Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitustegu tunnustatakse ülikooli üksust või (projekti-)meeskonda jätkusuutliku, uudse ja/või suuremahulise koolitus-arendustegevuse eduka elluviimise eest. 

Aasta Koolitusteod 2019

KOOLITUSTEGU - kursus "Pedagoogika õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale"
Koordinaator lektor Ene Hiiepuu, koolitusjuht Külli Rauk, koolitajad Katrin Poom-Valickis, Kadi Georg, Triin Ulla, Kati Aus, Kaire Kollom, Teri Talpsep. 

KOOLITUSTEGU - kursus "Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias"
Projektijuht HTI direktor Tiia Õun, koolitusjuht Külli Rauk, koolitajad Tiia Õun, Reili Argus, Lehte Tuuling, Kerstin Kööp, Maire Tuul, Pille Murrik, Maili Liinev, Ilona Sillak, Ruth Koit, Merge Simmul, Evelyn Neudorf, Natalja Gusjuk, Karin Nurm, Liis Themas, Kaire Kollom, Janika Leoste.

KOOLITUSTEGU - loengusari "Treeni teadlikult" koostöös loodus- ja terviseteaduste instituudi ja programmiga Tallinn Liigub
Koolitusjuht Katrin Soidra-Zujev.

KOOLITUSTEGU - BFM-i Laste Filmikool
Koolitusjuht Katrin Sigijane, juhendajad Eva Ligi Aydogmus, Sigrid Salutee, Rauno Polman.

KOOLITUSTEGU - programmi "Edu ja Tegu" raames ettevõtlusõppe arendamine ja eelinkubatsiooni elluviimine
Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Lilian Rückenberg

Aasta Koolitusteod 2018

KOOLITUSTEGU - Täienduskursus "Klassiõpetaja I kooliastmes" 
See on koolitus, kus ilma erialase ettevalmistuseta esimese astme õpetajad saavad klassiõpetajale vajalikud didaktilised teadmised. Koolitus on mahukas, intensiivne ja sellega on seotud väga suur hulk õppejõudude. Loodud koolitus täidab haridusasutuste poolt ammu nõutud tühimiku.

KOOLITUSTEGU - Üld- ja kutseharidusasutuste õppejuhtidele suunatud arenguprogramm "Juhtimine õppimist toetavas koolis" 
Arenguprogramm kattis nii mitmekülgseid teemasid (nt õppimine ja areng, õppekava, hindamine, eestvedamine ja muutuste juhtimine) kui ka mitmekülgseid õppemeetodeid (õppereis, juhtumianalüüs, töövarjutamine, iseseisvad tööd jm). 

Aasta Koolitusteod 2017

SÜVAPROGRAMMID MEEDIAST, RISTMEEDIAST JA LÜHIFILMIST GÜMNAASIUMIDELE
Juhendajad Neveli Niit, Siiri Häidmä ja Jaan Kalmus. Koolitusjuht Katrin Kuusik.
Esmakordselt süvaprogrammide käivitamine meediast, ristmeediast ja lühifilmist gümnaasiumidele.

LÕIMINGU VÕIMALUSI KOOLIS
Juhtivkoolitaja Katrin Poom-Valickis. Koolitusjuht Külli Rauk.
Uudne lähenemine täiendusõppekavade väljatöötamisel haridusuuenduste valdkonnas.

PÕHIKOOLI MATEMAATIKAÕPETAJA ja MATEMAATIKA ÕPETAMINE PÕHIKOOLIS  aastatel 2015-2017
Matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik.

EELKOOLIPEDAGOOGIKA
Juhtivkoolitaja Tiia Õun. Koolitusjuht Riina Stahl.
Annab vajalikud baasteadmised ilma erialase hariduseta lasteaias töötavatele õpetajatele ja õpetaja assistendile.

ÕPETAMINE KÕRGKOOLIS - OSKUSED, STRATEEGIAD JA VÕIMALUSED
Juhtivkoolitaja Halliki Põlda. Koolitusjuht Ann Leppiman.
Oluline valdkond ülikooli õppejõudude professionaalse arengu toetamisel.

GÜMNAASIUMI LOODUSTEADUSLIKU AINE LISAERIALA ÕPETAJA
Projektijuht Katrin Laas
Gümnaasiumis töötavate põhikooli füüsika, keemia, geograafia või bioloogia õpetaja kvalifikatsiooniga õpetajate erialase pädevuse tõstmine.

AVATUD AKADEEMIA RAHVUSVAHELISTE EKSAMITE KESKUSE TÄIENDUSKOOLITUSTE KÄIVITAMINE
Juht Sirle Kivihall

 

Aasta Koolitusteod 2016

SAMSUNG DIGI PASS
Projektijuht Jaanika Hirv, Digitehnoloogiate instituut
Samsung Digi Passi eesmärk oli arendada kutseõppurite digitaalseid oskusi ja sotsiaalseid pädevusi, mida on tänapäeval vaja igal töökohal.
Samsung Digi Pass on pälvinud ka Euroopas positiivset tähelepanu - Euroopa Komisjon valis selle 250 kandidaadist nelja parema programmi hulka, mis esitati Euroopa esimesele digioskuste auhinnale töötajate digioskuste kategoorias.

LOODUSE AKADEEMIA
Projektijuht Liisa Puusepp, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Looduse Akadeemia eesmärk on läbi loominguliste tegevuste laiendada laste silmaringi, arendada loodustunnetust, näidata seoseid loodusprotsesside ja igapäeva tegevuste vahel. Looduse akadeemia sihtgrupiks on  8-12-aastased lapsed.

Aasta Koolitusteod 2015

PROJEKT "TERVISE ILMAJAAM - KOOLITUSED KOGUKONDADELE"

Projekti eestvedaja Ühiskonnateaduste instituut

Marju Medar, projektijuht

Projekti  töö  käigus  arenes  Tallinna  Ülikooli  üksuste ja  suundade  (ökoloogid,  kommunikatsiooniteadlased, tervisedendajad,  sotsiaaltöötajad,  vaimse  tervise eksperdid jt), kõrgkoolide akadeemiliste töötajate koostöö (TLU, NTNU Norras, ELTE Ungaris), millelt on lihtsam uute koostöiste projektide ja tegevustega õppe- ja teadusarendustegevuse valdkonnas edasi minna.

KOOLIJUHTIDE PROGRAMM "EDUCATION4FUTURE"
Klemen Slabina, projektijuht

Aasta Koolitusteod 2014

KOOLITUSKINO
Ann Leppiman ja Toomas Sääs, projektijuhid
Tallinna Ülikooli avatud ülikooli ning Balti Filmi- ja Meediakooli algatatud uue õppimisformaadi on koolituskliendid väga hästi vastu võtnud.

DOKTORIÕPPE EELKOOL
Sotsiaaltöö Instituut
Karmen Toros, projektijuht
Sotsiaaltöö Instituudi doktoriõppe eelkool kestab ühe semestri ning on abiks tulevastele doktorantidele, et selgusele jõuda isiklike huvides ning doktoriõppe sisu vastavuses. See uuenduslik täienduskoolitusprojekt aitab vähendada õpingute katkestamise riski, tugevdada koostööd juhendajaga, suurendada õppija teadlikkust doktoritöö teemaseadest ning doktoriõppe läbimist nominaalse õppeajaga.

Aasta Koolitusteod 2013

AASTA ÜLIKOOLIS
Aasta ülikoolis on tõsiseltvõetav alternatiiv koolitusturul pakutavale täienduskoolitusele ning võimaldab õppida paindliku koormusega. Programmis on oodatud osalema õppijad igas vanuses. 2013. aasta sügisel alustas aastast programmi ligi 70 õppijat.

Aasta Koolitusteod 2012

ÕPILASAKADEEMIA
Avatud ülikooli koolituskeskus
Berit Oll, projektijuht
Projekti professionaalne juhtimine, arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilastele suunatud enesetäiendamise võimaluste loomisel.

TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOL
Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Katrin Soidra-Zujev, projektijuht
Vanemaealiste õppijate seas suure populaarsuse võitnud projekti edukas teostamine koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga projekti Tallinn liigub raames.

ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT GRUUSIAGA
Maarika Miil, projektijuht
Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumist toetav arendustegevus Tbilisi ja Batumi ülikoolides e-õppe, õppejõukoolituse ning õppekavade ja õpihaldussüsteemide arendustegevuse raames.

Aasta Koolitusteod 2011

ÜLDHARIDUSKOOLIDE EUROOPA LIIDU ALASE VALIKAINE JA ÕPPEMATERJALIDE VÄLJATÖÖTAMINE NING PEDAGOOGIDE TÄIENDUSKOOLITUS
Riigiteaduste Instituut
Tervikliku kontseptsiooni ja ainekava koostamine Euroopa Liidu teema õpetamiseks gümnaasiumis. Õpetajate ja tugiisikute koolitamine ning õppekäikude korraldamine Brüsselisse koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

HARIDUSELU EDENDAMINE LÄÄNEMAAL
Haapsalu Kolledž
Põhikooli riikliku õppekava rakendamist toetavate õppematerjalide koostamine koostöös Läänemaa klassiõpetajatega, õpilaste ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks projektikonkursi "Olen ettevõtlik 2011" korraldamine ja "Koolirahva ideelaat 2011" läbiviimine.  

EUROOPA JAAPANI - UURINGUTE ASSOTSIATSIOONI XIII RAHVUSVAHELINE KONGRESS
Konverentsikeskus
õrgetasemelise ja mastaapse Euroopa Jaapani-Uuringute Assotsiatsiooni XIII rahvusvahelise kongressi korraldamine koostöös professor Rein Rauaga.  

Aasta Koolitusteod 2010  

TALLINN SUMMER SCHOOL, TALLINN WINTER SCHOOL
Väliskommunikatsiooni talitus
Rahvusvaheliselt tunnustatud ja paljude riikide õppijate seas suure populaarsuse võitnud suveülikooli ja talveülikooli kõrgetasemeline korraldamine ning jätkusuutlikkuse tagamine.  

HARIDUSTÖÖTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
Avatud ülikooli Täiendõppekeskus
2010. aasta hariduspoliitilise prioriteedina põhikooli ja gümnaasiumi uute riiklike õppekavade rakendamist toetavate täienduskoolituse õppekavade arendamine ja kõrgetasemeline läbiviimine koostöös ülikooli akadeemiliste üksuste, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega.  

STUDIA GENERALIA
Avatud ülikooli büroo
Kaie Lepik, projektjuht
Teaduse populariseerimise eesmärgil Eesti avalikkusele suunatud Tallinna Ülikooli õppejõudude ja teadlaste ning välisülikoolide külalisõppejõudude avalike loengute kõrgetasemeline korraldamine ja projekti jätkusuutlikkuse tagamine.  

Aasta Koolitusteod 2009

TREENERITE TÄIENDUSKOOLITUS
Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut Põhjamaade ja Balti riikide poolt tunnustatud treenerite täienduskoolituse kõrgetasemeline ja suuremahuline elluviimine ning koolitusvaldkonna juhtiva positsiooni saavutamine Eestis.

HARIDUSTÖÖTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli Täiendõppekeskus Haridustöötajate täienduskoolituse kõrgetasemeline ja suuremahuline elluviimine ning koolitusvaldkonna juhtiva positsiooni säilitamine Eestis.   Aasta Koolitustegu 2008   36s EUCEN'I (European University Continuing Education Network)

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS "University Lifelong Learning: Synergy between partners"
Avatud ülikooli büroo
Professionaalne korraldus suuremahulise rahvusvahelise konverentsi läbiviimisel.  

INTEGRATSIOONI  ALASED KOOLITUSPROJEKTID 2000-2008
Irina Birjukova, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Jätkusuutliku ja pühendunud tegevus integratsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

Aasta Koolitustegu 2007  

KOOLIJUHI PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAMINE (Tuleviku kool)
Ruth Raudsep, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse programmijuht
Kogu Eestit hõlmava projekti edukas rakendamine Euroopa Sotsiaalfondi programmi raames.  

Aasta Koolitusteod 2006  

ÕPIPOISTE JUHENDAJATE / MENTORITE KOOLITUS
Virve Kinkar, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Koostööprojekti edukas elluviimine koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.  

TALLINN SUMMER SCHOOL
Edith Sepp, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste suhete osakonna rahvusvaheliste suvekoolide projektijuht
Suvekoolide projekti edukas elluviimine.  

TERVISE DISAINI KESKUS
Uudne, tulemuslik ja ootusi ületav koolitustegevuse elluviimine.  

Aasta Koolitusteod 2005  

KOMMUNIKATIIVSETE KOMPETENTSIDE ARENGUPROGRAMM
Elina Tahvel, Tallinna Ülikooli Kultuuri- ja kunstikeskus  

SUVEAKADEEMIA
Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli Täiendõppekeskus