Käimasolevad projektid

projekti liikmed

kestus

Meedia kaardistamine tuleviku demokraatiate jaoks (MeDeMap)

Visandamaks demokraatia tugevdamise arenguteid tulevikus, parandades meediatoodangu vastutust, läbipaistvust ja tõhusust ning laiendades aktiivset ja kaasavat kodanikuühiskonda on projekti eesmärgiks selgitada, mil määral ja millistel tingimustel teatud meediakanalid, ja millise publiku jaoks, demokraatlikke funktsioone täidavad, selgitades seeläbi ka, mis on kaalul demokraatliku meedia ja demokraatia enda jaoks. Rakendades uuenduslikku mitmemeetodilist mudelit, mis koosneb andmeteaduse meetoditest, laiaulatuslikest kvantitatiivsetest analüüsidest, põhjalikest kvalitatiivsetest lähenemisviisidest ja osalustegevusuuringust, hõlmab projekt (1) nii esindusliku kui ka osaluspõhise demokraatia mõistete perspektiive nagu need Euroopa ühiskondades eksisteerivad, (2) kõiki uudismeedia liike, olenemata levikanalist, mandaadist, omanikust ja rahastamisallikast, (3) õiguslikku ja (ise)regulatsiooni raamistikku, mille alusel meediamajad ja ajakirjandus tegutsevad ning inimesed meediat tarbivad, (4) meedia potentsiaali edendada ja toetada poliitikas osalemist (pakkumise pool) ja (5) meediakasutusmustreid, kommunikatsioonivajadusi ja audientsi demokraatlikke hoiakuid (nõudluse pool) kõigis ELi liikmesriikides. 

Uurimistulemuste põhjal luuakse Euroopa poliitiliste infokeskkondade mitmekihiline interaktiivne kaart, mille kihid kajastavad õiguslikku ja regulatiivset raamistikku ning meedia nõudluse ja pakkumise demokraatlikult olulisi tunnuseid. Lisaks tuleb saadud “päris” kaarti vastandada kaardiga, kuidas Euroopa kodanikud tuleviku meediamaastikke ette näevad. Nende kaartide võrdlemisel saab teha järeldusi nendevahelistest vastavustest ja lahknevustest, tuua välja heade tavade näiteid ning pakkuda välja suunised demokraatiat edendavate arengute toetamiseks ja demokraatiat ohustada võivate nähtuste vastu võitlemiseks. Need suunised on adresseeritud poliitikakujundajatele, reguleerivatele asutustele, isereguleerimisasutustele, meediamajadele, ajakirjanikele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja kodanikele.

Projekti rahastab Euroopa Horisont programm.

EU

Vastutav täitja: Alessandro Nanì 1.03.2023 – 28.02.2026

Usaldus ja visuaalsus igapäevastes digitegevustes (TRAVIS)

21. sajandi teist kümnendit iseloomustab sügav usalduse- ja legitiimsuskriis. Usaldus on langenud kõikide sotsiaalsete institutsioonide vastu, lokkav infokorratus ning tehisintellekti abil võltsitavate kujutiste aina laiem levik külvavad segadust ja ebakindlust. Mida üldse usaldada saab? Ometigi on usaldus toimivate sotsiaalsete suhete ja süsteemide - võib lausa väita, et inimsotsiaalsuse - alus. Seejuures on visuaalsel sisul (nt veebis jagatavad pildid ja videod aga ka graafikud jms andmete visualiseerimine) aina kesksem roll nii selles, kuidas inimesed suhtlevad ning maailma mõtestavad kui selles, kuidas ja miks teatud sisu ja sõnumeid veenvaks või usaldusväärseks peetakse. Uurimisprojekti „Trust and Visuality: Everyday digital practices (TRAVIS)“ raames analüüsime neljas erinevas kultuurikontekstis - Eestis, Soomes, Austrias ja Suurbritannias - seda, mida kujutab endast visuaalne digitaalne usaldus. Uurime, kuidas igapäevastes digipraktikates usaldusväärsust luuakse ning usaldust kogetakse keskendudes tervise teemadele (sotsiaal)meedias (nt sammulugeja kuvatõmmiste jagamine, covid19 graafikud, intensiivraviõe maskijälgedega selfie, pandeemiameemid, paanika külvamiseks loodavad libagraafikud alternatiivuudistesaitidel jne). Lisaks digitaalse ja visuaalse usaldusväärsuse uuenduslikule mõtestamisele ning kultuuritundlikule avamisele panustab TRAVIS projekt ka sostiaalmeedia valitsemise, infokorratuse ja digipädevuste teemalistesse keskusteludesse ning usaldusväärse aruteluruumi kujundamisesse.

Projekti rahastavad SA Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Komisjon ERA-NET co-fundi CHANSE kaudu.

Co-EU

Vastutav täitja: Katrin Tiidenberg 1.11.2022 – 31.10.2025

FILMEU - The European Universities Alliance for Film and Media Arts

FILMEU konsortsiumisse kuuluvad põhipartneritena Lusofona University, IADT Dun Laoghaire Institute of Art Design and Technology ja LUCA School of Arts. Alates 01.01.2022 liitus Tallinna Ülikool endise põhipartneri, University of Theatre and Film Arts in Budapest, asemel neljanda põhipartnerina konsortsiumi. FILMEU eesmärgiks on välja arendada filmi- ja meedia valdkonna tippülikool Euroopas. Selleks rakendab liit ühiselt väljatöötatud poliitikat ja tegevuskavasid, et suurendada filmi- ja meediakunstide hariduse, innovatsiooni ja teadusuuringute nähtavust Euroopas ja maailmas.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Erasmus programmist.

Veebileht

Vastutav täitja: Andres Jõesaar 01.01.2022 – 31.10.2023

Infohäirete vastu võitlemise Balti kaasamiskeskus (BECID)

Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BISK) projekti esmane eesmärk on toetada EL-i jõupingutusi desinformatsiooniga võitlemisel kolmes Balti riigis. See on eriti oluline piirkond, kuna see asub Euroopa Liidu serval ja siin on suur venekeelne kogukond (ligikaudu 17%). See on ka piirkond, kus on mitmekesine läbilõige postsovetlikest riikidest, mis on oluline tegur, mida tuleb arvestada võltsuudistele ja desinformatisoonile reageerimisel.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Digital Europe programmist ja HTMi poolt.

Veebileht

Vastutav täitja: Andres Kõnno 01.12.2022 – 31.05.2025

Vaatepunkt filmirežiis - loovuurimusliku materjalikorpuse loomine

Käesoleva projekti eesmärk on filmida üles lühifilm, mis on spetsiaalselt disainitud loovuurimusliku loovtööna vaatepunkti (point of view/focalisation) temaatika uurimiseks mängufilmi kontekstis. Vaatepunkti tuntakse filmipraktikas nii kitsamas kui laiemas tähenduses. Kitsamas tähenduses kirjeldab vaatepunkti nn. subjektiivne plaan – filmimistehnika, kus kaamera võttepunktid ühtivad tegelaste vaatepunktidega. Laiemas tähenduses kirjeldab termin vaatepunkt mingi tegelase emotsionaalse seisundi, maailmavaate, soovide ja ootuste nn. fokalisatsiooni. Käesolev loovuurimus on planeeritud vaatepunkti uurimiseks selle termini laiemas tähenduses, ehk siis võetakse loovmaterjali korpuse loomisel arvesse võimalikult suur hulk erinevaid vaatepunkti mõjutavaid filmikeelelisi tegureid ning luuakse nendest hulk erinevaid versioone ja permutatsioone, võimaldamaks vaatepunkti fenomeni empiiriliselt uurida.

Projekti rahastab Kultuuriministeerium.

Vastutav täitja: Elen Lotman 01.09.2022 – 01.11.2023

Uurimus/ Innovatsioon/ Muutus (FILMEU_RIT)

FILMEU_RIT ühendab neli Euroopa kõrgharidusasutust: UL – Lusófona ülikool Lissabonist, Portugal; LUCA kunstikool Brüsselist, Belgia; ja IADT – Dún Laoghaire'i kunstidisaini ja tehnoloogia instituut Dublinist, Iirimaalt ja Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Eestist. Institutsioonid teevad koostööd ühise eesmärgi nimel edendada ühiselt kõrgetasemelisi teadusuuringuid, innovatsiooni ja õppetegevust multidistsiplinaarses filmi- ja meediakunsti valdkonnas ning selle koostöö kaudu konsolideerida Euroopa keskset rolli loomevaldkondade maailmas liidrina.

FILMEU_RIT suurendab FILMEU alliansi konkurentsivõimet ja tugevdab selle võimet arendada tegevusi, mis hõlmavad kõiki teadmiste ruudu valdkonnad: haridus, teadusuuringud, innovatsioon ja ühiskonna teenindamine, aidates samal ajal loomeinimesi sektori innovatsiooni- ja vastupidavuse potentsiaali kinnitamiseks COVID-19 järgses kontekstis.

FILMEU_RIT töötab välja ühise teadus- ja arendustegevuse kava kunstiuuringute jaoks, mida toetavad ühised vahendid ja ühised struktuurid, mis suurendavad talentide ligitõmbamist ja liidu raames välja töötatud uuringute mõju. Selline mõju  edendada ühiskonna ja ettevõtete suuremat seotust kunsti ja loovusega, et suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja selle kunstilist teadus- ja innovatsiooniprofiili. 

FILMEU_RITi põhieesmärk on teadusuuringute ja innovatsiooni mõistes üksikute kõrgkoolide suutlikkus integreerida alliansi strateegiate ja tegevuskavade ühise kavandamise kaudu, mis tagavad tuleviku ümberkujundamise Euroopa Ülikoolist institutsioon, mis paneb filmi- ja meediakunsti valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooni oma tegevuse keskpunktiks ja tegutseb väga väärtusliku kriitilise kultuuri vahendajana.

Projekti rahastab Euroopa Liit Horisont 2020 programmist.

Vastutav täitja: Teet Teinemaa 01.09.2021 – 31.08.2024

Kõne tekstiks süntees, NERi põhjal metaandmete genereerimine ja teemade modelleerimine ERRi arhiivisäilikutele perioodist 2003-2021

Projekt toimub koostöös juba käimasoleva PRG grandiga "Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad" (PRG1191). ERR on nimetatud projekti küll kaasatud, aga PRG grandi vahendid ei kata vajalikul määral ERRi arhiivi olemasolevale sisule põhinevate uute metaandmete genereerimist.

