Õpilane tahvli taustal

 ​

  

 

     

logoLeaderAI

Leader AI: Õpianalüütika ja tehisintellekt personaliseeritud õppeks

Euroopa haridus- ja koolitusalase koostöö strateegiline raamistik rõhutab õppijatele kohandatavate ja sobivate õpikeskkondade, materjalide ja õpetamismeetodite pakkumise tähtsust (Euroopa Liidu Nõukogu, 2021). Kooskõlas sellega suurendab LEADER AI projekt kõrgkoolide suutlikkust isikupärastada digitaalset õpet tehisintellektipõhiste tööriistade ja andmepõhise otsuste tegemise kaudu. Täpsemalt varustatakse kõrgkooli õppejõud uuenduslike ressurssidega, nagu praktilised juhised, stsenaariumipõhine koolitus ja interaktiivne platvorm, rakendades ülalmainitud arenevaid tehnoloogiaid, et rahuldada õppijate individuaalseid vajadusi lähtudes nende tugevustest, oskustest ja huvidest. Selles kontekstis arendatakse sihtrühma „digipõhioskusi, aga ka oskusi, mis täiendavad ja mida ei saa asendada ühegi masinaga, nagu kriitiline mõtlemine, loovus või juhtimine” (EC, Artificial Intelligence for Europe, 2018, lk. 11) tõhusaks digipöördeks ning õpetamise ja õppimise kaasajastamiseks.

MÕA22204

Mart Laanpere, Merike SaarLinda Helene Sillat 2022-2024

 

logo

Mudelipõhine õpianalüütika õpilaste kõrgemate mõtlemisoskusete edendamiseks

Õpilased vajavad kõrgemate mõtlemisoskuste arendamiseks toestavaid juhiseid. Projekt pakub välja õpilaste mõtlemisokuste arengu toetamiseks pedagoogilis-psühholoogilised mudelid ja õpianalüütika infrastruktuuri, kasutades mudelipõhist analüüsi õpilaste soorituste analüüsimiseks. Projekt järgib disainipõhist uurimismetoodikat, kaasates õpetajaid kahte sekkumiskonteksti. Esimeses etapis keskendutakse mudelite valideerimisele põhikooli matemaatikatundides ning teises etapis kaasatakse uuringusse integreeritud loodusained õuesõppe kontekstis. Viimase etapi eesmärk on viia läbi ulatuslik uuring, mis hõlmab 1000+ õpilast, et hinnata õpetaja pedagoogilis-psühholoogiliste mudelite ja mudelipõhiste õpianalüütika lahenduste omaksvõttu õpilaste mõtlemisoskuste arendamiseks. Lähtudes riiklikul tasemel digitaalsete õppevahendite infrastruktuurist ning läbi koostöö erinevate sidusrühmadega on projekt eestvedajaks mudelipõhise õpianalüütika laialdaseks kasutuselevõtuks Eestis.

TG322

Kairit Tammets 2022-2025

EU

                   logo   
 

BIG GAME: Kaasahaarav ja multidistsiplinaarne STEM-õpe koostööpõhise digimängu kaudu

Big Game on Erasmuse projekt, mille eesmärk on tutvustada ART-i, et tagada läbi tehnoloogia kasutamise 13–16-aastaste õpilaste STEM-oskuste areng. ART aitab kaasa ka õpetajate oskustele arendada õpilaste loovust ja edendada nende huvi STEM-i ja sellest tulenevalt ka teaduslikule karjääri vastu.
 

TÕA22001 Mikhail Fiadotau 2021-2024

EU

 

 

OWL+: Võimaluste leidmine ja juhtimine ohustatud keelte kasutamise jaoks koolides

Erasmuse projekti OWL+ eesmärgiks on keskendudes hariduskeskkonnale eraldada ohustatud keeled turuväärtusel põhinevatest hoiakutest ning tuua need uuesti kasutusele kui väärtuslikud sostiaalsed tegurid. Projekti raames töötatakse välja tööriistu ja ressursse koolide õppekavade uuendamiseks ning materjale, mis võimaldavad õpetajatel/koolitajatel kohandada ohustatud keeli oma klassiruumides ja muudes õpikeskkondades. 
 

    TÕA22016  Priit Tammets 2021-2024

EDUFLEX: Paindlikud õpiteed õppijast lähtuva õppimise toetamiseks koolides

Projekti eesmärk on töötada välja õppijast lähtuva õppe kontseptsioon paindlike õpiteede abil ning sellest lähtuvad õpiteede seire ja analüüsi instrumendid. Kontseptsiooni loomisel võetakse arvesse rahvusvahelised trendid, varasemad uuringud ning käesoleva projekti raames läbiviidud arendusuuringud. Projekti raames loodud kontseptsioon valideeritakse Eesti üldhariduskoolide 8. klassi loovtööde kontekstis, kus on tavalisest aineõpetusest suuremad võimalused enesejuhitavaks, koostöiseks ja õppeaineid lõimivaks õppeks. Edaspidi on loodud paindlike õpiteede kontseptsiooni ja seonduvaid digilahendusi võimalik rakendada ka teistel haridustasemetel, erti formaal- ja mitteformaalõppe vahelise lõimingu suurendamiseks. 
 

TRU21124

Tobias Ley 2021-2024

EU

 

 

NATURE: Digitaalsed õppemängud loodusvarade juhtimiseks

NATURE töötab välja kogemuspõhise õppe sekkumise kõrgkooliõpilaste suutlikkuse suurendamiseks loodusvarade haldamisel vastutustundlikuks käitumiseks ja keskkonnalahenduste väljatöötamiseks.

Kavandatav õppimissekkumine:

 • Suurendab teadlikkust loodusvarade säästva majandamise tähtsusest kogukondade ning taime- ja loomaliikide heaolu jaoks.
 • Arendab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis võimaldavad õpilastel saada aktiivseteks kodanikeks, kes kavandavad keskkonnasäästlikke lahendusi.
 • Arendab pehmeid oskusi, mis soodustavad uuenduslikku mõtteviisi, mis aitavad õpilastel saada homsete probleemide lahendajateks jätkusuutlike tavade suunas tööstuses ja ühiskonnas.

Digitaalsed õppemängud võimaldavad õpilastel katsetada päriselust inspireeritud stsenaariume.
 

TÕA22017  Triinu JesminJaanus Terasmaa 2021-2023

EU

 

 

INSTALL-ed: Enesereguleeritud õppimise toetamine tehnoloogiaga rikastatud keskkonnas: õpetajad digitaalseks 

Projekti eesmärk on pakkuda teooriapõhiseid kasutajasõbralikke lahendusi veebi-, hübriid- ja segaõppeks, et õpetajad ja õpilased saaksid igapäevaselt koolis õppimise ja õpetamise käigus neid kasutades antud protsessi tõhusamaks ja nauditavamaks muuta. 
 

TKA21085  Kairit Tammets 2021-2023

EU

 

 

CATCHANGE: Juhtivad ülikoolid – muutuste katalüsaatorid

Õpetamine on mitmetahuline. See nõuab laia valikut teadmisi ja oskusi, mis sisaldavad raskeid ja pehmeid oskusi. Paljud uuringud on näidanud, et õpilased õpivad rohkem kui neil on eeskujusid, kes neid motiveeriksid, inspireeriksid ja suunaksid. Seega vajab kõrghariduses õpetamise protsess suurt tähelepanu.

Projekti eesmärk on arendada kolme intellektuaalset väljundit:
1) "Akadeemiline juhtimine"
2) "Mõtlemisoskuste kujundamine"
3) "Akadeemiliste töötajate motivatsioonisüsteemi" loomine.
 

