Emaplaat

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Haridustehnoloogia

Haridustehnoloogia akadeemiline suund ja Haridustehnoloogia keskus  rajavad oma uurimis- ja õppetöö valdkonnale, mis seob omavahel õppimisteadused ning tehnoloogiaga rikastatud õppeprotsessi. Uurimisruuna huvid keskenduvad õppimisprotsessile ning selle kvaliteedi parandamisele. Selleks töötab uurimisrühm välja erinevaid metodoloogilisi lähenemisviise, et mõista õppijate õpiprotsessi, toetada õpetajat õppeprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel ning arendada õpitehnoloogiaid, mis toetavad õppimist ja õpetamist. Akadeemilise tegevuse raames arendatakse teadmisi tehnoloogiapõhiste õpetamis- ja õppimisviiside, tõenduspõhiste otsustusprotsesside, kohanduva ja personaliseeritud õppe, aga ka mängustatud õppe kohta, mis käsitlevad inimese õppimise erinevaid aspekte.

Uurimissuunda iseloomustab interdistsiplinaarsus, mis  koondab eri valdkondade teadlasi, sealhulgas haridusteadlasi, arvutiteadlasi, haridustehnoloogia ekspertiisi, hariduspsühholooge, teostades disaini, sekkumis- ja mõju-uuringuid, mis avardavad õppimisteaduse piire ning aitavad kujundada õppimis- ja õpetamistavasid ning hariduspoliitikat.

Uurimissuuna teadustööd toetab peamiselt Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur, Euroopa Komisjon. Suuna võimekust toetavad mitmed mahukad uurimisgrandid: ETAGi rühmagrant “Mudelipõhine õpianalüütika õpilaste kõrgemate mõtlemisoskuste edendamiseks” (K. Tammets) ja “Õppimise hübriidregulatsioon avatud õppijamudeli kaudu: õpilaste tähendusrikka õppimise toetamine” (D. Hooshyar), Euroopa Komisjoni projekt “EffecTive - Efficiency and Effectiveness of Training for Teachers’ Pedagogical Digital Competence” (K. Tammets) ja HTMi rahastusega projekt “Paindlikud õpiteed õppijast lähtuva õppimise toetamiseks koolides” (T. Ley & K. Tammets).

Uurimissuund avaldab oma uurimusi regulaarselt rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades ja osaleb rahvusvahelistel konverentsidel nagu ECTEL (European Conference on Technology-Enhanced Learning), LAK (​​The International Conference on Learning Analytics & Knowledg). Uurimistulemusi levitatakse regulaarselt erinevate loengute, töötubade ja ettekannete kaudu. Uurimisrühma liikmed on saanud mitmeid tunnustusi: 2020. Aastal määrati Eesti Teaduspreemia projekti CEITER teadustööde seeria eest mitmele uurimisrühma liikmele (Ley, Tammets, Laanpere, Väljataga). Samuti on pälvinud nii riikliku kui rahvusvahelise tunnustuse uurimisrühma artikkel “Adopting technology in schools: modelling, measuring and supporting knowledge appropriation” ajakirjas European Journal of Teacher Education (Ley, Tammets, Sarmiento-Márquez, Leoste,  Hallik, Poom-Valickis).

Uurimissuuna jaoks on oluline põimida teadus- ja arendustöö ning õppetöö, mistõttu mitmes uurimsiruuna õppekavas (näiteks MA õppekava Haridustehnoloogia, Digitaalsed Õpimängud, Informaatika õpetaja) rakendatakse teadustöö raames väljatöötatud metoodilisi ja tehnilisi lahendusi. Samuti on uurimissuuna jaoks oluline koostöö poliitikakujundajatega, et tõenduspõhised metoodilised lähenemised saaksid jõuda poliitikakujundamise protsessidesse ja mõjutada seeläbi otsuste tegemist hariduse valdkonnas. Seetõttu on mitmed suuna teadlased kaasatud erinevate ministeeriumite ja Euroopa Komisjoni töörühmadesse. Samuti on mitmete projektide raames (näiteks iHub4Schools, EffecTive) Eesti poliitikakujundajad projekti tegevustesse kaasatud.

Kontakt:

Suuna juht: Linda Helene Sillat, haridustehnoloogia keskuse juhataja
E-mail: sillat@tlu.ee 
Telefon: +372 6409 355
Asukoht: A-317

Infoteadused

Infoteaduste akadeemiline suund on fokuseeritud info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, info- ja digipädevuste, digitaalraamatukogunduse, digitaalhumanitaaria, digitaalse kultuuripärandi, elektroonilise kirjastamise ning andme-, dokumendi- ja teabehalduse valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamisele. Akadeemilise suuna eesmärgiks on täiustada ja arendada õppekavasid, mis võimaldavad Eesti ja välisüliõpilastel omandada kõrgetasemelise, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja ühiskonna vajadustele vastava infoteaduste alase hariduse akadeemilise õppe kõigil tasemetel. Akadeemilise suuna missiooniks on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut infoteaduste valdkonna erialaspetsialistide ja teadlaste ettevalmistamise, teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, ühiskondliku mõttevahetuse ja akadeemilise partnerluse edendamise kaudu.

Teadus- ja arendustegevuse fookus on infokultuuri, infokäitumise ja infopraktikate muutustel digitaalses keskkonnas, mis hõlmab uuringuid kahes suunas: a) infoga seotud pädevused (info-, digi-, meedia- ja andmepädevused), info- ja teadmusjuhtimine, infokultuur, infokäitumine ja –praktikad; b) digitaalse (nii digitekkelise kui digiteeritud) kultuuripärandi säilitamine. Mõlema suunaga on seotud doktorantide uurimisteemad ning teadus- ja arendusprojektid.

Kontakt:

Suuna juht: Sirje Virkus, professor
E-mail: sirje.virkus@tlu.ee
Telefon: +372 61 99 582
Asukoht: S308
Leia meid Facebookis 

 

Inimese ja arvuti interaktsioon

Inimese ja arvuti interaktsiooni uurimisrühm käsitleb interaktsioonidisaini, kui peamist viisi elu parendamiseks üldiselt teaduse, disaini ja tehnoloogia abil. Meie töö keskendub teadmuse, oskuste ja tehnoloogia arendamisele, mis aitavad teadlasi, disainereid ja arendajaid selle eesmärgi saavutamisel. Olulised osad on inimeste, disainiprotsesside ja tehnoloogia mõistmine erinevatel aladel ja tasanditel.

Oleme interdistsiplinaarsed ja see on peegeldatud meie taustas, teooria valdkondades, mida rakendame ja arendame, aga ka sidemetes, mida omame erinevate ettevõtetega. Üritame minna kaugemale tavapärastest uurimisteemadest, keskendades usaldusväärsetel, hajutatud ja füsioloogial põhinevatel interaktsioonidel ja kattes terve rea seotud inimese ja arvuti interaktsiooni ja disaini aspekte.

Kontakt:

Suuna juht: David Lamas, inimese ja arvuti interaktsiooni professor
E-mail: david.lamas@tlu.ee
Asukoht: A422

 

Matemaatika ja matemaatika didaktika

Tallinna Ülikooli matemaatika akadeemiline suund tegeleb järgmiste valdkondadega: topoloogilised algebrad, summeruvusmeetodid ja funktsioonide lähendamine.

Matemaatika didaktikas on fookuses matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest. Uuritakse veel näiteks õpilaste multiplikatiivse mõtlemise arengut, tõestusõpetust jmt. Viiakse läbi matemaatikaõpetajate arenguprogramme ja täiendõpet.

Kontakt:

Suuna juht: Mart Abel, matemaatika dotsent
E-mail: mart.abel@tlu.ee
Telefon: +372 6409430
Asukoht: A414

Rakendusinformaatika

Rakendusinformaatika akadeemilisel suunal keskendub instituut IT-õppe juurutamise problemaatikale kõrghariduses ning IT-vahendite rakendamisele teist (sh mitte-IT) valdkondades. IT-õpe hõlmab nii IT kui ka mitte-IT erialasid ning käsitleb nii õppe- kui ainekavade arendamist, aga samuti õppeprotsessi analüüsi ja kvaliteedikindlustust (sh koostöös vilistlaste ja ettevõtetega).

Akadeemilise suuna IT-vahendite rakendamine teistes valdkondades (eelkõige humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes) toimub enamasti ülikoolisiseste interdistsiplinaarsete koostööprojektide raames, sageli tarkvaraarenduse või andmeanalüüsi meetodite kasutamise teel.

Kontakt:

Suuna juht: Peeter Normak, professor
E-mail: peeter.normak@tlu.ee
Telefon: +372 64 09 423
Asukoht: A445