Mart Abel  matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht, akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeks valitud esindaja
Merja Lina Bauters akadeemiliste töötajate esindaja
Katriin Liselle Eenmaa üliõpilaste esindaja
Käti Jalakas üliõpilaste esindaja
Daniel Janson üliõpilaste esindaja
Gert Jervan TTÜ infotehnoloogia teaduskonna dekaan, ülikooliväline liige
Mart Laanpere  akadeemiliste töötajate esindaja
David Lamas  inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna juht
Kai Pata Haridusteaduste instituudi esindaja
Peeter Normak direktor, rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht
Priit Reiska  loodus- ja terviseteaduste instituudi esindaja
Andrus Rinde akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeks valitud esindaja
Linda Helene Sillat
akadeemiliste töötajate esindaja, haridustehnoloogia akadeemilise suuna juht, Haridustehnoloogia
keskuse juht
Tanel Toova
mitteakadeemiliste töötajate esindaja
Sirje Virkus
infoteaduse akadeemilise suuna juht
Ants Sild  BCS juhatuse liige, ülikooliväline liige

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • teeb ettepanekuid tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, likvideerimiseks või ümberprofileerimiseks vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • esitab senatile seisukoha professori ametikoha kandidaatide kohta töösuhteid reguleerivas üldeeskirjas sätestatud juhtudel;
 • valib instituudi korralised akadeemilised töötajad vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi