Projekti keskmes on liikuvuse õiglus ja ühistranspordi tulevik seoses ühistranspordi hinnapoliitika, mikromobiilsuse, paindliku transpordi ja digitaliseerumisega. Projektis osalevad Eesti, Norra, Belgia ja Rootsi teadlased ning era- ja avaliku sektori esindajad. 

 CARIN-PT projekt on jätkutegevus HERA rahastatud PUTSPACE projekti töögrupile.

Projekti lühikirjeldus:

Ühistransport (ÜT) on oluline linna infrastruktuuri osa. Soov kiirendada ÜT kasutuselevõttu tugineb keskkonnasäästu ja majandusliku arengu vajadustel. Vajab uurimist, kuivõrd sotsiaalselt õiglased on vastavad arengud ja nende tulemused. Uurimisteemadeks on, kes saavad kasu (jaotus), kelle vajadusi arvestatakse (teadvustamine) ning kes ja kuidas otsustab (osalus).

Tihedat seost linnakeskkonna ja ÜT kasutuselevõtu vahel mõistetakse halvasti. CARIN-PT kavandatavad uuringud edendavad linnakorralduse oskusi ja võimekusi, käsitledes linnade ja linnaregioonide kontekstis tehiskeskkonna ja ÜT vastastikke mõjutusi.

Uuringud käsitlevad vajadusi, võimekusi, otsuste tegemise protsesse ning ligipääsetavuse ebavõrdsust. Samuti analüüsitakse, kuidas ja mil määral ÜT ja olemasolevad keskkonnapoliitikad arvestavad liikuvusvõimaluste jaotamise, erinevate huvide teadvustamise ja huvigruppide osalemisega.

Kõikide ERA-NET programmist rahastuse saanud projektidega saab tutvuda SIIN