Fondi uurimis- ja mobiilsustoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendustööd filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni valdkondades, võimaldades BFMi akadeemilisel personalil ja doktorantidel osaleda rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, festivalidel ja valdkondlikel arendusüritustel, viia läbi teadusuuringuid ning uuringulisi loovprojekte.

Fondi vahendid on mõeldud järgmisteks teadus- ja arendustegevusteks:

Mobiilsus:

 • väliskonverentsidel osalemine (eelistatud on ettekanded);
 • muudel teadus- ja võrgustikuüritustel osalemine, eesmärgiga arendada koostööd välispartneritega (k.a. erialased festivalid, eelistatult esinejana);
 • teadustöö raamatukogus, muuseumis, arhiivis või välitööd (erandjuhtudel).

Teadusuuring:

 • uurimistöö teostamiseks vajalikud teenused;
 • projektiks vajalikud lähetused;
 • erialaorganisatsioonide liikmemaksud;
 • teaduspublikatsioonide tõlkimine ja toimetamine;
 • õppematerjalide loomine;
 • spetsiifilise, uurimistööks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine (nõutud on BFM Tehnika ja -tootmiskeskuse juhi kaaskiri ostu vajalikkuse kohta).

Loovuurimus (projekti peavad olema kaasatud tudengid, kui toetust taotleb õppejõud):

 • projekti ette valmistamine ja läbi viimine;
 • projektiks vajalikud lähetused (nii õppejõud kui ka üliõpilased);
 • spetsiifilise, uurimistööks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamine (nõutud on BFM Tehnika ja -tootmiskeskuse juhi kaaskiri ostu vajalikkuse kohta).

Fondist saavad toetust taotleda BFMi akadeemilised töötajad ja külalisõppejõud, kes töötavad töölepingu alusel, ning BFMi doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ja kellel ei ole fondi ees aruandevõlgnevusi.

Taotlusi saab esitada vähemalt 3 korda aastas.

Taotluste esitamise tähtajad on reeglina 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober (või sellele järgnev esimene tööpäev, kui tähtaeg langeb nädalalõpule või riigipühale). 

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

 • Heili Einasto 
 • Indrek Ibrus 
 • Andres Jõesaar 
 • Arko Olesk
 • Veiko Vaatmann

Taotlused palume saata BFMi teaduskoordinaatorile Meelis Sirendile.

Fondi statuut

Lisa 1. Taotlusvorm

Lisa 2. Aruandevorm