TKA21170 Mart Laanpere 2021-2023

 EU

ICT-INOV: Innovaatiliste õpimeetodite tutvustamine IKT valdkonnas

Projekti tulemusel valmib koostöös Euroopa ja Aasia ülikoolidega õppeplatvorm, mis võimaldab tudengitel teha koostööd kaasaegsete probleemide lahendamisel, kasutades selleks disainmõtlemist ning mängustamist.
 

TÕA20203 Triinu Jesmin, Peadar Charles Gallaghan 2021-2024

image

PARTISH: Osa-ajalise ja lühitsükli õppe arendamine Bosnia ja Hertsegoviina kõrghariduses

Osa-ajalise ja lühitsükli õppe arendamine Bosnia ja Herzogoviina kõrghariduses.
 

TÕA21013 Vladimir Tomberg 2021-2024

Uuring: soovitused teaduspõhiste valikute tegemiseks ja juhendite koostamine Tallinna Südalinna Kooli kogemuse näitel

Haridusmaastikul kasvab järjest erinevate õppematerjalide ja keskkondade pakkumine ning nõudlus üks-ühele seadmete kasutamise järgi. Projekti eesmärk on analüüsida üks-ühele seadmete võimalusi õppekorralduse kvaliteedi tõstmiseks ja õpetamise ning õppimise toetamiseks, arvestades et erinevaid digitaalseid õppematerjale ja õppevara keskkondi on palju ning nende kvaliteet ja kasutatavus ei ole alati selge. Projekti eesmärgiks on ka valida välja ja rakendada teadus- ja tõenduspõhiseid lahendusi, nõustada õpetajaid ning leida koostöös kõige sobilikumad üks-ühele seadmete kastusviisid, neid praktikas katsetades. Projekti lõpuks töötatakse välja juhised, mida üks-ühele seadmete kasutusel ja õppematerjalide valikul arvestada. 
 

TRU21033A Kairit Tammets 2021-2023

image

iHub4Schools - Digitaalse innovatsiooni kiirendamine koolides, läbi piirkondlike innovatsioonikeskuste ja mentorluse

iHub4Schools pakub välja mehhanismid kogu kooli digitaalse innovatsiooni kiirendamiseks koolides ja nende vahel, luues piirkondlikud innovatsioonikeskused. Eesmärk on toetada vähemalt 75 Euroopa kooli ja 600 õpetajat projektil põhinevate lähenemisviiside rakendamisel, luues piirkondlikud innovatsioonikeskused koolidevaheliste mentorstruktuuride loomiseks.
 

TAU20141 Kairit Tammets 2021-2023

VIE - Virtuaalsus kõrghariduse hübriidõppes

VIE eesmärk on kujundada ja rakendada  interaktiivset digitaalset koostööl põhinevat õppeplatvormi, mis võimaldab õppijatel reaalajas või asünkroonselt aktiivselt gruppides koos töötada ühisomandis oleva digitaalse tööruumi kaudu.
 

TRU21025 Triinu JesminJaanus Terasmaa 2021-2023

Nordic Alliance in Sustainability and Gaming

Hoolimata jätkusuutlikkuse tähtsusest ja relevantsusest on diskussioon keskkondlikust ja kultuurilisest kestlikusest mängude hariduses pea olematu. Selleks, et olukorda parendada, on meie eesmärgiks luua Põhjamaade võrgustik, mis sihib keskkondlikku ja kultuurilist kestlikust mängunduses. Partnerid, kes on oma piirkonnas mängude hariduse eestvedajad, kasutavad oma kompetentse selleks, et õpetada temaatikat, julgustada kestlike praktikaid, luua paremaid töökohti ning tõsta laiemat teadlikkust jätkusuutlikusest läbi mängude.
 

MÕA21080 Mikhail Fiadotau 2021-2022

GREENER FUTURE: Interaktiivse videod rohelisema tuleviku heaks

Projektis töötatakse välja interaktiivsed õppevideod, et kiirendada digitaalsetele õppematerjalidele üleminekut. 
 

MÕA22006 Mart Laanpere 2021-2022

Digitehnoloogia kui matemaatikaõppe kaasajastamise katalüsaator

Projekti eesmärk on töötada välja personaliseeritud õppimist võimaldavad digitaalsed õppematerjalid, mis toetavad õpilaste probleemilahendusoskuste kujundamist. Õppematerjalide integreerimine õppetöösse suurendab üliõpilaste digipädevuste kujundamist läbi mõtestatud matemaatika õppimise.
 

TÕA21084

Jüri Kurvits 2021-2022

image

NOTELEB -  Ükski koolitaja ei jää maha - õppejõudude digipädevuste arenguprogramm

NOTELEB toetab olulisel määral õpetajakoolitajate elukestvat õpet laste ja noortega tehtava töö kontekstis pideva ametialase arengu kaudu. Projekti eesmärgid on:

 • kõrvaldada õpetajaharidustöötajate oskuste puudujäägid, toetades ja aidates kaasa nende koolituskavade arengule;
 • aidata kaasa õpetajahariduse kaasajastamisele, edendades tehnoloogiaga toetatud õppemeetodeid ja -vahendeid, ühendades PDC arendamise teadusuuringute, innovatsiooni ja töökohapõhise informaalse õppega.
   
TRU21004 Kairit Tammets 2020-2023

Tallinna Ülikool KOKORO EpiaSarria  UB ArchiPlay  UPF TIDE   image

Illumine: kogukond tõenduspõhiste õpetamisstrateegiate uurimiseks ja kasutamise jagamiseks

Erasmus+ koostööprojekt ILLUMINE ühendab Hispaania, Eesti, Portugali ning Serbia koolitajaid, teadureid, sotsiaalseid ettevõtteid ja koole, kes üheskoos uurivad ja jagavad kogemusi tõenduspõhistest õpetamisstrateegiatest. Projekti eesmärk on aidata õpetajatel luua oma õpilaste jaoks tõhusamaid õpikogemusi, kasutades selleks teaduspõhiseid õpetamisviise, mis baseeruvad kognitiivsel neuroteadusel ning põimivad digitehnoloogiaid õppeprotsessi. Plaanis on 11 töötuba, kus õpetajad tutvuvad erinevate aju-uuringutest tulenevate õpetamisstrateegiatega, arutavad koosloomeprotsesssis selle strateegia katsetamisvõimalusi oma töös ning mõõdavad muutusi, mis selline innovaatiline lähenemisviis nende õpetamisse toob. Selleks koguvad õpetajad oma tundides andmeid, kasutades erinevaid digivahendeid ning analüüsivad üheskoos uute õpetamisstrateegiate mõju. Projekti raames töötatakse välja koolitussüsteem õpetajatele ning materjalid, mis aitaksid tõhusaid lahendusi laiemalt koolis kasutada. Projekti viivad DTI poolelt läbi nooremteadur Merike Saar ja HTK juht professor Kairit Tammets.
 

TAU20184 Kairit Tammets, Merike Saar 2020-2023

DOSE

DOSE: LTT hariduse arendamine

Haridusprojekti STEAM arendamine (projekt) eesmärk on juhtida Euroopa koole olemasolevate STEAM-lähenemisviiside täiustamisel, suunata neid noorte eurooplaste huvi, oskuste ja karjääri edendamisse matemaatika, loodusteaduste, inseneriteaduste ja tehnoloogia valdkonnas ning pakkuda koolidele vajalikku alust, et kaasata oma õpilasi, õpetajaid ja teisi kogukonna liikmeid STEAMiga seotud tegevustesse, töötades välja asjakohase STEAMi koolistrateegia. Pakkudes piisavat juhendamist ja toetades riiklikul tasandil väljatöötatavaid innovaatilisi tegevusi, laiendab projekt STEAM-koolide võrgustikku, mis hõlmab mitte ainult õpetajaid, administraatoreid, vaid ka muid sidusrühmi, nt STEAM / teadus / mitteformaalse hariduse keskused.
 

