MA infotunnid

Sel aastal on võimalik osaleda Tallinna Ülikooli magistriõppe infotundides nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Infotunnid toimuvad 24. aprillist kuni 7. maini. Infotunnis saad tutvuda meie poolt pakutavate võimalustega, erinevate õppekavade ja sisseastumistingimustega. Ühe infotunni kestus on umbes üks tund ning soovi korral saad esitada ka täpsustavaid küsimusi.

Tutvu õppekavadega

Kõikidel, kes soovivad osaleda infotundides, palume ennast kindlasti ka infotundi registreerida, et teaksime sind oodata!

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kommunikatsioonijuhtimine

04.05 kell 15.00, zoom

Kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava pakub erinevaid kursuseid, mis on fokusseeritud eri kommunikatsioonijuhtimise valdkonna tahkudele. Kaval pakutakse süstematiseeritud teadmisi kaasaegsetest kommunikatsiooniteooriatest, meetoditest ja kommunikatsiooni erinevatest käsitlustest.

Registreeri infotundi


Ekraanimeedia ja innovatsioon

04.05, zoom

Ekraanimeedia ja innovatsiooni” õppekava õpetab mõtestama ekraanide paljususe ning digitaliseerumise, platvormiseerumise ja andmestumisega kaasnevaid muutusi meediatööstustes ja meediaosaluses. Õppekava õpetab ka neid muutusi juhtima ning nende kontekstis innoveerima ja probleeme lahendama. 

Registreeri infotundi


Kunstiõpetaja

27.04 kell 14.00, zoom

Ühisõppekava aitab kujundada loovust väärtustavat ühiskonda, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Kunstiõpetaja õppekava soodustab kultuuridevahelise dialoogi edendamist ja teenib ka ühise kultuuriruumi loomise eesmärki.

Registreeri infotundi


Muusikaõpetaja

28.04 kell 16.00, zoom

Meie laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Loometegevuseks on võimalik valida erinevaid väljundeid: luua ning arranžeerida muusikat, osaleda mitmesuguse koosseisuga ansamblite, kooride ja orkestrite töös.

Registreeri infotundi


Nüüdismeedia

03.05 kell 15.00, zoom

Tallinna Ülikooli BFMi nüüdismeedia magistriõppekaval toimub spetsialiseerumine juba enne õppima asumist – õppida saab kas televisiooni või meediauuringute suunal. Nüüdismeedia magistriõpe pakub kahte valikut: meediauuringute moodul ja telemoodul.

Registreeri infotundi

Digitehnoloogiate instituut

Avatud ühiskonna tehnoloogiad

25.04 kell 12.00, ruum A428

Õppekava eesmärk on tuua info- ja tehnoloogiaühiskonda uued ametid: avatud ühiskonna väärtusi rakendavad kodanikuühiskonna süsteemide disainerid ja arendajad, avatud andmete ja teabe analüütikud, avatud ühiskonna digipoliitika nõunikud, sotsiaalseid algoritme rakendavad ettevõtjad, kodanikuühiskonna kuraatorid, kes ühiselt suudaksid tehnoloogiaga luua järgmise põlvkonna avatud ühiskonna.

Registreeri infotundi


Digitaalsed õpimängud 

26.04 kell 11.00, ruum A557

Ootame õppima eelkõige tänaseid ja tulevasi õpetajaid, disainereid ning arendajaid, aga ka kõiki teisi, kes soovivad, et õppimine oleks põnev ja kaasahaarav ning lapsed koolis motiveeritumad.Digitaalsete õpimängude õppekaval õppetööd alustades on suureks abiks varasem kogemus tarkvara arendamise, graafilise disaini või pedagoogilise tegevuse valdkonnas. Teisalt ei ole varasem kogemus nendes valdkondades kohustuslik. Kõige olulisem on, et tulevasel õppuril oleks huvi mängimise ja mängude tegemise vastu.

Registreeri infotundi


Haridustehnoloogia

03.05 kell 17.00, zoom 

Haridustehnoloog on loov ja innovaatiline amet. Haridustehnoloog osaleb tugevates erialavõrgustikes, tutvustab innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise ideid oma asutuses, analüüsib organisatsiooni kitsaskohti ja õppimisvajadusi ning kavandab uusi digitoega õppimislahendusi. Samuti kuulab ära kolleegide ja õppijate ootused, toetab tehnoloogiliste rakenduste uudset rakendamist õppimisel ning uute organisatsiooni õpirakenduste juurutamist.

