Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Philologia Estonica Tallinnensise eelkäija Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Filoloogia Osakonna Toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused ilmusid esialgu instituudi eraldi kogumikena).

Ajakiri ilmub kord aastas oktoobris, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise: iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Väljaande peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on aga eraldi tegevtoimetaja.

Philologia Estonica Tallinnensise artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

Ajakirja kodulehthttp://publications.tlu.ee/index.php/philologia

Toimetuskolleegium

 

Helle Metslang (Tartu, Tartu Ülikool)
Meelis Mihkla (Tallinn, Eesti Keele Instituut)
Renate Pajusalu (Tartu, Tartu Ülikool)
Maria Voeikova (Viin / Saint Petersburg)
Cornelius Hasselblatt (Zuidhorn / Eesti Teaduste Akadeemia)
Epp Annus (Tallinna Ülikool / Ohio State University)

Refereeritavad andmebaasid

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Communication Source Database (EBSCO)
Directory of Open Access Journals, Lund University (DOAJ)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers)
Linguistic Abstracts Online
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)

Ilmunud ajakirjad

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
251 lk
Ilmumisaasta: 2023

Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023)
Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine/Language and Languages. Learning and Teaching
Koostanud ja toimetanud Merilyn Meristo ja Reili Argus
Autorid: Reili Argus, Kristiina Bernhard, Ineta Dabašinskienė, Mare Kitsnik, Birute Klaas-Lang, Aleksandra Ljalikova, Merilyn Meristo, Miina Norvik, Renate Pajusalu, Kristiina Praakli, Helin Puksand, Tiina Rüütmaa, Maris Saagpakk, Elena Samsonova, Anna Verschik, Diana Vender.

Osta e-poest

Ajakirja Philologia Estonica Tallinnensise kaheksas keeleteemaline number „Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine“ on tõukunud eestikeelsele haridusele üleminekuga seoses tekkinud probleemidest. Peamiste teemadena on vaatluse all hoiakud ja suhtumine eestikeelsele õppele üleminekusse, aga ka keele omandamist toetavad tegevused, õppematerjalid ja õpikogemused.

Kogumikus on üheksa artiklit eesti ja inglise keeles. Oma uurimistulemusi tutvustavad keeleõpetajad ja lingvistid Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ning Leedust.

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
322 lk
Ilmumisaasta: 2022

Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022)
Uurimusi laste ja noorte mitmekeelsusest/Research in children’s and youth multilingualism
Koostanud ja toimetanud Anna Verschik
Autorid: Triin Aasa, Kristel Algvere, Reili Argus, Piret Baird, Vlada Baranova, Ineta Dabašinskienė, Helen Eriksoo, Kapitolina Fedorova, Inga Hilbig, Oleksandr Kapranov, Victoria V. Kazakovskaya, Elisabeth Kaukonen, Geidi Kilp, Mari-Liis Korkus, Eglė Krivickaitė-Leišienė, Annika Kängsepp, Liina Lindström, Aive Mandel, Merilyn Meristo, Marion Mägi, Çiğdem Sağın-Şimşek, Getri Tomson, Maarja-Liisa Pilvik, Kristiina Praakli, Anna Verschik, Virve-Anneli Vihman, Elena Antonova-Ünlü

Osta e-poest

Siinse numbri teema on laste ja noorte mitmekeelsus. Mitmekeelsuse uurimine ei saa kunagi otsa: tegelikult esineb mitmekeelsust igal pool ja enamik maailma rahvastikust on mitmekeelne, seetõttu tekib üha uusi lähenemisnurki ja meetodeid. Seekord on vaatluse all varajane kaks- ja mitmekeelsus Eestis ja välismaal; esimese keele tuletiste omandamine; koodivahetus; teise keele õppimine ja omandamine; mitmekeelne suhtlus suulises kõnes, sotsiaalmeedias ja YouTube’is; Eesti noorte keel ja keelehoiakud; perekonna keelepoliitika; keele säilitamine; etnolektid ja aktsendid; võrdlevad uuringut varajasest kakseelsusest. Kasutatud on etnograafilisi, eksperimentaalseid ja kombineeritud meetodeid. Kogumik sisaldab Eesti ja välismaa keeleteadlaste artikleid, autorite hulgas on ka noorteadlasi.

