robot

Käimasolevad teadus- ja arendusprojektid

Nimetus ETIS Projekti täitjad Kestus

Õppimise hübriidregulatsioon avatud õppijamudeli kaudu: õpilaste tähendusrikka õppimise toetamine

Personaliseeritud õppimise toetamiseks välja töötatud tehnoloogiliste lahenduste kasutamine koolides on olnud pigem vähene. Teatud keskkondades ei käsitleta enesereguleeritud õppimist süstemaatiliselt, mille tulemusel võtab tehnoloogiline keskkond õppijatelt õppimise reguleerimise üle. Käesolev projekt pakub välja uudse lähenemise ja prototüübi õppimise hübriidregulatsiooniks, kus tehisintellekt abistab õppijaid nende endi õppimise reguleerimisel. Nimetatud lähenemine rakendab kohanemisvõimelist tehisintellekti õppijate eneseregulatsiooni oskuste arendamisel. Eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse Eesti õpilaste õppimisega seotud andmeid ning kasutatakse avatud õppijamudelit kui pedagoogilist vahendit, mille toel saavad õppijad ise enda õppimist läbi õppijamudeli jälgida ja kontrollida ning mõista, kuid iseenda õppimist monitoorida ja reguleerida. Selleks, et pakutud lähenemise efektiivsuse hindamiseks testitakse prototüüpi e-õppe keskkonnas Eesti põhikoolide kontekstis.

 

    TG3223 Danial Hooshyar, Liina Malva 2024 - 2028

EU

 

 

EffecTive: Õpetajate pedagoogilise digipädevuse koolituse tõhusus ja tulemuslikkus

ELis on välja töötatud mitmeid poliitilisi meetmeid ja programme, et toetada digivahendite integreerimist õppetöösse ja toetada õpilaste õppimist mitmesuguste sekkumiste kaudu, peamiselt infrastruktuuri investeeringute, digitaalsetele õpperessurssidele parema juurdepääsu ja õpetajakoolituse kaudu. Vähem on tähelepanu pööratud õpetajate ettevalmistusse ja koolitusse tehtavate investeeringute mõjule õpilaste õppimisele ning ei ole käsitletud kasvavat ebavõrdsust. Viies ELi riikides läbi 12 kvaasieksperimentaalset sekkumisuuringut testib projekt Effective koolitustingimuste mõju õpetajate pedagoogilisele digipädevusele, klassiruumi praktikale ja õpilaste õpitulemustele ning enesereguleeritud õpioskustele, et edendada ebasoodsas olukorras olevaid õpilasi. Projekt aitab luua Euroopa teadmistebaasi õpetajakoolitusprogrammide tõhususe kohta, metoodikat ja tööriistakomplekti uuringute kulude ja tulude sünteesimiseks ning tasuvusanalüüsi, et hinnata ja kindlaks teha koolituse kulutõhusad poliitikameetmed. Poliitikakujundajate ja õpetajakoolitusasutuste aktiivsel kaasamisel on projektil laiem mõju õpetajakoolituse parandamisele digitehnoloogiate integreerimiseks koolides.
 

    TKA23148 Kairit Tammets 2023 - 2026

EU

 

 

EQui-T: Euroopa kaasava hariduse ja õpetajakoolituse kvaliteediarendussüsteem

Projekti eesmärk on võimaldada õpetajakoolituse tudengitel ja tegevõpetajatel leida, luua ja jagada kvaliteetseid digitaalseeid õppematerjale, mis võimaldavad rakendada kaasava hariduse praktikaid. Samuti on luua jätkusuutlik Euroopa võrgustik õpetajatest ja muudest kaasava hariduse valdkonna osapooltelt, et edendada riikidevahelist koostööd ja vahetada häid tehnoloogiaga rikastatud õpetamisviise kaasava hariduse toetamiseks
 

    MÕA23094 Kairit TammetsLinda Helene Sillat 2023 - 2026

EU

 

 

TRAILS: Generatiivse AI vastutustundlik ja konstruktiivne kasutamine koolide keeleõppes

Projekti peamine eesmärk on aidata õpetajatel luua õppetegevusi, mis võimaldavad õpilastel kogeda generatiivse AI (nt ChatGPT) kasutamist läbipaistval, vastutustundlikul ja konstruktiivsel viisil. Õppetegevuste loomine ja tehnoloogia kasutamine integreeritakse haridustöötajate professionaalse arengu programmi. Esialgne fookusvaldkond on suhtlemisoskused inglise keele õppimisel.

 

 MÕA23155 Merike Saar 2023 - 2026

EU

 

 

DACEM: Akadeemiliste kataloogide digiteerimine liikuvuse suurendamiseks

Projekti DACEM eesmärk on pakkuda avatud lähtekoodiga tarkvara ja pilveplatvormi veebipõhiste kursuste kataloogide (CC) jaoks ECTS-i kasutajajuhendi põhjal. See võimaldab Euroopa kõrgkoolidel teha kursuste teabe kättesaadavaks. Juurdepääsetav, täielik, järjepidev, õigeaegne ja koostalitlusvõimeline kursuste info võimaldab õpilastel liikuvusvõimalusi otsida. Pakutav tarkvara toetaks olemasolevate tööriistade integreerimist, nagu programmi Erasmus Without Paper (EWP) ja Online Learning Agreement (OLA) algatused.

 

 MÕA23156 Triinu Jesmin 2023 - 2026

EU

 

 

MODINA: Liikumine, digitaalne intelligentsus ja interaktiivne publik

Projekti Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience (MODINA) eesmärk on laiendada kaasaegse tantsu etenduste loomingulisi võimalusi ja suurendada publiku kogemust digitehnoloogia abil – rõhuasetusega tehisintellekti (AI) ja publiku suhtluse uurimisel. - saidil ja võrgus. Sellel eesmärgil on kaks omavahel seotud lähenemisviisi, mis on suunatud tantsukunstnikele, meediakunstnikele (loovtehnoloogid) ja publikule. Esimene lähenemisviis on luua tantsukunstnike ja meediakunstnike suutlikkus uute digitaalsete ja tehisintellektil põhinevate lähenemisviiside osas tantsus – tantsuteoste ettevalmistamiseks, esitamiseks, levitamiseks ja ümberehitamiseks (sh veebis) – artistide, tehnoloogide ja meie meeskonna koostöö kaudu. Teine lähenemisviis on võimaldada publikul osaleda etendustega laiendatud viisil: lavakonteksti täiustamine tehnoloogia abil; publiku suhtlusstrateegiate kasutamine võrgukanalite kaudu; või nende kombinatsioon.

