tasuta koolitused

Tallinna Ülikoolis on võimalik kevadel/sügisel 2024 osaleda tasuta koolitustel riikliku täienduskoolituse (edaspidi RKT) tellimuse kolmel erineval suunal, mis on finantseeritud järgmistest vahenditest: 

1) Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (edaspidi ESF VÕTI). Meetme raames on meie koolitused mõeldud eelkõige erialase tasemehariduseta täiskasvanutele või neile, kes tunnevad, et nende teadmised ja oskused vajavad värskendust.

Kaasrahastanud EL

 

 

 

2) Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" (edaspidi RRF Rohe) Meetme raames soovime täiendusõppe kaudu toetada ettevõtetes töötavaid juhte rohepöörde eestvedamisel.

RRF

 

 

 

3) Õiglase ülemineku fondi tegevusest "Ida-Viru täienduskoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses" (edaspidi ÕÜF). Meetme raames soovime toetada loomemajandussektoris töötavate või sektorisse tööle minevate inimeste teadmiste ja oskuste arendamist.

Kaasrahastanud EL

 

 

 

RKT koolituste sihtrühmaks on töötavad täiskasvanud. Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse vastu. Samuti kes soovivad panustada sotsiaaltöösse erivajadustega inimestega ning vaimse tervise ja ennetustöö korraldamisesse töös vanemaealistega. RKT kursuste kaudu tahame jätkuvalt toetada ka pedagoogilise ettevalmistuseta inimesi, kes soovivad töötada abiõpetajana üldhariduskoolis ning abiõpetajana lasteaias.
Kursused on ellu kutsutud selleks, et aidata inimestel oma tööd tõhusamalt ja edukamalt teha ning täiendatud oskuste kaudu tõsta oma tööalast konkurentsivõimet. Koolituste valik lähtub OSKA raportites välja toodud erialastest oskustest ja valdkondlikest IKT-oskustest. 

KOOLITUSED KEVADEL/SÜGISEL 2024

TALLINNAS

LÄÄNEMAAL

IDA-VIRUMAAL (ainult Ida-Virumaal elavatele või töötavatele inimestele)

NB! Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ning motivatsioonikirja täitmine. Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame siin lehel jooksvalt.