Peeter Normak instituudi direktor, rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht 
David Lamas interaktsioonidisaini professor, inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna juht, doktriõppekava juht, 

infoühiskonna tehnoloogia doktoriõppe kuraator

Madis Lepik matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht, 

matemaatikaõpetaja magistriõppe kuraator

Kai Pata Haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor
Sirje Virkus infoteaduste professor, infoteaduste akadeemilise suuna juht 
Hans Põldoja haridustehnoloogia dotsent, instituudi õppejuht 
Kairit Tammets haridustehnoloogia professor, digitaalsete õpiökosüsteemide
akadeemilise suuna juht, haridustehnoloogia keskuse juht
Mart Laanpere matemaatika ja informaatika didaktika professor, 

informaatikaõpetaja magistriõppe kuraator

Anna Šeletski matemaatika lektor, matemaatika bakalaureuseõppe kuraator
Aira Lepik raamatukogunduse lektor, 

infoteaduse magistriõppe kuraator

Ants Sild AS Baltic Computer Systems, juhataja 
Agu Leinfeld AS Datel, tehnoloogiadirektor 
Janne Andresoo

Eesti Rahvusraamatukogu, peadirektor

Kadri-Liis Kusmin infoühiskonna tehnoloogiad eriala üliõpilane (doktoriõpe)
Anett Rüdja  üliõpilaste esindaja, informaatika õppekava II kursuse BA üliõpilane
Gaspar Luik üliõpilaste esindaja, informaatika õppekava II kursuse BA üliõpilane
Kärol-Milaine Jürgenson üliõpilasnõukogu esindaja, (HCI õppekava, II kursuse
MA üliõpilane)

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • teeb ettepanekuid tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, likvideerimiseks või ümberprofileerimiseks vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • esitab senatile seisukoha professori ametikoha kandidaatide kohta töösuhteid reguleerivas üldeeskirjas sätestatud juhtudel;
 • valib instituudi korralised akadeemilised töötajad vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi