lotmani joonis

Juri Lotmani semiootikavaramu loodi Tallinna Ülikooli tugiüksusena 2. aprillil 2018. Üksuse ülesandeks on Juri Lotmani ja Zara Mintsi arhiivi ja raamatukogu haldamine, seal leiduvate materjalide tutvustamine ning neid uurivate või publitseerimiseks ette valmistavate teadlaste töö toetamine, samuti Lotmani ja Mintsi teoste autoriõiguste vahendamine.

Tuntud semiootiku ja mõtleja prof. Juri Lotmani (1922–1993) ja tema abikaasa, vene kirjanduse hõbeajastu väljapaistva uurija prof. Zara Mintsi (1927–1990) arhiiv ja isiklik raamatukogu paikneb  TLÜ ruumides  ja on teadlastele kättesaadav juba 2005. aastast. Kogude ja autoriõiguste omanikuks oli kuni 2. aprillini Eesti Semiootikavaramu Sihtasutus, millel oli Tallinna Ülikooliga koostööleping. Tallinna Ülikool ja Eesti Semiootikavaramu sõlmisid 02.04.2018 ettevõtte üleandmise lepingu, millega nii kogud kui autoriõigused anti Tallinna Ülikooli omandisse. Sellise kokkuleppeni viis tõdemus, et ülikooli koosseisus on kõnealuse unikaalse kultuuripärandi jätkusuutlik säilitamine, süstematiseerimine ning teadus- ja kirjastamisprojektidesse kaasamine oluliselt lihtsam ja paremini tagatud. Juri Lotmani semiootikavaramu üheks ülesandeks on iga-aastaste rahvusvaheliste Juri Lotmani konverentside korraldamine, mis varem toimusid ülikooli ja sihtasutuse  koostöös.

J. Lotmani ja Z. Mintsi raamatukogu hõlmab üle 15 000 teose, paljudes raamatutes leidub omanike lugemismärkmeid. Osaliselt süstematiseerimata arhiivi kuulub abikaasade kirjavahetus teadlastega ja kultuurielu tegelastega Eestis, Venemaal ja Euroopas; isiklikke ja avaliku elu sündmusi kajastavad fotod; loengukonspektid; avaldatud ning ka avaldamata tekstide  mustandid ja käsikirjad. Kogus uurimistööd tegelevad teadlased on avaldanud hulgaliselt J. Lotmani ja Z. Mintsi kultuuri- ja teaduspärandiga seotud publikatsioone, paljud neist Tallinna Ülikooli kirjas

2017. a. Tallinna Ülikooli külastanud teaduse korralise evalveerimise ekspertkomisjon humanitaarteaduste ja kunstide alal rõhutas kogu väärtuslikkust, tuues selle esile ülikooli ühe tugeva küljena.

Põhimäärus

 

KINNITATUD
rektori 02.04.2018. a
käskkirjaga nr 17

JURI LOTMANI SEMIOOTIKAVARAMU PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Juri Lotmani semiootikavaramu (edaspidi varamu) on Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) tugiüksus, mille eesmärgid on J. Lotmani ja Z. Mintsi raamatukogu ja arhiivi hoidmine, säilitamine, täiendamine, neile teadus- ja õppetöö eesmärgil juurdepääsu võimaldamine ning J. Lotmani ja Z. Mintsi pärandi tutvustamine maailmale.
1.2. Oma tegevuses juhindub varamu Eesti Vabariigi õigusaktidest, ülikooli põhikirjast, varamu põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
1.3. Varamul on oma lihtpitsat.
1.4. Varamu ingliskeelne nimetus on Juri Lotman Semiotics Repository.

2. ÜLESANDED
Varamu ülesanneteks on:
2.1. säilitada, hallata ja hooldada J. Lotmani ja Z. Mintsi arhiivi, raamatukogu ja annetatud materjale (edaspidi kogu);
2.2. tagada uurijatele, üliõpilastele ja ajaloohuvilistele isikutele juurdepääs kogule teadus- ja õppetöö eesmärgil;
2.3. osaleda riiklikes ning teistes kodumaistes ja rahvusvahelistes teadus- ja arendusprogrammides (sh teadusuuringute läbiviimisel ja tulemuste publitseerimisel);
2.4. arendada koostööd kodu- ja välismaiste partneritega;
2.5. osaleda J. Lotmani ja Z. Mintsi pärandiga seotud teaduskonverentside, külalisloengute jm. ürituste korraldamisel ning populariseerida kogu põhjal tehtud uurimis- ja arendustöö tulemusi;
2.6. koordineerida J. Lotmani ja Z. Mintsi teoste avaldamist ja hallata vastavat informatsiooni.

3. JUHTIMINE
3.1. Varamu tööd juhib juhataja.
3.2. Juhataja vastutab varamu töö korraldamise ja tegevuse tulemuslikkuse eest.

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Varamul on õigus:
4.1. saada ülikooli teistelt üksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;
4.2. kasutada oma tööülesannete täitmiseks eraldatud ülikooli ruume ja töövahendeid.
Varamu on kohustatud:
4.3. järgima oma tegevuses ülikooli üldisi eesmärke;
4.4. pakkuma ülikooli üksustele heatasemelist teenust oma tegevusvaldkonnas;
4.5. haldama infot oma tegevusvaldkonna kohta ülikooli välisveebis ja siseinfokanalites;
4.6. tagama ametialase informatsiooni õigsuse ja konfidentsiaalsuse;
4.7. edastama ülikooli teistele üksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;
4.8. kasutama tema kasutusse antud vara sihipäraselt ja vastutustundlikult.