Projekt keskendub:

(a) ERRi arhiivi audiovisuaalse arhiivi muutmisele masinanalüüsitavaks tekstiks,

(b) sellest tekstist nn named entity recognition (NER) tehnoloogia abil metaandmete genereerimisele (kohanimed, avaliku elu tegelased, olulisemad ajastuspetsiifilised temaatilised märksõnad),

(c) linkandmete toimimiseks vajalike teemade modelleerimisele.

Selliselt muutub ERRi arhiiv potentsiaalselt analüüsiobjektiks nii sotsiaal- kui ajalooteaduslike uurimistööde tegijatele. Samuti
võimaldab see parendada ERRi poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteeti. 

Vastutav täitja: Andres Kõnno

Põhitäitjad ülikoolis: Hagi Šein,
Indrek Ibrus, Andres Karjus, Jaagup Kippar, Vejune Zemaityte

01.03.2022–31.03.2023 

Filmitööstuse kutsestandardite väljatöötamine

FILM-SKILLS on projekt, mis toob kokku Eesti, Läti ja Leedu partnerid – kolm filmikooli ja kaks filmitööstuse organisatsiooni – eesmärgiga töötada välja filmivaldkonna ametite kutsekvalifikatsioonistandardid ja selle tunnustamise tööturu, kõrgkoolide ja muude koolitusvormide vahel. 
Tänu standarditele kasvab filmitootmisteenuste eksport, samuti vajadus tehniliste ja koordineerivate ametikohtade spetsialistide järele. Teatud meeskonnakohtade täitmine pädevate inimestega võib olla filmitööstuses keeruline. Filmitootjad on kindlad, et kutsestandardid aitaksid mõista filmivaldkonnas tegutsevate spetsialistide oskuste puudujääke. Pädevuste kirjeldus aitaks defineerida ja seejärel ületada olemasolevad erinevused. 
FILM-SKILLSi eesmärk on viia filmitööstuse vajadused vastavusse filmikõrghariduse rakendusliku ja akadeemilise lähenemisega. Kõrgõppes omandatud oskused peaksid vastama tööturu ootustele ja vastupidi, filmisektoris osalejatel peaks olema juurdepääs täiendavale koolitusele ja omandatud oskuste valideerimisele.

erasmus+ funded

Vastutav täitja: Veiko Vaatmann 01.12.2021–30.11.2023 

Juurdepääsetavus digitaalse kommunikatsiooni ülikooli õppekavades

Projekti ADORE põhieesmärk on harida ülikoolide kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid õppejõude juurdepääsetava sisu kirjastamise osas ja tutvustada, kuidas pakkuda kommunikatsiooni õppekavades kaasavamat õpetamiskogemust. Projektiga luuakse ainulaadne partnerlus kõrgkoolide, koolitusorganisatsioonide ja erasektori vahel, mille üldine tulemus on integreerida juurdepääsetavuse oskused kõrghariduse õppekavadesse kommunikatsioonivaldkondade jaoks ning valmistada üliõpilasi ette majanduse ja ühiskonna praeguste ja tulevaste vajaduste rahuldamiseks. Projekti koordineerib Tallinna Ülikool. Projektimeeskonda kuuluvad partnerülikoolid (Paris-Lodron-Universitat Salzburg ja Univerza V Mariboru) ja mitteakadeemilised partnerid (Funka Nu Ab ja INUK Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij). 

erasmus funded

Vastutav täitja: Anastassia Zabrodskaja 01.11.2021– 31.10.2023

Meediakirjaoskus Baltikumis

Projekti jätkamise põhimõttelised lähtekohad on sisuliselt samad, mis projekti algusfaasis (16.03.2020–15.05.2021).
(1) kutseliste ajakirjanike, ajakirjandusprofessorite ja nende õpilaste (tulevaste ajakirjanike) koolitamine vahendite kasutamiseks, mille eesmärk on tagada usaldusväärne, õiglane, täpne, sõltumatu ja objektiivne kajastus kooskõlastatud desinformatsioonipüüdluste korral.
(2) klassis sekkumiste väljatöötamine, mille eesmärk on suurendada meediapädevust ja suurendada vastupanu desinformatsioonile;
(3) Teha koostööd meediaorganisatsioonidega ja aidata korraldada mentorite ja teiste tööd osana teavitamisest ja rakendamisest. 

Vastutav täitja: Andres Jõesaar

Põhitäitjad: Aleksander Pulver, Tiia Õun, Katrin Saks, Katrin Sigijane, Indrek Treufeldt, Priit Hõbemägi, Külli-Riin Tigasson, Andres Kõnno, Elari Lend, Toomas Sääs 

1.10.202128.02.2023

Twinning jätkusuutliku ja nähtava tipptaseme saavutamiseks ekraanimeedia ettevõtluses

Projekti ScreenME-Net eesmärk on tõsta tipptasemel ekraanimeedia ettevõtlusstipendiumi Tallinna ülikoolis (TLÜ), suurendada oma võrgustiku positsiooni ja nähtavust selles teadusvaldkonnas ning tagada selle projekti mõju jätkusuutlikkus, peamiselt läbi ekraanimeedia ettevõtluse uurimiskeskuse, niinimetatud ScreenME-Hub, institutsionaliseerimine TLÜ-s. Stipendiumi tipptaseme suurendamise eesmärk on projekti positiivne mõju kõigile neljale stipendiumisambale (Boyer, 1990): avastamine, integreerimine, õpetamine ja rakendamine. Eesmärgid saavutatakse võrgustike loomise ja koostöötegevusega koos interdistsiplinaarse rahvusvaheliselt juhtivate teadusasutustega, millel on suured teadmised ettevõtluse õpetamisel ja uurimisel, aga ka erinevatel akadeemilistel ja teadusaladel, millel on suur tähtsus meediatööstuste ja nende praeguse dünaamika mõistmisel.

Vastutav täitja: Ulrike Rohn

Põhitäitjad: Indrek Ibrus, Katrin Tiidenberg, Andres Jõesaar, Külliki Tafel-Viia

01.01.2021-31.12.2023

Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad

Projekt uurib keerukaid viise, kuidas kultuuri avaandmete erinevad lahendused toodavad 'avalikku väärtust'. Kontseptuaalselt rajaneb projekt Moore'i ja Mazzucato varasemale tööle avalikust väärtusest, ühendab need meie varasema tööga innovatsioonisüsteemidest loovtööstustes ning uurib, kuidas uued avatud andmetehnoloogiad semantiline veeb ja plokiahelad võivad tingida uute innovatsioonisüsteemide esilekerkimist, kuidas need omakorda pakuvad uusi vahendeid avaliku sfääri toime mõistmiseks, samuti tööstuse enda süsteemides aset leidva väärtusloome interpreteerimiseks. Projekt on korraga nii empiiriline kui ka rakenduslik - eesmärk on disainida ja testida koos ERRiga uusi avatud kultuuriandmete haldamise süsteeme, arendada seotud avalikke teenuseid ja poliitikameetmeid. Projekt on väga rahvusvaheline (hõlmates juhtumiuuringuid üle maailma) ning interdistsiplinaarne (koondades võrgustiku- ja andmeteadust meediamajanduse, innovatsiooniuuringutega, antropoloogiaga ja arvutiteadusega).

Projekti veebileht

Vastutav täitja: Indrek Ibrus

Põhitäitjad ülikoolis: Ulrike Rohn, Vejune Zemaityte, Andres Kõnno, Madis Järvekülg

01.01.2021-31.12.2026

Naiselikkuse kujutamine Eesti popmuusikas

Projekt keskendub naiste kujutamisele Eesti popmuusikas (muusikavideotes, laulusõnades,intervjuudes, popartistide enese-representatsioonis sotsiaalmeedias ja publiku kommentaarides), et analüüsida naiselikkuse konstrueerimist. Selle teema uurimiseks kasutatakse töös postfeministlikku (Cohen 1997; Schippers 2007; Lazar 2009; James 2017; Whitefield-Madrano 2016; Gonick et al. 2009) ning post-koloniaalse / nõukogudejärgse feminismi (McEwan 2001; Koobak 2013) raamistikku ning võetakse arvesse uuringuid, mis käsitlevad sooalaseid diskursusi popmuusikas, naiste kuvandit peavoolumeedias ning naisartistide sotsiaalmeedia enese-representatsiooni. See projekt panustab nii (uue) meedia ja popmuusika analüüsi, kui ka sotsialismijärgse feminismi uuringutesse, pakkudes 21. sajandi naiselikkuse konstrueerimise süvaanalüüsi Eesti popmuusikas. Lisaks laiendab käesolev projekt domineeriva Lääne feminismi põhimõtteid sotsiaalse soo uurimisel.

Mobilitas+ järeldoktoritoetus
Kerli Kirch Schneider
01.06.2021-31.05.2023

Freudi viimane hüpnoos - emotsioonipõhiste aktsioonide kinnitamine kinematograafilises VR-is

Kasutades oma 360 VR-filmi “Freudi viimane hüpnoos” uurimisjuhtumina, modelleerib eksperimentaalprojekt filmivaatajate emotsioonipõhist reaktsiooni, täpsustades vaataja narratiiviga seotuse parameetreid. Projekt põhineb Emotive Cinema kontseptsioonil ja neurotehnoloogilise Emotive VR peakomplekti integreerimisel elektroentsefalogrammi (EEG) seadmega, eesmärgiga mõõta vaataja ajusignaale reaalajas. 
Projekti käigus tuvastatakse käitumis- ja füsioloogiliste mõõtmiste komplektid, mis võimaldavad korreleerida vaataja vaimseid seisundeid ja emotsioonipõhiseid interaktsioone filmi ajalise ja narratiivse avanemisega. Tulemusi rakendatakse 360 VR-filmiga kogutud EEG-andmete tõlgenduse kinnitamiseks. 
Lühidalt võimaldab projekt valideerida vaataja alateadvuslikke vaimseid seisundeid, testides eelkõige iteratiivselt Emotiivse VR prototüüpi, kuid veelgi olulisemalt suurendab kontseptuaalset ja teoreetilist arusaama emotsioonidest juhitavate kinolugude aktiivsest dünaamikast üldse.