TRU20204 Mart Laanpere 2020-2023

image

TINTIN: Õpetades kliimamuutusi koolides, kui käsitletakse võltsuudiseid ja konstruktiivset ajakirjandust

Projekti eesmärkideks on:

 • Toetada õpetajaid ja koole kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse alases hariduses, pakkudes neile vahendeid ja materjale.
 • Suurendada teadlikkust kliimamuutustest ja jätkusuutlikkusest aktiivse, kriitilise ja konstruktiivse lähenemisviisi kaudu, edendades käitumismuutusi.
 • Töötada välja, kinnitada ja propageerida uudset, loovat ja õppekavade vahelist ajakirjanduse ja kliimamuutuste veebikursust, kus õpilastest saavad käitumismuutuste edendamise osalejad.
 • IKT-põhise õppemeetodi abil tugevdada ja hinnata võtmepädevusi, nagu kriitiline mõtlemine ja keskkonnaalased oskused, koostöö- ja suhtlemisoskused.
 • Tutvustada õpilastele ajakirjandust, uurimispõhimõtteid, võltsuudiseid ja väärarusaamu.
   
TAU20185 Kairit Tammets 2020-2022

image

High5: Valdkonnaülese integreeritud disaini metodoloogia loomine kõrgharidusele

Projekt “Valdkonnaülese integreeritud disaini metodoloogia loomine kõrgharidusele” on üle-Euroopaline koostööprojekt kõrgharidussektori parendamiseks. Integreeritud disain kombineerib omavahel probleemõppe metodoloogiaid (nt disainmõtlemine ja probleemipõhine õpe), jätkusuutlikkuse põhimõtteid, ringmajandust, innovaatilist mõtlemist ja ettevõtlikust. Integreeritud disain on abiks maailma keerukuse mõistmisel ja ülikoolides, ettevõtetes ja teistes asutustes teostatavate projektide edukamaks läbiviimiseks. Integreeritud disaini kasutamine hariduses on vajalik kõrghariduse kaasajastamiseks. Antud projekti eesmärk on siduda haridus teaduse ja ettevõtlusega ning pakkuda välja uuenduslikke õppimis- ja õpetamismetoodikaid, et suurendada hariduse tõhusust. High5 raames välja töötatud materjalid on mõeldud eelkõige akadeemilistele juhendajatele ja üliõpilastele, kuid sobivad kõikide uuenduslike õppemeetoditega ja paljudele sihtrühmadele.
 

TÕA20143 Jaanus Terasmaa 2020-2022

Raalmõtlemine Põhjamaade loovhariduses

See kaheaastane projekt on pikaajalise interdistsiplinaarse ja kultuuridevahelise koostöö lähtepunkt Põhjamaade lähenemisviisi arendamiseks raalmõtlemise (Computational Thinking) integreerimiseks haridusse. Projekti eesmärk on luua koostööpartnerite seas ühine arusaam raalmõtlemisest ja laiendada meie mõtlemist selle kohta, kuidas tulevased tehnoloogiad (nt tehisintellekt, autonoomne transport, küberturvalisus) raalmõtlemisse kaasata erinevate valdkondade, näiteks haridusteaduste kaudu. Projektis osalevad koolid ja ülikoolid. Kaasajastatakse täienduskoolitust tegevõpetajatele, kes on huvitatud raalmõtlemise ja loovhariduse rakendamisest koolis ning võrgustike loomisest projektis osalevate asutuste vahel. Projekti tulemusena töötatakse välja mitmekülgne hindamisvahend, mida saab kasutada erinevatel juhtudel väljaspool erinevaid tingimusi (nt õppekava, tegevus, õpilaste hinnete tase ja huvid). Sel viisil tegeletakse väljakutsetega, mis kaasnevad praeguse raalmõtlemise integreerimisega kooli õppekavasse.
 

TRU19146 Mart Laanpere 2020-2022

image

SHERPA: SELFIE tugisüsteem haridusuuenduse abivahendina

SHERPA on kaheaastane Erasmus+ projekt, mille eesmärk on laiendada, süvendada ja kiirendada digitaalset innovatsiooni Euroopa koolides, täiustades SELFIE-põhist, andmepõhist ja osaluspõhist otsustusprotsessi kooli arendusprotsessis. SELFIE on Euroopa Komisjoni tasuta kohandatav enesehindamise tööriist, mis aitab koolidel paremini mõista nende edusamme digitaalselt võimaldatava õpetamise ja õppimise vallas. 

SHERPA projekti tulemusena luuakse kaks teenust: 

 1. SELFIE HELPER juturobot, mis aitab uutel koolidel liituda SELFIE teenusega, määratleda oma kooli jaoks sobivad SELFIE seaded ja pakkuda 24/7 kasutajatuge lihtsamate küsimuste puhul
 2. SELFIE strateegiajuhised, mille abil kool saab enesehindamise andmete põhjal luua tegevuskava digi-innovatsiooni toetamiseks õppetöös.

Mõlemaid teenuseid katsetatakse SHERPA partnerriikide koolides ja tehakse kättesaadavaks viies erinevas keeles: inglise, eesti, soome, kreeka ja itaalia keeles.
 

TRU20001 Mart Laanpere 2020–2022 

image

MaSCE - Koolimatemaatika rajad, Euroopa õppekava ja õpikeskkonnad 

Innovaatilisi vahendeid matemaatika õpetamiseks on loodud juba aastaid. Sellegi poolest juurduvad need kooli praktikas väga visalt. Kuidas ületada lõhe innovatsiooni ja igapäeva õppetegevuse vahel? Üks lahendus on näidata seost innovaatiliste õpimeetodite ja riikliku õppekava vahel.
 

TKA19151 Martin SillaotsAndrus Rinde 2019-2022

image

INOS - Avatud teaduse ja kodanikuteaduse sidumine aktiivõppe meetoditega kõrghariduses

Projektis piloteeritakse kõrghariduse kontekstis avatud teaduse ja kodanikuteaduse interdistsiplinaarseid aktiivõppe tegevusi ja luuakse läbiviimist toetavat õpivara, projekt panustab õppijate ja õppejõudude sotsiaalse mõju tõstmisele ühiskonnas läbi nende kaasatuse.
 

TKA19143 Kai PataKülli Kori 2019-2022

image

HERA – Kõrghariduse ümberkujundamine läbi majanduskasvu aktiivõppe

HERA on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on muuta kõrgharidus põnevamaks kasutades aktiivõppemeetodeid ja mängupõhist õpet. Loodi probleemipõhist õpet võimaldav mäng, kus tudengid saavad katsetada erinevaid rolle päriseluliste ja interdistsiplinaarsete probleemide lahendamisel.
 

TRU19165 Triinu JesminJaanus Terasmaa 2019-2022

DT4S – Kestliku arengu hariduse disainmõtlemine

DT4S eesmärgiks on pakkuda teadmisi, positiivset suhtumist, probleemilahendus- ja koostööoskusi ning sünteesida innovaatilisi lahendusi. Projekti käigus loodi õppeplatvorm, mis võimaldab kasutada disainmõtlemise meetoteid õpilastega.
 

TRU1920 Triinu Jesmin, Jaanus Terasmaa 2019 - 2022

image

HUM@N – Digipööre humanitaarteaduste õpetamisel kõrghariduses

Projekti eesmärk on välja töötada tööriistad ja juhised humanitaarteaduste (kirjandus, ajalugu, geograafia, filosoofia jne) õpetajatele/professoritele kõrghariduses, et parandada nende IKT-oskusi, õpetamistulemusi ja sellest tulenevalt ka nende õpilaste tulemusi ja motivatsiooni. Lõppkokkuvõttes on projekti eesmärk muuta klassikalisi humanitaarteaduste õpetamise viise, mida digipööre kõige vähem mõjutab, kuid mis samal ajal võivad saada kõige rohkem kasu.
 

TAU19134 Linda Helene Sillat 2019-2022

image

TeaEdu4CT - Arvutimõtlemine ja LTT tuleviku õpetajahariduses

Projekti raames arendatakse välja uuenduslikke hariduslikke lähenemisviise praktilisele LTT haridusele, mis põhinevad arvutimõtlemisel (computational thinking), mis on seotud valdkondadevahelise ja tervikliku LTT perspektiiviga. Eesmärgid: (1) täiustada tulevaste õpetajate pedagoogilisi oskusi ja pädevusi, mis on seotud arvutimõtlemise erinevate aspektide õpetamise ja koolitamisega; (2) parandada tulevaste õpetajate arvutimõtlemise oskusi.
 

TRU19146 Mart Laanpere 2019 - 2022

image

MAGnUS: Mobiilirakenduste ja mängudisaini magistriõppekavade arendamine partnerülikoolidele

Projekti eesmärk on tõsta Venemaa ja Aserbaidžaani IKT erialade lõpetanute hariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet tööturul. Eesmärgi saavutamiseks: 1) luuakse interdistsiplinaarne, mitmest moodulist koosnev magistriõppe kava mobiilsete rakenduste arendamise ja mängude kavandamise teemadel, 2) koolitatakse Venemaa ja Aserbaidžaani ülikoolide akadeemilisi töötajaid innovaatiliste õpimeetodite teemadel, 3) sisustatakse õppetööd toetavad tarkvara- ja riistvaralaborid. TLÜ roll on koordineerida õppekava mängukavandamise mooduli arendamist ning projektipartnerite koolituste läbiviimist.
 

TÕA19035 Martin Sillaots 2019-2022

image

DE-TEL: Doktoriõpe edendamine haridustehnoloogia valdkonnas

Projekt "Doktoriõpe edendamine haridustehnoloogia valdkonnas (DE-TEL)" loob ja süvendab strateegilist partnerlust doktoriõppe jaoks haridustehnoloogia valdkonnas (TEL). DE-TEL ühendab 9 rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli ja Euroopa Haridustehnoloogia Assotsiatsiooni (EATEL), et jagada oma teadmisi doktoriõppes uue rahvusvaheliselt valideeritud programmi loomiseks haridustehnoloogias.

TRU19166 Luis Pablo Prieto Santos 2019-2022

 

 

 

Lõppenud projektid

Informaatikaõpetajate väljaõpe Tallinna Ülikoolis 2021 MÕA21052 Hans Põldoja 2021

Sotsiaalvaldkonna e-testide arendamine

Projektis "Sotsiaalvaldkonna e-testide arendamine" ekspertteenuse osutamine e-testide kontseptsiooni väljatöötamisel.

TRU20034A Mare Oja 2020-2021

DigCompEduSelf: Õpetajate digipädevuse enesehindamise instrumendi SELFIE for Teachers kohandamine ja katsetamine Eestis, Leedus, Itaalias ja Portugalis

Projekti fookuses on DigCompEdu raamistiku põhjal õpetajate digipädevuste enesehindamisküsimustiku loomine. SELFIE toetab haridusasutuse digiküpsuse määratlemist ning enesehindamise küsimustik aitab mõista õpetajate digipädevuste rolli asutuses. 

TRU20156A Mart Laanpere 2020-2021

image

Professionaalse arengu digitaalne ökosüsteem koolitajale

Projekt keskendub koolitaja professionaalse arengu digitaalse ökosüsteemi arendamisele. Digitaalne ökosüsteem integreerib endas erinevaid lahendusi, mis on välja töötatud professionaalse arengu toetamiseks, monitoorimiseks ning hindamiseks, aga mis ei ole omavahel integreeritud. Sellest lähtuvalt on projekti eesmärk välja töötada digitaalne ökosüsteem, mis toetab platvormide vahelist andmete jagamist ja võimaldab toetada tõenduspõhisust professionaalse arengus. Kooliataja tõenduspõhised praktikad läbi õpianalüütika annavad olulise sisendi ka õppijate õpikogemuse ning organisatsioonitasandil arengu parendamisesse ja kavandamisse. Käesolev projekt käsitleb koolitaja professionaalset arengut ühe võimaliku töökohal õppimise kontekstis, mis on kohandatav teistesse töökohal õppimise juhtumitesse.

EAG74 Kairit Tammets 2020-2021

Andmepõhise otsustusprotsessi tugevdamine hariduses haridussüsteemi monitooringu süsteemi täiustamise kaudu

Projekti üldeesmärk on toetada Eesti Vabariigi Valitsust andmepõhise otsustusprotsessi tugevdamisel hariduses, täiustades hariduse järelevalvesüsteemi. See eeldab olemasolevate andmete ja seireprotsesside põhjalikku ülevaatamist ning soovitusi nende parendamiseks, tuginedes kohalikele ja rahvusvahelistele teadmistele. Projekti tulem on sidus ja terviklik soovitatavate näitajate ja seirepõhimõtete komplekt, mis on viidud vastavusse Eesti haridusstrateegiaga 2035, mis põhineb olemasolevate näitajate, tavade ja andmevajaduste põhjalikul analüüsil ning mille on üle vaadanud riiklikud sidusrühmad. Selle saavutamiseks on OECD moodustanud meeskonna, kuhu kuuluvad kõrgetasemelised kohalikud ja OECD eksperdid. Meeskond töötab Eestiga 18 kuud mitmesuguste tegevuste, sealhulgas analüüside, strateegiliste nõuannete ja sidusrühmade kaasamise seminaride raames.

TAU20010A Kairit Tammets 2020-2021

Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti haridussüsteemile

Uuringu eesmärk on selgitada välja Eesti üldhariduskoolide kogemus distantsõppe läbiviimisel ning kaardistada väljakutsed, head praktikad ja arenguvajadused, mida erinevad osapooled protsessis kogesid. Uuringu tulemused annavad ülevaate teguritest, mis mõjutavad distantsõppe kogemust kooli, klassi ja õpilase tasandil andes sisendi nii edasise õppekorralduse planeerimisele kui ka digilahenduste ja -õppevara arendamisele ja kasutamisele.

TAU20094 Kairit Tammets 2020-2021

ENROPE: Euroopa noorte teadlaste võrgustik mitmekeelsuse ja hariduse valdkonnas

ENROPE on rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda noortele teadlastele kõrgkvaliteedilist kvalifikatsiooni ja võrgustike struktuure professionaalseks arenguks keeleõppe ja mitmekeelsuse valdkonnas.

TRU18103 Priit Tammets 2018-2021

Keskkonnateadlikkuse arendamine läbi kodanikuteaduse

Projekti eesmärk on edasi arendada veebipõhist rakendust "Avastusrada" kodanikuteaduse projektide algatamiseks ja läbiviimiseks formaalhariduse kontekstis, et toetada õpilaste keskkonnaalaseid teadmiseid ning kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

TKA20011 Terje Väljataga 2020

Uurimismeetodite mäng

Projekti eesmärk on tõsta üliõpilaste motivatsiooni ja pädevusi uurimismeetodite valdkonnas, koguda uurimist vajavaid teemasid ning leida juhendajaid. Eesmärgi saavutamiseks luuakse koostöös partnerülikoolidega ning mängutööstuse esindajatega digitaalne õpimäng mängualastest uurimismeetoditest.

