Laiemalt keskendub projekt meedia (audiovisuaalse meedia, filmi või andmete) kirjaoskusele ning pärandi kasutamisele hariduse valdkonnas. Täpsemalt kogutakse meedia- ja filmiekspertidelt praktilisi teadmisi, et haridusvalla praktikud neid õppetöös kasutada saaksid. Võtmesõnadeks on õpetajate sisemise motivatsiooni tõstmine, interdistsiplinaarsetele õppimis- ja õpetamismeetoditele keskendumine, audiovisuaalsete oskuste ühendamine harduslike meetoditega ning haridus- ja meediasektoris uudse ja asise koostöövõrgustiku loomine.

Projekti partnerid:

Eesmärk

Käesoleva projektiga seotud Balti ja Põhjamaade organisatsioonid näevad vajadust teha koostööd, et koguda ja jagada ekspertide teadmisi, oskusi ja parimaid praktikaid, mille abil juba olemasolevaid audiovisuaalseid meediavahendeid ja pärandit taaskasutada ning haridusvallas meediapädevuse arendamise eesmärgil õpetajatele ning õpilastele edasi kasutusse anda. 

Projekti partnerite arvates eeldab see ennekõike kättesaadavate vahendite nähtavaks tegemist ja nende väärtuse esiletõstmist laiemale publikule, aktiivset ühendust meediaekspertide praktikate ja meediateadlike noorte õpetajate vahel ning kaasaegsete teadmiste, praktiliste oskuste, meetodite ja vahendite populariseerimist, mis toetaksid filmi kirjaoskuse ja meediapädevuse õpetamist eri kontekstides. 

Fookus kahel grupil otse väljalt – meediapraktikud ja haridustöötajad

Esimene grupp koosneb erinevatest spetsialistidest ning organisatsioonidest, kel on teadmisi meedia, filmi ja muude audiovisuaalsete andmete kasutamisest. Selle Nordplus Horizontali poolt toetatud pilootprojekti käigus tuuakse eksperdid kokku, et saada ülevaade ressurssidest (oskustest, võimalustest ja materjalidest), mis on kättesaadavad kõigile huvilistele ning millel on laiem kasutuspotentsiaal või peidetud võimalused mitmete ainete lõimitud õpetamiseks. 

Teises grupis on üldhariduskoolide praktikud, üldjuhul õpetajad, kellele antakse praktilist oskusteavet nende ressursside igapäevaseks kasutamiseks, mis pilootprojektis põhineb Põhja- ja Baltimaades harrastatud praktikate eeskujul. Eesmärgiks on arendada meediapädevusi ja tõsta esile olemasoleva taaskasutust mitmekülgsete meetodite abil - õpetamise kaudu sihitakse ka õpilaste teadlikkuse tõstmist meedia ja filmi mitmekülgsetest kasutusvõimalustest. 

Projekti kaudne eesmärk seega on näidata ning mõjutada tänapäevaseid reegleid selle kohta, kes ja kellele meediat loob, millisesse konteksti ja millisele publikule meedia kuulub, kuidas ja miks võiks või peaks erinevaid meediaressursse mitmekülgsemalt kasutama, kuidas ja miks võiks või peaks meediat taaskasutama ning mis pärandit nõnda luuakse ja endast maha jäetakse.

Meediapädevusi rakendatavate kontaktide võrgustik

Lisaks lootusrikkale soovile tõsta õpetajate sisemist motivatsiooni oma igapäevatöös, ehitab projekti kollektiiv vundamenti uuele võrgustikule, mis toetaks uue aja koostöö kontseptsiooni ja võimalikkust Eesti haridusmaastikul. Seotud töögrupp on seadnud eesmärgiks keskenduda interdistsiplinaarsele koostööle, täpsemalt haridus- ja meediapraktikute koostöövõrgustiku loomise, mille käigus kaardistatakse õppematerjalina (taas)kasutatavad ressursid. 

Algatus tõstab esile Nordplus Horizontal programmi põhilisi eesmärke, milleks on innovatiivsete projektide ning võrgustike tegevuste rahastamine. Laiema haarde ning ülevaate saamiseks toob projekt kokku avaliku ja erasektori organisatsioonide panunse viiest riigist. Tulemiks on kvaliteetsemate teadmistega sektoriteülene ning innovatiivne lähenemine, mis arvestab 21. sajandi oskuste eripära ja tähtsust üldhariduses.