Kick-starting the nascent social finance market in Estonia

 

The main goal of the project is to achieve cooperation between various sectors and stakeholders in developing the current situation of social entrepreneurship in Estonia. The project engages with representatives of businesses, non-profit organizations, scientists, investors, representatives of banks and local as well as national-level policy makers. The final result of the project will be a Memorandum of Understanding for the future creation of a new social finance instrument meeting the needs of the Estonian market.

The project consists of three main activities: research and analysis, capacity building and knowledge exchange and networking. 

Research and analysis: 

  • Analysis of the investment needs and investment readiness of Estonian social enterprises (TLU)
  • Analysis of the readiness of Estonian investors to invest in social enterprises and the factors affecting it (BIA)
  • Feasibility study of a new potential social finance instrument (BIA)

The Tallinn University team started the analysis of Estonian social enterprises in the spring of 2021 - a survey was conducted and responses were collected from 91 enterprises/organizations. The aim of the survey was to map the funding needs and opportunities of organizations with social and / or environmental impact in Estonia. A short report on the survey has been completed, a longer analysis of the survey will be completed in January 2022.

See the report

Capacity building activities include implementation of the social entrepreneurship incubation programs in Tallinn and Võru County. Tallinn is the city with the highest potential regarding social economy ecosystem and business growth. Students are the main target group of the incubation programme in Tallinn. Activities in Võru County focus on representatives of communities, local enterprises and non-profit associations, from whose initiatives social enterprises can grow and become partners for the local government

Incubation programs in Tallinn:

Social Entrepreneurship Incubator

  • In the spring of 2021, the incubation program STARTERtallinn for students took place. Within the SoFiMa project, the TU team conducted a social impact workshop and mentored eight student teams with social entrepreneurship ideas. We wish a lot of success to the Grand Prix winning team NANOWIND, which is developing a nano-coating that reduces toxic gases. In addition, social entrepreneurship projects KottPott and KooliVentur received several special awards.
  • Within the framework of the SoFiMa project, a social impact workshop and mentoring will also take place within the 2021 autumn STARTERtallinn program. More information: https://starteridea.ee/startertallinn/

Exchange of knowledge and networking takes place through roundtables and workshops for local decision-makers and policy makers, bank representatives and investors. The aim of the planned events is to increase awareness of various target groups about social entrepreneurship and to create meeting places for the involvement of new parties.

The project ends with the signing of a memorandum between the parties, which agrees on the future of financing opportunities for socially responsible companies in Estonia.

The project consortium includes: Baltic Innovation Agency, Tallinn University, Development Centre of Võru County, Estonian Social Enterprise Network. The project is also supported by AS SEB Bank and startup accelerator Buildit.

The project is co-financed by the European Commission through the Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020 programme -  Actions to boost the development of finance markets for social enterprises. One of the objectives of the EaSI programme is to promote employment and social inclusion by improving access to finance for social enterprises and supporting the development of the social enterprise finance market.

Duration: 11/2020 - 04/2022

 

Project Manager

Associate Professor Katri-Liis Lepik, Tallinn University, School of Governance, Law and Society

PostiaadressNarva road 25, 10120 Tallinn
A-341

Telefon(+372) 6199 588

 

 

Financing: Co-financing from the European Union

EU logo + tekst ENG

Raport “Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajadused ja valmisolek investeeringuteks”

