Laps
In the best schools worldwide, school development happens when science and practice work together, where critical questions are asked and where meaning is given to teaching and learning. This way schools will reach innovative solutions that empower the whole school. 
Eve Eisenschmidt, Professor of Educational Leadership, Tallinn University

The aim of the program is to help schools create a learning and teaching environment that supports the student. This is done by supporting the abilities of the schools in implementing evidence-based and collaborative leadership practices. Schools that participate in Future School program, can move from determining their needs to their sustainable implementation in everyday school life.  

The Concepts of the Future School

Future School is based on three principles: 

  • Awareness of the collaborative change management – throughout the program, school teams learn how to consciously manage change and to create favourable environment for that.

  • Co-creation of new practices and methodologies – schools analyse students´ learning processes and based on the areas that need improvement, they plan and try different improvement activities and new approaches that are developed with university specialists. The impact of these activities are analysed. Collaboration happens on three levels – inside the school, between university and school, and between different schools. 
  • Evidence-base – schools monitor and analyse the change process (teachers as researchers). 

Scheme

 

Future School Team 

 

Publications

 

 


 

eu_social_fund_horizontal.jpginnove_logo

2021/2022. õppeaasta programmis osalejad

Kalamaja Põhikool

HEV-õpilaste toimetulekut toetav süsteem. 

Tallinna Arte Gümnaasium Kooliülene ühtlustatud tunnistruktuur.
Valga Põhikool Jõukohaste õpieesmärkide seadmise oskuse kujundamine.
Viljandi Jakobsoni Kool Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise.
Võru Kreutzwaldi Kool Individuaalsest edenemisest lähtuv õpe temporühmades.

2020/2021. õppeaasta programmis osalejad

Luua Metsanduskool Õppekorralduse uuendamine ja kohandamine õppijate individuaalsetele vajadustele.
Tallinna Teeninduskool Koostöise õpetamise edendamise läbi õppimist tõhustava keskkonna loomine.
Ilmatsalu Põhikool Õpipädevuse arendamine õpilaste ja õpetajate hulgas.
Kallavere Keskkool Ülekoolilise keeleõppe töömudeli väljatöötamine.
Rapla Kesklinna Kool Süsteemse lähenemise loomine läbi õppija eneseregulatsiooni ja õpioskuste suunamise

2019/2020. õppeaasta programmis osalejad

Tartu Forseliuse Kool Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.
Tartu Erakool  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metakognitsioonist.
Avatud Kool  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
Raasiku Põhikool Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
Viimsi Gümnaasium Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
Kadrioru Saksa Gümnaasium Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

Tartu Forseliuse kooli intervjuu

Tunnustused konverentsilt "Haridusmõte"

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
Peetri Lasteaed-Põhikool Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.
Pelgulinna Gümnaasium Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
Ruila Põhikool Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

Haridusuuenduse auhind

2017/2018. õppeaasta programmis osalejad

 

Tallinna 32. Keskkool Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
Rahumäe Põhikool Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
Muraste Kool Hindamissüsteemi loomine üldpädevuste omandamise fikseerimiseks.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium   

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfond

addressNarva str 25, 10120 Tallinn

Telephone+372 619 9857

E-mailhik@tlu.ee