Õpilane tahvli taustal

EU-DO-IT - Euroopa digitaalne online mäng interkultuursuse ja transkeelestamise õpetamiseks 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on õpetada mängu põhiselt mitmekeelsust ning multikultuursust Euroopas. Põhiline eesmärk on luua mäng, mida kasutada interaktiivse vahendina õpetamaks keeli ja arusaamu sotsiaalsetest, kultuurilistest ja hariduslikest eripäradest Euroopa riikides. Peamine fookus on pakkuda rakenduslikku ja uuenduslikku tuge sisserändajatele. 

TKA16155

Martin Sillaots

2016 - 2018

IC-Health - Meditsiinialase kirjaoskuse parendamine Euroopas 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on testida digitaalse tervisealase kirjaoskuse arendamise mudelit tuginedes MOOCide ühisele loomisele, et arendada Euroopa Liidu kodanike oskuseid, kuidas otsida, leida ja hinnata tervisealast kirjaoskust veebis. 

TAU16120

Kairit Tammets, Jaanika Hirv

2016 - 2018

LEAP - Insenerierialade kõrghariduse sidustamine tööstusega kasutades Lean'i ja Välemetoodikaid 

This EC Erasmus+ program funded project aims at promoting engineering in higher education using Lean and agile learning design framework. The project is designing and developing the serious game and teacher support materials that integrate industry roles, real life problems, innovative solutions. Tallinn University is leading Good practices WP and is also responsible for  Learning Framework, serious game development, instructional support and developing and validation of good practices.

TRU16183

Triinu Jesmin, Kai Pata

2016 - 2018

YCHANGE - Noor teadlane kui muutuste uurija - Euroopa keskkonnamuutuste uurimine digitaalse tehnoloogiaga 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on kaasata põhikooli ja gümnaasiumi õpilased teadustöösse läbi satelliitpiltide analüüsi ja interpretatsiooni. Projekti raames luuakse keskkond, mis koondab endas õpistsenaariume, digitaalseid satelliitmaterjale ning parimaid praktikaid antud valdkonnas. Kasutades satelliitpiltide informatsiooni õpitakse tundma keskkonnaprobleeme, globaalseid kliima muutusi kui ka omandatakse tehniline oskus käsitleda satelliitpilte erinevateks eesmärkideks. 

 

Priit Tammets, Terje Väljataga

2016 - 2018

EduMAP - Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondsuseks 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on mõista ja luua võimalused täiskasvanuhariduse kaudu mõjutada aktiivset kaasavat Euroopa kodakondlust. Peamine uurimisküsimus on: Millised poliitikad ja praktikad on vajalikud täiskasvanuhariduses, et kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalsest isolatsioonist aktiivsete Euroopa kodakondsetena. EduMap analüüsib täiskasvanuhariduse poliitikaid ja praktikaid EU liikmesriikides, fookusega kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalse isolatsiooni riskirühmadest. Edukad hariduspraktikad EU liikmesriikides ja väljaspool kaardistatakse ja uuritakse kuidas haridusasutused saavad luua meetmeid erinevate haavatavate vähemusrühmade vajaduste rahuldamiseks. Mõistmaks, kuidas haridusteenuste pakkujad ja kasutajad asetsevad info- ja kommunikatsiooni voos uurime kommunikatiivseid ökoloogiaid täiskasvanuhariduses ja loome innovaatilised foorumid dialoogiks haridusasutuste ja noorte täiskasvanute vahel. Uuringu tulemusi kasutatakse loomaks Intelligentne Otsustamist Toetav Portaal, mis võimaldab poliitikutel ja teistel osapooltel ligi pääseda informatsioonile, mida nad vajavad mõistmaks haavatavate vähemusrühmade vajadusi. Peamine eesmärk on aidata poliitikuid, haridusasutusi ja otsustajaid haridusvaldkonnas tagada noortele täielik juurdepääs pädevustele, mis võimaldavad neil osaleda ühiskonnas ja tööturul. 