MODINA hõlmab mitmeid üritusi, et suhelda kunstnike ja publikuga: kunstilised residentuurid; võrgustikuüritused; töötoad; seminarid. Projekti partneriteks on 3 akadeemilist asutust ja 5 tantsukeskust 6 riigis, nimelt: Tallinna Ülikool (Eesti); Hochschule Düsseldorf (Saksamaa); Interaktiivsete Tehnoloogiate Instituut, IST-ID (Portugal); Tanzhaus NRW (Saksamaa); Sõltumatu Tantsu Lava (Eesti); Kino Šiška (Sloveenia); Trafo (Ungari) ja Riiklik Tantsukeskus Bukarestis (Rumeenia). Tantsukeskused on peamiseks kontaktiks kunstikogukonna ja publikuga. Tehnilisi ja teoreetilisi teadmisi ning lahendusi pakuvad ülikoolid. Projekti tulemused on: uued tantsuetendused; töötoad ja seminarid; uued tarkvaravahendid kaasaegse tantsu etenduste jaoks; tantsu ja tehnoloogia uued teooriad ja parimad praktikad; suurenenud kogemused, teadmised ja võimalused kunstnikele; tantsupubliku suurendamine ja laiendamine.
 

MAR23022 Nuno Correia, William Primett 2022 - 2026

image

SuperCyberKids

Küberturvalisus on muutunud järjest aktuaalsemaks probleemiks ja seega on projekti SuperCyberKids eesmärk pakkuda 8–13-aastastele lastele ja nende õpetajatele hariduslikku ökosüsteemi, mis sisaldab küberjulgeolekualast õppesisu ja kasutab selleks mängupõhist lähenemist, selleks et suurendada motivatsiooni ja kaasatust.

TKA22207 Peadar Callaghan 2022-2025

image 204

MARTINI - Pahatahtlike osalejate profileerimine ja avastamine sotsiaalmeedias tehisintellekti abil

Projekti eesmärgiks on paljastada ja tuvastada pahatahtlike osalejate olemasolu interneti suhtlusvõrgustikus ja nende osalejate profiilide kujundamine multidistsiplinaarse lähenemisviisi kaudu, kaasates tehisintellekti, arvuti interaktsiooni ja käitumist uurivad teadlased.

TKA22209 Sonia Sousa 2022-2025

image 231

Mudelipõhine õpianalüütika õpilaste kõrgemate mõtlemisoskuste edendamiseks

Õpilased vajavad kõrgemate mõtlemisoskuste arendamiseks toestavaid juhiseid. Projekt pakub välja õpilaste mõtlemisokuste arengu toetamiseks pedagoogilis-psühholoogilised mudelid ja õpianalüütika infrastruktuuri, kasutades mudelipõhist analüüsi õpilaste soorituste analüüsimiseks. Projekt järgib disainipõhist uurimismetoodikat, kaasates õpetajaid kahte sekkumiskonteksti. Esimeses etapis keskendutakse mudelite valideerimisele põhikooli matemaatikatundides ning teises etapis kaasatakse uuringusse integreeritud loodusained õuesõppe kontekstis. Viimase etapi eesmärk on viia läbi ulatuslik uuring, mis hõlmab 1000+ õpilast, et hinnata õpetaja pedagoogilis-psühholoogiliste mudelite ja mudelipõhiste õpianalüütika lahenduste omaksvõttu õpilaste mõtlemisoskuste arendamiseks. Lähtudes riiklikul tasemel digitaalsete õppevahendite infrastruktuurist ning läbi koostöö erinevate sidusrühmadega, on projekt eestvedajaks mudelipõhise õpianalüütika laialdaseks kasutuselevõtuks Eestis.

 

 

PRG1634 Kairit Tammets 2022-2025
image
Gate2Math - Mitmekeelne avatud platvorm matemaatika õppematerjalidele
Matemaatikas napib endiselt kvaliteetseid avatud juurdepääsuga digitaalseid õppematerjale. Projekti raames töötatakse välja materjalid ja võimaldatakse juurdepääs kvaliteetsetele materjalidele, mida õpetajad saavad kasutada oma õppematerjalide väljatöötamiseks ja täiustamiseks kiire digitaliseerimise kontekstis.
 
TÕA22190 Anna Šeletski 2022-2025

 logoLeaderAI

Leader AI: Õpianalüütika ja tehisintellekt personaliseeritud õppeks

Euroopa haridus- ja koolitusalase koostöö strateegiline raamistik rõhutab õppijatele kohandatavate ja sobivate õpikeskkondade, materjalide ja õpetamismeetodite pakkumise tähtsust (Euroopa Liidu Nõukogu, 2021). Kooskõlas sellega suurendab LEADER AI projekt kõrgkoolide suutlikkust isikupärastada digitaalset õpet tehisintellektipõhiste tööriistade ja andmepõhise otsuste tegemise kaudu. Täpsemalt varustatakse kõrgkooli õppejõud uuenduslike ressurssidega, nagu praktilised juhised, stsenaariumipõhine koolitus ja interaktiivne platvorm, rakendades ülalmainitud arenevaid tehnoloogiaid, et rahuldada õppijate individuaalseid vajadusi lähtudes nende tugevustest, oskustest ja huvidest. Selles kontekstis arendatakse sihtrühma „digipõhioskusi, aga ka oskusi, mis täiendavad ja mida ei saa asendada ühegi masinaga, nagu kriitiline mõtlemine, loovus või juhtimine” (EC, Artificial Intelligence for Europe, 2018, lk. 11) tõhusaks digipöördeks ning õpetamise ja õppimise kaasajastamiseks.

