Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis

Projekti põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekt kaasab oma tegevustesse eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, teadlasi, investoreid, pankade esindajaid kui ka kohaliku- ja riigitasandi poliitikakujundajaid. Projekti lõpptulemiks on nende osapoolte vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine Eesti turu vajadustele vastava uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomiseks.

Projektil on kolm peamist tegevussuunda: uuringud ja analüüs; võimekuse loomine; teadmiste vahetamine ning suhete loomine.

Uuringud ja analüüsid:

  • Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajaduse ja investeeringute valmiduse analüüs.
  • Eesti investorite sotsiaalsesse ettevõtlusesse investeerimise valmiduse ja seda mõjutavate tegurite analüüs.
  • Uue potentsiaalse finantsinstrumendi teostatavuse analüüs.

 

Tallinna Ülikool alustas 2021 kevadel Eesti sotsiaalsete ettevõtete analüüsiga - läbi viidi küsitlus, kus osales 91 ettevõtet/organisatsiooni. Küsitluse eesmärk oli kaardistada sotsiaalse- ja/või keskkonnamõjuga organisatsioonide rahastamise vajadusi ja -võimalusi Eestis. Küsitluse kohta on valminud lühiraport, uuringu pikem analüüs valmib 2022 jaanuaris. 

Vaata raportit

Võimekust tõstvateks tegevusteks on sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammid Tallinnas ja Võrumaal. Tallinn on suurima potentsiaaliga arendamaks sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi ja toetamaks sotsiaalsete ettevõtete kasvu. Tallinna inkubatsiooni programmi keskmes on tudengid. Võrumaa tegevuste keskmes on kogukondade, kohalike ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajad, kelle algatustest võivad kasvada sotsiaalsed ettevõtted partneriteks kohalikule omavalitsusele.

 

Raport

 

Raport “Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajadused ja valmisolek investeeringuteks”

Värskeltvalminud uuring heidab pilgu Eesti sotsiaalsete ettevõtete hetkeseisule

Raport “Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajadused ja valmisolek investeeringuteks” (Investment Needs and Investment Readiness amongst Estonian Social Enterprises) valmis 2021-2022 aastal TLÜ Ühiskonnateaduste instituudi poolt läbi viidud küsitluse ja intervjuude baasil. Lisaks intvesteeringuvajadustele analüüsiti ka investeerimisvalmidust üldisemalt ning tugisüsteemide võimalusi sotsiaalsete ettevõtete toetamiseks. 
Üks uuringu autoritest, sotsiaalse ettevõtluse magistritudeng, Merle Praakli selgitas teema olulisust: “Sotsiaalne ettevõtlus on parim viis kombineerida kodanikuühiskonna, avaliku sektori, ja ärisektori tugevused loomaks positiivset mõju nii ühiskonnas kui ka meid ümbritsevas keskkonnas.” 
Vastustest selgus, et üle poole küsitlusele vastanud ettevõtete on end juriidiliselt registreerinud mittetulundusühingutena ja pisut alla poole tegutsevad peamiselt Eesti siseselt. “Tuleks muuta ühiskonna mentaliteeti, et vabaühendused ei tohiks teenida omatulu, sest justkui seetõttu ei oleks seda tehes nende eesmärk enam üllas ja hinnaline. Samuti tuleb tõsta teadlikkust mõjuorganisatsioonide potsentsiaalsest võimekusest tuua laiaulatuslikku muutust ning leida paremaid viise kuidas kas avaliku sektori toetused või ärisektori omatulu-ja investeerimisvõimalused kohandada ka nende eripärade järgi,” selgitas Praakli.
Peamiste tegevusaladena toodi välja haridus, tervishoid, sotsiaaltöö ja tehnoloogia. Vastanud ettevõtted keskenduvad aktiivselt äritegevusest saadava sissetuleku suurendamisele ning otsivad lisarahastuse võimalusi. Praakli lisas, et jätkusuutslikud finantsinstrumendid on mõjuorganisatsioonidele ja sotsiaalsetele ettevõtetele erinevates arenguetappides olulised ühiskonda positiivse muutuse toomiseks ning tähenduslike tegevuste laiendamiseks üle Eesti ja ka teistesse riikidesse.
Selgelt tulid välja ka takistused: toetavate finantsinstrumentide puudus ja töötajate vähesus, samuti mainiti  möödunud aastate Covid-19 piirangute negatiivset mõju sissetulekutele. “Töötajate ja ekpertide puudus on tõsine murekoht. See on põhjustatud sõltuvusest projektirahastusest, mis mitte ainult ei ole ajakulukas, keeruline ja tihti põhimissioonist eemale kallutav, kuid ka ei sisalda tihtilugu kulutusi maksmaks töötajatele palkasid. Enamus mõjuorganisatsoonde seetõttu täidavad oma missiooni põhitöö kõvalt, minimaalsete vahendite ning erialaste kogemusteta vabatahtlike abiga,” kommenteeris Praakli.
Empiirilise analüüsi ja intervjuude põhjal välja joonistunud vajaduste põhjal lisasid autorid raportisse konkreetsed soovitused sidusrühmadele. Sotsiaalset ettevõtlust aitaksid edendada näiteks alustavatele ettevõtetele suunatud maksusoodustused, sotsiaalsetele ettevõtetele suunatud laenuvõimalused ning teadlikkuse tõstmine potentsiaalsete investorite ja laiema avalikkuse hulgas. “Meil on hämmastavaid sotsiaalseid ettevõtjaid, kes suudaksid eest vedada innovatsiivseid ja vajalikke mõjuorganisatsioone, aga kelle potentsiaal takerdub põhjendamatult aegunud mentaliteetide ning jäikade regulatsioonide taha,” võttis Praakli teema kokku.
Uuring valmis projekti “Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis (Kick-starting the nascent social finance market in Estonia/ SoFiMa)” raames, mida rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). 