TRU16008

 

Kai Pata

 

2016 - 2018

SHEILA - Kõrghariduse toetamine läbi õpianalüütika integreerimise

Selle EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on parendada õppimise ja õpetamise kvaliteeti, mis on üks prioriteete Kõrghariduse Kaasajastamise Strateegias. Projekt keskendub tõenduspõhise õpianalüütika juurutamise võimaluste väljaselgitamisele kõrghariduse kontekstis erinevates Euroopa riikides. Projekti raames töötatakse välja raamistik õpianalüütika adapteerimiseks, juurutamiseks ning hindamiseks. 

TÕA16007 

 

Kairit Tammets, Adolfo Ruiz Calleja

 

2016 - 2018

 

LanguageGames - Keeleõpet edendavad tõsimängud lasteaedadele

Rahastaja EK rahastamisprogramm Erasmus+ - Strategic Partnerships. LearningGames on suunatud mitmekeelsuse arendamisele aktiivsel ja avastaval moel varajases lapsepõlves, alates sõimest kuni koolieelikuteni välja. See projekt võtab kaasaegsed keeleoskuse arendamise praktikad ning viib need sammu võrra kaugemale kaasates uusimaid teadmisi tõsimängude õpiraamistikest, mis lähtuvad noorte õppijate kognitiivsetest arengutest. Aktiivse õppimise lähenemine kaasab noori õppijaid tegevustesse, mis on inspireeritud päriselulistest ja tuttavatest koolipraktikatest, mille eeliste hulka kuuluvad ka vahetu tagasiside teadmiste toetamiseks, mis aitab paremini mõista tehtud vigu; motiveerivad faktorid mängude auhindade kujul; koostöö tegemise võimalused ning mõistatuste lahendamisel arenev probleemi lahendamise oskus. Kavandatud vahendid kujundatakse klassiruumis kasutamiseks, vastupidiselt ainsale kasutuseesmärgile, laiemas keeleõppe kontekstis, mis võimaldab praeguste praktikate arendamist. Kavandatud keeleõppe tõsimäng integreerib eakohasuse aktsepteeritud silbipõhise keeleõppemetodoloogiaga, mis aitab noorukitel arendada sõnatundmise ja taasesitamise võimekust. 

 

Martin Sillaots, Triinu Jesmin

2015 - 2017

PT&SCHE - Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärgiks on luua Serbias juriidiline, korralduslik ja pedagoogiline raamistik osa-ajalise ja lühitsükli õppe teostamiseks kõrghariduse tasemel, sest kuigi need uued ja paindlikud õppevormid on kiiresti muutuva tööturu kontekstis üha olulisemad nii tööandjatele kui õppijatele, puuduvad need täna Serbia kõrghariduses täiesti. Osa-ajaline ja lühitsükli õpe kõrgkoolis vastab EQF viiendale tasemele ja ei anna tulemuseks bakalaureusekraadi, kuid võimaldab õppijal kiiremini ja paindlikumalt õppijal uute pädevustega tööturule jõuda või seal edasi liikuda. Projekti konsortsiumisse on kaasatud kaks seadusloomega tegelevat partnerit. Suurema paindlikkuse tagamiseks koostatakse osa-ajalist ja lühitsükli õppe õppekavad projekti raames personaliseeritud e-õppe baasil, projekti raames luuakse viis sellist piloot-õppekava ja katsetatakse neid praktikas. Õppijad saavad neis pilootkursustel ise koostada oma õppekava ja valida e-õppematerjalid, toetudes õpisüsteemi poolt soovitatud, just sellele õppijale sobivat õpiteed, mis tagab vajalike õpiväljundite saavutamise. Projekti oodatavateks tulemusteks on Serbia kõrghariduses kaasatud inimeste osakaalu kasv, tööpuuduse kahanemine õpingud lõpetanute seas, kõrghariduse kulude kahanemine tänu e-õppele, lõpetanute pädevuste parem vastavus tööturu vajadustele. 

