naine juhendab tudengeid

Ülikooli ja ettevõtete koostöö on ühiskonna jätkuva konkurentsivõime aluseks. Ülikool on ettevõttele partneriks, kellega koostöös saab arendada oma tooteid ja teenuseid ning olla osaks riigi majanduse innovatsiooni- ja konkurentsivõime kasvust.

Digitehnoloogiate instituudist leiad mitmeid viise koostööks õpilastega, õppejõududega ja teadlastega nii kodu- kui välismaalt. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond ja palju muud. Pakume nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; täienduskoolitusi; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.

 

Koostöövõimalused

Digilaborite teenused

Digitehnoloogiate instituudi laborid pakuvad võimalusi innovaatiliste projektide disainimiseks ja arendamiseks. 

  • UX-laboris saab testida kasutajasõbralikkust ja tegeleda neuroturundusega.
  • Robootika/tehnikalaboris saab luua riistvara prototüüpe ja sensoreid. 
  • Mängude laboris saab arendada uusi VR võimalusi.
  • Interaktsioonilaboris saab uurida IT-vahendite disaini ja hindamise metoodikaid erinevates tegevusvaldkondades ja erialadel.

Teadus- ja arenduskoostöö

Digitehnoloogiate instituudi teadustegevus keskendub järgmistele uurimissuundadele: haridustehnoloogia, inimese ja arvuti interaktsioon, infoteadused, rakendusinformaatika, matemaatika ja matemaatika didaktika.

EXU - Ettevõte x Ülikool. Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Meil on ligi 400 teadlast ja õppejõudu, kelle hulgast on ettevõtjatel võimalik leida mõttekaaslasi oma ambitsioonikate ideede teostamiseks

ADAPTER-is on ühte koondatud kõrgkoolide pakutavad teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See on kontaktpunkt, mis viib kokku ettevõtjate vajadused teadus- ja arendusasutuste kompetentside ja tehnoloogia võimalustega.

Koostöö tudengitega

Ettevõttepraktika on üliõpilase eesmärgipärane tegevus õppekava õpiväljundite saavutamiseks töökeskkonnas. Tööandjale annab praktikant väärtuslikku tööpanust ning hulganisti värskeid ideid ja uusi vaatenurki. Tööandja jaoks on praktika ka tõhusaks värbamiskanaliks ning ettevõtte kuvandi kujundajaks.

Tarkvaraarenduse praktika eesmärk on pakkuda informaatika õppekava tudengitele esimese õppeaasta lõpuks praktilist kogemust kogu tarkvaraarendustsüklist: probleemi sõnastamisest koos kliendiga kuni digilahenduse loomiseni. Kursus leiab aset kevadsemestril, projektide esitlemine leiab aset juunis. Paku oma projekti-idee inga.petuhhov@tlu.ee. Eelnev tarkvara tellimise kogemus ei ole oluline.

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli üleülikooliline projektõppeaine, mille raames teostavad üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega erialadeülese probleemipüstitusega projekte. Tutvu ELU kodulehel juba tehtud projektidega ning paku välja oma idee.

Õpetamise ja juhendamise koostöö

Ettevõtteseminari eesmärk on digitehnoloogiate instituudi tudengeid viia kokku töömaailma vajaduste ja võimalustega IT-ettevõtetes ning ettevõtetes, mis kasutavad IT-arendusi suuremal või vähemal määral oma ärieesmärkide saavutamisel, personalitöös, andmehalduses, tootmises jne. Soovime pakkuda tudengitele positiivset ning innustavat kogemust erinevate ettevõtete kultuurist ning laia silmaringi IT-st ka teistes valdkondades. 

Külalisloengud ja -töötoad on just parajalt hea algus koostööle õppejõudude ja tudengitega. Päriselulised näited töömaailmast aitavad õppijatel loengutes õpitavat mõtestada ning luua seoseid tööeluga. Paljud ettevõtted saavad külalisloengute ja -töötubade käigus tutvustada ennast praktikaettevõtte ning võimaliku tööandjana. Mõnedel ettevõtetel on juba välja töötatud oma külalisloengud ning meie õppekavade juhid on hea meelega valmis kaasama nii olemasolevaid loenguid, kui rääkima tudengite vajadustest uute külalisloengute ja -töötubade arendamiseks.

Üliõpilastööde kaasjuhendamine ning arendus- ja uurimisprobleemide tõstatamine ettevõtete poolt on samuti hea võimalus värskete ideede ning uute lahenduste loomiseks koos tudengite ning juhendajatega ülikoolist. Üliõpilastööde kaasjuhendamiseks võib tudengil tekkida uurimisprobleem oma olemasoleva töösuhte pinnalt ning tööandja esindaja hakkab kaasjuhendajaks. See tagab uurimisprobleemi tähenduslikkuse ning vajalikkuse. Teise võimalusena saavad ettevõtted välja pakkuda oma uurimisteemasid otse vastava valdkonna õppekava juhile, kes aitab leida juhendaja ülikoolist ning aitab tutvustada probleemi tudengitele. Lõputööd on võimalik sooritada ka meeskondliku arendusprojektina.

Täienduskoolitused

 

Pakume professionaalse arengu võimalusi täienduskoolituste, tellimuskoolituste, individuaalkonsultatsioonid praktiliste töötubade ja arenguseminaride näol. 

Täienduskoolitusi pakume nii avatud koolitustena kui ka hanke- ja tellimuskoolitustena. 

Tellimuskoolitusi ja töötubasid pakume järgmistes valdkondades: haridustehnoloogia, inimese ja arvuti interaktsioon, informaatika, infoteadused, matemaatika ja matemaatika didaktika.

Mikrokraadiprogramm ehk mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. See on kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla. 

Mikrokraadi on võimalik tellida ka enda organisatsioonile või asutusele huvipakkuval teemal. Meie paneme teile sobiva programmi kokku ja viime mikrokraadi läbi. 

Teadmussiirde doktorantuur

Teadmussiirde doktorantuuri raames viib doktorant läbi uurimust partnerasutusele või -ettevõttele ja ülikoolile olulisel teemal. Teadmussiirde-doktorant on immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli doktoriõppe õppekavale, kuid töötab ja viib oma teadustööd läbi partneri juures. Riiklikult on teadmussiirde doktorantuuri laiendamine seatud prioriteediks, mistõttu on teadmussiirde doktorantuuri kohtade loomiseks välja töötatud toetusmeede (SekMo).

Digitehnoloogiate instituudi teadustegevus keskendub järgmistele uurimissuundadele: haridustehnoloogia, inimese ja arvuti interaktsioon, infoteadused, rakendusinformaatika, matemaatika ja matemaatika didaktika.

Ruumide rent ja sündmuste korraldamine

TLÜ Konverentsikeskuse kaudu saab rentida ruume erinevate sündmuste ja ürituste jaoks nagu konverentsid, koolitused, seminarid, koosolekud, töötoad jne. Konverentsiteenused toetavad teid kogu korraldusliku poolega.