Tallinna Ülikooli Kirjastuse kolleegiumiliikme hea tava

 

 Kinnitatud TLÜ kirjastuse üldkolleegiumi 22. veebruari 2017 otsusega

 

 

* Kolleegiumiliige otsustab käsikirja üle, lähtudes selle sisulisest usaldusväärsusest, erialasest tähtsusest ja vajalikkusest ning sobivusest konkreetsesse sarja.

* Käsikirjade intellektuaalset ja teaduslikku väärtust hinnatakse sõltumata autori soost, päritolust, rahvusest, seksuaalsest sättumusest, religioonist või poliitilistest veendumusest.

* Kolleegiumiliikmetel on õigus lükata käsikiri tagasi ilma suunamata seda eelretsenseerimisele, kui käsikiri on madala kvaliteediga ja/või ei sobi antud sarja.

* Kolleegiumiliige ei kasuta kolleegiumile esitatud käsikirjades sisalduvat avaldamata andmeid ja ideid isiklikel eesmärkidel ega edasta avaldamata käsikirju kolmandatele isikutele ilma kirjastuse kirjaliku loata.

* Kui kolleegiumiliikmel on alust arvata, et käsikiri sisaldab plagiaati, peab ta sellest kolleegiumi ning kirjastust teavitama.

* Kolleegiumiliige tõstatab kolleegiumis küsimused kõigi vigade ning tema hinnangul probleemsete väidete/tõlkevastete jms kohta, mida ta käsikirjas märkab.

* Kui kolleegiumiliige on käsikirja avaldamise kolleegiumis heaks kiitnud, esitamata sellele pretensioone või osutamata selle vigadele või on autor tema tehtud parandusettepanekud enne avaldamist arvesse võtnud, ei sobi kolleegiumiliikmel käsikirja ilmudes avaldada selle vigade kohta järelretsensiooni.

* Kolleegiumiliige säilitab eelretsensentide anonüümsuse, hoides teavet nende kohta konfidentsiaalsena, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

* Kolleegiumides toimuv arutelu on konfidentsiaalne ning selle kirju ja mõttevahetusi ei või edastada kolmandatele isikutele. Kirjastus edastab autorile kolleegiumiliikmete ettepanekud ning märkused, säilitades kolleegiumiliikmete anonüümsuse, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.