Emaplaat

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Haridustehnoloogia

Haridustehnoloogia uurimissuuna fookuses on uute, tehnoloogia toega õpisüsteemide kavandamine, modelleerimine ja disain. Antud uurimissuunda iseloomustab interdistsiplinaarsus põimides omavahel arvuti- (haridustehnoloogia, inimese-arvuti interaktsioon, teadmushaldus, sotsiaal- ja semantiline tehnoloogia), haridus- ja kasvatusteadusi (õpetajakoolitus, õppekava arendus ja pädevuspõhine haridus) rakendusliku kognitiivse psühholoogiaga, mis omakorda võimaldab hoomata selliste dünaamilises muutumises ja arengus olevate sotsiaal-tehniliste süsteemide tervikpilti.

Antud uurimissuuna peamised uurimistulemused hõlmavad sotsiaal-tehniliste süsteemide teoreetilisi raamistikke (ökoloogiline õpidisain ja teadmuse koostöös loomine), interaktsiooni tehnoloogiaid (portfooliod, personaalsed õpikeskkonnad, hindamisvahendid), hajutatud õpiarhitektuure. Uurimustes on kasutusel sotsiaal-semantilised tehnoloogiad uurimaks tähenduse kujunemist hajutatud sotsiaal-tehnilistes ökosüsteemides.

Haridustehnoloogia rakendusvaldkondadeks on koolid (näiteks e-õpikud), kõrgharidus (näiteks ajaveebipõhised hajutatud õpikeskkonnad), professionaalne areng (näiteks õpetajakoolitus) ja töökoha praktikad ( näiteks IT valdkond, meditsiin ja ehitus).

Haridustehnoloogia uurimissuuna edukust tõestavad 6. ja 7. raamprogrammi suuremahulised projektid, näiteks Learning Layers projekti (12 miljonit EUR) koordineerimine; IT (2014) ja haridusalase teaduse (2013) hindamise “suurepärane” tulemus demonstreerides kõrget rahvusvahelist taset.

Lisaks teadustööle, osaleb uurimisrühm ka haridutehnoloogiaalaste strateegiate väljatöötamises, haridusuuenduste läbiviimises (näiteks Digipööre) ning IT alaste uuenduste arendamises.

Kontakt

Suuna juht: Kai Pata, haridustehnoloogia vanemteadur
E-mail: kai.pata@tlu.ee
Telefon: +372 640 9355
Asukoht: A-317

Infoteadused

Infoteaduste tegevussuund  on fokuseeritud info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, info- ja digipädevuste, digitaalraamatukogunduse, digitaalhumanitaaria, digitaalse kultuuripärandi, elektroonilise kirjastamise ning elektroonilise dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamisele. Tegevussuuna eesmärgiks on täiustada ja arendada õppekavasid, mis võimaldavad Eesti ja välisüliõpilastel omandada kõrgetasemelise, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja ühiskonna vajadustele vastava infoteaduste alase hariduse akadeemilise õppe kõigil tasemetel. Vastavalt HTM-i ja ülikoolide vahelistele läbirääkimistele kannab tegevussuund kaasvastutust infoteaduste valdkonna arendamise eest Eestis. Tegevussuuna missiooniks on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut infoteaduste valdkonna erialaspetsialistide ja teadlaste ettevalmistamise, teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, ühiskondliku mõttevahetuse ja akadeemilise partnerluse edendamise kaudu.

Teadus- ja arendustegevuse fookus on infokultuuri, infokäitumise ja infopraktikate muutustel digitaalses keskkonnas, mis hõlmab uuringuid kahes suunas: a) infoga seotud pädevused (info-, digi-, meedia- ja andmepädevused), info- ja teadmusjuhtimine, infokultuur, infokäitumine ja –praktikad; b) digitaalse (nii digitekkelise kui digiteeritud) kultuuripärandi säilitamine. Mõlema suunaga on seotud doktorantide uurimisteemad ning teadus- ja arendusprojektid.

Kontakt

Suuna juht: Sirje Virkus, professor
E-mail: sirje.virkus@tlu.ee
Telefon: +372 619 9582
Asukoht: S308
Leia meid Facebookis 

Inimese ja arvuti interaktsioon

Inimese ja arvuti interaktsiooni uurimisrühm käsitleb interaktsioonidisaini, kui peamist viisi elu parendamiseks üldiselt teaduse, disaini ja tehnoloogia abil. Meie töö keskendub teadmuse, oskuste ja tehnoloogia arendamisele, mis aitavad teadlasi, disainereid ja arendajaid selle eesmärgi saavutamisel. Olulised osad on inimeste, disainiprotsesside ja tehnoloogia mõistmine erinevatel aladel ja tasanditel.

Oleme interdistsiplinaarsed ja see on peegeldatud meie taustas, teooria valdkondades, mida rakendame ja arendame, aga ka sidemetes, mida omame erinevate ettevõtetega. Üritame minna kaugemale tavapärastest uurimisteemadest, keskendades usaldusväärsetel, hajutatud ja füsioloogial põhinevatel interaktsioonidel ja kattes terve rea seotud inimese ja arvuti interaktsiooni ja disaini aspekte.

Kontakt

Suuna juht: David Lamas, inimese ja arvuti interaktsiooni professor
E-mail: david.lamas@tlu.ee
Asukoht: A422

Matemaatika ja matemaatika didaktika

TLÜ matemaatika akadeemiline suund tegeleb järgmiste valdkondadega: topoloogilised algebrad, summeruvusmeetodid ja funktsioonide lähendamine.

Matemaatika didaktikas on fookuses matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest. Uuritakse veel näiteks õpilaste multiplikatiivse mõtlemise arengut, tõestusõpetust jmt. Viiakse läbi matemaatikaõpetajate arenguprogramme ja täiendõpet.

Kontakt

Suuna juht: Madis Lepik, matemaatika didaktika dotsent
E-mail: madis.lepik@tlu.ee
Telefon: +372 640 9429
Asukoht: A415

Rakendusinformaatika

Rakendusinformaatika akadeemilisel suunal keskendub instituut IT-õppe juurutamise problemaatikale kõrghariduses ning IT-vahendite rakendamisele teistes (sh mitte-IT) valdkondades. IT-õpe hõlmab nii IT kui ka mitte-IT erialasid ning käsitleb nii õppe- kui ainekavade arendamist, aga samuti õppeprotsessi analüüsi ja kvaliteedikindlustust (sh koostöös vilistlaste ja ettevõtetega).

Akadeemilise suuna IT-vahendite rakendamine teistes valdkondades (eelkõige humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes) toimub enamasti ülikoolisiseste interdistsiplinaarsete koostööprojektide raames, sageli tarkvaraarenduse või andmeanalüüsi meetodite kasutamise teel.

Kontakt

Suuna juht: Peeter Normak, professor
E-mail: peeter.normak@tlu.ee
Telefon: +372 640 9423
Asukoht: A445