teadus

Research at the School of Governance, Law and Society

Contact: Research Coordinator,  Koidu Saia

Riigiteadused

Akadeemiline suund näeb poliitikat ja valitsemist koostoimes ning mõjutatuna rahvusvahelisest, majanduslikust ja sotsiaalsest taustsüsteemist. See integratiivne lähenemine on kujundanud tervikliku riigiteaduste õpetamise ja teadusarendustegevuse kontseptsiooni.

Oleme mitme rahvusvahelise teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPAcee – aktiivsed liikmed, meie teadustegevus on rahvusvaheliselt evalveeritud. Suuna teadustegevus on keskendub politoloogiale ja valitsemisele. Neis valdkondades pakume alus- ja rakendusuuringuid, arendusprojekte, konsultatsioone, analüüse ning koolitusi.

Oleme täitnud tellimusuuringuid Riigikantseleile, Riigikogule, Sise-, Justiits-, Haridus- ja Teadus-, Kultuuri- ning Keskkonnaministeeriumile, samuti mitmele omavalitsusele ning valitsusvälisele organisatsioonile.

Koordineerime eestikeelse võrgupõhise teadusajakirja Acta Politica Estica väljaandmist ning koostöös Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud inglisekeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Kontakt: suunajuht professor Raivo Vetik, Raivo.Vetik@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

MIRNET Migratsiooni- ja integratsioonialaste teadusuuringute ja võrgustike ekspertteadmiste ühendamine

ETIS

Veeb

Raivo Vetik, Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Georg Sootla, Nikolai Kunitsõn 2019-2022

Riigid, kodanikud ja hargmaistumine

Uurimisprojekt keskendub riigivõimu ja kodanike võimaluste ja rollide teisenemisele seoses hargmaistumisega ning laiemalt üleilmastumisega. Projekti käigus selgitatakse hargmaise teisenemise suundumusi ja võimalikke mõjusid riiklusele, poliitikale, valitsemisele ja kodanikeühiskonnale. Uuritakse hargmaiste inimeste kodakondsuspraktikate ja identiteetide muutumist, kodanikeühiskonna arengut, samuti riikide kodakondsus-, rände-, hargmaisus- ja diasporaapoliitikaid ning nende seoseid suveräänsuse ja demokraatia teisenemisega.

ETIS

Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Rein Ruutsoo

2015-2018

PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas

Projekti eesmärgiks on pakkuda välja kontseptuaalsed alused, tõendatud lähtekohad ja sobivad tööriistad ning vastavad poliitikainstrumendid, et toetada avalike hüvede “nutikat” korraldamist põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Projekti tulemiteks on: (a) uuendatud avalike hüvede kontseptsioon, (b) tegevuspõhimõtted avalike hüvede nutikaks korraldamiseks,(c) tööriistad, mis ühendavad kaardistamise valikud, hindamiskriteeriumid ja sobivad poliitikamehhanismid ning (d) ühiselt jagatud arusaam tegevuspraktikatest.

ETIS

Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang

2015-2018

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed

Antud projekt uurib kaasava integratsioonikonteksti poliitilisi ja sotsiaalpsühholoogilisi faktoreid nende koosmõjus. Projekt keskendub vene vähemuste integratsioonile Eestis ja Norras, kuid omab ka laiemat perspektiivi, uurimaks kaasava integratsioonikonteksti faktoreid üldisemalt.

ETIS

Raivo Vetik

Maaris Raudsepp

2013-2017

Legaalne ja protseduuriline informatsioon asüülitaotlejatele Euroopa Liidus

Projekt hõlmab asüülitaotlejatele pakutava legaalse ja protseduurilise informatsiooni parimate praktikate analüüsi. Hinnatakse tänast riikide praktikat, parima eksisteeriva praktika vahetamise võimalusi. Sh CEAS instrumentide raames. Võrdlev analüüs toimub kuue valitud EL liikmesriigi praktikaid kattes: Suurbritannia, Malta, Küpros, Itaalia, Rootsi ja Eesti. 

ETIS

Raivo Vetik

2016-2017

Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring (ICCS)

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS2016 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil ICCS 2016 jätkab IEA 1999 ja 2009 kodanikuhariduse uuringuid, millest ka Eesti osa võttis.  Antud uuring algas 2014 aastal pilootuuringuga ning lõpeb 2017 aastal. http://www.iea.nl/iccs_2016.html

ETIS

Anu Toots

2014-2017

Multikultuursus, kultuuriline homogeensus ja sotsiaalkaitse Põhjamaade regioonis ja Eestis

Projekti eesmärgiks on võrgustikukohtumiste toel valmistada ette uus teadusarendusprojekti taotlus.

 

Raivo Vetik

2016-2017

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

Projekt „TENSIONS“ pakub doktorantidele maailmatasemel  koolitusprogrammi, mis keskendub postsovetliku ajastu pingetele. Pingete all on mõeldud sõdu, konflikte, rahutusi, kuid ka sotsiaalseid pingeid. Projekt toetab kokku kahteteist nooremteadurit ning viite vanemteadurit.

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Projekti põhieesmärk on rajada, säilitada ning luua jätkusuutlik maailma tipptasemel uurimisrühm, mis keskendub arengupoliitikale  postsotsiaalsetes ruumides. Tänu laiale geograafilisele ja distsiplinaarsele fookusele pakub projekt uurimisrühmale rahvusvahelist ja interkultuurilist keskkonda, mis aitab kaasa oma erialal spetsialiseerumisele ning professionaalsel arengule.

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Sotsioloogia

Sotsioloogia akadeemilise suuna õppe- ja teadustegevus keskendub seniste uurimistraditsioonide edasiarendamisele sotsioloogia erinevates valdkondades. Peamiste uurimisteemadena saab välja tuua haridus- ja noorsoouuringuid, tööturgu, kodanikuühiskonda, soouuringuid, sotsiaalset kihistumist ja mobiilsust, eluasemestrateegiaid, etnilise mitmekesisusega kaasnevate mitmekultuurilisuse ja ebavõrdsuse mõju ühiskonna sidususele, õiglusarusaamu, institutsioonide ja poliitikate (sealhulgas heaoluriigi) rolli.

Lai teemadevalik pakub võimaluse interdistsiplinaarseks lähenemiseks. Uurimisse kaasatud valdkondlik kompetents on rahvusvaheliste ja võrdlevate uuringute suunitlusega, mis võimaldab suunas saavutada Eesti vajadustele vastavat ja seejuures rahvusvahelist kogemust arvestavat tulemus. Suuna teadus- ja arendustegevus on tihedalt seotud Eesti suurima sotsioloogia teaduskeskuse - Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega.

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse: 

  • European Consortium of Sociological Research
  • Transition in Youth
  • ISA Research Committee 28: Social Stratification and Mobility

Kontakt: suunajuht professor Ellu Saar,  ellu.saar@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Noorteseire 2016, 2017/18, 2019

Projekti eesmärk on analüüsida osalust, noorsootööd ja noorte plaane käsitlevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, keskendudes mitte- ja informaalse õppe aspektidele. Samuti uuendatakse projekti käigus andmebaase noorte eluolus  toimunud muudatusi käsitlevate andmete ning viimaste uurimustega.

ETIS

Airi-Alina Allaste,

Marti Taru, 

Liisa Martma,

Raili Nugin

2016-2019

Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis

Projekti eesmärk on analüüsida paremuse (halvemuse) akumuleerumise protsesse haridusteel ja töökarjääri kujunemisel neoliberaliseerumise tingimustes ja välja töötada mudel, mis käsitleks muutusi sotsiaalsete gruppide vahelises ebavõrdsuses sõltuvalt institutsionaalsest kontekstist.

ETIS

Ellu Saar,

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Marii Paškov,

Eve-Liis Roosmaa,

Kadri Täht,

Rein Vöörmann

2015-2020

Kutsehariduse muutuv olemus ja roll Euroopas

Rahvusvahelise võrdleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade viimase kahe aastakümne jooksul Euroopa kutsehariduses aset leidnud muutustest ja arengutest. Selleks, et analüüsida toimunud muutusi ja nendega seotud sisemisi ja väliseid tegureid, kogutakse ning analüüsitakse andmeid nii rahvusriikide kui Euroopa tasandil uurimisrühma poolt, mida juhib 3s Unternehmensberatung ja mis kaasab ca 150 hariduse ning tööturu valdkonna eksperti ja teadurit üle Euroopa.

ETIS

Ellu Saar

Triin Roosalu,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe

2016-2018

COST Interdistsiplinaarsus uuringu kavandamises ja rahastamistsüklites (INTREPID)

Tegevuse peamine eesmärk on parema arusaamise kujundamine efektiivsest interdistsiplinaarsest teadustööst Euroopas, et tugevdada teadlaste võimekust analüüsida kaasaegseid kasvavalt keerulisi ja määratlematuid globaalseid probleeme (linnauuringute kontekstis).

ETIS

Liis Ojamäe

2014-2019

Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad

Hiljutise majanduskriisi tõttu kasvanud noorte tööturu ebakindluse taustal on selle interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise projekti eesmärk anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Rakendades dünaamilist mitmemõõtmelist vaadet noorte tõrjutuse objektiivsetele ja subjektiivsetele tahkudele tehakse kindlaks kumuleeruvate halvemuste omavahelised seosed ning võimalikud riskid ja tasakaalustavad mehhanismid.

ETIS

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Ellu Saar,

Eve-Liis Roosmaa,

Margarita Kazjulja,

Kadri Täht,

Marti Taru

2015-2018

COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides

Selle tegevuse eesmärk on edendada teaduslikku teadmist pikenenud tööea erinevatest soolistest mõjudest vanemate töötajate tervisele ja majanduslikule heaolule Euroopas ja toetada informeeritud sootundlike poliitikate arendamist. Selleks on vajalik uurida selliste poliitikate võimalikke erinevaid mõjusid tervisele ja majanduslikule heaolule erinevatele vanematele töötajate gruppidele, kasutades elukaare perspektiivi, mis on tõestanud end kui uuenduslik lähenemine poliitikate analüüsimiseks.

ETIS

Marge Unt,

Triin Roosalu

2015-2019

Interdistsiplinaarne terviklähenemine füsioloogilise sünnituse ja sünni mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks (BIRTH)

Nurisünnitus on ühiskonnas tõsine probleem. Seda patoloogiat on seostatud liigse meditsiinilise sekkumisega madala riskiga naiste grupis. Antud tegevus on omakorda põhjustanud ootamatuid kliinilisi tagajärgi ning suurenenud tervishoiu kulusid. Projekt uurib viite domeeni, et tagada optimaalne ema ja vastsündinu tervis ja ennetada liigset meditsiinilist sekkumist madala riskiga naiste grupis.

ETIS

Triin Roosalu,

Kristiina Uriko,

Kadri Aavik,

Heili Einasto

2014-2018

Kultuuriline muutus energiasäästlikkuse eeldusena: uuringu II faas

Uuringu II etapi eesmärk on tuvastada kaitsejõudude energiasäästlikku käitumist toetavaid ja takistavaid hoiakuid ja käitumismudeleid, kujundada sekkumismudel nende muutmiseks ja seda mudelit testida. Selle põhjal luuakse sekkumist toetavad vahendid, nt koolitusmaterjalid.

ETIS

Triin Roosalu,

Maaris Raudsepp

2015-2016

Vabaühenduste Fondi programmi tulemuste mõju analüüs

Vabaühenduste Fondi tegevuse üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Projekti raames viiakse läbi Fondi tegevuse mõju analüüs. Uuringu käigus analüüsitakse projektikutsungites edukalt osalenud ühenduste kogemust, uurides projektidele seatud eesmärkide saavutamist; ühenduste vajaduste muutumist projekti elluviimise algusest tänaseni; ühenduse tegevusvõimekusega seonduvaid küsimusi; ning programmi raames toimunud koostööd doonor-riikidega ja selle jätkusuutlikkust.

ETIS

Triin Roosalu

2016

Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus

Projekti fookuses on teadusliku uurimuse läbiviimine alternatiivsetest tööteedest ja töökorraldusest. Analüüsitakse Eesti andmeid rahvusvahelises võrdluses, keskendudes ühelt poolt aja-, koha-, funktsionaalse ja numbrilise paindlikkuse rakendamisele ja teiselt poolt soolise tööjaotuse, mittetraditsiooniliste karjääride ja tasustamata töö teemadele.