TÕA15166

  

Vladimir Tomberg

2015 - 2018

SmartZoos - Nutikad Loomaaiad - Piiriülesed teenused Kesk-Läänemeremaade loomaaedades loovaks avastusõppeks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Interreg Central Baltic 2014 - 2020 rahastatav projekt. SmartZoos projekti peamiseks eesmärgiks on ühendada Kesk-Läänemeremaade loomaaiad (Helsingi loomaaed, Skanseni vabaõhumuuseum Rootsis ning Tallinna Loomaaed) ühiseks turismi atraktsiooniks läbi piiriülese mobiilsete teenuste paketi. 
Projekti peamine tulem on jätkusuutlik ühine turismi atraktsioon mobiilsete teenuste paketi näol, et ühelt poolt suurendada inimeste keskkonnateadlikkust ja teiselt poolt elavdada majandust läbi loomaaedade külastuste Kesk-Läänemere maades. Loodav teenuste pakett sisaldab:

  • veebipõhine vahend loomaks vähemalt neli erinevat tüüpi interaktiivseid ülesandeid loomaaedades
  • veebipõhine interaktiivsete ülesannete repositoorium
  • veebipõhine vahend võimaldamaks lahendada teiste külastajate poolt loodud ülesandeid.

Arendatav teenuste pakett võimaldab loomaaia külastajatel osa võtta loovast ja koostööle orienteeritud teadmiste loomisest läbi mängustamise ja interaktiivsete ülesannete (küsitlused, ristsõnamõistatused, nuputusülesanded, videolood jne.).
Igal külastajal, kellel on mobiilne seade WiFi võrguga, on võimalus teisi külastajaid proovile panna luues ise ülesandeid, mõistatusi, õpiradasid ja seda kõigis kolmes loomaaias. Iga osaleja, kes lahendab edukalt teiste külastajate poolt loodud ülesandeid, saab virtuaalseid õpimärke, mida on võimalik mõne konkreetse soodustuse vastu vahetada (naaberriigi loomaaia sooduspilet, soodustusega laevapilet, kohviku kinkekaart jne.) 
Arendatava teenuste paketi innovaatilisus seisneb järgmises:

  • Loomaaia külastajaid ei vaadelda enam kui passiivseid õppijaid, vaid neil on võimalus teadmiste loomises ise aktiivselt kaasa lüüa läbi mängude ja ülesannete loomise ning teiste külastajate poolt loodud ülesannete lahendamise.
  • Loodud ülesannete põhjal on koolidel ja huviringidel võimalik kokku panna erinevaid õuesõppe mänge.
  • Rahvusvahelisus (Soome, Rootis ja Eesti loomaaiad) võimaldab luua väljakutseid naaberriigi loomaaia külastajatele.
  • Mängijate saavutused tasustatakse õpimärkidega, mida saab välja vahetada mõne konkreetse auhinna vastu.

TRU15126

 

 

Terje Väljataga, Priit Tammets

2015 - 2018

EMPLOY - Tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust soodustavad digitaalsed pädevused 

EK programmi Erasmus+ poolt rahastatav projekt. Muudatused tööturul mõjutavad kõige valusamalt madalate oskustega tööisi. Kesised arvutikasutamise oskused ning madalad sotsiaalsed võimad võivad saada takistuseks ümberõppes ning uue töö leidmisel. Et vähendada töötuse riske on soovitav õpetada töötegemisega seotud digitaalseid oskusi juba põhikoolis ja keskkoolis. EMPLOY projekti eesmärk on luua neid oskusi arendav õpimäng ja rakendada mängupõhist õpet põhikooli ja keskkooli tööalaste digitaalsete pädevuste tõstmiseks. 