5. FINANTSEERIMINE
5.1. Varamu tegevust finantseeritakse vastavalt majanduseeskirjale.
5.2. Teoste avaldamisest ja müügist (sh litsentsi- ja muude autoriõigustega seonduvatest lepingutest) ning muudest tasulistest teenusest saadavaid tulusid kasutatakse varamu tegevuste finantseerimiseks.
5.3. Juhataja koostab varamu eelarveprojekti, mis kinnitatakse vastavalt majanduseeskirjale.

6. ARUANDLUS
6.1. Juhataja koostab järgmise eelarveaasta tegevuskava ja esitab tegevusaruande vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.
6.2. Varamu tegevusaruande esitab juhataja vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale

Tegevuskava

 

Juri Lotmani semiootikavaramu tegevuskava 02.04.2018 – 31.12.2018

Juri Lotmani semiootikavaramu alustas tööd Tallinna Ülikooli tugiüksusena 02.04.2018 Üksuse keskseks ülesandeks 2018. a. on igakülgselt lülituda Tallinna Ülikoli struktuuri, arendada välja koostöösidemed teiste üksustega ning tutvustada võimalusi, mida meie kogud õppe- ja teadustööks pakuvad. Tugiüksus loodi Eesti Semiootikavaramu SA ettevõttena üleminuku teel Tallinna Ülikoolile ning jätkab sihtasutuse tegevusi kogude haldamiseks ja nendega seotud uurimistöö ja konverentside edendamiseks ning Juri Lotmani ja Zara Mintsi autoriõiguste vahendamiseks.

1. Tallinna Ülikooli asjaajamise korraga ühildumine

1.1 ülikooli dokumentatsiooni-, eelarvestus- ja rahastussüsteemi lülitumine

1.2 üksuse tegevuse kajastamine ülikooli sise- ja välisveebis; informatiivse kodulehe oomine ja täiendamine.

2. Arhiivimaterjale puudutavate kirjastamis- ja teadusprojektide toetamine, sh nendega seotud rahvusvahelise koostöö korraldamine

2.1 Kollektiivne monograafia Динамическая структура текста/A Dynamic Structure of Text. Krakov: Jagellooni Ülikooli Kirjastus. Koostajad ja toimetajad Mihhail Lotman, Tatjana Kuzovkina, Ewelina Pilarczyk. Koostöös Jagellooni Ülikooli slavistika instituudiga. Kavandatav ilmumisaeg: mai 2018.

2.2 Lotmanite perekonna II Maailmasõja aegse (1940-1946) kirjavahetuse kommenteeritud väljaanne. Koostaja ja toimetaja Tatjana Kuzovkina. Toimetajat nõustavad Juri Lotmani õetütred Natalja Obraztsova ja Larissa Naidich. Raamat ilmub Tallinna Ülikooli „Bibliotheca Lotmaniana“ sarjas. Kavandatav ilmumisaeg: november 2018.

2.3 Juri Lotmani seni avaldamata või raskesti kättesaadavate strukturalismi käsitlevate artiklite kommenteeritud kogumik O strukturalisme. Raboty 1965-1982 godov. Koostamine, toimetamine ja kommentaarid Igor Pilshchikov, Mikhail Trunin ja Nikolay poselyagin. Lisaks ulatuslikele kommentaaridele sisaldab kogumik ka koostajate saateartikleid, mis avavad Lotmani tekstide ajaloolist ja kultuurilist konteksti. Raamat Raamat ilmub Tallinna Ülikooli „Bibliotheca Lotmaniana“ sarjas. Kavandatav ilmumisaeg: detsember 2018.

2.4 PUT1366 „Pärast plahvatust: autobiograafia, subjektsus ja lausung Juri Lotmani viimastes kirjutistes“ (01.01.2017-31.12.2020). Juht Tatjana Kuzovkina.

2.5 PUT634 „Eesti semiootika kultuuridevahelises kontekstis: uued primaarandmed ja ümbermõtestamise perspektiivid XXI sajandil (01.01.2015-31.12.2018). Juht Igor Pilshcikov.

2.6 Teadusprojekt „Ümber maailma ja tagasi: Eesti semiootika retseptsiooni tüpoloogia maailmas“, projekti kava ette valmistamine PUT 2018. a. taotlusvooruks (esitamise tähtaeg 30.04.2018). Projekti juht Igor Pilshchikov.

3. Kümnendate iga-aastaste Lotmani päevade, sh rahvusvahelise teaduskonverentsi korraldamine. 2018. a. konverents on pühendatud Lotmani hilisele teaduskoomingule ja toimub 8.-10. juunil. Oodata on üle 60 ettekandega osaleja. Peaesinejad on Natalja Avtonomova ja (Venemaa Teaduste Akadeemia) ja Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool).

4. Juri Lotmani ja Zara Mintsi autoriõiguste litsentside vahendamine kirjastustele ja jätkväljaannetele.

5. Juri Lotmani ja Zara Mintsi arhiivi korrastamine ja bibliografeerimine. Töö on planeeritud aasta teise poolde alates juuli algusest ja keskendub perekondliku kirjavahetuse bibliografeerimisele.