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
161 lk
Ilmumisaasta: 2021

Philologia Estonica Tallinnensis 6 (2021)
Siirdejastu kultuurimuutused / Cultural Changes of the Transition Period
Koostanud ja toimetanud Luule Epner ja Piret Viires
Autorid: Triin van Doorslaer, Luule Epner, Aigi Heero, Raivo Kelomees, Liis Kibuspuu, Mari Laaniste, Suliko Liiv, Maris Sõrmus, Piret Viires

Osta e-poest

Philologia Estonica Tallinnensise kuues number keskendub kultuurimuutustele, mis toimusid Eestis nn siirdeajastul. Siirdeajastu algas sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida- ja Kesk-Euroopas 20. sajandi lõpul ning kätkes põhjapanevaid muutusi nii poliitikas, majanduses, tehnoloogias, kultuuris kui ka argielus. Selle perioodi kultuur ehk siirdekultuur on samuti üleminekulist laadi: siin põimuvad ja põrkuvad keerukal moel vanad, sotsialismiaegsed, ning uued, lääne kultuurist mõjutatud väärtused, identiteedid, arusaamad ja sümbolid.

Philologia Estonica Tallinnensise teemanumber vaatlebki neid siirdekultuuris toimunud muutusi, keskendudes ennekõike kirjandusele, tõlkimisele ja kirjastamisele ning visuaalkultuurile. Artiklid käsitlevad Gohar Markosjan-Käsperi romaane (Aigi Heero), eesti punkluulet (Piret Viires), tõlkekirjanduse olukorda siirdeajastul (Triin van Doorslaer), Andrus Kivirähki ja Monique Roffey teoseid ökokriitilisest vaatenurgast (Maris Sõrmus, Suliko Liiv), 1990. aastate lehekoomikseid (Mari Laaniste), eesti performance'i -kunstnike esimesi esinemisi Soomes (Liis Kibuspuu) ning sildu ja konflikte ida-lääne kunstiteljel 1990. aastatel (Raivo Kelomees). Numbri avab Luule Epneri ja Piret Viirese üldistav artikkel siirdeajastu kultuurimuutustest. Teemanumber võiks olla oluline lugemisvara kõigile, keda huvitab siirdeajastu laiemalt ja eriti arengud 1990. aastate eesti kultuuris.

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
350 lk
Ilmumisaasta: 2020

Philologia Estonica Tallinnensis 5 (2020)
Keeled, järjekorrad ja järjestused / Languages, orderings and successions
Toimetajad: Reili Argus ja Annika Hussar
Autorid: Reili Argus, Annika Bauer, Anna Branets, Ad Backus, Annika Hussar, Anu Kalda, Victoria V. Kazakovskaya, Jakub Kubś, Aleksandra Michałowska-Kubś, Andra Kütt, Asta Laugalienė, Erik Mikkus, Merilyn Meristo, Raido Remmel, Tiina Rüütmaa, Karin Zurbuchen, Mari Uusküla, Anna Verschik, Triin Õismaa

Osta e-poest

Philologia Estonica Tallinnensise viies, keeleteemaline number keskendub keeles esinevatele järjestustele. Ajakirjanumbrisse on koondatud keeleteaduse eri valdkondade uurimusi, kust ilmneb, mida mingit tüüpi järjestused keelte kohta räägivad. Nii nagu on mitmekesine artiklite teoreetiline baas, mis varieerub mikrotasandi uurimusest makrotasandi omadeni, on lai ka vaatlusaluste keelte hulk (eesti, ungari, ukraina, soome, saksa, leedu) ja rahvusvaheline autorkond.

