sotsiaaluuringud

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (RASI) on sotsiaalteaduslik interdistsiplinaarne teadus- ja arenduskeskus, mis teostab teadusprojekte.

RASI ajalugu algas 4. oktoobril 1988. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi nime all koondades endiseid Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi ja Majanduse Instituudi töörühmi. 1994. nimetati see instituut ümber Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudiks.

Keskus on läbinud mitmeid muutuseid. 2008. aastal liitusid varem eraldi tegutsenud asutuste – Eesti Humanitaarinstituudi ühiskonnateooria õppetool ja sotsiaalteaduskonna sotsioloogia osakonnad. Kuni 2015. aastani oli RASIs sotsioloogia õpe kolmel tasemel. 2015. aasta TLÜ reformi tulemusena kuulub RASI ühiskonnateaduste instituudi koosseisu, kandes nime Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus (RASI) ühiskonnateaduste instituut.

RASI kolm uurimisrühma – osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. RASI teadurid on tegevad ekspertidena ühiskonnaelu analüüsimisel ja kujundamisel.

TLÜ RASI uurimisteemad hõlmavad ühiskondliku ebavõrdsuse (või ka kihistumise) erinevaid tahke – sugu, rahvus, vanus, põlvkond, haridus, ametipositsioon. Ühiskondlikud probleemid on väga mitmekesise tagamaaga olles mõjutatud paljudest institutsioonidest samaaegselt, seetõttu on RASI töösse kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad: majandusteadlasi, sotsiolooge, kasvatusteadlasi, poliitikateadlasi. Põlvkondade elutee uuringute kõrval on osakonna töötajad põhjalikult käsitlenud Eesti ühiskonna sotsiaalse kihistumise teisenemist taasiseseisvumise järgsel perioodil.

Viimastel aastatel on hakatud suurt tähelepanu pöörama elukestva õppe problemaatikale kui eluteed kujundavale ja sotsiaalset sidusust Eestis ning laiemalt kogu Euroopa Liidus tagavale tegurile. Teine uuem temaatika osakonna uurimistöös on seotud aktiivse vananemise küsimustega.

Võta ühendust:

Telefon: (+372) 6199 860 
E-post: rasi@tlu.ee