 

MÕA22204 Mart Laanpere, Merike SaarLinda Helene Sillat 2022-2024

image

AI-Mind: Intelligentsed digitaalsed vahendid vähese kognitiivse kahjustuse all kannatavate inimeste aju skriinimiseks ja dementsuse riski hindamiseks

 

Enam kui 10 miljonil eurooplasel on kerge kognitiivne häire, mis on aju vananemise ja dementsuse vahepealne seisund. KKH areng on inimestel erinev; mõned jäävad stabiilseks või normaliseeruvad, kuid 50% areneb välja dementsus viie aasta jooksul. Praeguses praktikas puuduvad vajalikud tuvastusvahendid selle 50% riskirühma tuvastamiseks. Patsiendi jaoks tähendab see tavaliselt mitu aastat ebaefektiivseid kliinilisi uuringuid, enne kui lõplik diagnoos pannakse. Tehisintellekt lühendab seda teekonda radikaalselt ühe nädalani digitaalse lahenduse kaudu, mis võimaldab individuaalse dementsuse riski kiiret ja täpset (> 95%) prognoosi. AI-Mind platvormiteenust saab hõlpsasti integreerida olemasolevatesse kliinilistesse protseduuridesse ja see sisaldab 2 uut tehisintellektil põhinevat tööriista. AI-Mind Connector tuvastab düsfunktsionaalsed ajuvõrgud. AI-Mind Predictor hindab dementsusriski, kasutades Connectori andmeid, täiustatud kognitiivseid teste, geneetilisi biomarkereid ja muid olulisi muutujaid. Projekti eesmärk on luua Euroopas võrgustik, mis võimaldab laadida patsiendi andmed üles AI-Mind Euroopa pilveplatvormile.
TRU21016 Sónia Sousa 2021-2026

image 204

SEEDS: Energiavaldkonna ülemineku võimaldamine sidusrühma vajadustel põhinevatele, keskkonnasõbralikele ja majanduslikult jätkusuutlikele stsenaariumitele

Projekti lühikirjeldus: EL-i poliitiline ajakava tunnustab äärmist vajadust vähendada energia valdkonnaga seotud kasvuhoonegaaside väljastamise. Selles suunas tehtavaid jõupingutusi pärsivad piirangud tarkvaras, mille abil luuakse riiklike energiavaldkonna üleminekustsenaariumite. Olemolemasolevad tööriistad ei arvesta sotsiaalsete probleemidega ja keskkonnasõbralikkusega seotud aspektidega, keskendudes tehno-majandusliku vaatele, kus tulemuse optimaalsust määrab kulude vähendamine. Probleemid esinevad selliste stsenaariumite rakendamisel päriselus. Puuduvad töötavad lahendused keskkondlike ja sotsiaalsete aspektidega arvestamiseks tehno-majandusliku energiasüsteemi modelleerimise tarkvaras. Projekti raames töötatakse välja ja testitakse elektrooniline töövoog, mis automaatselt kaasab inimesi stsenaariumite kavandamisse, samaaegsalt  arvestades  ajakohaste  tehniliste,  majanduslike  ja  keskkondlike  piirangutega. Tulemusena luuakse kohalikesse tingimustesse sobivaid, keskkonnasõbralike ja teostatavaid energiavaldkonna ülemineku stsenaariume.
TKA20195  David Lamas 2021-2024

image 229

TrustedID - Usaldussuhteid mõjutavad tegurid tehnoloogias 

 Projekti eesmärgiks on paremini mõista soopõhiste väärtuste ja põlvkondade ning kultuuriliste eelarvamuste mõju inimeste valmisolekule aktsepteerida tehisintellekti tehnoloogiat, mil puudub võimalus kontrollida selle tegevust; kui ka anda täiendavat teavet selle kohta, kuidas seletatakse tehisinttelekti mehhanisme. Kasutatakse kombineeritud meetodit, et uurida tehnoloogia, ühiskonna ja kultuuri vastastikusi võimalikke mõjusid ida-lääne ja põhja-lõuna arenenud ja vähemarenenud riikides. Projektis keskendutakse kahele põhisuunale: (1) tehakse empiirilisi uuringuid, et uurida tehnoloogia, ühiskonna ja kultuuri vahelisi dünaamilisi usaldussuhteid, (2) sotsiaalselt disainitud katsed, milles uuritakse mõju inimeste usaldusele ja süsteemi jõudlusele. Projekt täiendab olemasolevaid teadmisi viimaste sotsiaalsete ja tehnoloogiliste arengute (nt sotsiaalne distantseerumine, andmete väärkasutus, veenmine, valeinformatsioon ning turvalisuse ja privaatsusega seotud ohud) võimalike tagajärgede kohta inimeste valmisolekule aktsepteerida tehnoloogiat, kui neil pole palju võimalusi süsteemi kontrollida või jälgida.

 

TAU21182 Sonia Sousa 2021-2024

EDUFLEX: Paindlikud õpiteed õppijast lähtuva õppimise toetamiseks koolides

Projekti eesmärk on töötada välja õppijast lähtuva õppe kontseptsioon paindlike õpiteede abil ning sellest lähtuvad õpiteede seire ja analüüsi instrumendid. Kontseptsiooni loomisel võetakse arvesse rahvusvahelised trendid, varasemad uuringud ning käesoleva projekti raames läbiviidud arendusuuringud. Projekti raames loodud kontseptsioon valideeritakse Eesti üldhariduskoolide 8. klassi loovtööde kontekstis, kus on tavalisest aineõpetusest suuremad võimalused enesejuhitavaks, koostöiseks ja õppeaineid lõimivaks õppeks. Edaspidi on loodud paindlike õpiteede kontseptsiooni ja seonduvaid digilahendusi võimalik rakendada ka teistel haridustasemetel, erti formaal- ja mitteformaalõppe vahelise lõimingu suurendamiseks. 

 

TRU21124 Tobias LeyKairit Tammets 2022 - 2025

 

EU

 

 

OWL+: Võimaluste leidmine ja juhtimine ohustatud keelte kasutamise jaoks koolides

Erasmuse projekti OWL+ eesmärgiks on keskendudes hariduskeskkonnale eraldada ohustatud keeled turuväärtusel põhinevatest hoiakutest ning tuua need uuesti kasutusele kui väärtuslikud sostiaalsed tegurid. Projekti raames töötatakse välja tööriistu ja ressursse koolide õppekavade uuendamiseks ning materjale, mis võimaldavad õpetajatel/koolitajatel kohandada ohustatud keeli oma klassiruumides ja muudes õpikeskkondades. 

 

TÕA22016  Priit Tammets 2021 - 2024

        EU        logo   

BIG GAME: Kaasahaarav ja multidistsiplinaarne STEM-õpe koostööpõhise digimängu kaudu

Big Game on Erasmuse projekt, mille eesmärk on tutvustada ART-i, et tagada läbi tehnoloogia kasutamise 13–16-aastaste õpilaste STEM-oskuste areng. ART aitab kaasa ka õpetajate oskustele arendada õpilaste loovust ja edendada nende huvi STEM-i ja sellest tulenevalt ka teaduslikule karjääri vastu.

 

TÕA22001 Mikhail Fiadotau 2021-2024

ICT-INOV: Innovaatiliste õpimeetodite tutvustamine IKT valdkonnas

Projekti tulemusel valmib koostöös Euroopa ja Aasia ülikoolidega õppeplatvorm, mis võimaldab tudengitel teha koostööd kaasaegsete probleemide lahendamisel, kasutades selleks disainmõtlemist ning mängustamist.

 

TÕA20203 Triinu Jesmin, Peadar Charles Gallaghan 2021-2024

image

HYBOT - Hübriidõppe tõhustamine kõrghariduses vestlusrobotite kaudu

Projekti eesmärk on luua spetsiifilisi õpiruume läbi füüsiliste ja digitaalsete õpikeskkondade sidumise. Nendes ruumides on tagatud mitmesugune õpetus- ja õppimisstsenaarid, mida saab rakendada erinevate aja, koha, õpilaste arvu, koostöö- ja individuaalsete ülesannetega. HT näib olevat lahendus, mis võiks suuresti toetada ülikoolilinnakuid nende Covidi-järgse õppetöö kavandamisel ja Covidi-järgsete üliõpilaste vajaduste rahuldamisel.

 

  Sirje Virkus 2021-2024

image

PARTISH: Osa-ajalise ja lühitsükli õppe arendamine Bosnia ja Hertsegoviina kõrghariduses

Osa-ajalise ja lühitsükli õppe arendamine Bosnia ja Herzogoviina kõrghariduses.

 

TÕA21013 Vladimir Tomberg 2021-2024

Lõppenud teadusprojektid

EU

 

 

NATURE: Digitaalsed õppemängud loodusvarade juhtimiseks

NATURE töötab välja kogemuspõhise õppe sekkumise kõrgkooliõpilaste suutlikkuse suurendamiseks loodusvarade haldamisel vastutustundlikuks käitumiseks ja keskkonnalahenduste väljatöötamiseks.

Kavandatav õppimissekkumine:

 • Suurendab teadlikkust loodusvarade säästva majandamise tähtsusest kogukondade ning taime- ja loomaliikide heaolu jaoks.
 • Arendab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis võimaldavad õpilastel saada aktiivseteks kodanikeks, kes kavandavad keskkonnasäästlikke lahendusi.
 • Arendab pehmeid oskusi, mis soodustavad uuenduslikku mõtteviisi, mis aitavad õpilastel saada homsete probleemide lahendajateks jätkusuutlike tavade suunas tööstuses ja ühiskonnas.

Digitaalsed õppemängud võimaldavad õpilastel katsetada päriselust inspireeritud stsenaariume.

TÕA22017  Triinu JesminJaanus Terasmaa 2021-2024

image

Digipööre ja elukestev õpe

Digipööre ja elukestev õpe (Digital Transformation and Lifelong Learning, edaspidi digipööre) on süsteemne ja juhitud sotsiotehniline muutus elukestva õppega seonduvates tegevustes, protsessides, pädevustes ja mudelites. Selle muutuse tulemusena luuakse haridusvaldkonnas eeldused uute tehnoloogiate mõju suurendamiseks ja pikemas perspektiivis kasvab innovatsioonijuhtimise võimekus ühiskonnas. Elukestvas õppes on digipöörde eesmärgiks õpi- ja õpetamiskultuuri olemuslik muutmine nii formaalhariduses kui ka informaalses õppimises, mis tugineb nii iga indiviidi kui ka kogu ühiskonna huve ja vajadusi maksimaalselt arvestaval õpiökosüsteemil. Digipöörde teadussuund on interdistsiplinaarne, käsitledes lisaks infotehnoloogilisele mõõtmele ka sotsiaalset, kultuurilist ja väärtuste mõõdet digilahenduste väljatöötamisel ja kasutamisel elukestvas õppes, organisatsioonide digiküpsuse hindamisel ja arendamisel ning digiuuenduste omaksvõtul hariduses ja ettevõtluses. Digipöörde mõju hindamiseks on oluline luua asjakohased mõõdikud ja mudelid digimuutuse mõõtmiseks, analüüsiks ja ennustamiseks.
 
TRU19074 Peeter Normak 2019 - 2024

image

iHub4Schools - Digitaalse innovatsiooni kiirendamine koolides, läbi piirkondlike innovatsioonikeskuste ja mentorluse
 
iHub4Schools pakub välja mehhanismid kogu kooli digitaalse innovatsiooni kiirendamiseks koolides ja nende vahel, luues piirkondlikud innovatsioonikeskused. Eesmärk on toetada vähemalt 75 Euroopa kooli ja 600 õpetajat projektil põhinevate lähenemisviiside rakendamisel, luues piirkondlikud innovatsioonikeskused koolidevaheliste mentorstruktuuride loomiseks.
 
