Siin lehel asuvad juhendid ja dokumendid, muu õppeinfo nagu eksamite kordamisküsimused, saalikasutamise ajakava jms asub Õppematerjalide all. Üldine õppeinfo asub Tallinna Ülikooli Õppeinfo lehel.

Üldised dokumendid

Praktika

Mis on plagiaat?

Plagiaadijuhtumite käsitlemisel on põhjendatud eristada kolme raskusastet sõltuvalt sellest, millistes töödes plagiaat esineb:

I eksimus esineb igapäevase, regulaarse õppetöö käigus loodud töödes. Sellisel juhul peab õppejõud andma õppijale tagasisidet, mis on läinud valesti ning kuidas oleks olnud õige oma töös viitamist kasutada. Üliõpilane parandab vead ja esitab töö uuesti. Üliõpilast eksimuse eest ei karistata.

II plagiaat esineb ainekursuse viimases, olulisemas töös (näit. eksamitöö), mille alusel pannakse välja kursuse/aine/semestrihinded. Sellistel juhtudel teeb õppejõud ÕIS-i märkuse plagiaadi esinemise kohta, õppejõud annab üliõpilasele tagasisidet töös esinenud eksimuste kohta, üliõpilane parandab need ning esitab töö uuesti. Märkused ÕIS-is ei aegu, neid näevad õppejuht ning õppenõustaja. Kui üliõpilasel on mitu plagiaaditeemalist märkust, hoiatatakse üliõpilast. Kolmanda märkuse järel vormistab instituut käskkirja plagieerimise eest.

III plagiaat esineb bakalaureuse-, magistri-, doktoriastme lõputöös. Lõputööde hindamiskomisjon peab otsuse tegemisel kaaluma, kas tegemist on tahtmatu või tahtliku plagiaadiga. Otsus on aluseks hoiatuse või eksmatrikuleerimise algatamiseks.

Tahtmatuks plagiaadiks saab lugeda viitamisel esinevaid refereerimis- ja tsiteerimisvigu, mis ei ole põhimõttelist laadi.

Tahtlik plagieerimine: töö ostmine või kirjutamine teise isiku poolt (variautorlus); teadlik teksti või selle lõikude sõna-sõnaline esitamine ilma autorile vi allikale korrektselt viitamata (tekstiplagiaat või sõnaline plagiaat); teise autori arutluskäigu või ideede esitamine oma sõnadega autorile või allikale korrektselt viitamata (arutlusplagiaat, ideede või töö struktuuri plagiaat); tekstilõikude või arutluskäikude võõrkeelsest allikast tõlkimine originaalallikale korrektselt viitamata (tõlkeplagiaat); teise autori tsitaatide ülevõtmine esmaallikale korrektselt viitamata (tsitaadiplagiaat, tsitaatide kogumik); teise autori formuleeringute ja keeleliste väljenduste ülevõtmine ning enda nimel esitamine (imitatsiooniplagiaat); pisimuudatuste tegemine teise autori tekstis ja selle esitamine tsiteerimis- ja refereerimisnõudeid järgimata jms plagiaadi avaldumisvormid.

Lõputöös tahtliku plagieerimise tuvastamise järel tudeng eksmatrikuleeritakse. Kui üliõpilane saab võimaluse kaitsta oma töö uuel teemal ning eksternina järgmisel õppeaastal, tuleks üliõpilast kohustada uuesti läbima akadeemilise kirjutamise/autoriõiguse alast ainekursust.