TKA20005 Martin Sillaots 2020

Raalmõtlemise toestamine õpetajakoolituses

Projekti eesmärgiks on koostada komplekt digitaalseid õpetajakoolituse õppematerjale raalmõtlemise didaktika teemal

TÕA19180 Mart Laanpere 2019-2021

Matemaatika III kooliastme e-testide koostamine

Projekti raames töötatakse välja matemaatika e-testi kontseptsioon kolmandale kooliastmele. Vastavalt kontseptsioonile koostatakse e-testi ülesanded ning viiakse läbi kaks e-testi katsetust. Katsetuste põhjal täiendatakse matemaatika e-testi kontseptsiooni ning e-ülesannete panka.

TRU19168A Jüri Kurvits 2019-2020

Tallinna Kadaka Põhikooli interaktiivsete õppematerjalide autorvahendi loomine

Projekti eesmärgiks on luua veebiplatvorm põhikoolis toimetuleku või hooldusõppe õppekaval õppivatele õpilaste jaoks, mida saaksid kasutada eripedagoogid nii eesti kui vene õppekeelega koolides.

TRU19173A Mart Laanpere 2019

Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis

Projekti eesmärk on välja töötada STEAM kontseptsiooni järgides erinevate ainevaldkonna ainete lõimimine selliselt, et ühe õpistsenaariumi (avastusraja) raames toimub loodusainete valdkonna ainete (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia) omavaheline lõimimine, millele lisandub vähemalt ühe järgneva ainevaldkonna aine lõiming: matemaatika, tehnoloogia (tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus), sotsiaalained (inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus), kunstiained (muusika, kunst), kehaline kasvatus. Projekti käigus on plaanis luua 72 projektipõhist aineid lõimivat avastusrada erinevate asukohapunktidega ja sinnakuuluvate vaatlus-, mõõtmis- jne ülesannetega.

  Terje Väljataga 2018-2021

Reaal-teaduslike kontseptsioonide tutvustamine läbi kunsti ja arvutimängude 

EL on silmitsi üha suureneva inseneride defitsiidiga. Samal ajal ei ole reaalteadus noorte, eriti noorte naiste hulgas, piisavalt populaarne. Projekti eesmärk on tutvustada real teaduslike kontseptsioone läbi kunsti ja arvutimängude kavandamise. Laiem eesmärk on tõsta reaalteaduste populaarsust, vähendada soolist lõhe real-teadlaste hulgas ning leevendada humanitaaride ja real-teadlaste vahelist vastasseisu.

TKA18156 Martin Sillaots 2018-2021

DG-pööre: hariduse edendamine Gruusia koolides digi-innovatsiooni kaudu

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Projekti raames koolitatakse Gruusia eri piirkondades 120 pilootkooli meeskonda (direktor + 5 õpetajat) kavandama ja juhtima kooli tasandi digi-innovatsiooni, kasutades Tallinna Ülikooli poolt välja töötatud kooli digiküpsuse enesehindamisraamistikku DigiPeegel, innovaatiliste tunnistsenaariumide platvormi LePlanner ja digiõppevara koostevahendit Digivaramu. Pilootkoolide ülesandeks on muutuda oma regioonis digi-innovatsiooni ja haridusuuenduse eestvedajaks, levitades avastuslikku, uurimuslikku ja eri õppeaineid lõimivat projektõpet kõigis Gruusia koolides, tõstes seeläbi hariduse kvaliteeti ja demokratiseerides koolikultuuri. TLÜ töötab eelneva vajaduste analüüsi põhjal välja koolimeeskondade koolituse ja koolitab MTÜ DG-Salt koolitajad, kes viivad koolituse läbi koostöös Batumi Riikliku Ülikooliga.

TÕA18093 Mart Laanpere 2018-2022

ABC õpihaldussüsteemidele: õppekava disainist edasi

Projekti eesmärk on arendada, rakendada, hinnata ja levitada kiiret arendusõppe kavandamise meetodit allalaaditavate pakettide kujul, et aidata ülikoolide ja kolledžite õpetajatel kujundada IKT rikkalikke kombineeritud kursuseid, uurides paljusid pedagoogilisi, tehnoloogilisi, tugi-, kvaliteedi-, kultuuridevahelisi ja strateegilisi küsimusi.

TRU18125 Linda Helene Sillat 2018-2020

LoeL: Emotsiooniõppijate Liiga

Projekti eesmärgiks on noortele suunatud rakendus, mis õpetab neile emotsioonide ära tundmist, käsitlemist, nendega toimetulekut.

TRU19001 Triinu Jesmin 2018-2020

Koolide digivõimekuse toetamiseks enesehindamis- ja juhtimisinstrumendi "Digipeegel" arendamine

Antud projekti raames on eesmärk selgitada välja Eesti üldhariduskoolide tehnoloogia rakendamise praktikad haridusinnovatsiooni ja muutuste juhtimise valguses.

TRU18178A Kairit Tammets 2018-2019

Samsung Digi Pass III

Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada kutsekoolide õpilaste digipädevuste arendamise koolitusprogramm.

TRU18147A Mart Laanpere 2018-2019

Hariduslike andmete kasutamise pilootuuringud Tallinna Ülikoolis: Praktilise kasu esitamine erinevatele sihtrühmadele

Projekti eesmärk on disainida, rakendada ja evalveerida viit õpianalüütika pilootuuringut, et hinnata õpianalüütika teenuste kasu ning rakendatavust kui osa õpetamise ja õppimise protsessidest ja otsuste tegemisest Tallinna Ülikoolis.

TF4217 Kairit Tammets 2018-2019

DigCompEdu enesehindamise tööriist

Kavandatava lepingu üldeesmärgina aitame kaasa valideeritud digitaalse pädevuse enesehindamise tööriistale alg-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse omandamiseks. Spetsiifilisem lepingu eesmärk on korraldada DigCompEdu enesehindamise tööriista (DigCompEduSAT) piloteerimine Eestis, Soomes ja Taanis vähemalt 900 osalejaga. Lisaks analüüsime piloteerimise tulemusi ja soovitusi DigCompEduSAT-i täiustamiseks. Piloteerimine korraldatakse vastavalt Teadusuuringute Ühiskeskuse juhenddokumentides esitatud spetsifikatsioonidele ja nõuetele. Projekti rakendatakse Eesti, Soome ja Taani instituudi ühise uurimistööna, mida koordineerib Eesti uurimismeeskond.

TAU18061A Kairit TammetsMart Laanpere 2018-2019

GINF: Gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomine

Eesmärgiks on kuue informaatika valikkursuse loomine gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse haridusastmele. Lähteülesanne kohaldub kõikidele hangitavatele valikkursustele. Loodavad valikkursused on järgmised: Valikkursus 1: „Programmeerimine“; Valikkursus 2: „Tarkvaraarendus“; Valikkursus 3: „Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine“; Valikkursus 4: „Tarkvara analüüs ja testimine“; Valikkursus 5: „Digiteenused“; Valikkursus 6: „Digilahenduse arendusprojekt“.