TAU20141 Kairit Tammets 2020-2023

image

DITECH - Tehnoloogiaga täiustatud õpetamise ja õppimise väljatöötamine ja juurutamine Gruusia kõrgkoolides

 

TÕA20205  Sirje Virkus 2021-2024

image

CATCHANGE: Juhtivad ülikoolid – muutuste katalüsaatorid

Õpetamine on mitmetahuline. See nõuab laia valikut teadmisi ja oskusi, mis sisaldavad raskeid ja pehmeid oskusi. Paljud uuringud on näidanud, et õpilased õpivad rohkem kui neil on eeskujusid, kes neid motiveeriksid, inspireeriksid ja suunaksid. Seega vajab kõrghariduses õpetamise protsess suurt tähelepanu.

Projekti eesmärk on arendada kolme intellektuaalset väljundit:
1) "Akadeemiline juhtimine"
2) "Mõtlemisoskuste kujundamine"
3) "Akadeemiliste töötajate motivatsioonisüsteemi" loomine.

 

TKA21170 Mart Laanpere 2021-2023

EU

 

INSTALL-ed: Enesereguleeritud õppimise toetamine tehnoloogiaga rikastatud keskkonnas: õpetajad digitaalseks 

Projekti eesmärk on pakkuda teooriapõhiseid kasutajasõbralikke lahendusi veebi-, hübriid- ja segaõppeks, et õpetajad ja õpilased saaksid igapäevaselt koolis õppimise ja õpetamise käigus neid kasutades antud protsessi tõhusamaks ja nauditavamaks muuta. 
 

TKA21085 Kairit Tammets 2021-2023

image

NOTELEB -  Ükski koolitaja ei jää maha - õppejõudude digipädevuste arenguprogramm

NOTELEB toetab olulisel määral õpetajakoolitajate elukestvat õpet laste ja noortega tehtava töö kontekstis pideva ametialase arengu kaudu. Projekti eesmärgid on:
O1. kõrvaldada õpetajaharidustöötajate oskuste puudujäägid, toetades ja aidates kaasa nende koolituskavade arengule.
O2. aidata kaasa õpetajahariduse kaasajastamisele, edendades tehnoloogiaga toetatud õppemeetodeid ja -vahendeid, ühendades PDC arendamise teadusuuringute, innovatsiooni ja töökohapõhise informaalse õppega. 

 

TRU21004 Kairit Tammets 2020-2023

 image

VIE - Virtuaalsus kõrghariduse hübriidõppes

VIE eesmärk on kujundada ja rakendada  interaktiivset digitaalset koostööl põhinevat õppeplatvormi, mis võimaldab õppijatel reaalajas või asünkroonselt aktiivselt gruppides koos töötada ühisomandis oleva digitaalse tööruumi kaudu.

 

TRU21025 Triinu Jesmin, Jaanus Terasmaa 2021-2023

image 232

Professionaalse arengu digitaalne ökosüsteem koolitajale

Projekt keskendub koolitaja professionaalse arengu digitaalse ökosüsteemi arendamisele. Digitaalne ökosüsteem integreerib endas erinevaid lahendusi, mis on välja töötatud professionaalse arengu toetamiseks, monitoorimiseks ning hindamiseks, aga mis ei ole omavahel integreeritud. Sellest lähtuvalt on projekti eesmärk välja töötada digitaalne ökosüsteem, mis toetab platvormide vahelist andmete jagamist ja võimaldab toetada tõenduspõhisust professionaalse arengus. Kooliataja tõenduspõhised praktikad läbi õpianalüütika annavad olulise sisendi ka õppijate õpikogemuse ning organisatsioonitasandil arengu parendamisesse ja kavandamisse. Käesolev projekt käsitleb koolitaja professionaalset arengut ühe võimaliku töökohal õppimise kontekstis, mis on kohandatav teistesse töökohal õppimise juhtumitesse.

EAG74 Kairit Tammets 2020 - 2021

logo

 

TeaEdu4CT - Arvutimõtlemine ja LTT tuleviku õpetajahariduses

Projekti raames arendatakse välja uuenduslikke hariduslikke lähenemisviise praktilisele LTT haridusele, mis põhinevad arvutimõtlemisel (computational thinking), mis on seotud valdkondadevahelise ja tervikliku LTT perspektiiviga. Eesmärgid: (1) täiustada tulevaste õpetajate pedagoogilisi oskusi ja pädevusi, mis on seotud arvutimõtlemise erinevate aspektide õpetamise ja koolitamisega; (2) parandada tulevaste õpetajate arvutimõtlemise oskusi.

 

TRU19146 Mart Laanpere 2019-2022

DT4S – Kestliku arengu hariduse disainmõtlemine

DT4S eesmärgiks on pakkuda teadmisi, positiivset suhtumist, probleemilahendus- ja koostööoskusi ning sünteesida innovaatilisi lahendusi. Projekti käigus loodi õppeplatvorm, mis võimaldab kasutada disainmõtlemise meetoteid õpilastega.

 

TRU1920 Triinu Jesmin, Jaanus Terasmaa 2019 - 2022

image

SHERPA: SELFIE tugisüsteem haridusuuenduse abivahendina

SHERPA on kaheaastane Erasmus+ projekt, mille eesmärk on laiendada, süvendada ja kiirendada digitaalset innovatsiooni Euroopa koolides, täiustades SELFIE-põhist, andmepõhist ja osaluspõhist otsustusprotsessi kooli arendusprotsessis. SELFIE on Euroopa Komisjoni tasuta kohandatav enesehindamise tööriist, mis aitab koolidel paremini mõista nende edusamme digitaalselt võimaldatava õpetamise ja õppimise vallas. 

SHERPA projekti tulemusena luuakse kaks teenust: 

 1. SELFIE HELPER juturobot, mis aitab uutel koolidel liituda SELFIE teenusega, määratleda oma kooli jaoks sobivad SELFIE seaded ja pakkuda 24/7 kasutajatuge lihtsamate küsimuste puhul
 2. SELFIE strateegiajuhised, mille abil kool saab enesehindamise andmete põhjal luua tegevuskava digi-innovatsiooni toetamiseks õppetöös.

Mõlemaid teenuseid katsetatakse SHERPA partnerriikide koolides ja tehakse kättesaadavaks viies erinevas keeles: inglise, eesti, soome, kreeka ja itaalia keeles.
 

TRU20001 Mart Laanpere 2020–2021

image

TEACH4EDU4 - Kõrgkoolide ülemineku kiirendamine Edu 4.0 platvormile

TEACH4EDU4 projekti tegevused on kavandatud võimaldamaks luua keskkond uute õppimis- ja õpetamisviiside rakendamiseks erinevatel erialadel. Projekt võimaldab projektis kaasatud ülikooli õppejõududel ja üliõpilastel saada ainulaadne kogemus uute oskuste ja uute õppemeetodite omandamiseks vastavalt tööstuse 4.0 arengule. . Projekti tulemuseks on rida nähtavaid ja vähemnähtavaid tulemusi: Edu 4.0 õppetöö, õppimise ja hindamise uute vormide ja sellega seotud õpetajate oskuste ja pädevuste kataloog, õpidisaini mudelid, ühiste loovklasside õpetamismeetodid, kasutusjuhend õpiandmete kasutamise kohta tõenduspõhise õpidisaini otsuste vastuvõtmiseks ja partnerluse manifest, mis tagavad väljatöötatud mudelite ülekantavuse.

 

TÕA20169  Sirje Virkus 2021-2023

image

MIL - Meditsiinialane infokirjaoskus

Projekti “Meditsiiniline infokirjaoskus” eesmärk on välja töötada andragoogika meetoditel põhinev uuenduslik, rahvusvaheline, professionaalne täiendõppeprogramm ja töötada välja õppejõududele suunatud metoodilised materjalid (e-raamat).
 
TÕA20016  Sirje Virkus 2019-2022

image

INOS - Avatud teaduse ja kodanikuteaduse sidumine aktiivõppe meetoditega kõrghariduses

Projektis piloteeritakse kõrghariduse kontekstis avatud teaduse ja kodanikuteaduse interdistsiplinaarseid aktiivõppe tegevusi ja luuakse läbiviimist toetavat õpivara, projekt panustab õppijate ja õppejõudude sotsiaalse mõju tõstmisele ühiskonnas läbi nende kaasatuse.

 

TKA19143 Kai Pata, Külli Kori 2019 - 2022

image

MaSCE - Koolimatemaatika rajad, Euroopa õppekava ja õpikeskkonnad 

Innovaatilisi vahendeid matemaatika õpetamiseks on loodud juba aastaid. Sellegi poolest juurduvad need kooli praktikas väga visalt. Kuidas ületada lõhe innovatsiooni ja igapäeva õppetegevuse vahel? Üks lahendus on näidata seost innovaatiliste õpimeetodite ja riikliku õppekava vahel.

 

TKA19151 Martin Sillaots, Andrus Rinde 2019 - 2022

image

ASSET - Hindamisvahendid  uutele õpikeskkondadele kõrgharidusinstitutsioonides

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on arendada ja katsetada uudseid kursuste hindamise vahendeid ja meetodeid kohandatud kasutusel olevatele õpikeskkondadele ühendades seeläbi õpetamise ja õppimise ning 21. sajandi hindamisprotsessid.

 

TÕA10087 Sirje Virkus 2017 - 2020

image

HUM@N - Digipööre humanitaarteaduste õpetamisel kõrghariduses
Projekti eesmärk on välja töötada tööriistad ja juhised humanitaarteaduste (kirjandus, ajalugu, geograafia, filosoofia jne) õpetajatele/professoritele kõrghariduses, et parandada nende IKT-oskusi, õpetamistulemusi ja sellest tulenevalt ka nende õpilaste tulemusi ja motivatsiooni. Lõppkokkuvõttes on projekti eesmärk muuta klassikalisi humanitaarteaduste õpetamise viise, mida digipööre kõige vähem mõjutab, kuid mis samal ajal võivad saada kõige rohkem kasu.
TAU19134 Linda Helene Sillat 2019 - 2021

image

HERA – Kõrghariduse ümberkujundamine läbi majanduskasvu aktiivõppe

HERA on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on muuta kõrgharidus põnevamaks kasutades aktiivõppemeetodeid ja mängupõhist õpet. Loodi probleemipõhist õpet võimaldav mäng, kus tudengid saavad katsetada erinevaid rolle päriseluliste ja interdistsiplinaarsete probleemide lahendamisel.

 

TRU19165 Triinu Jesmin, Jaanus Terasmaa 2019-2021

image

GOPROSOCIAL: Neurokinemaatiline süsteem prosotsiaalse käitumise hindamiseks ja treenimiseks

Mis motiveerib inimesi teisi abistama? Kaheprotsessiline tunnetusteooria, mis on kirjeldatud Kahneman'i poolt kui "kiirelt ja aeglaselt mõtlemine" selgitab, kuidas me mõistame emotsioonide ja arutluse rolli inimese prosotsiaalses käitumises ja empaatias. Esmalt uurime afektiivse kronomeetria aluseid kahte sorti empaatilistes reaktsioonides, kasutades subjektiivseid, käitumuslikke ja füsioloogilisi näitajaid. Samaaegselt disainime, hindame ja uuendame neurotagasisidel põhineva interaktiivse süsteemi. See on neurokinemaatiline süsteem, mis kasutab videot, pilte, heli ja virtuaalreaalsust prosotsiaalse käitumise hindamiseks ja treenimiseks. Pärast süsteemi valmimist uurime täiendavaid võimalusi selle rakendamiseks kliinilises valdkonnas (valu, depressioon) ja kunsti alal. Oodatav tulemus aitaks langetada efektiivsusest motiveeritud individuaalseid ja ühiskondlikke otsuseid mitmes valdkonnas (näiteks seoses inimeste tervisega või migratsiooni poliitikas).

