KINNITATUD rektori 24. aprilli 2024 käskkirjaga nr 9 
 

 
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Ülikooli kirjastus (edaspidi kirjastus) on Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool)
tugiüksus, mille eesmärk on akadeemiline kirjastustegevus ning trükiste levitamine ja müük.
1.2. Oma tegevuses juhindub kirjastus Eesti Vabariigi õigusaktidest, ülikooli põhikirjast,
kirjastuse põhimäärusest ja teistest õigusaktidest ning ülikooli põhiväärtustest: avatus, kvaliteet,
professionaalsus ja ühtsus.
1.3. Kirjastuse ingliskeelne nimetus on Tallinn University Press.

2. ÜLESANDED

2.1. Kirjastuse esmane ülesanne on kirjastada kõrge sisulise kvaliteediga, professionaalselt
toimetatud ning heal tasemel kujundatud teadus- ja õppekirjandust vastavalt ülikooli üksuste ja
liikmete ettepanekutele, milleks ta:
2.1.1. teeb järjepidevat koostööd ülikooli üksuste ja nende rahvusvaheliste koostööpartneritega
kirjastamisettepanekute leidmiseks ning akadeemilise kirjastamisplaani stabiilseks arendamiseks;
2.1.2. vahendab nõuetele vastavad kirjastamisettepanekud või käsikirjad kirjastuse
kolleegiumidele hinnangu andmiseks ja retsensendikandidaatide nimetamiseks;
2.1.3. korraldab retsenseerimiseks vastu võetud käsikirjade eelretsenseerimise;
2.1.4. korraldab avaldamiseks valitud käsikirjade keelelise toimetamise, küljendamise,
korrektuuri, trükkimise ja levi.
2.2. Kirjastus teeb koostööd partneritega nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas:
2.2.1. arendab koostööprojekte ülikooli partnerülikoolide kirjastuste, rahvusvaheliste
akadeemiliste kirjastuste, ülikooli töötajate osalusega teadusseltside ja organisatsioonide jt
partneritega;
2.2.2. tutvustab oma tegevust regulaarselt laiemale avalikkusele.
2.3. Kirjastus teeb koostööd Eesti ISBN Agentuuriga.
2.4. Kirjastus teeb koostööd trükikodadega, et tagada oma teenuste hea kvaliteet, kättesaadavus
ning optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe.
2.5. Kirjastus korraldab oma väljaannete levitamist ja müüki, sealhulgas:
2.5.1. arendab müügialast koostööd raamatupoodide ja teiste edasimüüjatega nii Eestis kui ka
välismaal;
2.5.2. tutvustab ja levitab väljaandeid oma eesti- ja ingliskeelse veebilehe kaudu.
2.6. Kirjastus osaleb oma võimaluste piires ülikooli tegevuste tutvustamises nii kodu- kui ka
välismaal.

3. JUHTIMINE

3.1. Kirjastust juhib peatoimetaja.
3.2. Peatoimetaja vastutab kirjastuse töö korraldamise ja tegevuse tulemuslikkuse eest.

4. KIRJASTUSE KOLLEEGIUMID

4.1. Kirjastamispoliitikat suunavad ning tööd nõustavad kolleegiumid (üld- ja sarjakolleegiumid).
4.2. Kirjastamispoliitikat suunav üldkolleegium on akadeemiline ja rahvusvaheline.
Üldkolleegiumi koosseisu kinnitab rektor. Muudatused üldkolleegiumi koosseisus kinnitab rektor
üldkolleegiumi ettepanekul.
4.3. Üldkolleegiumi töö juhtimiseks valib üldkolleegium oma liikmete seast esimehe.
4.4. Kirjastuse üldkolleegium koguneb vähemalt üks kord aastas, kuulab ära kirjastuse eelmise
aasta aruande ning kinnitab järgneva aasta tegevuskava.
4.5. Kirjastuse uute sarjade avamise ja vajadusel sarjade sulgemise kinnitab rektor üldkolleegiumi
ettepanekul.
4.6. Kirjastuse üldkolleegium töötab välja ülikooli kirjastuse kirjastamispoliitika alused ja
publitseerimise korra, mille kinnitab peatoimetaja ettepanekul rektor.
4.7. Sarjakolleegiumide koosseisu kooskõlastab üldkolleegium ning kinnitab rektor. Iga
sarjakolleegium valib oma liikmete hulgast esimehe. Sarjakolleegiumide põhiülesandeks on
otsustada esitatud kirjastamisettepanekute või käsikirjade trükki suunamine või mittesuunamine
ning avaldamisettepanekute tegemine.
4.8. Kirjastuse sarjakolleegiumide töö toimub vastavalt vajadusele ja elektrooniliselt.

5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kirjastusel on õigus:
5.1. saada ülikooli teistelt üksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;
5.2. kasutada oma tööülesannete täitmiseks talle eraldatud ülikooli ruume ja töövahendeid;
5.3. teha ettepanekuid kirjastustegevuse arendamiseks ülikoolis;
5.4. esindada ülikooli oma pädevuse piires.

Kirjastus on kohustatud:
5.5. järgima oma tegevuses ülikooli üldisi eesmärke;
5.6. täitma põhimäärusega talle pandud ülesandeid järjepidevalt, tähtajaks ja kvaliteetselt, sh
hoolitsema teenuste kõrge kvaliteedi eest oma tegevusvaldkonnas;
5.7. haldama infot oma tegevusvaldkonna kohta ülikooli välisveebis ja siseinfokanalites;
5.8. tagama ametialase informatsiooni õigsuse ja konfidentsiaalsuse;
5.9. edastama ülikooli teistele üksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja
dokumente;
5.10. kasutama tema kasutusse antud vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.

6. FINANTSEERIMINE

6.1. Kirjastuse tegevust finantseeritakse vastavalt majanduseeskirjale.
6.2. Kirjastus teostab trükiste müüki ja osutab muid tasulisi teenuseid, millest saadavaid vahendeid
kasutatakse kirjastuse tegevuskulude finantseerimiseks.
6.3. Peatoimetaja koostab üksuse eelarveprojekti, mis kinnitatakse vastavalt majanduseeskirjale.

7. ARUANDLUS

7.1. Kirjastuse peatoimetaja koostab järgmise eelarveaastase tegevuskava vastavalt ülikoolis
kehtestatud korrale.
7.2. Kirjastuse peatoimetaja esitab tegevusaruande vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.
7.3. Kirjastus koostab hiljemalt 15. veebruariks oma eelmise aasta töö aruande ja esitab selle
kirjastuse üldkolleegiumile, kes annab hinnangu tehtud tööle.
7.3.1. Kirjastuse tegevuse hindamise alused on:
7.3.1.1. kirjastuses publitseeritud trükiste kvaliteet ja nimetuste arv;
7.3.1.2. kirjastuses publitseeritud trükiste levik nii Eestis kui ka välismaal, sh raamatukogudelt
saadud tellimuste hulk, samuti vastukaja teadusajakirjanduses ja ajakirjanduses;
7.3.1.3. kirjastuse müügitulu.