lahendama. 

Registreeri infotundi


Kunstiõpetaja

25.04 kell 16.00 zoomis

Ühisõppekava aitab kujundada loovust väärtustavat ühiskonda, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Kunstiõpetaja õppekava soodustab kultuuridevahelise dialoogi edendamist ja teenib ka ühise kultuuriruumi loomise eesmärki.

Registreeri infotundi


Muusikaõpetaja

25.04 kell 16.00 zoomis

Meie laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Loometegevuseks on võimalik valida erinevaid väljundeid: luua ning arranžeerida muusikat, osaleda mitmesuguse koosseisuga ansamblite, kooride ja orkestrite töös.

Registreeri infotundi


Nüüdismeedia

24.04 kell 12.15 zoomis

Tallinna Ülikooli BFMi nüüdismeedia magistriõppekaval toimub spetsialiseerumine juba enne õppima asumist – õppida saab kas televisiooni või meediauuringute suunal. Meediauuringute mooduli fookuses on meediamajandus ja meediakultuur koos kõigi seotud ühiskondlike aspektidega. Telemoodul annab süvendatud ülevaate ja praktilised oskused igapäevaseks tööks televisioonis.

Registreeri infotundi


Dokumentaalfilm

23.04 kell 17.00 zoomis

Dokumentaalfilmi magistriprogramm on keskendunud autorikesksele loovdokumentaalfilmile. Kaheaastase stuudiumi jooksul aidatakse üliõpilastel leida oma autorihääl ja arendada tõsielul põhineva loo jutustamise oskusi. Igal semestril teeb iga üliõpilane ühe lühidokumentaalfilmi.

Registreeri infotundi

Digitehnoloogiate instituut

 

Digitaalsed õpimängud 

8.05 kell 17.00 kohapeal/Zoomis

Ootame õppima eelkõige tänaseid ja tulevasi õpetajaid, disainereid ning arendajaid, aga ka kõiki teisi, kes soovivad, et õppimine oleks põnev ja kaasahaarav ning lapsed koolis motiveeritumad.Digitaalsete õpimängude õppekaval õppetööd alustades on suureks abiks varasem kogemus tarkvara arendamise, graafilise disaini või pedagoogilise tegevuse valdkonnas. Teisalt ei ole varasem kogemus nendes valdkondades kohustuslik. Kõige olulisem on, et tulevasel õppuril oleks huvi mängimise ja mängude tegemise vastu.

Registreeri infotundi


Infotehnoloogia juhtimine

9.05 kell 17.00, kohapeal/Zoomis

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte.

Registreeri infotundi


Matemaatikaõpetaja

8.05 kell 17.00 kohapeal/zoomis                              

Matemaatikaõpetaja magistrikava ­Tallinna Ülikoolis annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja/või põhikoolis. Matemaatikaõpetaja eriala lõpetajad rakendavad oma korrastatud analüütilist mõtlemist ning omandatud juhioskuseid haridusmaastikul erinevates rollides.

Registreeri infotundi


Interaktsioonidisain/Interaction Design

15.05 kell 16.00 zoomis                              

Interaktsioonidisain on ingliskeelne õppekava, kus õpe toimub ainult veebipõhiselt. Õppekava lõpetajatel on õpingute lõppedes teadmised ja oskused, mida valdkonna tööturul on vaja. Headeks näideteks on oskused disainis, inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas ning tehnoloogiamaastikul.

Registreeri infotundi


Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika

26.04 kell 16.00 zoomis                                

Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Eesti koolid ja lasteaiad vajavad õpetajaid, kes oskavad kohandada ja rakendada otstarbekaid sekkumise meetodeid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused tuge vajavate õppijate arengu toetamiseks. 

Üha enam erivajadustega lapsi kaasatakse elukohajärgsesse haridusasutusse sõltumata nende erivajadusest ja seega peavad eripedagoogilised algteadmised olema igal õpetajal. Lapsed, kes vajavad tõhustatud või erituge, vajavad ka süvendatud teadmistega eripedagooge, kelle on kutsestandardis välja toodud kompetentsid.