Registreeri infotundi


Informaatikaõpetaja 

26.04 kell 17.00, zoom

Õppekava annab oskused ja kvalifikatsiooni õpetada informaatikat ja muid digitehnoloogiaga seonduvaid valikkursuseid (robootika, 3D-modelleerimine, tarkvara-arendus, küberturvalisus) üldharidus- ja kutsekoolis, aga ka nõustamaks täiskasvanuid töökohal või juhendamaks laste huviringe digitehnoloogia valdkonnas.

Registreeri infotundi


Infotehnoloogia juhtimine

26.04 kell 18.00, ruum A440

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte.

Registreeri infotundi


Inimese ja arvuti interaktsioon 

26.04 kell 11.00, ELU ala- Mare maja, 3.korrus                                   

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekava ühendab infotehnoloogiat, disaini ja kognitiivset psühholoogiat, pakkudes teaduspõhist lähenemist kasutajaliideste disainile, tarkvaraarendusele ja tehnilistele süsteemidele. Saadud oskused võimaldavad sul oma disaini kaudu maailma kujundada.

Registreeri infotundi


Interaktsioonidisain

02.05 kell 14.00, ruum A433                                  

Interaktsioonidisain on ingliskeelne õppekava, kus õpe toimub ainult veebipõhiselt. Õppekava lõpetajatel on õpingute lõppedes teadmised ja oskused, mida valdkonna tööturul on vaja. Headeks näideteks on oskused disainis, inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas ning tehnoloogiamaastikul.

Registreeri infotundi


Matemaatikaõpetaja

25.04 kell 16.00, ruum A557                                 

Matemaatikaõpetaja magistrikava ­Tallinna Ülikoolis annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja/või põhikoolis. Matemaatikaõpetaja eriala lõpetajad rakendavad oma korrastatud analüütilist mõtlemist ning omandatud juhioskuseid haridusmaastikul erinevates rollides.

Registreeri infotundi

Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika

25.04 kell 16.00, zoom                                

Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Eesti koolid ja lasteaiad vajavad õpetajaid, kes oskavad kohandada ja rakendada otstarbekaid sekkumise meetodeid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused tuge vajavate õppijate arengu toetamiseks. 

Üha enam erivajadustega lapsi kaasatakse elukohajärgsesse haridusasutusse sõltumata nende erivajadusest ja seega peavad eripedagoogilised algteadmised olema igal õpetajal. Lapsed, kes vajavad tõhustatud või erituge, vajavad ka süvendatud teadmistega eripedagooge, kelle on kutsestandardis välja toodud kompetentsid.

Registreeri infotundi


Alushariduse pedagoog

26.04 kell 16.00, zoom                             

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppe- ja kasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ning viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Registreeri infotundi


Kaasav haridus

26.04 kell 16.00, zoom                             

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd erinevatel tasanditel ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on see õppekava just sulle.

Registreeri infotundi


Mitme aine õpetaja

26.04 kell 16.00, zoom                             

Mitme aine õpetaja õppekavale ootame õppima nii pedagoogika õppekava läbinud inimesi kui ka teiste erialade spetsialiste. Igale üliõpilasele lähenetakse individuaalselt: õpingute alguses koostatakse just tema taustast ja huvidest sobiv õpinguplaan. Õppeaeg on 3 aastat ning toimub osakoormuses, kuid võimaluse ning piisava erialase ettevalmistuse korral võib õppekava läbida ka kahe aastaga.

Registreeri infotundi


Andragoogika

27.04 kell 16.00, zoom                             

Andragoogika magistriõppekava Tallinna Ülikoolis on ainus omataoline õppekava Eestis ja lähiregioonis. Kui sa oled huvitatud panustamast elukestva õppe, täiskasvanuhariduse, mitteformaalõppe ja täiskasvanute koolituse valdkondade ja innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse, tahad juhtida selle valdkonna uuendusi, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid toetada täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist, siis on andragoogika magistriõpe just sulle mõeldud!

Registreeri infotundi


Kutseõpetaja

04.05 kell 15.00, zoom                             

Kutseõpetaja õppekava on Eestis ainuke kutsehariduse valdkonna magistriõppekava. Selles interdistsiplinaarses õppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised teadus-, arendus- ja õppetöö kogemused haridusteaduste ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika- ja majandusteaduste valdkondades.