TKA15159 

Martin Sillaots

2015 - 2017

Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning

Esimene Euroopa Liidu raamprogrammidest rahastatav ja Eesti teadusasutuse poolt juhitav laiahaardeline integreeritud IKT projekt. Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja uudne teoreetiline mudel töökohal õppimise analüüsimiseks, suunamiseks ja juhendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kontekstis, koos tarkvaralahenduse prototüübiga, mis koosneb serveritarkvarast ja sellega liidestatud mobiilitarkvarast (IOS ja Android platvormidel). Taotlusvooru eesmärkidest lähtuvalt keskendub LAYERS ehk nn. õppekihtide (Learning Layers) projekt tehnoloogia kaasabil toimuva õppimise ja teadmushalduse tõhustamisele VKE-des, mis tegelevad just sellistes valdkondades, kus seni e-õppel ja teadmushaldusel põhineva personaliarenduse vastu vähest huvi on üles näidatud: ehitus ning meditsiin. Projekti käigus loodav teoreetiline mudel ja sellel tuginev tarkvaralahendus pakuvad lahendust selliste VKE-de tüüpilistele personaliarenduse probleemidele nagu näiteks tööjõu liikuvusest ja valdkonna uuendustest tingitud pidev koolitusvajadus, VKE-dele sobivate koolitusvõimaluste nappus, organisatsioonis olemasoleva varjatud teadmuse kättesaamatus uutele töötajatele jne.

AU/10212

Tobias Ley, Adolfo Ruiz-Calleja, Kai Pata, Vladimir Tomberg

2012 - 2016

EMMA - European Multiple MOOC Aggregator

Euroopa Liidu 7. raamkavast finantseeritud projekti eesmärk on väljatöötada ühine Euroopa avatud massikursuste (MOOCs) agregaator. EMMA käitub kui majutussüsteem, mis koondab erinevate Euroopa ülikoolide ja äriorganisatsioonide poolt pakutavad MOOCid ning teisalt on platvorm kasutatav kui õpikeskkond, kus on võimalik tasuta osaleda erinevatel kursustel. Tallinna Ülikool vastutab kahe MOOCi välja töötamise eest ning õpianalüütika lahenduse kontseptsiooni ja rakendamise eest. 

RU/11213

Kairit Tammets, Priit Tammets, Pjotr Savitski, Sander Aldo

2014 - 2016

Incoming - Interdistsiplinaarsed õppekavad informaatikas

Tempus programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tugevdada Serbias kõrgharidusmaastikku ning suurendada tööhõivet ja õpilaste ja õpetajate mobiilsust. 

ÕA/10912

Mart Laanpere Peeter Normak

2012 - 2016

Three C - Ringleva majandusega seotud pädevuste arendamine

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on integreerida ringleva majanduse kontseptsioon Euroopa kooli haridusse, kombineerides atraktiivset ja kaasajastatud sisu koos enesejuhitava õppimise mudelite, sobivate IT lahenduste ja terviklike õpikeskkondadega.

ÕA/13124

Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Creative Classroom - Loov klassiruum

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on arendada ning läbi viia koolitusmoodulid õpetajatega, mis aitavad neid omandada oskusi ja teadmisi, kuidas rikastada õppimist IKT vahenditega, mis võimaldaks toetada õpilaste arengut enesejuhtivaks õppijaks, valmistada neid ette koostööks ja kujundada õppijates vastutusrikast IKT vahendite kasutamist

ÕA/10514

Kai Pata, Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Mitmekeelne Euroopa - MeLang - Multilingual Exploration of Languages in Europe

Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille raames luuakse mänguline keskkond 6. - 8. klassi õpilastele inglise keele kui lingua franca õppimiseks. Keele õpetamiseks rakendatakse linna kujundit. Keskkond hakkab sisaldama multimeedia ja interaktiivseid elemente - videolugusid linnade tutvustamiseks ning interaktiivseid dialooge. Näiteks teesuuna küsimine, rahvustoidu tellimine jne

TKA15017

Martin Sillaots

2014 - 2016

Kõrgharidus online: MOOCsid Euroopa viisil 

EK LLP programmi raames rahastatava projekti eesmärgiks on välja töötada viisid ja mudelid massiivsete siduskursuste (MOOCs) pakkumiseks vastavalt Euroopa kõrgharidusinstitutsioonide ja õppijate vajadustele. 

RU/10014

Sirje Virkus

2014 - 2016

COMET - Sotsiaal-semantilised tehnoloogiad teadmusloomeks organisatsiooni kontekstis

Koostööleping Tallinna Ülikooli ja Competence Centre for knowledge-based Applications and Systems (Know-Center) vahel, mille raames rahastatakse Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis teostatavat teadus- ja arendustegevust

AR/1113

Tobias Ley

2013 - 2015