PUT1518 Aleksander Väljamäe 2017 - 2020

image

ALIEN - Aktiivõpe rahvusvahelises tehnoloogiaõppes

Käesoleva projekti eesmärk on kavandada, rakendada ja hinnata projekt- ja probleemõppel baseeruvaid õpimetoodikaid, mis toetavad reaalainete (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus, ja matemaatika STEM) õppimist. Metoodika toetuseks luuakse virtuaalne õpikeskkond.

TÕA17100 Martin Sillaots 2017- 2020

image

iTSELF - Uuenduslike kultuuripärandi teenuste ümberkujundamine ja kaas-loomine raamatukogude kaudu

Projekt keskendub uute elukestva õppe perspektiivide kultuurilisele mõõtmele, vaadates raamatukogude ja teiste kultuuripärandi asutuste muutuvat rolli.

Projekti kood: 2018-1-LV01-KA204-047006

Vaata lisainfot inglise keeles

TRU19051 Sirje Virkus 2018-2020

image

EduMAP - Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondsuseks 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on mõista ja luua võimalused täiskasvanuhariduse kaudu mõjutada aktiivset kaasavat Euroopa kodakondlust. Peamine uurimisküsimus on: Millised poliitikad ja praktikad on vajalikud täiskasvanuhariduses, et kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalsest isolatsioonist aktiivsete Euroopa kodakondsetena. EduMap analüüsib täiskasvanuhariduse poliitikaid ja praktikaid EU liikmesriikides, fookusega kaasata noori täiskasvanuid sotsiaalse isolatsiooni riskirühmadest. Edukad hariduspraktikad EU liikmesriikides ja väljaspool kaardistatakse ja uuritakse kuidas haridusasutused saavad luua meetmeid erinevate haavatavate vähemusrühmade vajaduste rahuldamiseks. Mõistmaks, kuidas haridusteenuste pakkujad ja kasutajad asetsevad info- ja kommunikatsiooni voos uurime kommunikatiivseid ökoloogiaid täiskasvanuhariduses ja loome innovaatilised foorumid dialoogiks haridusasutuste ja noorte täiskasvanute vahel. Uuringu tulemusi kasutatakse loomaks Intelligentne Otsustamist Toetav Portaal, mis võimaldab poliitikutel ja teistel osapooltel ligi pääseda informatsioonile, mida nad vajavad mõistmaks haavatavate vähemusrühmade vajadusi. Peamine eesmärk on aidata poliitikuid, haridusasutusi ja otsustajaid haridusvaldkonnas tagada noortele täielik juurdepääs pädevustele, mis võimaldavad neil osaleda ühiskonnas ja tööturul. 

 

TRU16008 Kai Pata 2016-2018

image

DesignIT - Disainimõtlemine kõrghariduses, et edendada inimesekeskset innovatsiooni äris ja ühiskonnas

DesignIT sihiks on kujundada kõrghariduses õppijatel ettevõtlusalaseid oskusi, projekt loob tehnoloogiaga toetatud mängustatud disainimõtlemise lähenemisviisi, et toetada õppijate loovust väljaspool kasti igapäevaelulisi probleeme lahendades. Projekti väljundiks on õppijate paremad oskused oma ideid loovalt ellu viia äris ja sotsiaalses ettevõtluses. Projekt arendab õppijates võimekust olla oma loometegevuse kaudu aktiivsed kodanikud. Õppejõududele pakub projekt disainimõtlemise rakendamist võimaldavaid õppematerjale, mis on kantud mängustamise ja tehnoloogia võimalustest. Projektis loodud lähenemisviisi katsetatakse neljas kõrg- ja rakenduskoolis Eestis, Soomes, Kreekas ja Portugalis.
TRU17095 Kai Pata 2017-2019

image

CURE - Kodanikuharidust ja demokraatlike põhimõtteid edendav õppekavareform Iisraelis ja Gruusias 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärgiks on edendada kodanikuharidust Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides, töötades selleks välja vastava programmi koos õppematerjali ning koolituspakettidega. Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides asutatakse kodanikuhariduse keskused/klubid. 

  Sirje Virkus, Elviine Uverskaja, Silvi Metsar, Tiiu Pohl 2016 - 2019

image

LEAP - Insenerierialade kõrghariduse sidustamine tööstusega kasutades Lean'i ja Välemetoodikaid 

This EC Erasmus+ program funded project aims at promoting engineering in higher education using Lean and agile learning design framework. The project is designing and developing the serious game and teacher support materials that integrate industry roles, real life problems, innovative solutions. Tallinn University is leading Good practices WP and is also responsible for  Learning Framework, serious game development, instructional support and developing and validation of good practices.

TRU16183 Triinu Jesmin, Kai Pata 2016 - 2018

image

EU-DO-IT - Euroopa digitaalne online mäng interkultuursuse ja transkeelestamise õpetamiseks 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on õpetada mängu põhiselt mitmekeelsust ning multikultulaarsust Euroopas. Põhiline eesmärk on luua mäng, mida kasutada interaktiivse vahendina õpetamaks keeli ja arusaamu sotsiaalsetest, kultuurilistest ja hariduslikest eripäradest Euroopa riikides. Peamine fookus on pakkuda rakenduslikku ja uuenduslikku tuge sisserändajatele. 

TKA16155 Martin Sillaots 2016 - 2018

IC-Health - Meditsiinialase kirjaoskuse parendamine Euroopas 

EK programmi Horisont 2020 poolt rahastatava projekti eesmärk on testida digitaalse tervisealase kirjaoskuse arendamise mudelit tuginedes MOOCide ühisele loomisele, et arendada Euroopa Liidu kodanike oskuseid, kuidas otsida, leida ja hinnata tervisealast kirjaoskust veebis. 