Registreeri infotundi


Klassiõpetaja 

04.05 kell 16.00, zoom                             

Klassiõpetaja erialale ootame õppima inimesi, kes on huvitatud põhikooliealiste laste pedagoogilisest suunamisest, nende motiveerimisest ja arengu toetamisest. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivset ellusuhtumist, iseseisva töö võimet, head suhtlemise ja enese väljendamise oskust, rõõmsameelsust, tolerantsust ning ettevõtlikkust. Erinevate olukordade lahendamisel tulevad kasuks otsustuskindlus ja -julgus, leidlikkus ning loovus. Klassiõpetaja erialal on nii õpingute ajal kui ka tulevikus kasuks mitmekülgsed huvid ja oskused. Avatus uutele olukordadele, katsetamisvalmidus ja paindlikkus on isiksuseomadused, mis iseloomustavad tulevast professionaalset ja head õpetajat.

Registreeri infotundi

Humanitaarteaduste instituut

Võõrkeeleõpetajate MA erialade infotund

Inglise keele (ja teise keele ) õpetaja

Prantsuse keele (ja teise keele) õpetaja

Saksa keele (ja teise keele) õpetaja

Soome keele (ja teise keele) õpetaja

24.04 kell 14.00, zoom                             

Tule õppima saksa keele õpetaja erialale, mis on osa võõrkeeleõpetaja magistrikavast, millel saab õppida ühe või kahe võõrkeele õpetajaks. Saksa keele peaerialale lisaks võib kõrvalerialana valida inglise, prantsuse, vene keele kui teise keele või eesti keele kui teise keele õpetaja eriala.

Registreeri infotundi


Kirjalik tõlge

25.04 kell 14.00, zoom                             

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud professionaalse tõlkija karjäärist või pead oma igapäevatöös sageli tõlkima.

Registreeri infotundi


Ajalugu 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 

25.04 kell 15.00, zoom                             

Kas sind huvitab ajalugu ja sa tahaksid ennast selle kaudu teostada? 

Tallinna ülikooli ajaloo magistriõppekava õpetab ajalugu tänapäevaselt, rakendades maailmas kiiresti arenevaid uusi võimalusi ajaloo uurimiseks ja praktiseerimiseks. Juhendame, kuidas saada heaks teadlaseks, aga õpetame projektõppe vormis ka seda, kuidas ajaloolasena endale praktilist väljundit leida.

Ootame sind õppima, kui sul on mitmekülgsed huvid, avatud ellusuhtumine ning selge siht, kuhu ja kuidas omandatud teadmistega elus edasi liikuda. Kes aga alles otsib oma kohta, sellele annab magistrantuur palju mõtteainest ja praktilist kogemust, mis aitab edaspidiseid valikuid paremini suunata.

***

Kui sa tahad ja julged noorte tulevikku muuta, olla osaline nende kasvamise ja kujunemise suunamisel, inspireerida neid mineviku vastu huvi tundma ja tänases elus aktiivselt kaasa lööma, tule õppima Tallinna ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks.

Registreeri infotundi


Slaavi keeled; vene keele ja kirjanduse õpetaja

26.04 kell 13.00, zoom                             

Sulle sobib õpetajakoolitus, kui oled huvitatud haridusprobleemidest ning sul on soov ja eeldused töötada üldhariduskooli õpetajana. Ootame sind õppima, kuid oled mitmekülgsete huvide ning avatud ja positiivse ellusuhtumisega.

Magistriõppes eeldame, et üliõpilase vene keele tase on juba vähemalt C1 ja eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. 

Õppekava on avatud, mis tähendab, et sul peab olema bakalaureusekraad mis tahes erialal.

Registreeri infotundi


Linnakorraldus; Nüüdiskultuur

26.04 kell 14.00, zoom                             

Linnakorraldus on erialadevaheline valdkond, mis ühendab linnaplaneerimist, -kultuuri, -sotsioloogiat, -liikuvust, -ökoloogiat ja teisi linnades toimuvaid nähtusi või protsesse. Ootame õppima inimesi, keda huvitab, kuidas toimib linnaruum, ja kellele pakub huvi, kuidas leida lahendusi nii sotsiaalsetele kui keskkonnaprobleemidele.

