kirjastuse raamatud

Tallinna Ülikooli kirjastuse alt ilmub kolm teadusajakirja:

 

 • Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat
 • Slavica Revalensia
 • Philologia Estonica Tallinnensis 

Tallinna Ülikooli kirjastuse ajakirjade statuut

Ajakirjade väljaandmise põhialused:

 • TLÜ Kirjastuse peamine eesmärk ajakirjade väljaandmise juures on aidata kaasa teadmiste levikule ja teadustöö tulemuste kajastamisele. Kirjastus ei taotle ajakirju välja andes majanduslikku kasumit, kuid ajakirjade kirjastamise tegevus peab olema majanduslikult jätkusuutlik.

Ajakirjade asutamise kord:

 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade asutamine ja ülevõtmine on kirjastuse üldkolleegiumi pädevuses.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavatel ajakirjadel on oma toimetus (s.h. peatoimetaja) ja toimetuskolleegium, mille koosseisu kinnitab kirjastuse üldkolleegium.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade sisu eest seisavad hea ajakirja toimetus ja toimetuskolleegium.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad vastavad rahvusvahelistele teadusajakirjade standarditele. Ajakirjade kolleegiumid koosnevad oma ala rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistidest; ajakirjad on vastava valdkonna spetsialistide poolt eelretsenseeritavad ning avatud rahvusvahelistele kaastöödele. Eestikeelsetest artiklitest avaldatakse ajakirjades võõrkeelsed resümeed.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt antakse ajakirju välja kahel viisil: a) Tallinna Ülikooli poolt välja antavate ajakirjade kirjastamine, missugusel juhul ajakiri võib olla asutatud nii ülikooli üksuse kui kirjastuse poolt; b) koostöölepingu alusel teiste väljaandjate, nt teadusseltside ja erialaühingute ajakirjade kirjastamine. Lisaks võib TLÜ Kirjastus kirjastada tellimustöödena teiste väljaandjate ajakirju, ent sel juhul kirjastus ajakirja sisulist toimimist ei reglementeeri ning ajakirja levitamisega ei tegele.
 • Koostöölepingu alusel välja antavate teiste väljaandjate ajakirjade kaanel ja impressumis on märgitud väljaandjana mõlemad pooled ning kaanel võivad figureerida mõlema kaasväljaandja logod, kui need selleks soovi avaldavad. Tellimustöödena kirjastatavate ajakirjade puhul TLÜ Kirjastust väljaandjana kaanele ega impressumisse ei märgita.

Ajakirjade sisulise toimimise kord:

 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad ilmuvad ülikooli süsteemses kujunduses ja arvesse võttes kirjastuse vormistusjuhendit, v.a. ajakirjad, mis on võetud kirjastusse üle juba toimivatena ja mis võivad kokkuleppel oma senise kujunduse säilitada.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade sisulise toimimise, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, kaastööde hankimise, artiklite sisulise ja keelelise toimetamise ning retsenseerimise eest seisab hea ajakirja toimetus nii TLÜ kui teiste väljaandjate ajakirjade puhul. Kaastööde eelretsenseerimine toimub vastavuses TLÜ Kirjastuse teadusseeriatele kehtestatud korraga. Ajakirja toimetus annab kirjastusele üle küljendusvalmis käsikirja.
 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade küljendamise, kujundamise, küljendusjärgse korrektuuri, trükkimise, leviku, sundeksemplaride jagamise, reklaami ja transpordi eest seisab hea kirjastus nii TLÜ kui teiste väljaandjate ajakirjade puhul.
 • TLÜ kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad ilmuvad veebiversioonis kirjastuse koduleheküljel ja vastavalt vajadusele ja kokkulepetele ka paberkandjal. Väljaandja soovi korral edastab kirjastus väljaandjale küljendatud materjalid pdf-versioonis kättesaadavaks tegemiseks ka väljaandja kodulehel.

Ajakirjade majandusliku toimimise kord:

 • Ajakirjade finantseerimise alused sätestatakse läbirääkimistel ajakirjade asutamise ja ülevõtmise hetkel.
 • TLÜ poolt ja TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade toimimise sisulised kulud, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, sisulise ja keelelise toimetamise, retsenseerimise ja autorihonoraridega seonduvad kulud katab ning nende üle otsustab ajakirja toimetus. Nende kulude osaliseks katmiseks võib toimetus taotleda toetust TLÜ kirjastamisfondist.
 • TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate teiste väljaandjate ajakirjade toimimise sisulised kulud, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, sisulise ja keelelise toimetamise, retsenseerimise ja autorihonoraridega seonduvad kulud katab ning nende üle otsustab väljaandja.
 • Ajakirja küljendus-, kujundus-, korrektuuri-, trüki-, levi-, sundeksemplari- reklaami-, ja transpordikulud katab ning nende üle otsustab nii TLÜ kui teiste väljaandjate ajakirjade puhul TLÜ Kirjastus, kelle käsutusse jäävad ka ajakirja müügitulud. Müügitulud suunatakse tagasi ajakirjakirjastamise arendamisse.
 • Tellimustöödena välja antavate ajakirjade kõik toimimis-, tootmis- ja levitamiskulud katab tellija. Kirjastus ajakirjade müügiga ei tegele ning müügitulusid käsutab samuti tellija.
 • TLÜ Kirjastus levitab oma nime alt välja antavaid ajakirju oma partnerhulgimüüjate ja rahvusvaheliste levikontaktide kaudu, partner-veebiplatvormidel, oma veebipoes, oma veebilehel, raamatukogudele, temaatilistel konverentsidel ja kogunemistel ning erialalistide, -seltside, -klubide, -keskuste kaudu (kontaktid leitakse koostöös ajakirja toimetuse ja kolleegiumiga).
 • TLÜ Kirjastus organiseerib ajakirjade ettetellimise ja sundeksemplaride jaotamise ning taotleb ajakirjade indekseerimist rahvusvahelistes andmebaasides.
 • TLÜ Kirjastus ei võta lisatasu tema nime all ilmuvate ajakirjade kirjastamise eest.
 • TLÜ Kirjastuse ja TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade toimetuste esindajad kohtuvad kord aastas ning annavad kaks korda aastas kaasväljaandjale kirjalikult aru ajakirja väljaandmisega seotud tegevustest.
 • Koostöölepingud vaadatakse üle kord aastas.

Ajakirjade sulgemise kord

 • TLÜ Kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjadega koostöö jätkamine ning lõpetamine on kirjastuse üldkolleegiumi pädevuses. Kui ajakirja on asutanud kirjastus, on üldkolleegiumi pädevuses ka ajakirja sulgemine.