Tallinna Ülikool seisab akadeemilise vaimsuse eest ja panustab Eesti uuenemisvõimesse. Aitame kaasa Eesti haritlaskonna ja demokraatia püsimisele ning edenemisele. Arendame omakultuuri, säilitame rahvuslikku kultuuripärandit ja toetame eestikeelset teaduskultuuri, mis lähtub kõrgetasemelisest rahvusvahelisest teadustööst. Oleme hariduse uuendajad ning teaduspõhise mõtteviisi eestvedajad ühiskonnas ja selle korraldamisel.

Meie tugevus on laiapõhjaline ja eri teadusvaldkondi lõimiv lähenemine 21. sajandi väljakutsetele, uuenduslikkus, kiire reageerimisvõime, ühiskondlik aktiivsus ja avatus muutustele. Osaleme eestikeelses avalikus arutelus ja aitame luua teadusruumi mitmekesisemaks ning Eesti võimele toimida edukalt rahvusvahelisi suundumusi arvestades.

Tallinna Ülikooli missioon on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja loometöö, ühiskondliku mõttevahetuse, ettevõtluse, avaliku ja kolmanda sektoriga läbiviidava koostöö ning akadeemilise partnerluse arendamise kaudu. Ülikooli akadeemiline tegevus on koondunud viie fookusvaldkonna ümber: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Aastatel 2023–2027 keskendub Tallinna Ülikool oma tegevustega Eesti parima toimetuleku toetamisele tänases ja tuleviku maailmas, mida iseloomustavad pinged ja määramatus, aga ka uued võimalused ja nende kasutamine. Ülikool panustab Eesti toimimisse targa ühiskonnana, pakkudes teaduspõhiseid ja loovaid lahendusi nii meie ühiselu korraldamiseks kui ka inimestele väärika ja osaleva tulevikuväljavaate kujundamiseks. Selleks:

 • aitame tagada õpetajate järelkasvu kõikidel haridustasemetel, toetame elukestva õppe kaudu kaasavat haridust ja paindlikke õpiteid ning toimetulekut mitmekultuurilises ja -keelses koolikeskkonnas;
 • töötame välja ühiskonna ja kultuuri arengut toetavaid digitaalseid ja innovaatilisi lahendusi, arendame meedia- ja digipädevust ning aitame kohaneda digipöörde mõjudega hariduses, loomevaldkonnas ja tööturul;
 • aitame kaasa eestikeelse avaliku ruumi tõhusamale toimimisele, tegeleme eesti kultuuri ning eesti keele kui esimese ja teise keele õpetamise, uurimise ja arendamisega;
 • panustame Eesti kohanemisse looduslike ja sotsiaalsete muutustega, pakume lahendusi inimese tervisekäitumise ja heaolu kujundamiseks, loodusressursside kestlikuks haldamiseks ja rohepöörde elluviimiseks;
 • aitame kujundada riigi ja kohalikul tasandil toimivaid lahendusi valitsemise, õigus- ja sotsiaalkaitsesüsteemi, poliitikakujundamise, sotsiaalse osaluse ja avalike teenuste vallas.

Neid taotlusi toetab kolm ülikooli strateegilist eesmärki aastateks 2023–2027.

Kõrgetasemeline teadus- ja loometöö Eesti heaks

Tallinna Ülikool aitab kaasa Eesti võimekusele toimida targa, tugeva ja loova ühiskonnana, mis suudab toime tulla nii üleilmsete pingete kui ka omaenda arenguvajadustega. Selleks tegeleme kõrgetasemelise alus- ja rakendusteaduse, loometöö, innovatsiooni ja teadmussiirdega ning panustame Eesti elukorralduse ja eesti keele ning kultuuri teadmusalusesse ja laiemalt rahvusvahelisse teadusesse, loome- ja innovatsioonini.

Eesmärgid

 • Panustame aktiivselt kõrgetasemelisse teadusesse.
 • Loome ja aitame ellu viia teaduspõhiseid lahendusi Eesti ühiskonnas.
 • Arendame võimekusi loovuurimuses, kunstides ja nüüdistehnoloogiates.
 • Hoiame ja arendame eesti teaduskeelt ja -kultuuri

Võtmenäitajad

Elumuutev õppimiskogemus ja tulevikuvajadustele vastav õpe

Tallinna Ülikool on uuendusmeelne interdistsiplinaarne ülikool, mis loob akadeemilised tingimused õppijate potentsiaali tulemuslikuks rakendamiseks. Loome personaalseid vajadusi arvestavaid õpiteid, mis toetavad nii erialapädevuste kui ka tulevikuoskuste arengut. Õppijad saavad valdkonnaülese koostöökogemuse ning suudavad oma pädevusi rakendada isiklikus, tööalases ja ühiskondlikus elus üles kerkivate probleemide lahendamisel. Uuendusmeelsust ja kõrget õppekvaliteeti toetavad tihedad suhted vilistlaste ja tööandjatega ning õppijate valikuvabaduse ja vastutuse suurendamine. Edendame tõenduspõhist, refleksiivset ja koostöist õpet nii ülikoolis kui ka kogu Eestis.

Eesmärgid

 • Arendame tulevikupädevusi toetavat kvaliteetset õpet.
 • Kujundame ülikoolis õppimiseks mitmekesiseid ja personaalsetest vajadustest lähtuvaid viise.
 • Uuendame hariduse kaudu Eesti ühiskonda. 

Võtmenäitajad

Tark ja väärtustatud organisatsioon

Tallinna Ülikool on koht, kuhu tahetakse tulla õppima ja töötama. Ülikooli arendamisel seame sihiks organisatsiooni, mis toetab võimalikult hästi maailmateaduses osalemist, kõrgetasemelist õppetööd, süsteemset ja liikmete potentsiaali kasutavat töökorraldust, tegevuse kõrget lisandväärtust ja ühiskonna vajaduste ettenägemist ning nendega paindlikku kohandumist. Ülikool on eesmärgipäraselt ja õppivalt toimiv avatud organisatsioon, mis pakub uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi ning suudab kvaliteetselt ja usaldusväärselt Eesti arengusse panustada.

Eesmärgid

 • Hoiame ülikooli elujõulise ja jätkusuutlikuna, tema liikmeskonna ühtehoidva ja mitmekesisena.
 • Arendame ülikooli juhtimist kaasava, tulemusliku ja väärtuspõhisena.
 • Arendame ülikooli väärtustatud ning tänapäeva ootustele vastava õpi- ja tööpaigana.
 • Tugevdame ülikooli kohanemisvõimet ja suutlikkust tegevuskeskkonda mõjutada.

Võtmenäitajad