TKA18159A Mart Laanpere 2018-2019

ALIEN: Aktiivõpe rahvusvahelises tehnoloogiaõppes

Traditsioonilised esitlusel baseeruvad õpimeetodid ei anna häid tulemusi tööks reaalses keskkonnas. Seetõttu tuleb kõrghariduse õpimeetodeid uuendada ja asendada aktiivõppe meetoditega, mis toetavad kõrgemate pädevuste nagu analüüsimine, sünteesimine ning hindamine omandamist. Käesoleva projekti eesmärk on kavandada, rakendada ja hinnata projekt- ja probleemõppel baseeruvaid õpimetoodikaid, mis toetavad reaalainete (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus, ja matemaatika STEM) õppimist. Metoodika toetuseks luuakse virtuaalne õpikeskkond. Mainitud keskkond sisaldab digitaalseid töövahendeid, mis võimaldavad tudengitel teha katseid ning koostööd rahvusvahelises kogukonnas.

TÕA17100 Martin Sillaots 2017-2020

GLAT: Mängud algoritmiliseks mõtlemiseks

Projekti peamine eesmärk on toetada programmeerimise ja algoritmilise mõtlemise integreerimist igapäeva õppetöösse läbi erinevate õppeainete I kooliastmes. Eesmärk saavutatakse õpetajate professionaalse arengu ja koolitamisega läbi kaasaegsete teadmiste ja oskuste omandamise erinevate IKTga seotud õpetamismeetodite kohta (probleemipõhine õpe, mängupõhine õpe). Projektis pööratakse tähelepanu digipädevuste omandamisele, aga ka probleemilahendamise oskustele tõsimängude ja mängupõhise õppe rakendamisega.

TRU17091 James Sunney QuaicoeMart Laanpere 2017-2019

eDidaktikum: Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis

Projekti eesmärgiks on, lähtudes Eesti elukestva õppe strateegiast (EÕS), arendada Tallinna Ülikoolis välja haridusuuenduse kompetentsikeskus, mis koondab, analüüsib ja kujundab parimat tänapäevast hariduspraktikat ning levitab seda Eesti haridusruumis. TLÜ kompetentsikeskuse fookuses on muutuv õpikäsitus, selle olemus, praktiline realiseerimine ja hindamine ning õpikäsituse-alase teabe levitamine. Õpikäsituse mõtestamisel lähtutakse OECD Innovative Learning Environments projekti raames pakutud määratlusest, mille kohaselt õpikäsituse muutumine tähendab vähemalt kolme liiki teisenemist: muutused õpetajate ja õpilaste suhtepildis (omaette vs tiimipõhine tegutsemine); muutused „pedagoogilises repertuaaris“ (üks traditsiooniline õpetamisviis vs mitmekesine/varieeruv repertuaar); muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas (digikeskkond, fikseeritud vs paindlik ajakasutus, fikseeritud vs pehme ruumikasutus). Tallinna Ülikooli kompetentsikeskus kujundatakse praeguse Haridusinnovatsiooni keskuse baasil, haarates selle tegevusse Haridusteaduste instituudi töötajad ja üliõpilased, samuti ülikooli teistes allüksustes haridustemaatikaga tegelevad töötajad. Projekti tulemusena on välja kujunenud rahvusvahelistesse haridusuuenduslikesse võrgustikesse ja tegevustesse lõimitud jätkusuutlik keskus

TÕA16041 Kristi Vinter-Nemvalts 2017-2018

DigiÕppeVaramu: Keskhariduse e-õppe laiendamine: osa 3 

Projekti raames koostatakse ja testitakse pilootkoolides tervet gümnaasiumi riiklikku õppekava kattev digitaalse õppevara komplekt matemaatika, loodusteaduste, kunsti ja sotsiaalteaduste ainevaldkondades.

TKA17056A Mart Laanpere 2017-2018

Autosõit OÜ veebikeskkonna ja õppematerjalide kaasajastamine

Autosõit OÜ projekti eesmärk on ettevõtte teenuseportfelli laiendamine ja õppematerjalide kaasajastamine, mille raames viiakse läbi kasutatavuse analüüs Autosõit OÜ pakutavale e-õppekeskkonnale e-autokool.eu ja B-kategooria e-õppe koolitusmaterjalidele. Selle tulemusena töötatakse kliendipoolse (õppuri) õpikeskkonna kaasaegne ja standarditele vastav disainilahenduse ja kaasajastatakse B-kategooria e-õppekoolitusmaterjalid.

TKA17039A Priit Tammets 2017-2018

Matemaatikaõpetaja õppekava tudengite digipädevuste kujundamine läbi ainedidaktika mooduli ainetevahelise integratsiooni

Projekti eesmärgiks on arendada matemaatikaõpetaja õppekava tudengite IKT-alaseid teadmisi, oskusi ning digipädevusi. Samuti on eesmärgiks suurendada matemaatikaõpetaja õppekava ainedidaktika mooduli ainetevahelist integratsiooni, mis toimub läbi tiheda õppejõudude vahelise koostöö, et haridustehnoloogia, ainemetoodika ja koolipraktika sisud ning õppeprotsess toetaks parimal moel õppimist ja õppija digipädevuse arenemist.

TÕA17027 Jüri Kurvits 2017-2018

Laboripõhise õppetöö integreerimine Tallinna Ülikooli IKT valdkonna õppekavadesse

Eesmärk on töötada välja laboripõhise õppe kontseptsioon ja praktikad IKT õppekavade kvaliteedi tõstmiseks. Projekti raames luuakse ning realiseeritakse strateegia TLU digitehnoloogiate instituudis (DTI) laborite kompleksseks kasutamiseks eesmärgiga integreerida õppe-, teadus- ja arendustegevus ning viia see paremasse kooskõlla ettevõtete vajadustega.

TÕA17031 Priit Tammets 2017-2018

EU-DO-IT: Euroopa digitaalne online mäng interkultuursuse ja transkeelestamise õpetamiseks 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on õpetada mängu põhiselt mitmekeelsust ning multikultuursust Euroopas. Põhiline eesmärk on luua mäng, mida kasutada interaktiivse vahendina õpetamaks keeli ja arusaamu sotsiaalsetest, kultuurilistest ja hariduslikest eripäradest Euroopa riikides. Peamine fookus on pakkuda rakenduslikku ja uuenduslikku tuge sisserändajatele. 

TKA16155

Martin Sillaots

2016 - 2018

IC-Health - Meditsiinialase kirjaoskuse parendamine Euroopas 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on testida digitaalse tervisealase kirjaoskuse arendamise mudelit tuginedes MOOCide ühisele loomisele, et arendada Euroopa Liidu kodanike oskuseid, kuidas otsida, leida ja hinnata tervisealast kirjaoskust veebis. 

TAU16120

Kairit Tammets, Jaanika Hirv

2016 - 2018

LEAP - Insenerierialade kõrghariduse sidustamine tööstusega kasutades Lean'i ja Välemetoodikaid 

LEAP on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on edendada inseneriteadusi kõrghariduses kasutades Lean'i metoodikat ja agiilse õpidisaini raamistikku. Projektis disiainitakse ja arendatakse tõsimänge ja õpetajate toetusmaterjale, millesse on kaasatud tööstuse rollid, tõsielu probleemid ja innovaatilised lahendused. Tallinna Ülikool juhib heade praktikate loomise ja evalveerimise tööpaketti ja osaleb ka õpiraamistiku loomises, tõsimängu loomises ja õppematerjalide loomises ning heade praktikate leidmises ja evalveerimises. 