Registreeri infotundi


Alushariduse pedagoog

24.04 kell 16.00 zoomis                             

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppe- ja kasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ning viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Registreeri infotundi


Kaasav haridus

25.04 kell 16.00 zoomis                             

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd erinevatel tasanditel ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on see õppekava just sulle.

Registreeri infotundi


Mitme aine õpetaja

24.04 kell 17.00 zoomis                             

Mitme aine õpetaja õppekavale ootame õppima nii pedagoogika õppekava läbinud inimesi kui ka teiste erialade spetsialiste. Igale üliõpilasele lähenetakse individuaalselt: õpingute alguses koostatakse just tema taustast ja huvidest sobiv õpinguplaan. Õppeaeg on 3 aastat ning toimub osakoormuses, kuid võimaluse ning piisava erialase ettevalmistuse korral võib õppekava läbida ka kahe aastaga.

Registreeri infotundi


Andragoogika

23.04 kell 16.00 zoomis                             

Andragoogika magistriõppekava Tallinna Ülikoolis on ainus omataoline õppekava Eestis ja lähiregioonis. Kui sa oled huvitatud panustamast elukestva õppe, täiskasvanuhariduse, mitteformaalõppe ja täiskasvanute koolituse valdkondade ja innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse, tahad juhtida selle valdkonna uuendusi, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid toetada täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist, siis on andragoogika magistriõpe just sulle mõeldud!

Registreeri infotundi


Kutseõpetaja

25.04 kell 17.00 zoomis                             

Kutseõpetaja õppekava on Eestis ainuke kutsehariduse valdkonna magistriõppekava. Selles interdistsiplinaarses õppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised teadus-, arendus- ja õppetöö kogemused haridusteaduste ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika- ja majandusteaduste valdkondades.

Registreeri infotundi


Klassiõpetaja 

24.04 kell 16.00 zoomis                             

Klassiõpetaja erialale ootame õppima inimesi, kes on huvitatud põhikooliealiste laste pedagoogilisest suunamisest, nende motiveerimisest ja arengu toetamisest. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivset ellusuhtumist, iseseisva töö võimet, head suhtlemise ja enese väljendamise oskust, rõõmsameelsust, tolerantsust ning ettevõtlikkust. Erinevate olukordade lahendamisel tulevad kasuks otsustuskindlus ja -julgus, leidlikkus ning loovus. Klassiõpetaja erialal on nii õpingute ajal kui ka tulevikus kasuks mitmekülgsed huvid ja oskused. Avatus uutele olukordadele, katsetamisvalmidus ja paindlikkus on isiksuseomadused, mis iseloomustavad tulevast professionaalset ja head õpetajat.

Registreeri infotundi


Noorsootöö korraldus

23.04 kell 15.00 zoomis                             

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja, tase 7 kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Registreeri infotundi


Hariduse juhtimine

25.04 kell 15.00 zoomis                             

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Registreeri infotundi

Humanitaarteaduste instituut

Võõrkeeleõpetaja

25.04 kell 12.00 zoomis   

Eriala on sulle, kui sa armastad elukestvat õpet, soovid süvendada hispaania, itaalia, araabia, hiina, inglise, jaapani, prantsuse, saksa või soome keele teadmisi, tunned huvi nende maade kultuuri vastu ning tahad saada oskuslikuks õpetajaks, kes suudab luua toetavat õpikeskkonda. 

Registreeri infotundi


Kirjalik tõlge

23.04 kell 11.00 zoomis                             

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud tõlkija karjäärist, kuid ühtlasi soovid omandada laiemat arusaama tõlkimisest ja tõlketeadusest kui akadeemilisest distsipliinist. 

Registreeri infotundi


Ajalugu 

25.04 kell 17.00 zoomis                             

Kas sind huvitab ajalugu ja sa tahaksid ennast selle kaudu teostada? 

Tallinna ülikooli ajaloo magistriõppekava õpetab ajalugu tänapäevaselt, rakendades maailmas kiiresti arenevaid uusi võimalusi ajaloo uurimiseks ja praktiseerimiseks. Juhendame, kuidas saada heaks teadlaseks, aga õpetame projektõppe vormis ka seda, kuidas ajaloolasena endale praktilist väljundit leida.