Värskeltvalminud uuring heidab pilgu Eesti sotsiaalsete ettevõtete hetkeseisule

Raport “Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajadused ja valmisolek investeeringuteks” (Investment Needs and Investment Readiness amongst Estonian Social Enterprises) valmis 2021-2022 aastal TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi poolt läbi viidud küsitluse ja intervjuude baasil. Lisaks intvesteeringuvajadustele analüüsiti ka investeerimisvalmidust üldisemalt ning tugisüsteemide võimalusi sotsiaalsete ettevõtete toetamiseks. 
Üks uuringu autoritest, sotsiaalse ettevõtluse magistritudeng, Merle Praakli selgitas teema olulisust: “Sotsiaalne ettevõtlus on parim viis kombineerida kodanikuühiskonna, avaliku sektori, ja ärisektori tugevused loomaks positiivset mõju nii ühiskonnas kui ka meid ümbritsevas keskkonnas.” 
Vastustest selgus, et üle poole küsitlusele vastanud ettevõtete on end juriidiliselt registreerinud mittetulundusühingutena ja pisut alla poole tegutsevad peamiselt Eesti siseselt. “Tuleks muuta ühiskonna mentaliteeti, et vabaühendused ei tohiks teenida omatulu, sest justkui seetõttu ei oleks seda tehes nende eesmärk enam üllas ja hinnaline. Samuti tuleb tõsta teadlikkust mõjuorganisatsioonide potsentsiaalsest võimekusest tuua laiaulatuslikku muutust ning leida paremaid viise kuidas kas avaliku sektori toetused või ärisektori omatulu-ja investeerimisvõimalused kohandada ka nende eripärade järgi,” selgitas Praakli.
Peamiste tegevusaladena toodi välja haridus, tervishoid, sotsiaaltöö ja tehnoloogia. Vastanud ettevõtted keskenduvad aktiivselt äritegevusest saadava sissetuleku suurendamisele ning otsivad lisarahastuse võimalusi. Praakli lisas, et jätkusuutslikud finantsinstrumendid on mõjuorganisatsioonidele ja sotsiaalsetele ettevõtetele erinevates arenguetappides olulised ühiskonda positiivse muutuse toomiseks ning tähenduslike tegevuste laiendamiseks üle Eesti ja ka teistesse riikidesse.
Selgelt tulid välja ka takistused: toetavate finantsinstrumentide puudus ja töötajate vähesus, samuti mainiti  möödunud aastate Covid-19 piirangute negatiivset mõju sissetulekutele. “Töötajate ja ekpertide puudus on tõsine murekoht. See on põhjustatud sõltuvusest projektirahastusest, mis mitte ainult ei ole ajakulukas, keeruline ja tihti põhimissioonist eemale kallutav, kuid ka ei sisalda tihtilugu kulutusi maksmaks töötajatele palkasid. Enamus mõjuorganisatsoonde seetõttu täidavad oma missiooni põhitöö kõvalt, minimaalsete vahendite ning erialaste kogemusteta vabatahtlike abiga,” kommenteeris Praakli.
Empiirilise analüüsi ja intervjuude põhjal välja joonistunud vajaduste põhjal lisasid autorid raportisse konkreetsed soovitused sidusrühmadele. Sotsiaalset ettevõtlust aitaksid edendada näiteks alustavatele ettevõtetele suunatud maksusoodustused, sotsiaalsetele ettevõtetele suunatud laenuvõimalused ning teadlikkuse tõstmine potentsiaalsete investorite ja laiema avalikkuse hulgas. “Meil on hämmastavaid sotsiaalseid ettevõtjaid, kes suudaksid eest vedada innovatsiivseid ja vajalikke mõjuorganisatsioone, aga kelle potentsiaal takerdub põhjendamatult aegunud mentaliteetide ning jäikade regulatsioonide taha,” võttis Praakli teema kokku.
Uuring valmis projekti “Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis (Kick-starting the nascent social finance market in Estonia/ SoFiMa)” raames, mida rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). 

 

Teadmiste levitus ning suhete loomine toimus ümarlaudade ja töötubade kaudu kohaliku tasandi otsustajatele ja poliitikakujundajatele, pankade esindajatele ja investoritele. Läbiviid ürituste eesmärk oli suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning luua kohtumispaiku uute osapoolte kaasamiseks.

Projekt lõppes sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppe allkirjastamisega, millele kirjutasid alla 23 avaliku-, era- ja mittetulundussektori esindajat.

Loe koostöökokulepet

Inkubatsiooniprogrammid Tallinnas:

  • 2021 sept - 2022 veebr toimus SoFiMa projekti raames Tallinna Ülikoolis Sotsiaalse Ettevõtluse Inkubaator. Rohkem infot inkubaatori kohta: https://www.tlu.ee/en/tuitions/social-entrepreneurship-incubator 
  • 2021 kevadel toimus tudengitele suunatud inkubatsiooniprogramm STARTERtallinn. TLÜ tiim viis STARTERi programmis SoFiMa projekti raames läbi sotsiaalse mõju töötoa ning olid mentoriks kaheksale sotsiaalse ettevõtluse ideega tudengimeeskonnale. Soovime palju edu Grand Prix võitnud tiimile NANOWIND, kes arendab mürgiseid gaase vähendavat nanokatet. Lisaks said mitmeid eriauhindu sotsiaalse ettevõtluse projektid KottPott ning KooliVenturist.
  • SoFiMa projekti raames toimus sotsiaalse mõju töötuba ning mentorlus ka 2021 sügisel alustava STARTERtallinn programmi raames. 
  • 2022 juunis korraldati SoFiMa projekti raames koostöös TLU Sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi tudengitega Hack Social Issues 2022 üritus. Startup-idest tuntud häkatonide meetod kombineeriti sotsiaalse ettevõtluse töötubadega. Meeskonnad otsisid lahendust Ukraine põgenikega seonduvatele väljakutsetele Eestis. Võitjateks kuulutati põgenike vaimset tervist toetavat kogukonnakeskust plaaniv Maze Me ja Ukrainian Social Restaurant.              Loe toimunud häkatonist lähemalt siin: 10-11.06.22 Hack Social Issues 2022 event memo.pdf

Projekti konsortsiumisse kuulusid Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon läbi Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020). EaSI programmi üheks eesmärgiks on toetada tööhõivet ja sotsiaalset sidusust edendades sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahastusvõimalustele ja arendades sotsiaalsete investeeringute turgu. Euroopa Komisjon katab 80% projektikuludest.

Kestus: 11/2020 - 06/2022

Rahastaja: Euroopa Komisjoni kaasfinantseering

 

logo            EU logo + tekst EST

Projektijuht

Dotsent Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn
A-341

Telefon(+372) 6199 588