Euroopa komisjoni poolt toetatav uurimistöö (ERC Starting Grant), mida juhib professor Liisi Keedus.

2018-2023 läbiviidava uurimuse eesmärgiks on esitada anti-teleoloogilise ajakäsitluse ning selle teaduslike, eetiliste ja poliitiliste mõjuväljade geneoloogia 20. sajandi mõtteloos.

Uurimuse keskseks väiteks on, et I maailmasõjale järgnenud historismi ja progressivismi allakäigust sai võtmeimpulss mitmetele uuenduslikele ühiskonnakriitilistele ja teoreetilis-metodoloogilistele hoovadele.

Analüüsitakse tekkinud alternatiivseid aja ja ajaloo mõtestamise katseid ja nende revolutsioonilisi tulemusi õigus- ja kirjandusteaduses, lingvistikas, teoloogias ja filosoofias.

Millal ja kuidas võrsub poliitilisest ja eetilisest kriisist teaduslik innovatsioon? Kuidas ja miks selle poliitilised järelkajad erinevad erinevates riikides? Kuidas aitab see 20. sajandi mõjukaim anti-historismi laine kõnetada tänast progressivismi kriisi?

PROJEKTI KODULEHT