FilmMemory – Euroopa filmipärandi, ajaloo ja kultuuride ühine magistriprogramm

FilmMemory – Euroopa filmipärandi, ajaloo ja kultuuride ühine magistriprogramm

01.11.2023 - 31.12.2029
Vastutav täitja: Vejune Zemaityte

FilmMemory on Erasmus Munduse ühine magistriõpe (EMJM), mis käsitleb audiovisuaalset pärandit ning selle pärandi säilitamist, taastamist, taaskasutamist ja kasutamist praeguste ja arenevate ekraanikultuuride kontekstis. Programm keskendub osaliselt töötamisele filmifondide arhiividega, kuid rõhutab ka muid tänapäevaseid väljakutseid, sealhulgas digitaalse meedia, tööriistade ja nendega seotud oskuste rolli, käsitledes filmipärandi materjali ulatuse ja levitamisel tekkivaid võimalusi. Ühise magistriprogrammina, mida õpetatakse neljas riigis üle Euroopa, pakub FilmMemory põhjalikku uurimist Euroopa filmikultuuride sotsiaalse, poliitilise ja tööstusliku mitmekesisuse kohta. See hõlmab ajalooliste ja kaasaegsete tootmis-, levitamis- ja esitusviiside analüüsi ning filmimaterjali kontekstualiseerimist vastuvõtu-, kriitika- ja stipendiumidiskursuste raames. Õpilased uurivad, kuidas filmikultuure käsitlevaid filme ja dokumente arhiveeritakse, säilitatakse, restaureeritakse, taaskäivitatakse, taaskasutatakse ja taaskonstrueeritakse. Selles programmis mõistetakse “filmi” selle laiemas, laiendatud tähenduses audiovisuaalset loomingut, mida tavaliselt vaadatakse üksikutel ekraanidel, olgu siis kinodes, televiisorites või arvutites ja mobiilseadmetes. Selle all mõeldakse ka liikuvate kujutiste salvestisi, sealhulgas, kuid mitte ainult, täispikkasid mängufilme, animatsioone, dokumentaalfilme, mitteilukirjanduslikke materjale, saatematerjale ja sarju. FilmMemory mängib olulist rolli spetsialistidega kindlustamisel audiovisuaalsetele arhiividele, kinodele, festivalidele, filmifondidele, ajakirjadele, muuseumidele, digitaalse pilditöötluslaboritele, leviettevõtetele, tootmisettevõtetele, kirjastus-/pressiagentuuridele ja valitsusasutustele, kus seda tüüpi eriteadmiste ja nendega seotud oskuste kogumi järele on üha suurem nõudlus.

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/b09a6d72-7c20-43d9-961a-0b9…


Projekti rahastab Euroopa Komisjon Erasmus programmist.

WIRE – Innovatsiooni ja teadustöö tipptaseme laiendamine FilmEU-s

WIRE – Innovatsiooni ja teadustöö tipptaseme laiendamine FilmEU-s

01.01.2024 - 31.12.2028
Vastutav täitja: Teet Teinemaa

WIREt edendavad kõik kaheksa kõrgkooli, mis on FilmEU Alliance'i liikmed. FilmEU esindab Euroopa geograafilisi, kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ning Euroopa kõrgharidusruumi (EHEA) ja teadusruumi (ERA) mitmekesisust ja rikkust. WIRE integreerib viit kaheksast akadeemilisest partnerist, millest igaüks on pärit laienevatest riikidest, enamik vähem teadusmahukatest institutsioonidest ja seda juhib laieneva riigi institutsioon. Kõik WIRE tegevused on koondunud laienevatesse riikidesse ning just need riigid ja vähem teadusmahukad kõrgkoolid saavad projektist kasu. WIRE põhieesmärk on katalüseerida hüppelist muutust FilmEU alliansi poolt läbiviidavate teadus- ja väärtusloomealaste tegevustes ja innovatsioonis oma suutlikkuse tõstmise ja mitmete reformide elluviimisega alliansis osalevate laienevate riikide kõrgharidusasutustes. WIRE tõstab FilmEU Alliance'i teadusuuringute ja innovatsiooni teadus- ja innovatsioonivaldkonna suutlikkust, keskendudes eelkõige juhtimis- ja halduspädevustele laienevates riikides ja suurendades seeläbi alliansi üldist konkurentsivõimet. WIRE saavutab selle läbi sügavama ja geograafiliselt kaasavama koostöö kõigi alliansi liikmete vahel. WIRE panustab märkimisväärselt konkursi oodatavatele tulemustesse, ühendades kõrgkoolide liidu, mis on enamasti (5 kaheksast) pärit laienevatest riikidest. Omavahelise ja teiste kohalike ökosüsteemide osalistega koostöö kaudu edendavad nad institutsionaalseid ja riigi tasandil reforme ja uuendusi, hõlbustavad kunstiuuringutest juhinduva tipptaseme ja väärtuse loomise integreeritud kultuuri ning keskenduvad kultuuri- ja loomemajandusele, pidades silmas suurendas konkurentsivõimet ja kiirendas institutsionaalseid reforme nende teadus- ja arendustegevuse mõõtmes.

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/d4327db7-e510-4715-bb0b-d02…

Projekti rahastab Euroopa Komisjon Euroopa horisondi programmist.

 

Mõtted kaamera taga: neurofenomenoloogiline lähenemine filmitegijate ootuste aktiivsele suunamisele

Mõtted kaamera taga: neurofenomenoloogiline lähenemine filmitegijate ootuste aktiivsele suunamisele

01.01.2024 - 31.12.2028
Vastutav täitja: Pia Tikka

Audiovisuaalsete narratiivide pealtvaatajate kogemusi on laialdaselt uuritud publikuuuringutes, psühholoogias ja kognitiivsetes neuroteadustes. Vähem teatakse aga seda, kuidas kinoloojad ise narratiive kogevad. Professionaalsete filmitegijate loomingulise protsessi mõistmiseks rakendame mitmeperspektiivilist lähenemist, mis käsitlevad kolme vastastikku ajaliselt lukustatud esitust nende kogemustest: (1) subjektiivsed esimese isiku raportid, (2) neurofüsioloogilised vaatlused ja (3) sisu annotatsioonid. Kuna suur osa loomeprotsessist on peidus kaasatud mõtetes, on neid raske tagantjärele tabada. Kombineerides aga uuenduslikult filmitegemise käigus tehtud mikrofenomenoloogilisi intervjuusid kognitiivteaduste ja filmiuuringute väljakujunenud meetoditega, saame uusi teadmisi kinokunsti loomest.

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/b72d3e1c-add2-4365-baf1-577…

Projekti rahastab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

FilmEU Plus - Filmi, Meedia ja Kunstide Euroopa Ülikoolide Alianss

FilmEU Plus - Filmi, Meedia ja Kunstide Euroopa Ülikoolide Alianss

01.11.2023 - 31.10.2027
Vastutav täitja: Teet Teinemaa

FilmEU+ on Euroopa filmi- ja meediakunsti ülikoolide aliansi järgmine etapp olemasoleva koostöö süvendamise, laiendamise ja intensiivistamise suunas. Praegune projekt edendab käimasolevat koostööd ja muudatusi, mis hõlmavad kõiki alliansis osalevaid kõrgharidusasutusi, täieõigusliku "Euroopa Filmi- ja Meediakunstide Ülikooli" konsolideerimiseks. FilmEU+ tugineb liidu varasematele jõupingutustele ja tulemustele ning jätkab erinevate uuenduslike ja struktuursete mudelite katsetamist osalevate kõrgkoolide vahelise süsteemse, struktuurse ja jätkusuutliku koostöö rakendamiseks ja saavutamiseks. FilmEU + on kaheksa juhtiva kõrgkooli ühendus erinevatest liikmesriikidest ja kõigist Euroopa osadest. FilmEU+ esindab täielikult Euroopa geograafilisi, kultuurilisi ja keelelisi erinevusi, aga ka Euroopa kõrgharidusruumi mitmekesisust ja rikkust. Pilootfaasis alustatud nelja partneriga konsortsium laieneb nüüd kaheksast partnerist koosneva liiduni, et edendada kaheksa sarnaselt mõtleva institutsiooni partnerlust. Alustame selgest distsiplinaarsest fookusest – nimelt filmi- ja meediakunstist – ning liigume nüüd kultuuri- ja loomemajanduse erinevate valdkondade kaasamise poole. FilmEU+-ga tahame koondada oma mitmekülgsed, kuid üksteist täiendavad programmid filmikunsti ja teiste erinevate, kuid seotud valdkondade kultuuri- ja loomemajanduses, et veelgi edendada Euroopa positsiooni juhtiva ülemaailmse hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni pakkujana nendes valdkondades. FilmEU+-ga tahame täielikult saavutada Euroopa ülikoolide strateegias sätestatud uue koostööraamistiku kõik omadused. See tähendab, et muudame oma Euroopa ülikooli reaalsuseks Euroopa kraadide, ühiste struktuuride ja ressursside ning teadusalgatuste kaudu, mida toetab õiguslik põhikiri, mis ühendab meie tugevad küljed ja annab võimaluse meie institutsioonidele ja järgmise põlvkonna talentidele kultuuri- ja loomevaldkonnas. FilmEU+ abil edendame jätkusuutlikkust, ühtekuuluvust, ettevõtlust, tööhõivet ning, mis kõige tähtsam, innovatsiooni ja loovust kui Euroopa tuleviku kujundamise põhikomponente.