Ajakirjanumbris on 11 eesti- ja ingliskeelset artiklit. Teemad hõlmavad esimese keele omandamist ja keeleõpet, kontaktidest johtuvaid keelemuutusi, värvinimetusi, eesnimekasutuse reguleerimist, tajumetafooride tõlkimist, ilmastikunähtuste sõnavara ja ka kitsamaid keelenähtusi, nagu partitiivsus. Ajakirja ongi koondatud väga eripalgeline valik näidetest, kuidas keeles järjestused esineda võivad – leidub näiteid sagedusjärjestuste kohta, osutusi keelendite keelde ilmumisest, sageduste ja järjestuste sarnasusest, mis omakorda osutavad kultuurilistele sarnasustele, aga ka kirjeldusi, kuidas üks nähtus lükkab käima terve järgmiste ahela.

ISSN 2504-6624
Pehme köide
160 lk
Ilmumisaasta: 2019

Philologia Estonica Tallinnensis 4 (2019) 
Traditsioon ja avangard
Tradition and Avant-Garde

Osta e-poest

Peatoimetaja: Reili Argus
Toimetajad: Luule Epner, Ave Mattheus, Piret Viires
Artiklite autorid: Rebekka Lotman, Katre Talviste, Piret Viires, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome, Paavo Põldmäe, Merilin Kotta, Aigi Heero

Käesoleva Philologia Estonica Tallinnensise teemanumber „Traditsioon ja avangard“ pakub nii eesti kui ka muude kirjanduste näitel seitset vaadet traditsiooni ja avangardi mitmekesisele pingesuhtele. Üks on aga kõigile neile artiklitele suures osas ühine – vaadeldakse, kuidas uued nähtused, vormivõtted või teemad on saanud või ei ole saanud kas eesti või mõne muu rahvuskultuuri traditsiooni osaks ja kuidas traditsioon seeläbi on muutunud.

Phil Est_3_n.jpg

ISSN 2504-6616
Pehme köide
280 lk
Ilmumisaasta: 2018

Philologia Estonica Tallinnensis III (2018) Keelest ja kultuurist / On Language and Culture 
Peatoimetaja: Reili Argus
Toimetajad: Reili Argus, Suliko Liiv

Osta e-poest

Philologia Estonica Tallinnensise kolmas, keeleteemaline number keskendub keele ja kultuuri suhetele. Keele omandamise, õppimise ja kasutamise paljud erijooned tulenevad sellest, et keel on just mingile rühmale kõnelejaile omaste tunnusjoontega, seega kultuuriliselt organiseeritud ja organiseeruv süsteem. Ajakirjanumbrisse ongi koondatud artiklid, mis vaatlevad keele ja kultuuri seoseid kui mingi rühma kõnelejate kollektiivset käitumist ning seda ajaliselt üsna laiades piirides, nii keele omandamise kui ka keele ajaloolise arengu seisukohalt. Kogumikku kuulub üheksa artiklit kolmes keeles, autorite ring on rahvusvaheline. Vaadeldud teemad ulatuvad esimese keele omandamisest eri kultuurides, perekonna keelepoliitikast Tallinna mitmekeelsetes peredes, eesti keele kui teise keele omandamisest, kultuuridevahelise suhtluspädevuse arendamisest koolis, keelelisest viisakusest leedu keeles, eesti ja ungari omanimedest, Tallinna mitmekeelsest keelemaastikust kuni eesti aspektisüsteemi kontaktnähtuse ja selliste eesti keele nähtusteni, mida saab klassifitseerida teise soo väljendamiseks sõnamoodustuse abil.

Phil Est_2_n.jpg

ISSN 2504-6616
Pehme köide
Ilmumisaasta: 2017

Philologia Estonica Tallinnensis II (2017) Kirjanduse intermeedialisus 
Peatoimetaja: Reili Argus
Toimetajad: Luule Epner, Piret Viires

9.90 €

Osta e-poest

Philologia Estonica Tallinnensis uue numbri teemaks on „Kirjanduse intermeedialisus".  Ajakirjas vaadeldakse kirjanduse ja teiste meediumite suhteid, fookuses on eeskätt kirjandustekstide liikumine üle meediumite piiride. Intermeedialisuse uurimine eeldab interdistsiplinaarset lähenemist ja ka siinse teemanumbri autorite seas on kirjandus-, teatri- ja tantsu-uurijaid ning teemade ring ulatub rahvapärimuse kasutamisest digitaalkirjanduse uusimate vormideni.

