Instituudi direktor  Birgit Vilgats
Meedia ja kommunikatsiooni suuna juht  

meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar

Filmi suuna juht  filmikunsti külalislektor Veiko Vaatmann
Kunstide ja didaktika suuna juht 

disaini dotsent
Krista Aren

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nimi Ametinimetus 

Birgit Vilgats

direktor
Andres Jõesaar meediapoliitika dotsent
Krista Aren disaini dotsent
Veiko Vaatmann filmikunsti külalislektor
Indrek Ibrus meediainnovatsiooni professor
Tarmo Rajaleid

tehnika- ja tootmiskeskus/tehnikadirektor, montaažilektor

Ermo Säks doktorantide esindaja
Alessandro Nani ristmeedia dotsent
Aavo Kokk välisliige
Madli Lääne-Metsalu montaaži lektor
Oksana Tralla tantsukunsti lektor
Tiina Hiob reklaamiteooria lektor
Toomas Sääs tehnika ja tootmiskeskus/tootmisjuht
Anniken Haldna välisliige
Ott-Aleksander Komarov üliõpilaste esindaja
Adelia Tamkõrv üliõpilaste esindaja
Uku Lember humanitaarteaduste instituudi direktor
Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • moodustab rahvusvahelise konsultatiivnõukogu, mis koguneb vähemalt üks kord aastas, et arutada regionaalset koostööd filmi ja meedia õppekavade arendamisel ning koostööprojektide koordineerimist;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.