naine juhendab tudengeid

Oleme innukad nuputama uusi, põnevaid ja kasulikke koostöövorme koos vilistlaste,

ettevõtete ja teiste võimalike partneritega õppe-, arendus- ja teadustöö rikastamiseks päriseluliste probleemide ja väljakutsetega. 

Õpiprojektid

Tarkvaraarenduse praktika eesmärk on pakkuda informaatika õppekava tudengitele esimese õppeaasta lõpuks praktilist kogemust kogu tarkvaraarendustsüklist: probleemi sõnastamisest koos kliendiga kuni digilahenduse loomiseni. Kursus leiab aset kevadsemestril, projektide esitlemine leiab aset juunis. Paku oma projekti-idee inga.petuhhov@tlu.ee. Eelnev tarkvara tellimise kogemus ei ole oluline.

ELU-projekt on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. Tutvu käimasolevate ja lõppenud projektidega ning kogu ideid: https://elu.tlu.ee/

Õpetamiskoostöö

Ettevõtteseminari eesmärk on digitehnoloogiate instituudi tudengeid viia kokku töömaailma vajaduste ja võimalustega IT-ettevõtetes ning ettevõtetes, mis kasutavad IT-arendusi suuremal või vähemal määral oma ärieesmärkide saavutamisel, personalitöös, andmehalduses, tootmises jne. Soovime pakkuda tudengitele positiivset ning innustavat kogemust erinevate ettevõtete kultuurist ning laia silmaringi IT-st ka teistes valdkondades. 

Külalisloengud ja -töötoad on just parajalt hea algus koostööle õppejõudude ja tudengitega. Päriselulised näited töömaailmast aitavad õppijatel loengutes õpitavat mõtestada ning luua seoseid tööelu ja -tegevustega. Paljud ettevõtted saavad külalisloengute ja -töötubade käigus tutvustada ennast praktikaettevõtte ning võimaliku tööandjana. Mõnedel ettevõtetel on juba välja töötatud oma külalisloengud ning meie õppekavade juhid on hea meelega valmis kaasama nii olemasolevaid loenguid, kui rääkima tudengite vajadustest uute külalisloengute ja -töötubade arendamiseks.

Ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad tudengitele oma kogemusi jagada, saavad oma soovist teada anda merily.muursepp@tlu.ee.

Juhendamiskoostöö

Üliõpilastööde kaasjuhendamine ning arendus- ja uurimisprobleemide tõstatamine ettevõtete poolt on samuti hea võimalus värskete ideede ning uute lahenduste loomiseks koos tudengite ning juhendajatega ülikoolist.

Üliõpilastööde kaasjuhendamiseks võib tudengil tekkida uurimisprobleem oma olemasoleva töösuhte pinnalt ning tööandja esindaja hakkab kaasjuhendajaks. See tagab uurimisprobleemi tähenduslikkuse ning vajalikkuse. Teise võimalusena saavad ettevõtted välja pakkuda oma uurimisteemasid otse vastava valdkonna õppekava juhile, kes aitab leida juhendaja ülikoolist ning aitab tutvustada probleemi tudengitele. Lõputööd on võimalik ka sooritada ka meeskondliku arendusprojektina.

Praktika

Ettevõttepraktika on üliõpilase eesmärgipärane tegevus õppekava õpiväljundite saavutamiseks töökeskkonnas.

Tööandjale annab praktikant väärtuslikku tööpanust ning hulganisti värskeid ideid ja uusi vaatenurki. Tööandja jaoks on praktika ka tõhusaks värbamiskanaliks ning ettevõtte kuvandi kujundajaks.

Praktika käigus tutvub üliõpilane ettevõtte töökultuuriga ning tutvub valdkonna tööülesannetega vastavalt oma karjääriplaanidele. Samuti teostab õpinguid toetavaid tööülesandeid valdkonna asjatundja juhendamisel. Digitehnoloogiate instituudi õppekavad toetavad ka rahvusvahelises töökeskkonnas hakkamasaamist ja töötamist. 

Digitehnoloogiate instituudis õpib ka rahvusvahelisi tudengeid, kes samuti vajavad praktikakohta. Meie rahvusvahelistele tudengitele praktikakohta pakkudes saate lisaks tööpanusele ka harukordse võimaluse tutvuda erinevate kultuuridega.

Praktikavõimaluste info ja praktikaalased küsimused saata merily.muursepp@tlu.ee.

Teadus- ja arenduskoostöö

EXU - Ettevõte x Ülikool. Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Meil on ligi 400 teadlast ja õppejõudu, kelle hulgast on ettevõtjatel võimalik leida mõttekaaslasi oma ambitsioonikate ideede teostamiseks

ADAPTER-is on ühte koondatud kõrgkoolide pakutavad teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See on kontaktpunkt, mis viib kokku ettevõtjate vajadused teadus- ja arendusasutuste kompetentside ja tehnoloogia võimalustega.