Praegune meediastunud ühiskond põhineb lugude loomisel ja jutustamisel. Ühiskond vajab lugusid, et end kriitiliselt analüüsida. BFM keskendub lugude jutustamisele selliste filmivaldkonna õppekavade kaudu nagu filmikunst, audiovisuaalne meedia, dokumentaalfilm ja filmikunst (Kino Eyes). Samas on lugude jutustamine olulisel kohal ka ristmeedia, koreograafia, integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia, reklaami ja suhtekorralduse, ajakirjanduse, nüüdismeedia, audiovisuaalkunstide ja meediauuringute õppekavades. 

BFMi akadeemilised suunad ja õppekavad

 

Film

BFM on professionaalse filmihariduse edendaja, Eesti filmikultuuri hoidja ja arendaja. Meie rahvusvahelised õppekavad võimaldavad üliõpilastel luua ja jutustada lugusid erinevatel platvormidel: TV, veebiplatvormid, internetikeskkond, kino jne. Õppetegevus võimaldab pöörata tähelepanu erinevatele ühiskondlikult olulistele teemadele ning nendel avalikult arutleda, näiteks tervis, sotsiaalsed suhted, säästev areng, keskkonnamuutused, kultuuriline mitmekesisus. Arendame rahvusvahelist õppe- ja loomekeskkonda, oleme üliõpilaste, vilistlaste, õppejõudude ja partnerite võrgustiku keskpunkt (networking hub).
 
Teeme aktiivset koostööd teiste Eesti ülikoolidega (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), selleks et ühendada filmitööstusele vajalikud pädevused BFM-i õppe- ja loometöös. Hoiame ja arendame BFM-i filmivaldkonna rahvusvahelisi ühisõppekavasid ning kavandame ühiseid arendustegevusi õppe-, teadus-, arendus- ja loometöö kvaliteedi tõstmiseks, sh doktoriõppe audiovisuaalkunstide suuna tugevdamiseks. 

Arendame filmikriitika, filmiterminoloogia, sh eestikeelse terminoloogia, Eesti filmi ajaloo ning filmi uurimist. Tegeleme süsteemselt ja süstemaatiliselt tudengifilmide esitamisega kodumaistele ja rahvusvahelistele festivalidele. Loome BFM-i sisese süsteemi, mille abil valime igal semestril välja parimad filmid festivalidele esitamiseks.

Panustame koostöös partneritega (Eesti Kinoliit, Eesti Režissööride Gild, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Dokumentalistide Gild, MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster jt) filmivaldkonna professionaalide täienduskoolituste läbiviimisesse ning regulaarse filmitööstuse konverentsi korraldamisse, selleks et pakkuda filmitööstuse tegijatele aruteluvõimalusi. Otsime partnereid ja võimalusi töötada välja filmikunsti kutsestandardid.

Populariseerime ja arendame filmiharidust, selleks pakume tegevõpetajatele täienduskoolitusi filmikultuuri kohta (sh e-õppe vormis), loome filmiõpetaja magistriõppekava ja õpetajakoolituses õppeaine selle kohta, kuidas kasutada filmi ainetundides.

Töötame välja filmikunsti (rakenduskõrgharidse õppekava) ja dokumentaalfilmi üliõpilastele mentorlusprogrammi, mis võimaldab luua sidemeid filmivaldkonna professionaalidega, sh BFM-i vilistlastega, saada abi ja juhendamist õppetöö käigus ning luua võrgustik, et tulla lõpetamise järel filmitööstuses toime.

Kontakt:

Suuna juht: Veiko Vaatmann, filmikunsti lektor

Meedia ja kommunikatsioon

 Reklaam ja suhtekorraldus

Mõistame kommunikatsiooni, sh kitsamalt reklaami ja suhtekorraldust, kui loovuse ja erialaoskuste rakendamise kunsti. Sõlmime reklaami ja suhtekorralduse võimaluste kaudu kokku loovuse ja erialaoskused, mille eesmärk on leida selgelt mõistetav ühisosa kommunikatsioonis. Lähtume eetilisest, kaasavast ja kahepoolsest kommunikatsioonist, et luua sidus ja üksteise mõistmisele rajanev ühiskond. Peale traditsiooniliste kommunikatiivsete praktikate uurime ning toetame kunstidele omaste kommunikatsiooniviiside ja -võtete rakendamist.