TRU16183

Triinu Jesmin,  Kai Pata

2016 - 2018

YCHANGE - Noor teadlane kui muutuste uurija - Euroopa keskkonnamuutuste uurimine digitaalse tehnoloogiaga 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on kaasata põhikooli ja gümnaasiumi õpilased teadustöösse läbi satelliitpiltide analüüsi ja interpretatsiooni. Projekti raames luuakse keskkond, mis koondab endas õpistsenaariume, digitaalseid satelliitmaterjale ning parimaid praktikaid antud valdkonnas. Kasutades satelliitpiltide informatsiooni õpitakse tundma keskkonnaprobleeme, globaalseid kliima muutusi kui ka omandatakse tehniline oskus käsitleda satelliitpilte erinevateks eesmärkideks. 

 

Priit Tammets, Terje Väljataga

2016 - 2018

EduMAP - Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondsuseks 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on mõista ja luua võimalused täiskasvanuhariduse kaudu mõjutada aktiivset kaasavat Euroopa kodakondlust. Peamine uurimisküsimus on: Millised poliitikad ja praktikad on vajalikud täiskasvanuhariduses, et kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalsest isolatsioonist aktiivsete Euroopa kodakondsetena. EduMap analüüsib täiskasvanuhariduse poliitikaid ja praktikaid EU liikmesriikides, fookusega kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalse isolatsiooni riskirühmadest. Edukad hariduspraktikad EU liikmesriikides ja väljaspool kaardistatakse ja uuritakse kuidas haridusasutused saavad luua meetmeid erinevate haavatavate vähemusrühmade vajaduste rahuldamiseks. Mõistmaks, kuidas haridusteenuste pakkujad ja kasutajad asetsevad info- ja kommunikatsiooni voos uurime kommunikatiivseid ökoloogiaid täiskasvanuhariduses ja loome innovaatilised foorumid dialoogiks haridusasutuste ja noorte täiskasvanute vahel. Uuringu tulemusi kasutatakse loomaks Intelligentne Otsustamist Toetav Portaal, mis võimaldab poliitikutel ja teistel osapooltel ligi pääseda informatsioonile, mida nad vajavad mõistmaks haavatavate vähemusrühmade vajadusi. Peamine eesmärk on aidata poliitikuid, haridusasutusi ja otsustajaid haridusvaldkonnas tagada noortele täielik juurdepääs pädevustele, mis võimaldavad neil osaleda ühiskonnas ja tööturul. 

TRU16008

 

Kai Pata

 

2016 - 2018

SHEILA - Kõrghariduse toetamine läbi õpianalüütika integreerimise

Selle EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on parendada õppimise ja õpetamise kvaliteeti, mis on üks prioriteete Kõrghariduse Kaasajastamise Strateegias. Projekt keskendub tõenduspõhise õpianalüütika juurutamise võimaluste väljaselgitamisele kõrghariduse kontekstis erinevates Euroopa riikides. Projekti raames töötatakse välja raamistik õpianalüütika adapteerimiseks, juurutamiseks ning hindamiseks. 

TÕA16007 

 

Kairit Tammets, Adolfo Ruiz Calleja

 

2016 - 2018

 

Digipädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja -metoodika väljatöötamine põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele

Digipädevuse hindamiseks töötab töö teostaja välja põhikooli 9. klassile ja gümnaasiumi 12. klassile elektroonsed hindamisvahendid ja -metoodika, mis võetakse kasutusele digipädevuse tasemetööde läbiviimiseks nimetatud klassides. Hindamisvahend mõõdab õpilase sooritusvõimet digipädevuse osas ning hõlmab selleks vajalikku testi või teste. Digipädevuse hindamise eesmärgiks on pakkuda põhikooli ja gümnaasiumi lõpus objektiivset ja võrreldavat tagasidet:

 • koolidele ja õpetajatele nende õpilaste digipädevusest;
 • õpilastele nende digipädevuse tasemest.
TRU16083A Mart Laanpere 2016-2017

LanguageGames - Keeleõpet edendavad tõsimängud lasteaedadele

Rahastaja EK rahastamisprogramm Erasmus+ - Strategic Partnerships. Learning Games on suunatud mitmekeelsuse arendamisele aktiivsel ja avastaval moel varajases lapsepõlves, alates sõimest kuni koolieelikuteni välja. See projekt võtab kaasaegsed keeleoskuse arendamise praktikad ning viib need sammu võrra kaugemale kaasates uusimaid teadmisi tõsimängude õpiraamistikest, mis lähtuvad noorte õppijate kognitiivsetest arengutest. Aktiivse õppimise lähenemine kaasab noori õppijaid tegevustesse, mis on inspireeritud päriselulistest ja tuttavatest koolipraktikatest, mille eeliste hulka kuuluvad ka vahetu tagasiside teadmiste toetamiseks, mis aitab paremini mõista tehtud vigu; motiveerivad faktorid mängude auhindade kujul; koostöö tegemise võimalused ning mõistatuste lahendamisel arenev probleemi lahendamise oskus. Kavandatud vahendid kujundatakse klassiruumis kasutamiseks, vastupidiselt ainsale kasutuseesmärgile, laiemas keeleõppe kontekstis, mis võimaldab praeguste praktikate arendamist. Kavandatud keeleõppe tõsimäng integreerib eakohasuse aktsepteeritud silbipõhise keeleõppemetodoloogiaga, mis aitab noorukitel arendada sõnatundmise ja taasesitamise võimekust. 

 

Martin Sillaots, Triinu Jesmin

2015 - 2017

PT&SCHE - Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärgiks on luua Serbias juriidiline, korralduslik ja pedagoogiline raamistik osa-ajalise ja lühitsükli õppe teostamiseks kõrghariduse tasemel, sest kuigi need uued ja paindlikud õppevormid on kiiresti muutuva tööturu kontekstis üha olulisemad nii tööandjatele kui õppijatele, puuduvad need täna Serbia kõrghariduses täiesti. Osa-ajaline ja lühitsükli õpe kõrgkoolis vastab EQF viiendale tasemele ja ei anna tulemuseks bakalaureusekraadi, kuid võimaldab õppijal kiiremini ja paindlikumalt õppijal uute pädevustega tööturule jõuda või seal edasi liikuda. Projekti konsortsiumisse on kaasatud kaks seadusloomega tegelevat partnerit. Suurema paindlikkuse tagamiseks koostatakse osa-ajalist ja lühitsükli õppe õppekavad projekti raames personaliseeritud e-õppe baasil, projekti raames luuakse viis sellist piloot-õppekava ja katsetatakse neid praktikas. Õppijad saavad neis pilootkursustel ise koostada oma õppekava ja valida e-õppematerjalid, toetudes õpisüsteemi poolt soovitatud, just sellele õppijale sobivat õpiteed, mis tagab vajalike õpiväljundite saavutamise. Projekti oodatavateks tulemusteks on Serbia kõrghariduses kaasatud inimeste osakaalu kasv, tööpuuduse kahanemine õpingud lõpetanute seas, kõrghariduse kulude kahanemine tänu e-õppele, lõpetanute pädevuste parem vastavus tööturu vajadustele. 

TÕA15166

  

Vladimir Tomberg

2015 - 2018

SmartZoos - Nutikad Loomaaiad - Piiriülesed teenused Kesk-Läänemeremaade loomaaedades loovaks avastusõppeks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Interreg Central Baltic 2014 - 2020 rahastatav projekt. SmartZoos projekti peamiseks eesmärgiks on ühendada Kesk-Läänemeremaade loomaaiad (Helsingi loomaaed, Skanseni vabaõhumuuseum Rootsis ning Tallinna Loomaaed) ühiseks turismi atraktsiooniks läbi piiriülese mobiilsete teenuste paketi. 
Projekti peamine tulem on jätkusuutlik ühine turismi atraktsioon mobiilsete teenuste paketi näol, et ühelt poolt suurendada inimeste keskkonnateadlikkust ja teiselt poolt elavdada majandust läbi loomaaedade külastuste Kesk-Läänemere maades. Loodav teenuste pakett sisaldab:

 • veebipõhine vahend loomaks vähemalt neli erinevat tüüpi interaktiivseid ülesandeid loomaaedades
 • veebipõhine interaktiivsete ülesannete repositoorium
 • veebipõhine vahend võimaldamaks lahendada teiste külastajate poolt loodud ülesandeid.