Tanel Lepsoo vaatleb võrdlevalt kurjuse avaldumist A. H. Tammsaare romaanis „Põrgupõhja uus Vanapagan” ja selle ekraniseeringus ning Andrus Kivirähki romaanis „Rehepapp ehk november” ja sellest lähtuvas Rainer Sarneti filmis. Piret Kruuspere kirjutab eesti näitekirjanduse ja teatrikunsti suhetest rahvusliku mälukultuuriga, sealhulgas ajalooproosa dramaturgilistest tõlgendustest ning mineviku läbitöötamisest dramaturgilises ja lavalises vormis. Madli Pesti analüüsib oma artiklis füüsilise teatri mõistet ja selle kujunemist VAT Teatri lavastuse „Eine murul” näitel. Heili Einasto võtab vaatluse alla Kalevipoja-teemalised balletid 1934. aastast tänaseni ja keskendub nende võrdlevas käsitluses sellele, kuidas on tantsulaval avaldunud rahvuslikud ja soolised stereotüübid. Anneli Mihkelev vaatleb eesti folkloorist pärit mütoloogilist tegelast kratti, kes on levinud rahvapärimusest ilukirjandusse, teatrisse ja filmi. Anneli Kõvamees kirjutab kirjastuses Petrone Print välja antud reisikirjade sarjast, vaeb sarja fenomeni ja struktuurimustreid ning püüab tuua selgust sarja žanrilisse kuuluvusse. Piret Viires keskendub kirjanduse ja arvutitehnoloogia suhetele, analüüsib digitaalset kirjandust, selle seoseid digihumanitaariaga, erinevaid definitsioone ja periodiseerimist ning arutleb sotsiaalmeedia kirjanduse üle.

Väljaanne sisaldab eestikeelseid artikleid ingliskeelsete resümeedega.

Phil Est_n.jpg

ISSN 2504-6616
Pehme köide
199 lk
Ilmumisaasta: 2016 

Philologia Estonica Tallinnensis I (2016)
Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid
Linguistic, Social and Cognitive Aspects of Language and Multilingualism 
Peatoimetaja: Reili Argus
Toimetaja: Anna Verschik

7,90 €

Osta e-poest

Rahvusvahelise autorkonnaga kogumiku Philologia Estonica Tallinnensis tänavuseks teemaks on „Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid”. Ükski keel ei eksisteeri teistest keeltest isoleeritult ja kontaktivabalt; iseasi, kas see on uurija jaoks perifeerne asjaolu või vastupidi, uurimise põhiobjekt. Suurem osa artiklitest käsitlevad kontaktsituatsioone, kus üks osaline on eesti keel.

Lea Meriläineni, Helka Riionheimo, Päivi Kuusi ja Hanna Lantto artikkel annab ülevaate tõlkelaene käsitlevatest teooriatest. Tõlkelaenudele makedoonia-inglise kakskeelses kõnes läheneb kontaktlingvistika seisukohalt Jim Hlavac. Virve Vihmani ja Jim Hlavaci artiklid testivad kontaktlingvistikas tuntud teoreetilisi mudeleid ning tõdevad, et keelekontaktide protsessis sünnivad uuendused, mis ei järgi kummagi keele ükskeelset grammatikat. Anette Ross käsitleb Eestis elavate romade murret teiste roma keelekujude kontekstis. Mitmekeelsele virtuaalsele suhtlusele keskenduvad Kristiina Praakli artikkel, mis analüüsib Soomas elavate eestlaste suhtlusrühma pragmaatika seisukohalt, ning Helin Kase uurimus inglise keele mõjust eesti moeblogides. Elīna Joenurma uurib koodikopeerimismudelist lähtudes eesti-läti kakskeelset kõne, pöörates tähelepanu mõlemasuunalisele mõjule. Daria Bahtina-Jantsikene ja Ad Backus käsitlevad eesti-vene retseptiivset kakskeelsust, kasutades eksperimentaalset metodoloogiaat.

Kogumik sisaldab nii eesti- kui ingliskeelseid artikleid.