Suurendame teadus- ja arendustegevuse osakaalu meile olulistes suundades, nagu äri-, riski- ja kriisikommunikatsioon, visuaalne kommunikatsioon, brändi loo jutustamine ning imidži juhtimine. Kõigis tegevustes arvestame valdkondade digitaalsuse kasvuga. Koostöös mõjukate asutuste, organisatsioonide ja ühendustega panustame ühiskonna arengusse, selleks viime läbi meie uurimisvaldkondadega seotud projekte, sh teeme koostööd teistega.

Prioriseerime koostööd erialaga seotud tööandjate liitudega (Turundajate Liit, Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit), selleks et arendada kutsestandardeid, ühtset mõistevara, õppekava ja praktikakorraldust ning õigusakte. 

Pakume kommunikatsiooniteadmisi ja kommunikatiivseid pädevusi tõstvaid täienduskoolitusi nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonidele, keskendudes TLÜ fookusvaldkondadele. 

Toetamaks erialast ühtekuuluvustunnet ja identiteeti, loome eraldi vilistlastele suunatud seminaride programmi (RESK-i klubi), mis tooks vilistlased regulaarselt kokku ning võimaldaks neil nii saada uusi teadmisi ja vahetada kogemusi.

Meedia (sh TV ja ajakirjandus) ja kommunikatsioon

BFM on kõrgema taseme teadus- ja õppeasutus, kus tähelepanu keskmes on audiovisuaalkunstid, sisuloome ning regiooni audiovisuaal- ja meediasektorile pädeva (nii heade loomeoskustega kui ka kriitilise analüüsi võime ja laia silmaringiga) tööjõu ettevalmistamine. 

Õpetame nii taseme- kui ka täiendusõppes eneseväljendust nii sõnade kui ka liikuva pildi kaudu. Õppetegevuse keskmes on teoreetiliste teadmiste ning analüütiliste ja praktiliste oskuste omandamine, et ühiskonnas tähenduslikku sisu luua. Arvestades dünaamilisi muutusi meediasüsteemis ja -turgudel ning lähtudes vajadusest koolitada meediaprofessionaale, on olulisteks valdkondadeks meediainnovatsioon, -majandus ja -poliitika, samuti paneme rõhku meediaettevõtluse õppele. Arendame ja pakume meediamaastiku nõudmistele vastavat ajakirjandus- ja teleharidust. Eriline tähelepanu on meedia konvergentsil: sisu loomine ja levitamine ristmeedia teel, meediavaldkonna andmestumise uurimine ja selleks vajalike analüütiliste oskuste arendamine, meediavaldkonna platvormiseerumine ning sellega kaasnevate riskide ja võimaluste kriitiline uurimine, osaluskesksete meediavormide uurimine ning osaluskultuuris ja osalusmeediaplatvormidel toimetulemiseks vajalike oskuste õpetamine tulevastele meediaprofessionaalidele.

Lisaks ajakirjanike ja teiste meediaprofessionaalide koolitamisele toetame ka laiemalt meediapädevuste, kriitiliste analüüsioskuste ning konkreetsemalt meediakriitika arendamist Eestis ja lähiregioonis. Teeme nii meedia- ja infokirjaoskuse laiemat uurimis- ja arendustööd kui ka rõhume tasemeõppes kriitikuoskustega meediaanalüütikute koolitamisele. 

Meediakriitika ja -analüüsi edendamiseks jätkame koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga rahvusvaheliste meediakonverentside korraldamist. 

Korraldame koostöös Õpilasakadeemia ja Avatud Akadeemiaga meediapädevuse edendamiseks kursusi ja (täiendus)koolitusi eri sihtrühmadele alates põhikooliõpilastest ja gümnasistidest kuni vanemaealisteni. 

Kontakt:

Suuna juht: Andres Jõesaar, meediapoliitika dotsent

Kunstid ja didaktika

Koostöös strateegiliste partneritega nii Eestis kui ka välismaal muudame loovainete ning loovainete didaktika arendustöö instituudi jaoks oluliseks rahvusvaheliseks teadustööks. Laiendame loovainete õpetamise alast õppe-, teadus , arendus- ja loometööd kõikidele haridusastmetele. Arendame ja lõimime õppejõudude ja üliõpilaste koostöös BFM-is õpetatavaid kunste, luues selleks innovaatilisi, kultuuripärandit ja kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi põimivaid lahendusi. Oleme osalised transmeedia loojutustuse projektides, kasutame virtuaal- ja liitreaalsust ning teisi loojutustuse tehnoloogiaid. Jätkame iga-aastast noortele suunatud, erinevaid kunstivaldkondi ühendava digitaalse heliloomingu konkursi läbiviimist. Eesmärk on muuta konkurss rahvusvaheliseks.