TAU16120 Kairit Tammets, Jaanika Hirv 2016 - 2018

image

YCHANGE - Noor teadlane kui muutuste uurija - Euroopa keskkonnamuutuste uurimine digitaalse tehnoloogiaga 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on kaasata põhikooli ja gümnaasiumi õpilased teadustöösse läbi satelliitpiltide analüüsi ja interpretatsiooni. Projekti raames luuakse keskkond, mis koondab endas õpistsenaariume, digitaalseid satelliitmaterjale ning parimaid praktikaid antud valdkonnas. Kasutades satelliitpiltide informatsiooni õpitakse tundma keskkonnaprobleeme, globaalseid kliima muutusi kui ka omandatakse tehniline oskus käsitleda satelliitpilte erinevateks eesmärkideks. 

  Priit Tammets, Terje Väljataga 2016 - 2018

image

SHEILA - Kõrghariduse toetamine läbi õpianalüütika integreerimise

Selle EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärk on parendada õppimise ja õpetamise kvaliteeti, mis on üks prioriteete Kõrghariduse Kaasajastamise Strateegias. Projekt keskendub tõenduspõhise õpianalüütika juurutamise võimaluste väljaselgitamisele kõrghariduse kontekstis erinevates Euroopa riikides. Projekti raames töötatakse välja raamistik õpianalüütika adapteerimiseks, juurutamiseks ning hindamiseks. 

TÕA16007 Kairit Tammets, Adolfo Ruiz Calleja 2016 - 2018

SmartZoos - Nutikad Loomaaiad - Piiriülesed teenused Kesk-Läänemeremaade loomaaedades loovaks avastusõppeks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Interreg Central Baltic 2014 - 2020 rahastatav projekt. SmartZoos projekti peamiseks eesmärgiks on ühendada Kesk-Läänemeremaade loomaaiad (Helsingi loomaaed, Skanseni vabaõhumuuseum Rootsis ning Tallinna Loomaaed) ühiseks turismi atraktsiooniks läbi piiriülese mobiilsete teenuste paketi. 
Projekti peamine tulem on jätkusuutlik ühine turismi atraktsioon mobiilsete teenuste paketi näol, et ühelt poolt suurendada inimeste keskkonnateadlikkust ja teiselt poolt elavdada majandust läbi loomaaedade külastuste Kesk-Läänemere maades. Loodav teenuste pakett sisaldab:

 • veebipõhine vahend loomaks vähemalt neli erinevat tüüpi interaktiivseid ülesandeid loomaaedades
 • veebipõhine interaktiivsete ülesannete repositoorium
 • veebipõhine vahend võimaldamaks lahendada teiste külastajate poolt loodud ülesandeid.

Arendatav teenustepakett võimaldab loomaaia külastajatel osa võtta loovast ja koostööle orienteeritud teadmiste loomisest läbi mängustamise ja interaktiivsete ülesannete (küsitlused, ristsõnamõistatused, nuputusülesanded, videolood jne.).
Igal külastajal, kellel on mobiilne seade WiFi võrguga, on võimalus teisi külastajaid proovile panna luues ise ülesandeid, mõistatusi, õpiradasid ja seda kõigis kolmes loomaaias. Iga osaleja, kes lahendab edukalt teiste külastajate poolt loodud ülesandeid, saab virtuaalseid õpimärke, mida on võimalik mõne konkreetse soodustuse vastu vahetada (naaberriigi loomaaia sooduspilet, soodustusega laevapilet, kohviku kinkekaart jne.) 
Arendatava teenuste paketi innovaatilisus seisneb järgmises:

 • Loomaaia külastajaid ei vaadelda enam kui passiivseid õppijaid, vaid neil on võimalus teadmiste loomises ise aktiivselt kaasa lüüa läbi mängude ja ülesannete loomise ning teiste külastajate poolt loodud ülesannete lahendamise.
 • Loodud ülesannete põhjal on koolidel ja huviringidel võimalik kokku panna erinevaid õuesõppe mänge.
 • Rahvusvahelisus (Soome, Rootis ja Eesti loomaaiad) võimaldab luua väljakutseid naaberriigi loomaaia külastajatele.
 • Mängijate saavutused tasustatakse õpimärkidega, mida saab välja vahetada mõne konkreetse auhinna vastu.
TRU15126 Terje Väljataga, Priit Tammets 2015 - 2018

image

PT&SCHE - Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia 

EK Erasmus+ programmist rahastatava projekti eesmärgiks on luua Serbias juriidiline, korralduslik ja pedagoogiline raamistik osa-ajalise ja lühitsükli õppe teostamiseks kõrghariduse tasemel, sest kuigi need uued ja paindlikud õppevormid on kiiresti muutuva tööturu kontekstis üha olulisemad nii tööandjatele kui õppijatele, puuduvad need täna Serbia kõrghariduses täiesti. Osa-ajaline ja lühitsükli õpe kõrgkoolis vastab EQF viiendale tasemele ja ei anna tulemuseks bakalaureusekraadi, kuid võimaldab õppijal kiiremini ja paindlikumalt õppijal uute pädevustega tööturule jõuda või seal edasi liikuda. Projekti konsortsiumisse on kaasatud kaks seadusloomega tegelevat partnerit. Suurema paindlikkuse tagamiseks koostatakse osa-ajalist ja lühitsükli õppe õppekavad projekti raames personaliseeritud e-õppe baasil, projekti raames luuakse viis sellist piloot-õppekava ja katsetatakse neid praktikas. Õppijad saavad neis pilootkursustel ise koostada oma õppekava ja valida e-õppematerjalid, toetudes õpisüsteemi poolt soovitatud, just sellele õppijale sobivat õpiteed, mis tagab vajalike õpiväljundite saavutamise. Projekti oodatavateks tulemusteks on Serbia kõrghariduses kaasatud inimeste osakaalu kasv, tööpuuduse kahanemine õpingud lõpetanute seas, kõrghariduse kulude kahanemine tänu e-õppele, lõpetanute pädevuste parem vastavus tööturu vajadustele. 

TÕA15166 Vladimir Tomberg 2015 - 2018