Toetuste eesmärgiks on soodustada instituudis tasulistel õppekavadel õppivate väljapaistvate õppetulemustega üliõpilaste õpinguid ning toetada loomeprojektide läbiviimist õppetöö raames.

Instituudi poolt eraldatavateks toetusteks on:

  • soodustus õppekulude hüvitamisel (edaspidi soodustus);
  • stipendium loometegevuse toetuseks (edaspidi stipendium).  

Soodustuse eesmärgiks on motiveerida üliõpilast täiskoormusega edukalt õppima ja läbima õppekava nominaalajaga. Soodustus on üliõpilase poolt semestris hüvitamisele kuuluvate õppekulude katmine instituudi poolt 50-100% ulatuses.

 Soodustust on õigus taotleda instituudi üliõpilasel:

  • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • kes õpib instituudi tasulisel õppekaval ning kellel puuduvad ülikooli ees rahalised võlgnevused;
  • kes õpib täiskoormusega;
  • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • kes ei ole esitanud taotlust välisõppesse siirdumiseks või ei viibi välisõppes või ei viibinud taotlemisele eelneval semestril välisõppes;
  • kelle taotlemisele eelneva semestri kaalutud keskmine hinne, mis on üliõpilase õppekaardil nähtav, on vähemalt 4,50. 

NB! õppemaksu soodustust saab taotleda alates õpingute teisest semestrist!

Soodustuse määramiseks moodustab instituudi õppejuht komisjoni, kuhu kuuluvad lisaks õppejuhile kolm instituudi akadeemilist töötajat ja üliõpilaste esindaja. Soodustused jagatakse õppekavade põhiselt (1 tudeng igalt õppekavalt) pingeridade alusel vastavalt õppekava eelarvelistele vahenditele.

Paremusjärjestus moodustub kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendi (30 EAPd semestris võrdub 100% täitmisega) ja kaalutud keskmise hinde (edaspidi KKH) korrutisest. Õppekava täismahus ning täismahust enam täitnud üliõpilased on toetuse määramise paremusjärjestuses võrdsed. KKH arvutamisel võetakse arvutuskäiku kõik taotleja õppekaardil olevad eristaval hindamisskaalal antud tulemused, kaasaarvatud esmased tulemused, juhul kui aines on tehtud korduv(ad) sooritus(ed).

Juhul kui toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra punkti 2.7. rakendamise järgselt on üliõpilastel ikka 100% võrdsed tulemused, siis määratakse kummalegi 50% soodustust.

BFMi õppetoetuste statuut

TAOTLE SIIN