Arendatav teenuste pakett võimaldab loomaaia külastajatel osa võtta loovast ja koostööle orienteeritud teadmiste loomisest läbi mängustamise ja interaktiivsete ülesannete (küsitlused, ristsõnamõistatused, nuputusülesanded, videolood jne.).
Igal külastajal, kellel on mobiilne seade WiFi võrguga, on võimalus teisi külastajaid proovile panna luues ise ülesandeid, mõistatusi, õpiradasid ja seda kõigis kolmes loomaaias. Iga osaleja, kes lahendab edukalt teiste külastajate poolt loodud ülesandeid, saab virtuaalseid õpimärke, mida on võimalik mõne konkreetse soodustuse vastu vahetada (naaberriigi loomaaia sooduspilet, soodustusega laevapilet, kohviku kinkekaart jne.) 
Arendatava teenuste paketi innovaatilisus seisneb järgmises:

 • Loomaaia külastajaid ei vaadelda enam kui passiivseid õppijaid, vaid neil on võimalus teadmiste loomises ise aktiivselt kaasa lüüa läbi mängude ja ülesannete loomise ning teiste külastajate poolt loodud ülesannete lahendamise.
 • Loodud ülesannete põhjal on koolidel ja huviringidel võimalik kokku panna erinevaid õuesõppe mänge.
 • Rahvusvahelisus (Soome, Rootis ja Eesti loomaaiad) võimaldab luua väljakutseid naaberriigi loomaaia külastajatele.
 • Mängijate saavutused tasustatakse õpimärkidega, mida saab välja vahetada mõne konkreetse auhinna vastu.

TRU15126

 

 

Terje VäljatagaPriit Tammets

2015 - 2018

EMPLOY - Tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust soodustavad digitaalsed pädevused 

EK programmi Erasmus+ poolt rahastatav projekt. Muudatused tööturul mõjutavad kõige valusamalt madalate oskustega tööisi. Kesised arvutikasutamise oskused ning madalad sotsiaalsed võimad võivad saada takistuseks ümberõppes ning uue töö leidmisel. Et vähendada töötuse riske on soovitav õpetada töötegemisega seotud digitaalseid oskusi juba põhikoolis ja keskkoolis. EMPLOY projekti eesmärk on luua neid oskusi arendav õpimäng ja rakendada mängupõhist õpet põhikooli ja keskkooli tööalaste digitaalsete pädevuste tõstmiseks. 

TKA15159 

Martin Sillaots

2015 - 2017

EMMA - European Multiple MOOC Aggregator

Euroopa Liidu 7. raamkavast finantseeritud projekti eesmärk on väljatöötada ühine Euroopa avatud massikursuste (MOOCs) agregaator. EMMA käitub kui majutussüsteem, mis koondab erinevate Euroopa ülikoolide ja äriorganisatsioonide poolt pakutavad MOOCid ning teisalt on platvorm kasutatav kui õpikeskkond, kus on võimalik tasuta osaleda erinevatel kursustel. Tallinna Ülikool vastutab kahe MOOCi välja töötamise eest ning õpianalüütika lahenduse kontseptsiooni ja rakendamise eest. 

RU/11213 Kairit Tammets, Priit Tammets, Pjotr Savitski, Sander Aldo 2014 - 2016

Three C - Ringleva majandusega seotud pädevuste arendamine

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on integreerida ringleva majanduse kontseptsioon Euroopa kooli haridusse, kombineerides atraktiivset ja kaasajastatud sisu koos enesejuhitava õppimise mudelite, sobivate IT lahenduste ja terviklike õpikeskkondadega.

ÕA/13124

Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Creative Classroom - Loov klassiruum

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on arendada ning läbi viia koolitusmoodulid õpetajatega, mis aitavad neid omandada oskusi ja teadmisi, kuidas rikastada õppimist IKT vahenditega, mis võimaldaks toetada õpilaste arengut enesejuhtivaks õppijaks, valmistada neid ette koostööks ja kujundada õppijates vastutusrikast IKT vahendite kasutamist

ÕA/10514

Kai Pata, Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Mitmekeelne Euroopa - MeLang - Multilingual Exploration of Languages in Europe

Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille raames luuakse mänguline keskkond 6. - 8. klassi õpilastele inglise keele kui lingua franca õppimiseks. Keele õpetamiseks rakendatakse linna kujundit. Keskkond hakkab sisaldama multimeedia ja interaktiivseid elemente - videolugusid linnade tutvustamiseks ning interaktiivseid dialooge. Näiteks teesuuna küsimine, rahvustoidu tellimine jne

TKA15017

Martin Sillaots

2014 - 2016

Kõrgharidus online: MOOCsid Euroopa viisil 

EK LLP programmi raames rahastatava projekti eesmärgiks on välja töötada viisid ja mudelid massiivsete siduskursuste (MOOCs) pakkumiseks vastavalt Euroopa kõrgharidusinstitutsioonide ja õppijate vajadustele. 

RU/10014

Sirje Virkus

2014 - 2016

COMET - Sotsiaal-semantilised tehnoloogiad teadmusloomeks organisatsiooni kontekstis

Koostööleping Tallinna Ülikooli ja Competence Centre for knowledge-based Applications and Systems (Know-Center) vahel, mille raames rahastatakse Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis teostatavat teadus- ja arendustegevust

AR/1113 Tobias Ley 2013 - 2015

Incoming - Interdistsiplinaarsed õppekavad informaatikas

Tempus programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tugevdada Serbias kõrgharidusmaastikku ning suurendada tööhõivet ja õpilaste ja õpetajate mobiilsust. 

ÕA/10912 Mart LaanperePeeter Normak 2012-2016

Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning

Esimene Euroopa Liidu raamprogrammidest rahastatav ja Eesti teadusasutuse poolt juhitav laiahaardeline integreeritud IKT projekt. Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja uudne teoreetiline mudel töökohal õppimise analüüsimiseks, suunamiseks ja juhendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kontekstis, koos tarkvaralahenduse prototüübiga, mis koosneb serveritarkvarast ja sellega liidestatud mobiilitarkvarast (IOS ja Android platvormidel). Taotlusvooru eesmärkidest lähtuvalt keskendub LAYERS ehk nn. õppekihtide (Learning Layers) projekt tehnoloogia kaasabil toimuva õppimise ja teadmushalduse tõhustamisele VKE-des, mis tegelevad just sellistes valdkondades, kus seni e-õppel ja teadmushaldusel põhineva personaliarenduse vastu vähest huvi on üles näidatud: ehitus ning meditsiin. Projekti käigus loodav teoreetiline mudel ja sellel tuginev tarkvaralahendus pakuvad lahendust selliste VKE-de tüüpilistele personaliarenduse probleemidele nagu näiteks tööjõu liikuvusest ja valdkonna uuendustest tingitud pidev koolitusvajadus, VKE-dele sobivate koolitusvõimaluste nappus, organisatsioonis olemasoleva varjatud teadmuse kättesaamatus uutele töötajatele jne.

AU/10212 Tobias Ley, Adolfo Ruiz-Calleja, Kai Pata, Vladimir Tomberg 2012 - 2016