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ddb3689d-f570-4a2c-b4d7-ef4…

COALESCE - Koordineeritud võimalused kaasamiseks ja Euroopa teaduskommunikatsiooni kõrgetasemeliseks juhtimiseks

COALESCE - Koordineeritud võimalused kaasamiseks ja Euroopa teaduskommunikatsiooni kõrgetasemeliseks juhtimiseks

1.04.2023 - 31.03.2027
Vastutav täitja: Arko Olesk

COALESCE koondab, arendab edasi ja toob üldkasutusse teaduskommunikatsiooni vallas loodud teadmised ja suhted, rajamaks Euroopa teaduskommunikatsiooni kompetentsikeskus. Keskuse mõõdetava ja jätkusuutliku pikaajalise mõju saavutamiseks keskenduvad projekti eesmärgid koosloomele, tuginedes koostöistele suhetele erinevate sidusrühmadega, sealhulgas teadlaste- ja ajakirjanike võrgustikega ning ülikoolide liitudega. COALESCE suhestub rahvusvaheliste, riiklike ja piirkondlike keskustega ning põhineb interdistsiplinaarsel lähenemisel. Keskus demonstreerib, kuidas kriisides teaduskommunikatsiooni aega kaotamata kasutusele võtta, võideldes valeinformatsiooniga ja tekitades usaldust teaduse vastu. Selle kõige toetamiseks luuakse hädavajalike ressursside, töövahendite, käsiraamatute ja koolitusvõimaluste andmebaas kogu Euroopa teadusruumi teadus- ja innovatsioonivaldkonnas tegutsejatele. 

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/723208c7-377e-4ebe-aaeb-f63fea6e9d6e
Projekti info CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/101095230

image-20231214105448-4

Projekti rahastab EL Euroopa horisondi programmist.

ArtR - Artrepreneneurs on the Edge: kunstiline autonoomia, turundamine ja loomingulise praktika korraldus Läänemere piirkonnas

ArtR - Artrepreneneurs on the Edge: kunstiline autonoomia, turundamine ja loomingulise praktika korraldus Läänemere piirkonnas

01.01.2024 - 31.12.2026
Vastutav täitja: Ulrike Rohn 

ArtR raames toimub integreeritud uurimistöö, mille eesmärk on parandada meie arusaamist ettevõtlusmudeli kunstisektoris juurutamise mõjudest kunstnikele kahes Põhjala ja kahes Balti riigis: Eestis, Soomes, Rootsis ja Leedus - maades, mis on ajalooliselt välja töötanud tugeva avaliku toetusraamistiku kunstidele ja jagavad pühendumust loomemajanduse poliitikale, kuid erinevad kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste tingimuste poolest. Uuring keskendub järgmistele uurimisküsimustele: 1) Millised on peamised väljakutsed ja takistused kunstnike töö ja loometegevuse majanduslikule ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele? 2) Mil määral saavad individuaalsed strateegiad ja kollektiivse organiseerimise vormid aidata kunstnikel neid väljakutseid ületada? 3) Kuidas mõjutavad ettevõtlust edendavad kultuuripoliitilised programmid kunstnike tööd ja kuidas need seostuvad kohalike kunstivabaduse ideedega?

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/6890a318-6505-4417-9323-7d4…

Projekti rahastab Balti ja Ida-Euroopa uuringute sihtasutus (Rootsi)

Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad

Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad

01.01.2022 - 31.12.2026
Vastutav täitja: Indrek Ibrus

Projekt uurib keerukaid viise, kuidas kultuuri avaandmete erinevad lahendused toodavad 'avalikku väärtust'. Kontseptuaalselt rajaneb projekt Moore'i ja Mazzucato varasemale tööle avalikust väärtusest, ühendab need meie varasema tööga innovatsioonisüsteemidest loovtööstustes ning uurib, kuidas uued avatud andmetehnoloogiad semantiline veeb ja plokiahelad võivad tingida uute innovatsioonisüsteemide esilekerkimist, kuidas need omakorda pakuvad uusi vahendeid avaliku sfääri toime mõistmiseks, samuti tööstuse enda süsteemides aset leidva väärtusloome interpreteerimiseks. Projekt on korraga nii empiiriline kui ka rakenduslik - eesmärk on disainida ja testida koos ERRiga uusi avatud kultuuriandmete haldamise süsteeme, arendada seotud avalikke teenuseid ja poliitikameetmeid. Projekt on väga rahvusvaheline (hõlmates juhtumiuuringuid üle maailma) ning interdistsiplinaarne (koondades võrgustiku- ja andmeteadust meediamajanduse, innovatsiooniooringutega, antropoloogiaga, arvutiteaduse jmga).

Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/1bc55019-56e6-4dad-8c54-ea38f427e133 

Projekti rahastab sihtasutus Eesti teadusagentuur
 

KEM - Filmikunsti ühismagistriprogramm ‘KinoEyes’

KEM - Filmikunsti ühismagistriprogramm ‘KinoEyes’

15.09.2020 - 15.09.2026
Vastutav täitja: Mart Raun

KEM on originaalne õppeprogramm, mis edendab uusi õpetamise ja õppimisvõimalusi nii õppijatele kui õpetajatele mängufilmide valmistamise ja loovõppe aladel. See kaheaastane magistriõppe programm on väga intensiivne mängufilmide tegemise magistrikraadi taotlejatele.

Projekti kodulehekülg: https://www.kinoeyes.eu/ 

image-20231214105509-5
KEMi toetab ERASMUS+ programm.

CresCine - Filmitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine väikestel Euroopa turgudel

CresCine - Filmitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine väikestel Euroopa turgudel 

1.03.2023 - 28.02.2026
Vastutav täitja: Ulrike Rohn
Projekti koordinaator: Elena Stern

CRESCINE'i missiooniks on suurendada Euroopa väikeriikide filmitööstuse konkurentsivõimet ning parandada väikestelt turgudelt tulevate filmide ja AV-sisu ringlust rahvusvaheliselt. CRESCINE’i eesmärk on ka suurendada Euroopa filmitööstuse konkurentsivõimet ja kultuurilist mitmekesisust. See saavutatakse Euroopa väikeste turgude mõistmise, nende kaasamise, mõjuvõimu suurendamise ja lõpuks muutuste kaudu, lähtudes nende seitsme turu uurimis- ja arendusprojektidest. Oma "väiksuses" rõhutavad need turud väljakutseid ja tegureid, millega tuleb arvestada ELi kogu filmitööstuse konkurentsivõime suurendamiseks. CRESCINE käsitleb süstemaatiliselt kogu filmi tootmise, levitamise ja tarbimise ökosüsteemi. Eesmärk on teha uuendusi väärtusahela kõigil tasanditel, alates poliitikast kuni andmehalduse ja analüütika viisideni, tootmise ärimudelite ja turustusviisideni. CRESCINE töötab välja uudsed vahendid, meetodid ja strateegilised lähenemisviisid, mis kõik tuginevad väiksuse kontseptsioonile ja positiivsetele eelistele, mida see Euroopa filmitööstuse üldisele konkurentsivõimele kaasa toob. CRESCINE käsitleb kõiki projektikonkursi eeldatavaid tulemusi läbi Euroopa väikefilmide turgude, mis esindavad enamikku Euroopa Liidu filmiturust. CRESCINE loob uuendusliku analüüsi- ja tõendite kogumise mudeli kogu väärtusahela ulatuses, mis on kujundatud tipptasemel andmeanalüüsi mudelitega. Tulemused viivad uuenduslike lahenduste väljatöötamiseni ning uute tööriistade, poliitikate, ärimudelite või rahastamisskeemide ja roheliste strateegiate katsetamiseni. Need tegevused toetavad projekti üldist mõju ja selle võimet luua uusi tööriistu, soovitusi, suuniseid ja kasutada tulemusi, mis soodustavad filmitööstuse ümberkujundamist väikestel Euroopa turgudel ja mujal. 

Projekti kodulehekülg: https://www.crescine.eu/  
Projekti info CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/101094988
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/0b73cadd-9670-4ab9-8137-0c483bb3a0bb  

image-20231214105443-3
Projekti rahastab EL Euroopa horisondi programmist

MeDeMap - Meedia kaardistamine tuleviku demokraatiate jaoks

MeDeMap - Meedia kaardistamine tuleviku demokraatiate jaoks

1.03.2023 - 28.02.2026
Vastutav täitja: Alessandro Nani

 Visandamaks demokraatia tugevdamise arenguteid tulevikus, parandades meediatoodangu vastutust, läbipaistvust ja tõhusust ning laiendades aktiivset ja kaasavat kodanikuühiskonda on projekti eesmärgiks selgitada, mil määral ja millistel tingimustel teatud meediakanalid, ja millise publiku jaoks, demokraatlikke funktsioone täidavad, selgitades seeläbi ka, mis on kaalul demokraatliku meedia ja demokraatia enda jaoks. Rakendades uuenduslikku mitmemeetodilist mudelit, mis koosneb andmeteaduse meetoditest, laiaulatuslikest kvantitatiivsetest analüüsidest, põhjalikest kvalitatiivsetest lähenemisviisidest ja osalustegevusuuringust, hõlmab projekt (1) nii esindusliku kui ka osaluspõhise demokraatia mõistete perspektiive nagu need Euroopa ühiskondades eksisteerivad, (2) kõiki uudismeedia liike, olenemata levikanalist, mandaadist, omanikust ja rahastamisallikast, (3) õiguslikku ja (ise)regulatsiooni raamistikku, mille alusel meediamajad ja ajakirjandus tegutsevad ning inimesed meediat tarbivad, (4) meedia potentsiaali edendada ja toetada poliitikas osalemist (pakkumise pool) ja (5) meediakasutusmustreid, kommunikatsioonivajadusi ja audientsi demokraatlikke hoiakuid (nõudluse pool) kõigis ELi liikmesriikides. Uurimistulemuste põhjal luuakse Euroopa poliitiliste infokeskkondade mitmekihiline interaktiivne kaart, mille kihid kajastavad õiguslikku ja regulatiivset raamistikku ning meedia nõudluse ja pakkumise demokraatlikult olulisi tunnuseid. Lisaks tuleb saadud “päris” kaarti vastandada kaardiga, kuidas Euroopa kodanikud tuleviku meediamaastikke ette näevad. Nende kaartide võrdlemisel saab teha järeldusi nendevahelistest vastavustest ja lahknevustest, tuua välja heade tavade näiteid ning pakkuda välja suunised demokraatiat edendavate arengute toetamiseks ja demokraatiat ohustada võivate nähtuste vastu võitlemiseks. Need suunised on adresseeritud poliitikakujundajatele, reguleerivatele asutustele, isereguleerimisasutustele, meediamajadele, ajakirjanikele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja kodanikele.

Projekti kodulehekülg: https://www.medemap.eu/ 
Projekti info CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/101094984
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ebf54ecc-696c-43b3-8e79-7f06ea217663 

image-20231214105443-3
Projekti rahastab EL Euroopa horisondi programmist

TRAVIS - Usaldus ja visuaalsus igapäevastes digitegevustes 

TRAVIS - Usaldus ja visuaalsus igapäevastes digitegevustes 

01.11.2022 - 31.10.2025
Vastutav täitja: Katrin Tiidenberg
Projekti manager: Patience Gombe

21. sajandi teist kümnendit iseloomustab sügav usalduse-, ja legitiimsuskriis. Usaldus on langenud kõikide sotsiaalsete institutsioonide vastu, lokkav infokorratus ning tehisintellekti abil võltsitavate kujutiste aina laiem levik külvavad segadust ja ebakindlust. Mida üldse usaldada saab? Ometigi on usaldus toimivate sotsiaalsete suhete ja süsteemide - võib lausa väita, et inimsotsiaalsuse - alus. Seejuures on visuaalsel sisul (nt veebis jagatavad pildid ja videod aga ka graafikud jms andmete visualiseerimine) aina kesksem roll nii selles, kuidas inimesed suhtlevad ning maailma mõtestavad kui selles, kuidas ja miks teatud sisu ja sõnumeid veenvaks või usaldusväärseks peetakse. Uurimisprojekti „Trust and Visuality: Everyday digital practices (TRAVIS)“ raames analüüsime neljas erinevas kultuurikontekstis - Eestis, Soomes, Austrias ja Suurbritannias - seda, mida kujutab endast visuaalne digitaalne usaldus. Uurime, kuidas igapäevastes digipraktikates usaldusväärsust luuakse ning usaldust kogetakse keskendudes tervise teemadele (sotsiaal)meedias (nt sammulugeja kuvatõmmiste jagamine, covid19 graafikud, intensiivraviõe maskijälgedega selfie, pandeemiameemid, paanika külvamiseks loodavad libagraafikud alternatiivuudistesaitidel jne). Lisaks digitaalse ja visuaalse usaldusväärsuse uuenduslikule mõtestamisele ning kultuuritundlikule avamisele panustab TRAVIS projekt ka sostiaalmeedia valitsemise, infokorratuse ja digipädevuste teemalistesse keskusteludesse ning usaldusväärse aruteluruumi kujundamisesse. 

Projekti kodulehekülg: https://www.tlu.ee/en/bfm/research/trust-and-visuality-everyday-digital-practices-travis#funding 
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/e3ceb34b-b40d-4263-a984-bb2bd478c644    
Projekti lehekülg CHANSE programmi lehel. https://chanse.org/travis/ 

image-20231214105443-3

Projekti rahastavad kahasse sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja CHANSE ERA-NET Co-fund programm, mida rahastab EL Horisont 2020 programmist

BECID - Balti infohäirete sekkekeskus

BECID - Balti infohäirete sekkekeskus 

01.12.2022 - 31.05.2025
Vastutav täitja: Andres Kõnno

Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BISK) projekti esmane eesmärk on toetada EL-i jõupingutusi desinformatsiooniga võitlemisel kolmes Balti riigis. See on eriti oluline piirkond, kuna see asub Euroopa Liidu serval ja siin on suur venekeelne kogukond (ligikaudu 17%). See on ka piirkond, kus on mitmekesine läbilõige postsovetlikest riikidest, mis on oluline tegur, mida tuleb arvestada võltsuudistele ja desinformatisoonile reageerimisel. BECID vastab kõigile programmi prioriteetidele ja eesmärkidele ning panustab oluliselt Digitaalse Euroopa eesmärgidesse. Loome võtmepiirkonda EDMO keskuse, mis koondab 9 abisaajat ja 1 seotud partneri kolmest Balti riigist, sealhulgas 4 teadusorganisatsiooni, 4 IFCN-i sertifitseeritud faktikontrollijat, 13 asutajaliikmega mittetulundusühing koostööd meediapädevuse alase tegevuse ja Läti telekanaliga. Meil on ka 14 väliseksperti, kes toetavad meid rände ja ühiskonna sidususe teemad; keskkonnapoliitika ja kliimamuutused, Euroopa julgeolekupoliitika, Venemaa piirkondlik välispoliitika, rahvatervis jne. Tuginedes BECID partnerite arvukatele varasematele tegevustele, teostame pidevat faktide kontrolli (15 korda kuus), loome võtlsuudiseid paljastavaid taskuhäälingusaateid ja videoid ning analüütilisi aruandeid Baltikumi desinformatsiooni suundumuste kohta ning viime läbi 5 meediapädevuse kampaaniat. Erilist tähelepanu pööratakse haavatavatele rühmadele, nagu vene keelt kõnelevad inimesed, eakad ja noored.

Projekti kodulehekülg: https://uhiskond.ut.ee/et/sisu/balti-infohairete-sekkekeskus  
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/15d1e630-e591-425a-a8ad-1154f1628c03   

image-20231214105443-3
Projekti rahastavad kahasse EL Digital Europe Programme’ist (DIGITAL) ja Haridus- ja teadusministeerium

Mängufilmide tegelaskujude arendamise protsessi laiendamine iteratiivsete improvisatsioonitöötubade ning vahelduva eel- , tootmis- ja järeltootmise teel

Mängufilmide tegelaskujude arendamise protsessi laiendamine iteratiivsete improvisatsioonitöötubade ning vahelduva eel- , tootmis- ja järeltootmise teel

01.09.2023 - 31.12.2024
Vastutav täitja: Michael Keerdo Dawson

Uurimistöö eesmärk on uurida filmitegemise alternatiivset protsessi, lõhkudes tootmiseelse, tootmise ja järeltootmise paradigma ning seejärel segades ja laiendades seda avastuspõhiste improvisatsioonimeetodite abil tegelaste väljamõtlemiseks ja nende kujutamiseks. See alternatiivne protsess on jagatud kaheks etapiks: esimese kuue kuu jooksul mõeldakse koos näitlejatega improvisatsioonilistes töötubades (iga kahe nädala järel) välja stseene ning vahepeal toimuvad stsenaariumi kirjutamise sessioonid (kokku 7–8 töötuba). Järgmise poole aasta jooksul on ka tootmise/järeltootmise protsess tükeldatud ja vaheldumisi, nii et kord kuus on nädala jagu proove ja filmimist ning ülejäänud ajal monteeritakse materjali ja tulemusi võetakse arvesse järgmistel võttepäevadel (4 seeriat: 2 proovipäeva + 3 tootmispäeva). Selline filmitegemise protsess seab esikohale tegelaskuju arendamise ja esituse ning võimaldab kõigil peamistel loojatel ja näitlejatel teha muudatusi ning mõtiskleda vahepeal tegelaskujude ja stsenaariumi üle. Seega tekib võimalus luua sügavamaid, vastuolulise olemusega ja mitmetahulisemaid tegelasi. Projektimeeskond viib selle alternatiivse protsessi läbi koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejatudengitega ning arutleb selle mõju ja tulemuste üle, kasutades metoodikana loovuuringut ning andmete kogumise ja analüüsi meetodina mitterepresentatsiooniteooriat. Traditsiooniliste tootmisetappide muutuste tagajärjel ilmneb kahtlemata palju uusi võimalusi ja raskusi. Lõpetuseks loodame arutleda esitatud alternatiivse protsessi üle ja esitada see vähemalt ühes akadeemilises artiklis või raamatu peatükis, mis sisaldab tulevaste filmitegijate jaoks tööriistu, mis lubavad rakendada tegelaste loomisel alternatiivseid strateegiaid rakendamiseks väljamõeldud töötubade ja intervalliliste tootmis- ja järeltootmistsüklite ning samuti mis tahes narratiivi või tootmisnähtused, mis nende muutuste kaudu esile kerkivad. Nendes uurimistulemustes vaadeldakse eeliseid ja raskusi, mis võivad ette tulla filmitegijal ja näitlejatel, kes üritavad traditsioonilisest filmitegemise protsessist eemalduda, et eelistada tegelasi süžeele.

Projekt ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/38956f12-82ae-4eb4-a03f-aabc7792b5fc 

Projekti rahastab kultuuriministeerium Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise 2022 konkursi raames

Intiimtehnoloogia, mis kujundab miljoneid elusid: menstruatsiooni ja menopausirakenduste uurimus

Intiimtehnoloogia, mis kujundab miljoneid elusid: menstruatsiooni ja menopausirakenduste uurimus 

1.11.2022 - 31.12.2024
Vastutav täitja: Katrin Tiidenberg

Menstruatsioonirakendused on loodud prototüüpse kasutaja jaoks, kelleks on enamasti noor, valge, terve, heteroseksuaalne, jõukas naine, kelle bioloogiline sugu, sooline identiteet ja juriidiline sugu langevad kokku. Seeläbi taastoodavad naistele suunatud tervise-, viljakuse-, ja jälgimisrakendused piiratud ettekujutust "normaalsest" ja ideaalsest kehast. Millised on selliste kasutajate kogemused, kelle kehad ja identiteedid nende rakenduste nägemusega ei kattu? Antud uurimus keskendub menstruatsioonirakenduste kasutajate kogemusi Aotearoa Uus-Meremaal. Viime läbi osalusuuringu kolme kohordi kasutajatega: 16-18-aastased, sünnitusjärgsed ja menopausis olevad inimesed. Uuringu käigus loodud teadmiste abil, loome rakenduse, mis võimestab erineva kehakogemusega kasutajaid ning võimendab senimarginaliseeritud hääli. Seeläbi edendame digitervise valdkonda ja panustame sedalaadi tehnoloogiate tulevikunägemustesse. 

Projekti konsortsiumi juhib Massey Ülikool (Uus-Meremaa) ja rahastab Marsden Fund 

Projekt ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/7663fb0e-4d2d-467b-8952-42a047a1b985

FILMEU_RIT - Uurimus/Innovatsioon/Muutus 

FILMEU_RIT - Uurimus/Innovatsioon/Muutus 

01.09.2021 - 31.08.2024
Vastutav täitja Teet Teinemaa

FILMEU_RIT ühendab neli Euroopa kõrgharidusasutust: UL – Lusófona ülikool Lissabonist, Portugal; LUCA kunstikool Brüsselist, Belgia; ja IADT – Dún Laoghaire'i kunstidisaini ja tehnoloogia instituut Dublinist, Iirimaalt ja Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Eestist. Institutsioonid teevad koostööd ühise eesmärgi nimel edendada ühiselt kõrgetasemelisi teadusuuringuid, innovatsiooni ja õppetegevust multidistsiplinaarses filmi- ja meediakunsti valdkonnas ning selle koostöö kaudu konsolideerida Euroopa keskset rolli loomevaldkondade maailmas liidrina.
FILMEU_RIT suurendab FILMEU alliansi konkurentsivõimet ja tugevdab selle võimet arendada tegevusi, mis hõlmavad kõiki teadmiste ruudu valdkonnad: haridus, teadusuuringud, innovatsioon ja ühiskonna teenindamine, aidates samal ajal loomeinimesi sektori innovatsiooni- ja vastupidavuse potentsiaali kinnitamiseks COVID-19 järgses kontekstis.
FILMEU_RIT töötab välja ühise teadus- ja arendustegevuse kava kunstiuuringute jaoks, mida toetavad ühised vahendid ja ühised struktuurid, mis suurendavad talentide ligitõmbamist ja liidu raames välja töötatud uuringute mõju. Selline mõju  edendada ühiskonna ja ettevõtete suuremat seotust kunsti ja loovusega, et suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja selle kunstilist teadus- ja innovatsiooniprofiili. 
FILMEU_RITi põhieesmärk on teadusuuringute ja innovatsiooni mõistes üksikute kõrgkoolide suutlikkus integreerida alliansi strateegiate ja tegevuskavade ühise kavandamise kaudu, mis tagavad tuleviku ümberkujundamise Euroopa Ülikoolist institutsioon, mis paneb filmi- ja meediakunsti valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooni oma tegevuse keskpunktiks ja tegutseb väga väärtusliku kriitilise kultuuri vahendajana. 

Projekti kodulehekülg: https://www.filmeu.eu/filmeu-rit/about-rit
Projekti info CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/101035820 
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/f9e290da-f05e-48a7-9cc4-3bb5346915fb 

image-20231214105443-3
Projekti rahastab EL Horosont 2020 programmist

CUDAN - Kultuuriandmete analüüs

CUDAN - Kultuuriandmete analüüs

01.01.2019 - 31.08.2024
ERA-CHAIR professor Maximilian Günther Schich

Tegemist on interdistsiplinaarse digikultuuri uuringute projektiga, mille keskmes on kultuurilised suurandmed, nende analüüs ja vastutustundlik kasutamine. Projektil on kaks suuremat eesmärki: kultuuriandmete interdistsiplinaarsete analüüsimeetodite arendamine ja uuringute läbiviimine ning temaatilise Open Labi loomine, mis võimaldab ühisuuringuid ja rakendusprojekte sidusrühmadega erinevatest sektoritest.

