KINNITATUD rektori 21. detsembri 2015 käskkirjaga nr 75 
 
TALLINNA ÜLIKOOLI KIRJASTUSE PÕHIMÄÄRUS 
 
 
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Ülikooli kirjastus (edaspidi kirjastus) on Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) tugiüksus, mille eesmärk on akadeemiline kirjastustegevus ning trükiste levitamine ja müük.

1.2. Oma tegevuses juhindub kirjastus Eesti Vabariigi õigusaktidest, ülikooli põhikirjast, kirjastuse põhimäärusest ja teistest õigusaktidest ning ülikooli põhiväärtustest: avatus, kvaliteet, professionaalsus ja ühtsus.

1.3. Kirjastusel on oma lihtpitsat.

1.4. Kirjastuse ingliskeelne nimetus on Tallinn University Press. 
 
2. ÜLESANDED

2.1. Kirjastuse esmane ülesanne on kirjastada kõrge sisulise kvaliteediga, professionaalselt toimetatud ning heal tasemel kujundatud teadus- ja õppekirjandust vastavalt ülikooli üksuste ja liikmete ettepanekutele, milleks ta:

2.1.1. teeb järjepidevat koostööd ülikooli üksuste ja nende rahvusvaheliste koostööpartneritega kirjastamisettepanekute leidmiseks ning akadeemilise kirjastamisplaani stabiilseks arendamiseks;

2.1.2. vahendab nõuetele vastavad kirjastamisettepanekud või käsikirjad kirjastuse kolleegiumidele eelretsenseerimise korraldamiseks ja hinnangu andmiseks;

2.1.3. korraldab avaldamiseks valitud käsikirjade keelelise toimetamise, küljendamise ja korrektuuri;

2.1.4. vahendab valmis käsikirjad trükikodadesse. 
 
2.2. Kirjastus teeb koostööd partneritega nii Eestis kui välismaal, sealhulgas: 2.2.1. arendab koostööprojekte ülikooli partnerülikoolide kirjastuste, rahvusvaheliste akadeemiliste kirjastuste, ülikooli töötajate osalusega teadusseltside ja organisatsioonide jt partneritega; 2.2.2. tutvustab oma tegevust regulaarselt laiemale avalikkusele. 
 
2.3. Kirjastus teeb koostööd Eesti ISSN- ja ISBN-keskusega. 
 
2.4. Kirjastus teeb koostööd trükikodadega, et tagada oma teenuste hea kvaliteet, kättesaadavus ning optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. 
 
2.5. Kirjastus korraldab oma väljaannete levitamist ja müüki, sealhulgas:

2.5.1. arendab müügialast koostööd hulgimüügifirmade ja teiste kirjastustega nii Eestis kui välismaal;

2.5.2. korraldab oma väljaannete tutvustamist ja levitamist oma eesti- ja ingliskeelse veebilehe kaudu. 
 
2.6. Kirjastus osaleb oma võimaluste piires ülikooli tegevuste tutvustamises nii kodu- kui välismaal. 
 
3. JUHTIMINE

3.1. Kirjastuse juhatajaks on peatoimetaja.  

3.2. Peatoimetaja vastutab kirjastuse töö korraldamise ja tegevuse tulemuslikkuse eest. 
 
4. KIRJASTUSE KOLLEEGIUMID

4.1. Kirjastuse kirjastamispoliitikat suunavad ning kirjastuse tööd nõustavad kirjastuse kolleegiumid: üldkolleegium ja sarjakolleegiumid.

4.2. Kirjastuse kirjastamispoliitikat suunav üldkolleegium on akadeemiline ja rahvusvaheline. Üldkolleegiumi koosseis kinnitatakse rektori käskkirjaga. Muudatused üldkolleegiumi koosseisus kinnitab üldkolleegiumi ettepanekul rektor.

4.3. Üldkolleegiumi töö juhtimiseks valib üldkolleegium oma liikmete seast esimehe.

4.4. Kirjastuse üldkolleegium koguneb vähemalt üks kord aastas, kuulab ära kirjastuse eelmise aasta aruande ning kinnitab järgneva aasta tegevuskava.

4.5. Kirjastuse uute sarjade avamise ja vajadusel sarjade sulgemise kinnitab üldkolleegiumi ettepanekul rektor.

4.6. Kirjastuse üldkolleegium töötab välja ülikooli kirjastuse kirjastamispoliitika alused ja publitseerimise korra, mille kinnitab peatoimetaja ettepanekul rektor.

4.7. Sarjakolleegiumide koosseis kooskõlastatakse üldkolleegiumis ning kinnitatakse rektori käskkirjaga. Sarjakolleegium valib oma liikmete hulgast esimehe. Sarjakolleegiumide põhiülesandeks on otsustada esitatud kirjastamisettepanekute või käsikirjade trükki suunamine või mittesuunamine.

4.8. Kirjastuse sarjakolleegiumide töö toimub vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekud kutsub kokku sarjakolleegiumi esimees. Koosoleku võib vajadusel korraldada elektrooniliselt. 
 
5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Kirjastusel on õigus:

5.1.  saada ülikooli teistelt üksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;

5.2.  kasutada oma tööülesannete täitmiseks eraldatud ülikooli ruume ja töövahendeid;

5.3. teha ettepanekuid kirjastustegevuse arendamiseks ülikoolis;

5.4. võtta käsikirju trükkimiseks vastu ka teenustööna ja määrata trükiteenuste hinnad;

5.5. esindada ülikooli oma pädevuse piires. 
 
Kirjastus on kohustatud:

5.6. järgima oma tegevuses ülikooli üldisi eesmärke;

5.7. täitma käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid järjepidevalt, tähtajaks ja kvaliteetselt, sh hoolitsema oma teenuste kõrge kvaliteedi eest oma tegevusvaldkonnas;

5.8. haldama infot oma tegevusvaldkonna kohta ülikooli välisveebis ja siseinfokanalites;

5.9. tagama ametialase informatsiooni õigsuse ja konfidentsiaalsuse;

5.10. edastama ülikooli teistele üksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;

5.11. kasutama tema kasutusse antud vara sihipäraselt ja heaperemehelikult. 
 
6. FINANTSEERIMINE

6.1. Kirjastuse tegevust finantseeritakse vastavalt majanduseeskirjale.  

6.2. Kirjastus teostab trükiste müüki või osutab muid tasulisi teenuseid, millest saadavaid vahendeid kasutatakse kirjastuse tegevuste finantseerimiseks.

6.3. Peatoimetaja koostab üksuse eelarveprojekti, mis kinnitatakse vastavalt majanduseeskirjale. 
 
 
7. ARUANDLUS  

7.1. Kirjastuse peatoimetaja koostab järgmise eelarveaastase tegevuskava vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.

7.2. Kirjastuse tegevusaruande esitab kirjastuse peatoimetaja vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.

7.3. Kirjastus koostab hiljemalt 15. veebruaril oma eelmise aasta töö aruande ja esitab selle kirjastuse üldkolleegiumile, kes annab hinnangu tehtud tööle.

7.3.1. Kirjastuse tegevuse hindamise alused on:

7.3.1.1. kirjastuse kaudu publitseeritud trükiste kvaliteet, nimetuste arv ja summaarne lehekülgede arv ning nende suhe publitseerimiseks tehtud kulutustega;

7.3.1.2. kirjastuse kaudu publitseeritud trükiste levik nii Eestis kui välismaal, sh raamatukogudelt saadud tellimuste hulk, samuti vastukaja teadusajakirjanduses ja ajakirjanduses;

7.3.1.3. kirjastuse müügitulu.