Tallinna Ülikooli täiendusõppe eeskiri sätestab täiendusõppe valdkonnad, vormid, korraldamise ja kvaliteedi tagamise põhimõtted.

Laadi alla täiendusoppe_eeskiri.

Täiendusõppe korraldamise ja täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse ülikooli õppekava statuudis kehtestatud õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Täiendusõppe õppekavade ja programmide koostamisel ja õpiväljundite omandamise hindamisel lähtutakse Õppekorralduseeskirjas sätestatud nõuetest võttes aluseks Täiendusõppe eeskirjas täiendusõppe õppekavale või programmile kehtestatud nõuded. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks rakendatakse  regulaarset sisehindamist ning hindamistulemuste arvestamist õppekavaarenduses. Arendatakse õppetegevuse rahvusvahelist dimensiooni.  

Milline on täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord?

Täiendusõpe põhineb täiendusõppe õppekaval, mis luuakse ülikooli fookusvaldkondade eesmärkidest lähtuvalt vastavalt täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele. Õppekava loomise ja täiendusõppe korraldamise eest vastutab täiendusõpet korraldav üksus. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega, kinnitab üksuse nõukogu või täiendusõppe valdkonna juht. Täiendusõppe korralduse infovahetuskeskkond on täiendusõppe infosüsteem (edaspidi TÕIS), kus toimub õppekavade avamine, õppe haldamine ja dokumentide väljastamine. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega, kinnitab üksuse nõukogu või täiendusõppe valdkonna juht. Haridustöötajatele suunatud täiendusõppe õppekava kooskõlastatakse haridusuuenduse valdkonna eest vastutava üksuse poolt. Õppekava kirjeldab TÕIS-is üksuse poolt määratud koolitusjuht ja õppekava kinnitab korraldava üksuse esindaja. Täiendusõppe tugiüksuse esindaja kontrollib õppekava nõuetele vastavust ja vastavuse korral kinnitab lõplikult õppekava. 

Milline on täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord?

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud ning edendatakse õppejõudude järjepidevat täienduskoolitust. Ülikooli lektorite kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel.

Kuidas tagatakse õppekeskkonna kvaliteet?

Täiendusõppe õppekeskkond peab olema kirjeldatud õppekavas ja piisav täiendusõppe läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks.  Koolitusjuht tagab täiendusõppe õppekeskkonna ja õpiressursside kättesaadavuse – õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavas kirjeldatud ressurssidele.

Kuidas kogutakse täienduskoolituse kohta tagasisidet?

Täienduskoolituse õppekava rakendamisel kogub täiendusõpet korraldav koolitusjuht tagasisidet õppijatelt, täiendusõppe tellijatelt ja koolitajatelt, mis on sisendiks õppekava muutmisele ja arendamisele. Koolitusjuht tagab, et õppijatelt küsitakse tagasisidet nii kasutatud metoodika, ressursside kohta kui nende mõjususe kohta kokkulepitud õpiväljundite saavutamisel.
Hinnatakse osutatud õppeteenust ja õppimist. Hindamistulemused sh hindamismeetodid ja –vahendid dokumenteeritakse. Koolitusjuht tagab koolituse lõpus õpitu rakendamise asjakohase hindamise, seire ja dokumenteerimise või kui hindamist ei toimunud, siis tagasiside kokkuvõtted, mis on dokumenteeritud ja lisatud täiendusõppe infosüsteemi (TÕIS).Tagasisidest tehakse kokkuvõtteid ja tulemusi arvestatakse koolituste paremaks korraldamiseks.

Korduma kippuvad küsimused: 

1. Mida saab õppida täiendusõppes Tallinna Ülikoolis?

Ülikooli täiendusõppe valdkonnad on koondunud viide fookusvaldkonda. Nendeks on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.
Viime koolitusi läbi Tallinna Ülikooli fookusvaldkondades avalike sündmuste, tellimusprojektide ja spetsiaalselt organisatsiooni vajadusi arvestavates formaatides. Pakume individuaalkonsultatsioone, supervisiooni ja coachingut.

 

2. Kuidas saan registreeruda avalikule kursusele?

Avalikud koolitused on nähtavad koolituskalendris ning avatud kõigile huvilistele. 

3. Kuidas saan tellida koolitust organisatsiooni?

Tutvu meie koolituspakkumisega ja saada meile oma koolituspäring. Pakkumise või lisainfo saamiseks võtke ühendust aadressil koolitus@tlu.ee või helistage +372 6409 379.
Sobiva fookusvaldkonna koolitusjuhiga ühendust saamiseks vaadake koolitusjuhtide võrgustiku kontakte (Avatud Akadeemia).

5. Kas kõik täienduskoolitused on tasulised?  

Kõik täienduskoolitused tasulised, v.a. kui koolitus on rahastust mõnest Euroopa Liidu struktuurfondist või projektist ning on osalejale tasuta.  

6. Kuidas toimub kursuse eest tasumine?

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Peale koolitusele registreerimist saadetakse Teile e-posti teel arve. 

7. Kas iga kursus lõpeb tunnistusega?

Täiendusõppe läbimisel ja/või selles osalemisel antakse õppijale lähtuvalt õppe läbimise tingimustest tunnistus koos selle lisaks olevaakadeemilise õiendiga või tõend. Tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.