Ootame sind õppima, kui sul on mitmekülgsed huvid, avatud ellusuhtumine ning selge siht, kuhu ja kuidas omandatud teadmistega elus edasi liikuda. Kes aga alles otsib oma kohta, sellele annab magistrantuur palju mõtteainest ja praktilist kogemust, mis aitab edaspidiseid valikuid paremini suunata.

Registreeri infotundi


Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

24.04 kell 17.00 zoomis 

Kui sa tahad ja julged noorte tulevikku muuta, olla osaline nende kasvamise ja kujunemise suunamisel, inspireerida neid minevikku kriitiliselt analüüsima ja mõtestama selle tähendust tänases maailmas, siis tule õppima Tallinna Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks! 

Registreeri infotundi


Slaavi keeled ja kultuur

24.04 kell 16.00 zoomis                             

Ootame õppima neid, kes tunnevad huvi vene keele ja kirjanduse põhjalikuma õppimise vastu, et omandada erialaspetsiifilised keele- ja kirjandusteaduslikud, kultuuriloolised, kriitilised teadmised ning oskused ja kogemused.

Magistriõppes eeldame, et üliõpilase vene keele tase on juba vähemalt C1 ja eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. 

Õppekava on avatud, mis tähendab, et sul peab olema bakalaureusekraad mis tahes erialal.

Registreeri infotundi


Linnakorraldus

24.04 kell 16.00 zoomis

Linnakorraldus on erialadevaheline valdkond, mis ühendab linnaplaneerimist, -kultuuri, -sotsioloogiat, -liikuvust, -ökoloogiat ja teisi linnades toimuvaid nähtusi või protsesse. Ootame õppima inimesi, keda huvitab, kuidas toimib linnaruum, ja kellele pakub huvi, kuidas leida lahendusi nii sotsiaalsetele kui keskkonnaprobleemidele.

Registreeri infotundi


Keeleteadus ja keeletoimetamine

24.04 kell 12.00 zoomis                           

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistrikava on unikaalne, kuna õppekavas on ühendatud teoreetilised lingvistikateadmised ja nende praktiline rakendamine keeletoimetaja töös.

Registreeri infotundi


Kirjandusteadus, Eesti uuringud

23.04 kell 16.00 zoomis                             

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Eesti uuringud on ainulaadne magistriõppekava maailmas, kus on võimalik õppida eesti keelt, kultuuri, ajalugu ja ühiskondlik-poliitilisi teemasid inglise keeles.

Registreeri infotundi


Võrdlev filosoofia

24.04 kell 18.00 zoomis                           

Võrdleva filosoofia magistrikava on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanutele, kellel on sügavam huvi inimmaailma kriitilise mõtestamise ja teoreetiliste küsimuste vastu. Õppekava pakub kaasaja olulisimate probleemküsimuste filosoofiliseks analüüsiks laia spektri võrdlevaid perspektiive Lääne ja Ida traditsioonidest ning selle eesmärgiks on valmistada ette järgmist põlvkonda mõtlejaid ja mõtestatult tegutsejaid meie 21. sajandi maailma paremaks kujundamisel.

Registreeri infotundi


Aasia uuringud

24.04 kell 10.00 zoomis

Sind huvitab süvendatud tasemel õppida tundma Jaapani, Hiina ja Lähis-Ida kultuure ja ühiskondi? Soovid süvendatult õppida üht Aasia keelt (jaapani, hiina ja araabia (tugikeelena korea ja türgi))? Tahad töötada tõlkijana või Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Jaapani, Hiina või Lähis-Ida mooduli.

Registeeri infotundi


Eesti keele ja kirjanduse õpetajaEesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

23.04 kell 15.00 zoomis

Hea eesti keele oskus on kõikide ainete õppimise alus. Kirjanduse väärtustamine ja tundmine hoiab Eesti kultuuri elujõulisena. Eriala lõpetaja on omandanud ajakohased ainedidaktilised tööriistad, et õpetada eesti keelt ja kirjandust tänapäeva ühiskonnas.

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja peaeriala annab sulle oskuse oma emakeelt ja kultuuri uutmoodi mõtestada ning eesti keelt ja kultuuri teise keele ja kultuuri esindajale õpetada.