Mobilitas+ järeldoktoritoetus Marie-Laure Cazin
 
01.09.2021-31.08.2022

Euroopa peretoetuse võrgustik. Alt üles, tõenditel põhinev ja multidistsiplinaarne lähenemine 

Euroopa Komisjon: COST

Anastassia Zabrodskaja 14.03.2019-13.03.2023 

CUDAN - Kultuuriandmete analüüs 

Tegemist on interdistsiplinaarse digikultuuri uuringute projektiga, mille keskmes on kultuurilised suurandmed, nende analüüs ja vastutustundlik kasutamine. Projektil on kaks suuremat eesmärki: kultuuriandmete interdistsiplinaarsete analüüsimeetodite arendamine ja uuringute läbiviimine ning temaatilise Open Labi loomine, mis võimaldab ühisuuringuid ja rakendusprojekte sidusrühmadega erinevatest sektoritest. 

Euroopa Komisjon: H2020

Vastutav täitja: Maximillian Schich 

Põhitäitjad ülikoolis: Marek Tamm

01.01.2019-31.12.2023

Koos-kehastumine narratiivses virtuaalreaalsuses - kolmese interaktsiooni mudel 

Tegu on multidistsplinaarse projektiga, mis integreerib filmi ja digitaalse meedia uuringud füsioloogiliste eksperimentidega. Tulevikumeedia vormid, mis seovad filmikunsti virtuaalreaalsusega (VR) hakkavad võimaldama ka vaataja ja tegelaste vahetut interaktsiooni. Samas on projekti üks eeldusi, et uued tehnoloogiad nagu VR ei muuda väljakujunenud lugude jutustamise viise. Kognitiivsed reeglid, mis on suunanud narratiivide retseptsiooni kirjanduses ja filmis suunavad teadvust ka siis kui jälgime narratiive VR-prille kandes. Siiski tekib küsimus, kuidas võimaldavad uued narratiivsed tehnoloogiad vaatajail tajuda tegelastega koos olemist ja kuidas saaks seda VRis lugude jutustamiseks ära kasutada? Projekti eesmärgiks on edendada multidisplinaarset dialoogi narratsioonikesksest filmist ja meediast uutel platvormidel. Toetades noori uurijaid ja arendades innovatiivseid narratsioonitehnikaid on projektil positiivne mõju nii teadusarengule kui ka kohalikule audiovisuaaltööstusele. 

Mobilitas+ programm, Tegevus 3. Tippteadlase toetamine

Vastutav täitja: Pia Tikka

Põhitäitjad ülikoolis: Ilkka Kosunen

01.09.2017-31.03.2023

Kino Eyes 

The European Movie Masters - Erasmus Plus Joint Master Degree

Euroopa Komisjon Erasmus+ (endine Erasmus Mundus)

Elen Lotman

2014-...

Lõppenud projektid

Robotiteater I ja II

Projektil “Robotiteater” on mitu, kitsamat ja laiemat, eesmärki. Kitsamaks eesmärgiks on suunata tehisintellekt (närvivõrgud) teatrit tegema, eksperimenteerida närvivõrkude ja robotite kasutamisega loomeprotsessis - alates näidendi kirjutamisest kuni etenduse lavastamiseni ning lõpuks ka ülesastumiseni laval. Laiem uurimuslik eesmärk on jõuda parema arusaamiseni tehisintellekti kasutamise võimalustest loomeprotsessides.

https://robotiteater.ee/

 

Vastutav täitja: Liina Keevallik

Põhitäitjad: Indrek Ibrus, Pia Tikka, Janika Leoste, Ermo Säks, Jaagup Kippar

01.12.2020–31.12.2021

QUEST - Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna kommunikatsiooni kvaliteet ja efektiivsus 

Euroopa Komisjon: H2020

Vastutav täitja: Arko Olesk

Põhitäitjad ülikoolis: Arko Olesk, Berit Renser

01.02.2019-31.07.2021

Viewfinder

Master of Arts in Cinematography, as an Erasmus Mundus Joint Master Degree

Euroopa Komisjon Erasmus+

Elen Lotman 08.02.2016-31.07.2021 

Telesarja „PANK“ avamine semantilise veebi tehnoloogiatega 

Projekti eesmärk on analüüsida mitmekesisel moel Eesti telesarja “Pank” ning luua analüüsidele tuginedes nii sarja loomaailma kui ka selle komplekset positsiooni avav semantilise veebi tehnoloogiaid kasutav interaktiivne rakendus.

TLÜ uuringufond

Vastutav täitja: Indrek Ibrus

Põhitäitjad ülikoolis: Ulrike Rohn, Teet Teinemaa, Alessandro Nani, Maarja Ojamaa, Andres Kõnno, Dirk Hoyer, Jaagup Kippar

15.05.2019-  31.12.2021

Meediavaldkonna idufirmad - ettevõtlus platvormiseerumise, rahvusvahelistumise ning tehnoloogia arengu kontekstis

Kavandatud uuringu üksikasjalikud küsimused on järgmised: Milline on alustavate ettevõtete ärimudelite suundumus (väärtuse pakkumise ärimudel) ja kuidas saab seda seletada platvormiseerumise, globaliseerumise ja tehnoloogia arengu praeguste suundumustega. See hõlmab järgmist: A) mil määral lähtuvad ärimudelid sisuinnovatsioonidest või platvormide innovatsioonidest? B) Millist rolli mängib tehnoloogia ärimudelite innovatsioonis? C) Milline on rahvusvahelisele turule laienemise mõju ärimudelite innovatsioonile? 