 

 

Inkubatsiooniprogrammid Tallinnas:

  • 2021 sept - 2022 veebr toimub SoFiMa projekti raames Tallinna Ülikoolis Sotsiaalse Ettevõtluse Inkubaator. Rohkem infot inkubaatori kohta: https://www.tlu.ee/en/tuitions/social-entrepreneurship-incubator 
  • 2021 kevadel toimus tudengitele suunatud inkubatsiooniprogramm STARTERtallinn. TLÜ tiim viis STARTERi programmis SoFiMa projekti raames läbi sotsiaalse mõju töötoa ning olid mentoriks kaheksale sotsiaalse ettevõtluse ideega tudengimeeskonnale. Soovime palju edu Grand Prix võitnud tiimile NANOWIND, kes arendab mürgiseid gaase vähendavat nanokatet. Lisaks said mitmeid eriauhindu sotsiaalse ettevõtluse projektid KottPott ning KooliVenturist.
  • SoFiMa projekti raames toimub sotsiaalse mõju töötuba ning mentorlus ka 2021 sügisel alustava STARTERtallinn programmi raames. Rohkem infot ja registreerumine: https://starteridea.ee/startertallinn/ 

Teadmiste levitus ning suhete loomine toimub ümarlaudade ja töötubade kaudu kohaliku tasandi otsustajatele ja poliitikakujundajatele, pankade esindajatele ja investoritele. Kavandatavate ürituste eesmärk on suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning luua kohtumispaiku uute osapoolte kaasamiseks.

Projekt lõpeb osapooltevahelise memorandumi allkirjastamisega, millega lepitakse kokku ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste tulevik ja tegevuskava uue finantsinstrumendi loomiseks.

Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon läbi Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020). EaSI programmi üheks eesmärgiks on toetada tööhõivet ja sotsiaalset sidusust edendades sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahastusvõimalustele ja arendades sotsiaalsete investeeringute turgu. Euroopa Komisjon katab 80% projektikuludest.

Kestus: 11/2020 - 04/2022

Rahastaja: Euroopa Komisjoni kaasfinantseering

 

logo            EU logo + tekst EST

Projektijuht

Dotsent Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn
A-341

Telefon(+372) 6199 588