Nüüdiskultuuri õppekava on ainus võimalus Eestis pühenduda tänapäeva kultuurinähtustega lähemale tutvumisele ja parandada oma oskusi kultuurianalüüsi vallas.

Nüüdiskultuuri õppekava pakub hea tasakaalustatud valiku ühelt poolt teoreetiliste ja praktiliste ainete ning teiselt poolt loengute ja seminaride vahel.

Registreeri infotundi


Eesti keele kui teise keele õpetajaKeeleteadus ja keeletoimetamine

26.04 kell 16.00, zoom                             

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja peaeriala annab sulle oskuse oma emakeelt ja kultuuri uutmoodi mõtestada ning eesti keelt ja kultuuri teise keele ja kultuuri esindajale õpetada.

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistrikava on unikaalne, kuna õppekavas on ühendatud teoreetilised lingvistikateadmised ja nende praktiline rakendamine keeletoimetajatöös.

Registreeri infotundi


Kirjandusteadus, Eesti uuringud

27.04 kell 14.00, zoom                             

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Eesti uuringud on ainulaadne magistriõppekava maailmas, kus on võimalik õppida eesti keelt, kultuuri, ajalugu ja ühiskondlik-poliitilisi teemasid inglise keeles.

Registreeri infotundi


Võrdlev filosoofia

05.05 kell 12.00, zoom                             

Võrdleva filosoofia magistrikava on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanutele, kellel on sügavam huvi inimmaailma kriitilise mõtestamise ja teoreetiliste küsimuste vastu. Õppekava pakub kaasaja olulisimate probleemküsimuste filosoofiliseks analüüsiks laia spektri võrdlevaid perspektiive Lääne ja Ida traditsioonidest ning selle eesmärgiks on valmistada ette järgmist põlvkonda mõtlejaid ja mõtestatult tegutsejaid meie 21. sajandi maailma paremaks kujundamisel.

Registreeri infotundi


Aasia uuringud

27.04 kell 15.00, zoom

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte
Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid
korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute
magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Registeeri infotundi

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Heaolu ja tervisekäitumine

04.05 kell 18.00, zoom                             

Kas sind huvitavad inimesed ja see, kuidas nad end tunnevad? Kas tahaksid teada, kuidas inimese heaolule läheneda ja seda teaduspõhiselt mõõta? Kas oled valmis tulevikus leidma lahendusi, et inimesed elaksid kauem tervislikku elu ja väldiksid enneaegset haigestumist? Kas sa oled valmis tegutsema inimõiguste tagamisel ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii praegu kui tulevikus? Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene rahvusvaheline ingliskeelne õppekava ootab uusi huvilisi enda sekka!

Registreeri infotundi


Kehakultuuri õpetaja

03.05 kell 15.00, zoom                             

Kehakultuuri õpetajakoolitus annab suurepärase ettevalmistuse igas vanuses liikuja juhendamiseks ja paremale sportlikule tulemusele suunamiseks. Lõpetajad oskavad hinnata liikumisharrastaja võimekust ning lähtuda tema treenimisel individuaalsetest iseärasustest. Tänu pedagoogilistele oskustele tulevad meie lõpetajad toime väga erinevate õppurite juhendamisega. Nad on oma töös loovad ja isikupärased ning annavad head eeskuju oma jüngritele.

Registreeri infotundi


Kunstiteraapiad

03.05 kell 16.00, zoom                             

Eestis on kunstiteraapiate sünonüümina kasutusel mõiste „loovteraapiad". Loovterapeut (creative arts therapist) on kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdsustatud väljaõppega psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Kutset on võimalik taotleda kolmel spetsialiseerumissuunal: muusikateraapia, kunstiteraapia (visuaalkunstiteraapia), tantsu- ja liikumisteraapia.

Registreeri infotundi


Loodusteaduste õpetaja

26.04 kell 14.00, zoom                             

Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal, nii põhikooli kui gümnaasiumi õpetajaks. Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid.

Registreeri infotundi


Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

25.04 kell 18.00, zoom                             

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Registreeri infotundi


Organisatsioonikäitumine

03.05 kell 17.00, zoom                             

Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise õppekava on Eestis ainus õppekava, mis on mõeldud neile, kelle tööks on inimeste ​motiveerimine ja juhtimine, organisatsiooni tegevuse korraldamine ning selle tulemuslikkuse tagamine.