TLÜ uuringufond / Jönköping University / Technical University Ilmenau / Lappeenranta University of Technology; Lappeenranta University; Jönköping University 

Vastutav täitja: Ulrike Rohn

Põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Anna Maria Ozimek, Henry Loeser, Sten Kauber (BFMi doktorant, MEDIT)

01.06.2019-31.05.2020

Uurides töötamise tingimusi Eesti videomängutööstuses 

Tuginedes loomemajanduse töötajaskonna multidistsplinaarsetele uuringutele seab projekt eesmärgiks uurida väljakutseid Eesti kiirelt areneva videomängutööstuse töötajaskonnale ning pakkuda välja meetmeid antud tööstuse arendamiseks Eestis. 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Anna Maria Ozimek 01.01.2019-31.12.2020

Täispika mängufilmi testmaterjalide teaduspõhine kasutus 

TLÜ uuringufond

Elen Lotman 10.06.2019-02.03.2020

Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turimistööstus Tallinnas 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Christian Simon Ritter  01.08.2018-31.07.2020

Digiajastu keerukused Euroopa Liidu väikeriikide audiovisuaaltööstustele 

Konvergentsi- ja globaliseerumisprotsessid on viinud maailma audiovisuaalturud kiiresse muutusse. Ka väikeriide audiovisuaaltööstused, mis on rahvuskultuuride kestlikuks arenguks kriitilise tähtsusega, kogevad uusi väljakutseid ja määramatust seoses ärimudelite kiirete muutuste, esilekerkivate globaalsete konkurentide ja Euroopa uute tururegulatsioonidega. Kuigi Euroopa pikaajalised poliitikaeesmärgid on olnud keskendunud siinsete audiovisuaaltööstuste tugevdamisele, võivad uued digiajastu turukujunduse instruminendid olla pahatihti omavahel vastuolus, muudavad audiovisuaalturgude struktuuri ning omavad potentsiaali kahjustada väikeriikide meediatööstusi. Projekt uurib kujunevad regulatsioone, mille eesmärgiks tugevdada Euroopa audiovisuaaltoodete pakkumist ja nõudlust, ning nende mõju Euroopa väikeste rahvusriikide meediatööstustele ja turgude talitlusele. Fookuses on väikeriikide meediasüsteemide ja –tööstuste evolutsioon ning jätkusuutlikkus Euroopa Liidu areneval ühisturul.

Personaalne uurimistoetus

Vastutav täitja: Ulrike Rohn

Põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Andres Jõesaar, Silja Lassur

01.01.2017-31.12.2020

Filmikunsti terminibaas

„FilmTerm“ projekti eesmärk on luua ulatuslik mitmekeelne filmikunsti terminibaas, liita olemasolev terminitöö, tuvastada filmikunsti terminoloogia ühised jooned erinevates keeltes ja kaardistada erinevused, koondada kokku illustreeriv näidismaterjal, ühtlustada näidismaterjali tootmisreeglid, luua ning võtta kasutusele ühtne avaldamiskeskkond, mis võtab arvesse filmikunsti eripära ja filmikooli vajadusi. 

Archimedes: Erasmus+

Veiko Vaatmann 21.11.2018-20.11.2020 

Liitreaalsusvisualiseeringute tugi linnade uuenemisprotsessidele: Õpetamise metoodikad ülikoolidele 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu: Nordplus Horizontal 

Indrek Ibrus 01.08.2018-30.04.2020 

Üliõpilaste Filmiturg 

Archimedes

Veiko Vaatmann 23.11.2017-22.11.2019 

Pilveooper

Uurimisprojekt tegeleb uutest tehnoloogiatest – sealhulgas nii liit- kui virtuaalreaalsusest – poeetika otsimisega. Uurimisobjektiks on uute reaalsuste poeetiline kasutus ning ajaloolised paralleelid, mis omavad potentsiaali tehnikamaastikul uusi kunstilisi perspektiive avada. Projekti teoreetilise uurimuse raames tegeletakse meediate ajaloolise võrdlemisega, ning praktilises, loomeprojektis, katsetatakse uusi tehnoloogiaid Vabal Laval etenduvas “Pilveooperis”, mis on samm järgneva suurema loomingulise projektini. Teoreetilises osas tegeletakse ka loomeprojekti käigus kerkinud küsimuste vaatlemisega.