Koostöös Haridusteaduste instituudiga arendame põimõpet muusikas ja kunstis, laiendades seeläbi kunstide didaktika ja kunstide suuna ainete õppimisvõimalusi. Teeme põimõppe arendamisel koostööd ka partneritega Soomes (University of Helsinki, University of Turku, University of Eastern Finland, University of Jyväskyla), Lätis (Daugavpils University), Leedus (Klaipeda University) ning Eestis (EKA, EMTA, KUMU, ERM, KAI, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum jt) ning viime e-õppe läbiviimiseks vajaliku tehnilise baasi uuele tasemele. 

Jätkame kunstihariduse ideede (KUHI) konverentsi korraldamist, tehes veelgi enam koostööd erialaühingute ja teiste sidusrühmadega. Jätkub interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise toimetusega teadusajakirja The Changing Face of Music and Art Education väljaandmine. Pakume loovainete didaktika teemal täienduskoolitust kõikide haridusastmete õpetajatele. Sealjuures on oluline siduda teooria praktikaga. Parima tulemuse saavutamiseks ja tõhusalt eesmärgi suunas liikumiseks teevad koostööd kolm ülikooli (TLÜ, EKA, EMTA).

Tantsukunst

BFM on professionaalse ja elukestva tantsuõppe eestvedaja. Populariseerime tantsu kui jätkusuutlikku ja avatud professionaalset loomevaldkonda ning avarate eneseteostusvõimalustega kunstiliiki, kus teooria põimub praktikaga ja kus lõimitakse somaatilised, tantsutehnilised, loomingulised, esteetilised, analüütilised, tervise- ja keskkonnateadlikud väärtushoiakud ja tööpõhimõtted, mis on kujunenud aktiivse ühiskondliku hoiakuga ellusuhtumise põhjal. Panustame eesti rahva- ja pärimustantsu ning tantsupeotraditsiooni kestlikku arengusse. Selle tarvis koolitame professionaalseid ja mitmekülgseid koreograafe-lavastajaid, tantsuõpetajaid, juhendajaid ja eestvedajaid, kes väärtustavad tantsutraditsiooni ning on teadlikud tantsukunsti arengust, tunnevad terminoloogiat ja oskavad seda oma loomingus rakendada, suudavad analüüsida ühiskonda ja tantsumaastikku, rääkida tõenduspõhiselt kaasa ka laiades eesti ja kaasaegset tantsu puudutavates mõtteringides ning kelle looming lähtub rahvuskultuuri traditsioonidest ja rikastab süsteemselt kollektiivide repertuaari üle Eesti. Tantsuõpe BFM-is väärtustab emakeelset tantsuharidust ja on avatud rahvusvahelisele koostööle. 
Kujundame aktiivselt tantsukunsti, sh professionaalse tantsukunsti tähenduse ja väärtuse mõistmist, uurime tantsuprotsessi ja teeme lavastusi, avaldame artikleid ja arvamuslugusid meedias. Populariseerime tantsuhariduse omandamist kutseliste tantsuõpetajate käe all ning kanname koostöös partneritega hoolt, et tantsuõpetusega nii huvihariduses kui ka harrastustegevuses tegeleks erialase väljaõppe ja haridusega inimesed. Kaasame tantsuharidusse erivajadustega inimesi, luues neile ja koos nendega tantsuetendusi, pakkudes võimalusi üliõpilastele ja tantsuõpetajatele vastavate koolituste läbiviimiseks. Sellega tõstame tantsuspetsialistide professionaalsust ning reguleerime ja mõjutame professionaalset huvihariduse taset ja tööturgu.

Lisaks tasemeõppele pakume võimalusi täienduskoolitusteks õpetajatele, professionaalse tantsijakarjääri lõpetanud inimestele ning täiskasvanutele, võimaldades läheneda kehale ja liikumisele loovalt, sõltumata stiilist ja vanusest. 

Kontakt:

Suuna juht:
Krista Aren, disaini dotsent