Instituudi direktor  Katrin Saks
Meedia ja kommunikatsiooni suuna juht  

ristmeedia dotsent
Andres Jõesaar

Kunstide suuna juht  filmikunsti lektor
Veiko Vaatmann
Kunstide didaktika suuna juht  disaini dotsent
Krista Aren

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nimi Ametinimetus 
Aavo Kokk välisliige
Katrin Saks direktor
Veiko Vaatmann filmikunsti lektor, kunstide akadeemilise suuna juht
Krista Aren disaini dotsent, kunstide didaktika akadeemilise suuna juht
Andres Jõesaar ristmeedia dotsent, meedia ja kommunikatsiooni akadeemilise suuna
juht, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
Tarmo Rajaleid  montaaži lektor, tehnikadirektor
Kristi Vinter-Nemvalts haridusteaduste instituudi direktor
Heilika Pikkov välisliige
Virgo Sillamaa välisliige
Tiina Hiob reklaamiteooria lektor
Tiina Ollesk tantsukunsti dotsent
Hagi Šein televaldkonna lektor
Ann Trummal üliõpilane
Avely Pütsep üliõpilane
Kaspar Erik Lind üliõpilane

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • moodustab rahvusvahelise konsultatiivnõukogu, mis koguneb vähemalt üks kord aastas, et arutada regionaalset koostööd filmi ja meedia õppekavade arendamisel ning koostööprojektide koordineerimist;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.