TLÜ uuringufond / Medit Astra / Kultuurkapital / Vabalava 

Vastutav täitja: Liina Keevallik

Põhitäitjad ülikoolis: Katrin Sigijane, Sander-Kalle Somma, Indrek Ibrus, Pia Tikka, Ilkka Kosunen, Aleksander Väljamäe

27.11.2017-31.12.2019

Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt

Projekt uurib Euroopas käivituvate audiovisuaalse (AV) kultuuripärandi mass-digiteerimise initsiatiivide kultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Tuginedes analüütilisele lähenemisele, mis kombineerib kultuuridünaamika analüüsi (kasutades selleks peamiselt kultuurisemiootikat ja "meedia arheoloogia" lähenemisi) ja tehno-ökonoomilisi innovatsiooniuuringuid (evolutsionistlik majandusteadus, poliit-ökonoomilised meediauuringud) seame eesmärgiks uurida sõltuvussuhteid mitmesuguste seotud arengute vahel: kuidas AV-pärandi metadata standardid valdkonna institutsioonide vastastikkuses mõjus arenevad; kuidas need osalevad kultuurimälu kureerimises ning kuidas jõuavad loovtööstus ja haridusinstitutsioonid AV-pärandile tuginevate innovatiivsete õppevormideni. Empiiriline uuring hõlmab metadata standardiseerimise, -loome ja hariduses kasutamise rahvusvahelist uuringut; samuti arendame uue meetodi analüüsimaks, kuidas metadata protokollid kultuuri modelleerivad ja kultuurimälu kureerivad. 

Personaalne uurimistoetus

Vastutav täitja: Indrek Ibrus

Põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Maarja Ojamaa 

01.01.2016-31.12.2019

Meediaharitus, taaskasutus ja pärand hariduses 

Balti- ja Põhjamaade meediaekspertide (k.a digimeedia, audio-visuaalne meedia, film, andmebaasid) koostöövõrgustiku loomine (2018); meediaharituse teadmiste ja praktika kogumine ning kombineerimine eesmärgiga taaskasutada infot praktilisel õpetajatele suunatud konverentsil (jaanuar 2019); üldharidusõpetajate harimine meedia- ja filmiharituses, olemasolevate materjalide taaskasutamises ja audiovisuaalse pärandi kaasloomises ainete õpetamisel üldhariduskoolides läbi praktiliste ja kaasavate tegevuste (2019)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu: Nordplus Horizontal 

Katrin Saks, Kristi Vinter-Nemvalts, Ramona-Riin Dremljuga, Katrin Sigijane 01.05.2018-31.08.2019

Nõukogudejärgne neoliberalism Eesti nüüdisfilmis 

Antud projekt annab panuse neoliberalismi uurimisse, analüüsides valitud filmide ettekujutust neoliberalismist ja nende produktsioonitingimusi ning tehes seda laiahaardelisest teoreetilisest lähtepunktist. Projekt annab põhjaliku ülevaate mitmest Eesti olulisimast nüüdisfilmist ja lisab akadeemilisi teadmisi viimase aja suurima sotsiaalse muutuse osas. 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Teet Teinemaa 01.01.2018-31.12.2019

BREAK! - ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia abil 

Euroopa Komisjon

Maaris Raudsepp, Marti Taru, Kadri Aavik, Jüri Kruusvall, Meril Ümarik, Tiia Õun, Andres Jõesaar, Alessandro Nani, Birgit Vilgats, Sander-Kalle Somma, Toomas Sääs, Triin Roosalu, Ramona-Riin Dremljuga, Maire Tuul, Lina Žuravskaja  01.02.2017-31.07.2019 

FINEEX - Muusikaekspordi edendamine ülesektorilise koostöö abil 

Interreg Central Baltic Region

Andres Jõesaar 01.08.2016-31.07.2019 

Cross Motion

Interreg Baltic Sea Region

Alessandro Nani

Indrek Ibrus

2016-2019

Arengumaade ajakirjanike koolitusprojekt

Projekti eesmärk on korraldada arengumaade ajakirjanikele 5-6 päevaseid õppevisiite Eestisse, mis sisaldaksid nii meediaalast koolitust kui annaksid võimaluse tutvuda Eesti elu erinevate tahkudega. Meediakoolitus kätkeb selliseid teemasid nagu meediavabadus ja –majandus, regulatsioon ja eneseregulatsioon demokraatlikus ühiskonnas, meedia tootmine uutele platvormidele, jne. Külastatakse ringhäälinguorganisatsioone ja erinevaid väljaandeid ning tutvutakse ajakirjanikega. Teine blokk on võimu ja meedia suhetest, külastatakse Riigikogu, valitsust ja mõnd KOVi. Kolmas päev on pühendatud meediat, ühiskonda ja demokraatiat edendavatele digitehnoloogilistele lahendustele. Neljas blokk kujundatakse vastavalt konkreetse grupi huvidele mõnd valdkonda lähemalt uurida ( turism, ettevõtlus, eksport, kultuur, keskkond, jne ) ja  sisaldab lühema või pikema reisi väljapoole pealinna.                    