Projekti kodulehekülg: https://cudan.tlu.ee/ 
Projekt CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/810961
Projekt ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/bf5dc583-824b-4996-a1b7-5641c18ef2cb 

image-20231214105443-3
Projekti rahastab EL Horisont 2020 programmist

ETIKETA - FILMEU kraadimärgis

ETIKETA - FILMEU kraadimärgis

01.04.2023 - 31.03.2024
Vastutav täitja Teet Teinemaa

ETIKETA (kreeka keelest ετικέτα tähendab "märgist") edendab Euroopa kriteeriumidel põhinevat riikidevahelist koostööd,  et välja töötada ja juurutada ühistele riikidevahelistele kõrgharidusprogrammidele ühist Euroopa kraadimärgist. 

Projekt ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/9b4df0e4-dd95-4dae-9f42-30c258000ed0 

image-20231214105509-5

Projekti kaasrahastab EL ERASMUS+ programmist

ScreenME-Net - Twinning jätkusuutliku ja nähtava tipptaseme saavutamiseks ekraanimeedia ettevõtluses

ScreenME-Net - Twinning jätkusuutliku ja nähtava tipptaseme saavutamiseks ekraanimeedia ettevõtluses  

01.01.2021 - 31.12.2023
Vastutav täitja: Ulrike Rohn
Projekti koordinaator: Elena Stern

Projekti ScreenME-Net eesmärk on tõsta Tallinna Ülikooli (TLÜ) ekraanimeedia ettevõtlusstipendiumi tipptaset, suurendada selle võrgustikupositsiooni ja nähtavust selles teadusvaldkonnas ning tagada selle projekti mõju jätkusuutlikkus, peamiselt läbi TLÜ. ekraanimeedia ettevõtluse uurimiskeskuse ehk nn ScreenME-Hubi institutsionaliseerimine TLÜ-s. Seoses stipendiumi tipptaseme tõstmisega on projekti eesmärk avaldada positiivset mõju kõigile neljale stipendiumisambale (Boyer, 1990): avastamine, integreerimine, õpetamine ja rakendamine. Eesmärgid saavutatakse võrgustike loomise ja koostöö kaudu rahvusvaheliselt juhtivate teadusasutuste interdistsiplinaarse kogumiga, millel on tugevad teadmised ettevõtluse õpetamise ja uurimise vallas, samuti erinevates akadeemilistes distsipliinides ja teadusvaldkondades, mis on väga olulised, et mõista meediatööstuse ja nende valdkonna praegust dünaamikat. laiemad ühiskondlikud mõjud

Projekti kodulehekülg: https://screenme.tlu.ee/ 
Projekti lehekülg ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/e5effbce-6cb5-4a85-8de1-849885e04d90 
Projekti info CORDISes: https://cordis.europa.eu/project/id/952156

image-20231214105443-3
Projekti rahastab EL Horisont 2020 programmist

EKKD119 - Automaatse keeletöötluse rakendamine ERRi arhiivis: olemitevaheliste seoste mudeldamine linkandmetel põhinevas arhiivipäringus

EKKD119 - Automaatse keeletöötluse rakendamine ERRi arhiivis: olemitevaheliste seoste mudeldamine linkandmetel põhinevas arhiivipäringus 

1.03.2023  - 31.03.2024
Vastutav täitja: Andres Kõnno

Käesolev on jätkutaotlus HTMi poolt eraldatud toetusele EKKD84 (lõpptähtajaga 28.02 2023). Nimetatud projekti olulisemateks väljunditeks on (1) uute metaandmete tekitamine kasutades keelemudelit BERT nimeolemite tuvastuse teostamiseksja (2) prototüüp, mis võimaldab kasutada tuvastatud olemeid linkandmete kirjeldamisel ja linkandmetele tuginevate päringute läbiviimisel meie poolt uuritud osas ERRi raadioarhiivist.

Uuel projektiaastal soovime jätkata eestikeelsete tekstide süntaktilisel analüüsil põhinevate arhiivifunktsioonide arendamist, samuti suurendada kasutatavat tekstikorpust. Ennekõike peame silmas olemite ja nendevaheliste seoste tuvastamist eestikeelsetes tekstides. See on sisendiks rakendamaks linkandmete standardit ERRi arhiivile veelgi suuremas ulatuses. Eesmärk on luua mitmesuguste suhete uurimiseks kasutatav uut laadi andmestik, mille funktsioonid on suunatud nii laiemale avalikkusele kui ka kitsamatele huvigruppidele (ajakirjanikud, haridustöötajad, teadlased, jne). 

Projekt ETISes: https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/5d6b1d98-be7e-4e1f-bcaf-bae4cecd643f 

Projekti rahastab haridus ja teadusministeerium riiklikust  programmist ‘Eesti keel ja kultuur digiajastul’
 

Lõppenud teadus-, arendus- ja loovuurimusprojektid

Tutvu lõppenud teadus-, arendus- ja loovuurimusprojektidega SIIN.