ETIS

Triin Roosalu

2013-2016

Noorte heaolu mõõtmine (MYWeB)

Projekt MYWeB hindab longituudse Euroopa laste ja noorte uuringu (European Longitudinal Study for Children and Young People — ELSCYP) teostatavust võttes tasakaalustatult arvesse nii teaduslikku kui ka poliitilist perspektiivi. Tasakaalu leidmise teaduse ja poliitika vahel tagab «evaluation/appraisal» meetodi kasutamine, mis kindlustab, et tulemused on metoodiliselt viimistletud, tehniliselt teostatavad ja mõistliku eelarvega. Kuues riigis läbiviidav pilootuuring annab empiirilisi andmeid, mis aitavad hinnata longituuduuringu teostatavust. 

ETIS

Marge Unt

2014-2016

Haridus kui elukestev protsess – haridusteede võrdlus kaasaegsetes ühiskondades eduLIFE

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas haridusteed kujunevad elukäigu vältel sõltuvalt perekondlikust päritolust, haridusinstitutsioonide ülesehitusest, tööteest ja perekondlikest sündmustest. Projekt on struktureeritud nelja teema ümber: 1) eelhariduse kvaliteet ja selle lühi- ja pikaajaline mõju ebasoodsa päritoluga isikutele, 2) erinevate keskhariduse diferentseerumise mudelite mõju kompetentside arengule ja haridusvõimlustele, 3) erinevate kutsehariduse mudelite mõju tööturule lülitumisele, 4) töökarjääri ja elukestva õppe vastastikune toime.

ETIS

Ellu Saar,

Kadri Täht,

Marge Unt,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe,

Rein Vöörmann

2011-2016

Õigusteadus

Õiguse akadeemiline suund on keskendunud siseriikliku, rahvusvahelise, Euroopa ja inimõiguste alasele teadustööle. Õppe- ja teadustegevuse edendamisel lähtutakse eeldusest, et õigusharidusel on määrav roll riigi õiguspoliitikas, sest õigusharidus valmistab ette spetsialiste nii kehtiva õiguse kohaldamiseks, kui ka õigusruumi tunnetamiseks ja muutmiseks lähtuvalt sotsiaalsest vajadusest. Akadeemiline suund lähtub teaduspõhise õpetamise nõudest, mis eeldab osalemist praktilise õiguspoliitika väljatöötamises ning rahvusvahelistes teadusalastes võrgustikes. Õiguse suuna eestvedamisel anname välja teadusajakirja East West Studies (ETIS 1.2).

Kontakt: suunajuht professor Mart Susi mart.susi@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

TRAIL. Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law  ETIS Mart Susi, Aare Kruuser 2020-2021

LAWMEDIA NETWORK 2015

Kaasaegse demokraatliku ühiskonna väljakutse on leida tasakaalustatud lähenemine kahele põhiõigusele, et üheltpoolt  oleks tagatud kodanike sõnavabadus ja teiseltpoolt õigus privaatsusele. Uute  internetipõhiste meediakanalite areng on pannud õigusteadlased, meediaettevõtted ja ühiskonna küsima,  kas tavapäraste regulatsioonivahenditega on võimalik sõnavabadust ja õigust privaatsusele tagada. Kujunemas on uus paradigma, kus mõlema põhiõiguse tagamine saavutatakse ühiskonnas horisontaalselt, kokkulepetena meediaettevõtete ja meedia tarbijate vahel, vastupidiselt vertikaalsele võimustruktuurile, mis tugineb käskude ja keeldude süsteemile.

http://www.lawandmedia.org/

 

Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset

Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

www.hur-mur.eu

ETIS

Mart Susi,

Tiina Pajuste, Phillip Webb Graves

 

2016-2019

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud

Rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suund pakub tudengitele ja õppejõududele võimalust uurida mitmeid seotud ülemaailmseid protsesse, mis kujundavad meie tänapäevase maailma. Suund toetab kriitilist mõtlemist, kuidas maailm on seotud ning millised on suhted ja protsessid, mis seda mõjutavad. Liikudes edasi traditsioonilisest riigipõhisest rahvusvaheliste suhete mudelist, vaatleb see riikideüleseid protsesse, mis suhtlevad kohaliku kontekstiga läbi inimeste, kaupade ja informatsiooni voogude. 

Suund toetab süvitsi uuringuid ning õpinguid, mis puudutavad maailma erinevaid valdkondi nagu rahvusvahelised suhted, aga ka maailmaüleste protsesside majanduslikke, sotsiaalseid ja julgeolekupoliitilisi aspekte. Fookuses on globaalsete protsesside suhestumine kohalike poliitikate ja kohaliku kontekstiga.

Teadusarendusprojektid

Projekti nimetus, lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

SHIINE. Multidistsiplinaarne innovatsioon sotsiaalseteks muutusteks. Rahastaja: COST Action ETIS

Katri-Liis Reimann, Zsolt Bugarszki, Audrone Urmanaviciene, Mari-Liis Jakobson, Tõnu Idnurm

2019-2023
ProVaHealth. Toote valideerimine tervise valdkonnas. Rahastaja: Interreg Baltic Sea Region

ETIS

Veeb

Katri-Liis Reimann, Merle Krigul 2017-2020

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

Projekt „TENSIONS“ pakub doktorantidele maailmatasemel  koolitusprogrammi, mis keskendub postsovetliku ajastu pingetele. Pingete all on mõeldud sõdu, konflikte, rahutusi, kuid ka sotsiaalseid pingeid. Projekt toetab kokku kahteteist nooremteadurit ning viite vanemteadurit.

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Projekti põhieesmärk on rajada, säilitada ning luua jätkusuutlik maailma tipptasemel uurimisrühm, mis keskendub arengupoliitikale  postsotsiaalsetes ruumides. Tänu laiale geograafilisele ja distsiplinaarsele fookusele pakub projekt uurimisrühmale rahvusvahelist ja interkultuurilist keskkonda, mis aitab kaasa oma erialal spetsialiseerumisele ning professionaalsel arengule.

ETIS

Abel Polese

2013-2017

PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas

Projekti eesmärgiks on pakkuda välja kontseptuaalsed alused, tõendatud lähtekohad ja sobivad tööriistad ning vastavad poliitikainstrumendid, et toetada avalike hüvede “nutikat” korraldamist põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Projekti tulemiteks on: (a) uuendatud avalike hüvede kontseptsioon, (b) tegevuspõhimõtted avalike hüvede nutikaks korraldamiseks,(c) tööriistad, mis ühendavad kaardistamise valikud, hindamiskriteeriumid ja sobivad poliitikamehhanismid ning (d) ühiselt jagatud arusaam tegevuspraktikatest.

ETIS

Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang

2015-2018

Interreg IV Programm 2007-2013 Project Teenusedisain

Projekti eesmärgiks on tõsta teenuste disaini alast teadlikkust Eestis ja Soomes. Projekti raames luuakse platvorm teenuste disaini alase diskussiooni tekkeks. Info ja teadmiste vahendamine toimub blog ja wiki formaadis portaalis servicedesign.tv, mille põhjal valmib projekti lõpuks ka multimeedia raamat. Projekti raames viiakse läbi tulevikku suunatud teenuste disaini alane uuring Eestis ja Soomes, mille tulemused annavad sisendi piloot-koolitusmooduli väljatöötamiseks ja katsetamiseks Lahti Rakenduskõrgkoolis erialal „Design Business“.

ETIS

Erik Terk

2009-2012

INTERREG IV A Programmi 2007-2013 Projekt "Helsingi ja Tallinna transpordiühendused ja planeerimisstsenaariumid"

Teoreetiliste eeltööde teostamine ja vastavate arengustsenaariumide koostamine Tallinn-Helsinki kaksiklinna tulevaste transpordiühenduste väljatöötamiseks. Transpordisüsteemi pudelikaelte fikseerimine ja alternatiivsete lahendite väljapakkumine.

ETIS

Erik Terk

2011-2012

Uurimustöö „Tallinna elamispinnastsenaariumid ja „magamislinnaosade“ tulevik“

Uurimistöö ülesandeks on välja töötada tõenäolistele demograafilistele, sotsiaalsetele ja majanduslikele arengutele vastavad aluspõhimõtted 1960-ndatel kuni 1980-ndatel aastatel rajatud paljukorruseliste elurajoonide pikaajaliseks renoveerimiseks ja arendamiseks.

 

ETIS

Erik Terk

2014-2015

Sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse suuna teadus- ja arendustegevus keskendub erinevatele teemadele, mis on muuhulgas seotud sotsiaalkaitse võtmevaldkondadega−sotsiaaltöötaja professionaalne areng ja professionaalsus, sotsiaalne kaitse ja sotsiaalpoliitika Eestis ja Euroopas, eakate poliitika ja gerontoloogiline sotsiaaltöö, laste hoolekanne ja lastekaitse, deinstitutsionaliseerimine ja kogukonnatöö, rahvastikuareng ja rahvastikupoliitka, sotsiaalne ettevõtlus ja innovatsioon ning sotsiaalpedagoogika alased teemapüstitused. Teadus- ja arendustegevuse laialdane teemavalik võimaldab viia läbi uuringuid ja projekte, mis tugevdab sotsiaaltöö valdkonna arenguid ja praktikaid, mis toetavad haavatavate indiviidide ja kogukondade heaolu edendamist.

Hetkel on sotsiaalkaitse suund seotud seotud järgmiste projektidega: DigiGen „The impact of technological transformations on the digital generation“ (H2020, partner, vastutav täitja: professor Merike Sisask), PUT „Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates“ (PUT stardigrant, juhtpartner, vastutav täitja: professor Karmen Toros), CoSIE „Co-creation of Service Innovations in Europe“ (H2020, partner, vastutav täitja: dotsent Zsolt Bugarszki), SHIINE „Multi-disciplinary innovation for social change“ (COST, juhtpartner, vastutav täitja: dotsent Katri-Liis Reimann).

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse:

Laste ja perede uurimisgrupi tegevust tutvustav info on kättesaadav SIIT.

Kontakt:

suunajuht professor Karmen TorosKarmen.Toros@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti nimetus ja lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

DigiGen. Tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. Rahastaja: Euroopa Komisjon, H2020 ETIS Merike Sisask, Gertha Teidla-Kunitsõn, Katrin Tiidenberg, Karmen Toros, Ingrid Sindi 2020-2022
Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates. PUT stardigrant ETIS Karmen Toros, Ingid Sindi, Anne Tiko, Rafaela Lehtme 2019-2022
Lapse ja pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisse lastekaitsetöös: kliendi perspektiivi uurimus ja täienduskoolitusRahastaja: Sotsiaalministeerium, HMN ETIS Karmen Toros, Ingrid Sindi, Anne Tiko, Rafaela Lehtme 2019

Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine

Rahastaja: Sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ 2014-2020.2.02.002.01.15-0003 kaudu

ETIS Karmen Toros, Ingrid Sindi, Kersten Kattai, Marju Medar, Kiira Gornischeff, Koidu Saia 2018-2019

CoSIE. Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

Projekt panustab ühisele avalike teenuste arendamisele läbi demokraatlike dimensioonide ja sotsiaalse kaasatuse, ühendades koostööle erinevad kodanike grupid ja huvipoolte esindajad. Erinevate andmeallikate (avaandmed, sotsiaalmeedia) ühendamisel innovatatiliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega üheksas piloteerivas partnerasutuses, tutvustatakse ühise teenuseinnovatsiooni eksperimenteerimise kultuuri ja võimalusi. CoSIE projekti kaks katuseesmärki on: (1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest; (2) kaasata kodanikke, eelkõige nö "raskesti kaasatavaid", ühisesse avalike teenuste disainimisse.

Lisainfo

ETIS

Veeb

Vunkimano

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Karmen Toros, Ingrid Sindi, Katri-Liis Reimann, Koidu Saia

2017-2020

Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest

Projekti fookuses on uurimuse läbiviimine pere ja lapse kaasamisest lastekaitsetöö hindamisprotsessis. Projekti eesmärk on uurida lastekaitsetöötajate hindamispraktikaid kliendi kaasamise kogemustest.  Põhiküsimuseks on välja selgitada, mis toetab ja raskendab pere efektiivset kaasamist hindamisprotsessi, täpsemalt: (1) Millistel väärtustel ja põhimõtetel põhineb lastekaitsetöötajate arusaam kaasamisest?, (2) Millised on lastekaitsetöötajate kogemused hindamisprotsessist, sh head praktikad? (3) Millised on rahvusvahelised head praktikad kliendi kaasamisest lastekaitsetöös, sh hindamisprotsessis?