Registreeri infotundi


Psühholoogia

03.05 kell 15.00, zoom                             

Õppekava kujundab üliõpilases kutseoskused, mis on vajalikud, et töötada psühholoogi, nõustajana või muudel psühholoogilist abi andvatel ametikohtadel. Magistriõppes saab spetsialiseeruda organisatsiooni-, nõustamis- ja koolipsühholoogiale. Kindlale valdkonnale keskenduva suuna avamine otsustatakse igal aastal eraldi. 

Registreeri infotundi


Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

27.04 kell 16.00, zoom                             

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja saab ettevalmistuse õpetada üldhariduskoolis kas käsitööd ja kodundust või töö- ja tehnoloogiaõpetust. Sellest tulenevalt koondab Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja õppekava kaks õppesuunda – käsitöö ja kodunduse õpetaja ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialad.

Registreeri infotundi

Ühiskonnateaduste instituut

Sotsioloogia

24.04 kell 14.00, zoom                             

Sotsioloogia on põnev eriala, mis läbi põhjalike analüüside ja tõlgenduste heidab valgust erinevatele meie eraelu, kogukonda, ühiskonda või ka kogu maailma puudutavatele aktuaalsetele sotsiaalsetele küsimustele. Sotsioloogia arendab ühiskonnas teadlikult ja aktiivselt osaleda soovijate jaoks olulist oskust – kriitilist mõtlemist.

Registreeri infotundi


Sotsiaalne ettevõtlus

24.04 kell 14.15, zoom                             

Sotsiaalse ettevõtluse veebipõhine magistrikava on Tallinna Ülikooli uuenduslik haridusalgatus, mille eesmärgiks on sotsiaal- ja tervishoiusektoris ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine, keskkonnakaitse, linnaarendus, maaelu arendamine ja kogukonna arendamine.

Registreeri infotundi


Politoloogia

24.04 kell 14.30, zoom                             

Poliitika – see on ühiskondliku muutuse loomise vahend. Kui veel mõne aasta eest võis arvata, et riigi juhtimiseks ja ühiskonnaelu suunamiseks piisab õiguse, rahanduse või avaliku halduse alastest teadmistest, siis viimase aja sündmused ütlevad selgelt: poliitika on tagasi.

Registreeri infotundi


Õigusteadus

24.04 kell 14.45, zoom                             

Nii Eesti ühiskonnas kui globaliseeruvas maailmas on vaja õigusteadmisi ja -oskusi. Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning Eesti ja rahvusvahelise õiguse ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Bakalaureusekraad õiguses võimaldab alustada juristikarjääri töökohtadel, millel ei nõuta õigusmagistri kvalifikatsiooni, kandideerida magistriõppesse ning annab laiad teadmised ühiskonna õiguslikust korraldusest ka nendele, kellel on kutsumus muul elualal, näiteks ettevõtluses või poliitikas.

Registreeri infotundi


Rahvusvahelised suhted

24.04 kell 15.00, zoom                             

Kas olete huvitatud rahvusvahelisest julgeolekust ja muutuvast maailmakorrast? Siis on Tallinna Ülikooli rahvusvahelised suhted teie jaoks! Rahvusvaheliste suhete programm vaatleb tänapäevaseid julgeolekuprobleeme globaalsest IR-vaatest. See analüüsib kriitiliselt maailmapoliitikas toimuvaid muutusi.

Registreeri infotundi


Riigiteadused

24.04 kell 15.15, zoom                             

Riigiteaduste magistriõpingud tegelevad tänapäevaste valitsemisteooriatega ja nende rakendamise analüüsiga, aidates selgitada, kuidas poliitika tekib, mil moel seda ellu viiakse ning kuidas see meid ja ühiskonda mõjutab.

Registreeri infotundi


Inimõigused digitaalses ühiskonnas

24.04 kell 15.30, zoom                             

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Registreeri infotundi


Sotsiaaltöö

25.04 kell 13.00, zoom

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on ette valmistada sotsiaaltöötajaid, kes tunnevad sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel. 

Registreeri infotundi


Lastekaitse

25.04 kell 13.15, zoom

Lastekaitse valdkond on olulise tähtsusega riiklikus laste ja perede arengukavas, et tagada laste- ja perepoliitika järjepidev arendamine ning seeläbi laste ja perede heaolu kasv ning elukvaliteedi tõus.

Registreeri infotundi

 

Lisaküsimuste korral võta ühendust:

Rando Aljas
rando.aljas@tlu.ee
+372 619 9599