Välisministeerium

Katrin Saks 2014-2019

ERRi saadete arhiivi võimaluste kaardistamine ja avaandmete analüüsiks ettevalmistamine

TLÜ uuringufond

Andres Kõnno 01.05.2018-31.12.2018

Kümnes rahvusvaheline Kultuuripoliika uuringute konverents (ICCPR 2018) “ Üleilmsed vood ja nende kultuupoliitiline valitsemine: minevik ja tulevik” 

EAS

Indrek Ibrus, Triin Roosalu, Helen Sooväli-Sepping, Andres Jõesaar, Maria Hansar, Ramona-Riin Dremljuga  01.12.2017-31.10.2018 

Muutuva turu ja regulatiivse keskkonna mõju Eesti audiovisuaalsele kultuurile ja tööstusele 

TLÜ uuringufond

Vastutav täitja: Ulrike Rohn;

põhitäitjad ülikoolis: Indrek Ibrus, Külliki Tafel-Viia 

01.01.2017-31.12.2018

Interdistsiplinaarsed lahendused Tallinna Ülikooli teadussuundade kommunikatsiooniks noortele 

Tegevusega luuakse uudne, mitut meediumi hõlmav formaat teadustegevuse kommunikeerimiseks
laiemale avalikkusele, fookusega noortel.

TLÜ uuringufond / Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkurss 

Arko Olesk 01.09.2016-30.06.2018

X-tee-kunst – E-riigi avandmete representatsioonid ja sekkuv kunst 

TLÜ uuringufond 

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: David Lamas, Tobias Ley 

01.12.2016-15.03.2018

Kultuurisemiootiline raamistik audiovisuaalse digipärandi haridusliku potentsiaali kompleksseks analüüsiks 

Projekti eesmärgiks on töötada välja kultuurisemiootikal põhinev teoreetiline raamistik audiovisuaalse digipärandi haridusliku potentsiaali kompleksseks analüüsiks.

TLÜ uuringufond 

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: Maarja Ojamaa

01.07.2016-01.08.2017

Venemaa kuvand läbi Euraasia: mälu, identiteet, konfliktid                   

ERA-NET Rus Plus Programme

Anastassia Zabrodskaja 01.01.2016-31.12.2017

Three Layers of telling a story

Euroopa Komisjon Erasmus+ (endine Erasmus Mundus)

Elen Lotman 2014-2017

CFMAE teadusajakirja väljaandmine 

„The Changing Face of Music and Art Education“ (CFMAE, www.tlu.ee/CFMAE/CFMAE-Journal.html) on Eesti ainus muusika- ja kunstipedagoogika teadusajakiri, mis hõlmab kaasaegse muusika ja kunstihariduse järjest mitmekülgsemaid ja kiiremini arenevaid teemasid. Ajakiri kannab ideed et muusika- ja kunstiharidus on pidevas liikumises: selle muutuvat olemust saab jälgida ajaloos (eile), kujundades tänapäevast arengut (täna) ja mõjutada tulevikku (homme). CFMAE on rahvusvahelistele kaastöödele avatud rahvusvahelise leviku ning rahvusvahelise toimetusega interdistsiplinaarne eelretsenseeritav teadusajakiri, mis pakub avaldamisvõimalust nii professionaalsetele uurijatele kui noortele teadlastele ja kraadiõppuritele. CFMAE näol on tegemist Eesti muusika- ja kunstipedagoogika uuringuid regulaarselt rahvusvaheliselt tutvustava ja seeläbi nimetatud valdkonna arenguid oluliselt toetava projektiga, mis on soodustanud samuti uurimisrühmade loomist. CFMAE on suhteliselt noor teadusajakiri (asutatud 2009) ja on Eestis selle ala ainuke ajakiri. 

TLÜ uuringufond 

Gerhard Lock 29.04.2014-31.12.2016

Digipärandi uuskasutuskeskuse loomine 

TLÜ uuringufond

Katrin Saks 01.01.2013-15.05.2016
Eestikeelse terminoloogia programm Peep Nemvalts (Humanitaarteaduste Instituut)
Tiina Selke ja Gerhard Lock, Marit Mõistlik Tamm
2013-2017

Oleme tantsides üks pere

Riigikantselei, Tallinna Ülikool

Tiina Ollesk  

Paldiski positiivse kuvandi välja töötamine

Paldiski Ettevõtjate Liit

Mart Soonik, Tiina Hiob, Kristel Abel 08.02.2016-15.05.2016

Preparation for the international study programme Serious Games

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus Horizontal

Andres Jõesaar

2014-2015

Creativity needs nurturing: enhancing school culture through a cross-sectional network II

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus Horizontal

Eda Heinla

2014-2015

Transparency of New Forms of Media Advertising Online

Helsingin Sanomat (HS) Säätiö

Kaja Tampere

2014-2015

Benchmarking water protection in cities

Euroopa Komisjon Life+ Finnish Ministry of the Enviroment

Kaja Tampere

2012-2015

Arhitektuuri lühifilmid

Koostööprojekt BFMi ja Eesti Arhitektuuride Liit

Elen Lotman

2013-2015

"Tosin küsimust Eesti kohta"

Projekti raames valmis 12 Eestit ning eestlaste olemust vaatlvat lühifilmi. Toodetud BFMi ja Eesti Instituudi koostööprojektina

Elen Lotman

2014

Paul Beaudoin PhD (Fitchburg State University/Brandeis University, USA) endise Kunstide Instituudi muusika osakonna Fulbright külalislektor

Projektikoordinaator TLÜs: Gerhard Lock

kevadsemestril 2015

Koreograafia osakonna osalemine Nordplus võrgustikus EXPLORATIONS IN MUSIC AND DANCE / EMD NETWORK

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus

Tiina Ollesk

2010