ETIS

  

 

 

 

 

Karmen Toros, Anne Tiko, Piret Kangur, Egle Välba

2016

Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks 

Projekti eesmärkideks on läbi uurimis- ja arendustegevuse edendada psüühikahäiretega inimeste ligipääsu tööturule (arendusuuring tööandjate ja sidusgruppidega); vähendada vaimse tervise ja sotsiaalsete probleemidega seotud stigmasid ühiskonnas (meediakampaania ja selle mõju uuring), suurendada sihtgrupi sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

http://www.padproject.eu/

Rahastaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic programm. 

 

ETIS

 

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Anne Tiko

2015-2017

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel 

Eesti erihoolekandesüsteemi hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamiseks ja analüüsimiseks, võrdlemiseks välispraktikatega viidi läbi 60 intervjuude Eesti erihoolekande ekspertide, teenusearendajate, teenuseosutajate ja teenusekasutajatega ning seitsme riigi (Tšehhi, Ungari, Holland, Suurbritannia, Slovakkia jt) ekspertidega. 

ETIS

Marju Medar, Zsolt Bugarszki, Karin Hanga, Koidu Saia, Kersti Kriisk, Dagmar Narusson, Indrek Sooniste, Mart Susi

2015

Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele

Projekti võtmesõnadeks olid regionaalsus, kogukondlikkus ja võrgustikul baseeruv koostöö tervisedenduse valdkonnas. Projekti eesmärgiks oli parandada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse terviseedenduses. Koolitati üle 300 kogukondades tervisedenduse eestvedaja, viidi läbi tervisedenduslikke messe, infopäevi, konverentse ning koostati sõltuvusprobleemide ennetamist toetav juhendmaterjal.  

ETIS

Marju Medar, Maie Alas, Hele Leek-Ambur, Kaja Tampere, Esta Kaal, Koidu Saia, Zsolt Bugarszki, Airi Värnik, Merike Sisask, Aino Kiis, Karmen Toros, Mare Leino, Sirje Vaask

 

2014-2015

Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele

Teadus-arendusprojekt, mis keskendub haavatavate sihtgruppide toetamise ja kogukonnas osalemise uurimisele kolme riigi nelja ülikooli ja kuue mittetulundusühingu koostöös. Kombineeritud uurimus viiakse läbi Hollandi, Ungari ja Eesti ülikoolide koostöös ning keskendub eelkõige psühhiaatrilste ja hariduslike erivajadustega inimeste tööhõives ja sotsiaalsetes võrgustikes osalemisele. Eesmärgiks on arendada uusi professionaalseid teadmisi kogukonnatoetusprogrammide efektiivsetest komponentidest, jõustamisest ja enesetoetusest.

ETIS

Marju Medar, Lauri Leppik, Dagmar Narusson, Karin Hanga, Koidu Saia

2012-2013

Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes

Projekti eesmärgiks oli analüüsida eakate vajadust kogukonnapõhise hoolduse järele Eestis ja Soomes ühe suurlinna (Eestis Tallinn, Soomes Helsinki) ja ühe maapiirkonna (Eestis Lääne-Virumaa, Soomes Salo piirkond) näitel ja toetada omastehoolduse süsteemi kujunemist omastehooldajate koolitamise ja neile suunatud toetavate teenuste arendamise kaudu.

ETIS

Lauri Leppik,

Taimi Tulva,

Virve-Ines Laidmäe

2009-2011

Arendades koosloomet ühise sotsiaalteaduste mõjude platvormi kaudu

Horizon 2020 projekti käigus luuakse dialoogikeskkond, kuhu on kaasatud teadusvaldkonnavälised osapooled. Dialoogiplatvormil panustavad kaasloome takistustegurite ja edendajate identifitseerimisse ühiselt nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partnerid. Kaasloome teooria ja praktika tulemused moodustavad valorisatsiooniteooria aluse, mida projekti käigus testitakse Quadruple Helixinnovatsioonimudeli kontekstis. Nimetatud kontseptsiooni testitakse ja arendatakse meetodil, mis on üle kantav ja kohandatav nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partneritele üle Euroopa.

ETIS

Zsolt Bugarszki, Scott Abel, Karmen Toros

 

2016-2019