 

Registeeri infotundi


Nüüdiskultuur

25.04 kell 16.00 zoomis

Tunned huvi tänapäeva kultuurinähtuste vastu? Soovid suuta neid paremini mõista? Siis on nüüdiskultuuri magistrikava õige valik, sest see on ainus õppekava Eestis, mis on pühendatud tänapäeva kultuurinähtuste tutvustamisele ja uurimisele.

Registeeri infotundi


Vene keele ja kirjanduse õpetaja

24.04 kell 16.00 zoomis

Eriala sobib sulle, kui oled huvitatud haridusprobleemidest ning sul on soov ja eeldused töötada üldhariduskooli õpetajana. Ootame sind õppima, kui oled mitmekülgsete huvide ning avatud ja positiivse ellusuhtumisega.

Registeeri infotundi

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Heaolu ja tervisekäitumine

24.04 kell 14.00 zoomis                             

Kas sind huvitavad inimesed ja see, kuidas nad end tunnevad? Kas tahaksid teada, kuidas inimese heaolule läheneda ja seda teaduspõhiselt mõõta? Kas oled valmis tulevikus leidma lahendusi, et inimesed elaksid kauem tervislikku elu ja väldiksid enneaegset haigestumist? Kas sa oled valmis tegutsema inimõiguste tagamisel ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii praegu kui tulevikus? Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene rahvusvaheline ingliskeelne õppekava ootab uusi huvilisi enda sekka!

Registreeri infotundi


Kehakultuuri õpetaja

22.04 kell 16.00 zoomis                             

Kehakultuuri õpetajakoolitus annab suurepärase ettevalmistuse igas vanuses liikuja juhendamiseks ja paremale sportlikule tulemusele suunamiseks. Lõpetajad oskavad hinnata liikumisharrastaja võimekust ning lähtuda tema treenimisel individuaalsetest iseärasustest. Tänu pedagoogilistele oskustele tulevad meie lõpetajad toime väga erinevate õppurite juhendamisega. Nad on oma töös loovad ja isikupärased ning annavad head eeskuju oma jüngritele.

Registreeri infotundi


Kunstiteraapiad

22.04 kell 11.00 zoomis                             

Eestis on kunstiteraapiate sünonüümina kasutusel mõiste „loovteraapiad". Loovterapeut (creative arts therapist) on kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdsustatud väljaõppega psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Kutset on võimalik taotleda kolmel spetsialiseerumissuunal: muusikateraapia, kunstiteraapia (visuaalkunstiteraapia), tantsu- ja liikumisteraapia.

Registreeri infotundi


Loodusteaduste õpetaja

22.04 kell 16.00 zoomis                             

Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal, nii põhikooli kui gümnaasiumi õpetajaks. Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid.

Registreeri infotundi


Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

25.04 kell 17.00 zoomis                             

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Registreeri infotundi


Organisatsioonikäitumine

24.04 kell 16.00 zoomis                             

Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise õppekava on Eestis ainus õppekava, mis on mõeldud neile, kelle tööks on inimeste ​motiveerimine ja juhtimine, organisatsiooni tegevuse korraldamine ning selle tulemuslikkuse tagamine.

Registreeri infotundi


Psühholoogia

24.04 kell 15.00 zoomis                             

Õppekava kujundab üliõpilases kutseoskused, mis on vajalikud, et töötada psühholoogi, nõustajana või muudel psühholoogilist abi andvatel ametikohtadel. Magistriõppes saab spetsialiseeruda organisatsiooni-, nõustamis- ja koolipsühholoogiale. Kindlale valdkonnale keskenduva suuna avamine otsustatakse igal aastal eraldi. 

Registreeri infotundi


Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

26.04 kell 17.00 zoomis                             

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja saab ettevalmistuse õpetada üldhariduskoolis kas käsitööd ja kodundust või töö- ja tehnoloogiaõpetust. Sellest tulenevalt koondab Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja õppekava kaks õppesuunda – käsitöö ja kodunduse õpetaja ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialad.

Registreeri infotundi

Ühiskonnateaduste instituut

Sotsioloogia

22.04 kell 14.30, zoom                             

Sotsioloogia on põnev eriala, mis läbi põhjalike analüüside ja tõlgenduste heidab valgust erinevatele meie eraelu, kogukonda, ühiskonda või ka kogu maailma puudutavatele aktuaalsetele sotsiaalsetele küsimustele. Sotsioloogia arendab ühiskonnas teadlikult ja aktiivselt osaleda soovijate jaoks olulist oskust – kriitilist mõtlemist.

Registreeri infotundi


Sotsiaalne ettevõtlus

23.04 kell 12.00 zoomis                             

Sotsiaalse ettevõtluse veebipõhine magistrikava on Tallinna Ülikooli uuenduslik haridusalgatus, mille eesmärgiks on sotsiaal- ja tervishoiusektoris ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine, keskkonnakaitse, linnaarendus, maaelu arendamine ja kogukonna arendamine.

Registreeri infotundi


Politoloogia

25.04 kell 13.00 zoomis                             

Poliitika – see on ühiskondliku muutuse loomise vahend. Kui veel mõne aasta eest võis arvata, et riigi juhtimiseks ja ühiskonnaelu suunamiseks piisab õiguse, rahanduse või avaliku halduse alastest teadmistest, siis viimase aja sündmused ütlevad selgelt: poliitika on tagasi.

Registreeri infotundi


Õigusteadus

26.04 kell 10.00 Zoomis                         

Nii Eesti ühiskonnas kui globaliseeruvas maailmas on vaja õigusteadmisi ja -oskusi. Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning Eesti ja rahvusvahelise õiguse ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Bakalaureusekraad õiguses võimaldab alustada juristikarjääri töökohtadel, millel ei nõuta õigusmagistri kvalifikatsiooni, kandideerida magistriõppesse ning annab laiad teadmised ühiskonna õiguslikust korraldusest ka nendele, kellel on kutsumus muul elualal, näiteks ettevõtluses või poliitikas.

Registreeri infotundi


Rahvusvahelised suhted

24.04 kell 10.00 zoomis                             

Kas olete huvitatud rahvusvahelisest julgeolekust ja muutuvast maailmakorrast? Siis on Tallinna Ülikooli rahvusvahelised suhted teie jaoks! Rahvusvaheliste suhete programm vaatleb tänapäevaseid julgeolekuprobleeme globaalsest IR-vaatest. See analüüsib kriitiliselt maailmapoliitikas toimuvaid muutusi.

Registreeri infotundi


Riigiteadused

25.04 kell 13.00 zoomis                             

Riigiteaduste magistriõpingud tegelevad tänapäevaste valitsemisteooriatega ja nende rakendamise analüüsiga, aidates selgitada, kuidas poliitika tekib, mil moel seda ellu viiakse ning kuidas see meid ja ühiskonda mõjutab.

Registreeri infotundi


Inimõigused digitaalses ühiskonnas

22.04 kell 16.00 Zoomis                        

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Registreeri infotundi


Sotsiaaltöö

19.04 kell 10.00 zoomis

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on ette valmistada sotsiaaltöötajaid, kes tunnevad sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel. 

Registreeri infotundi


Lastekaitse

19.04 kell 10.00 zoomis

Lastekaitse valdkond on olulise tähtsusega riiklikus laste ja perede arengukavas, et tagada laste- ja perepoliitika järjepidev arendamine ning seeläbi laste ja perede heaolu kasv ning elukvaliteedi tõus.

Registreeri infotundi


Vaidluste kohtuväline lahendamine

26.04 kell 11.00 Zoomis

Lastekaitse valdkond on olulise tähtsusega riiklikus laste ja perede arengukavas, et tagada laste- ja perepoliitika järjepidev arendamine ning seeläbi laste ja perede heaolu kasv ning elukvaliteedi tõus.

Registreeri infotundi

Haapsalu Kolledž

Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas

2.05 kell 18.00 zoomis                             

Magistriõppekava “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas” täidab olulist lünka kõrghariduse pakkumisel ning eesti teadus- ja arendusuuringute laiendamisel, arvestades, et Eesti on üks kiiremini vananevaid riike maailmas ning toimunud on nihe vananemisteooriates ja -praktikates dünaamilisuse, teadlikkuse ja ennetuse suunas.

Registreeri infotundi

 

Lisaküsimuste korral võta ühendust:

Elisa-Brit Põld
elisa-brit.pold@tlu.ee
+372 5854 8345