Peeter Normak instituudi direktor, rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht 
David Lamas interaktsioonidisaini professor, inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna juht 
Madis Lepik matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht
Kai Pata haridustehnoloogia dotsent, haridustehnoloogia vanemteadur, digitaalsete õpiökosüsteemide akadeemilise suuna juht
Sirje Virkus infoteaduste professor, infoteaduste akadeemilise suuna juht 
Hans Põldoja haridustehnoloogia dotsent, instituudi õppejuht 
Kairit Tammets haridustehnoloogia vanemteadur, haridustehnoloogia keskuse juht
Mart Laanpere haridustehnoloogia vanemteadur 
Anna Šeletski matemaatika lektor, matemaatika BA kuraator
Aira Lepik raamatukogunduse lektor 
Tobias Ley

haridusteaduste instituut, õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor 

Ants Sild AS Baltic Computer Systems, juhataja 
Agu Leinfeld AS Datel, tehnoloogiadirektor 
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu, peadirektor 
Marko Kollo informaatika BA üliõpilane
Helina Kalbe infoteaduse BA üliõpilane
Kadri-Liis Kusmin infoühiskonna tehnoloogiad eriala doktoriõppe üliõpilane 
Jarl Hegert Koha matemaatika BA üliõpilane

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • teeb ettepanekuid tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, likvideerimiseks või ümberprofileerimiseks vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • esitab senatile seisukoha professori ametikoha kandidaatide kohta töösuhteid reguleerivas üldeeskirjas sätestatud juhtudel;
 • valib instituudi korralised akadeemilised töötajad vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi