kirjastuse raamatud

Tallinna Ülikooli kirjastuse alt ilmub kolm teadusajakirja:

 

  • Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat
  • Slavica Revalensia
  • Philologia Estonica Tallinnensis 

Tallinna Ülikooli kirjastuse ajakirjade statuut

Tallinna Ülikooli Kirjastuse ajakirjade statuut

 

Ajakirjade väljaandmise põhialused

· TLÜ kirjastuse peamine eesmärk ajakirjade väljaandmise juures on aidata kaasa teadmiste levikule ja teadustöö tulemuste kajastamisele. Kirjastus ei taotle ajakirju välja andes majanduslikku kasumit, kuid ajakirjade kirjastamise tegevus peab olema majanduslikult jätkusuutlik.

Ajakirjade asutamise kord

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade asutamine ja ülevõtmine on kirjastuse üldkolleegiumi pädevuses.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavatel ajakirjadel on oma toimetus (sh peatoimetaja) ja toimetuskolleegium.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade sisu eest seisavad hea ajakirja toimetus ja toimetuskolleegium.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad vastavad rahvusvahelistele teadusajakirjade standarditele. Ajakirjade kolleegiumid koosnevad oma ala rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistidest; ajakirjad on vastava valdkonna spetsialistide poolt eelretsenseeritavad ning avatud rahvusvahelistele kaastöödele.

· Ajakirjas avaldatud teadusartikli pikkus on 30 000–40 000 tm (erandkorras kuni 50 000 tm). Iga artikli juures peavad olema võõrkeelne resümee, märksõnad, bibliograafia ja andmed autori kohta. Ajakirja eeldatav kogumaht on ca 25 trükipoognat ehk 400 lk.

· TLÜ kirjastuse nime alt antakse ajakirju välja kahel viisil: a) Tallinna Ülikooli poolt välja antavate ajakirjade kirjastamine (sel juhul võib ajakirja asutada ülikooli üksus või kirjastus); b) koostöölepingu alusel teiste väljaandjate, nt teadusseltside ja erialaühingute ajakirjade kirjastamine.

· Koostöölepingu alusel välja antavate teiste väljaandjate ajakirjade kaanel ja impressumis on märgitud väljaandjana mõlemad pooled ning kaanel, tiitellehel või tiitellehe pöördel võivad figureerida mõlema kaasväljaandja logod, kui teine pool selleks soovi avaldab.

Ajakirjade sisulise toimimise kord

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad ilmuvad kirjastuse süsteemses kujunduses ja arvesse võttes kirjastuse vormistusjuhendit, v.a ajakirjad, mis on võetud kirjastusse üle juba toimivatena ja mis võivad kokkuleppel oma senise kujunduse säilitada.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade sisulise toimimise, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, kaastööde hankimise, artiklite sisulise ja keelelise toimetamise ning retsenseerimise eest seisab hea ajakirja toimetus nii TLÜ kui ka teiste väljaandjate ajakirjade puhul. Kaastööde eelretsenseerimine toimub vastavuses TLÜ kirjastuse teadusseeriatele kehtestatud korraga.

· Ajakirja toimetus annab kirjastusele üle täieliku küljendusvalmis käsikirja vähemalt kuu aega enne ilmumistähtaega.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade küljendamise, kujundamise, küljendusjärgse korrektuuri, trükkimise, levitamise, sundeksemplaride jagamise, reklaami ja transpordi eest seisab hea kirjastus nii TLÜ kui ka teiste väljaandjate ajakirjade puhul.

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavad ajakirjad ilmuvad veebiversioonis kirjastuse koduleheküljel ning vastavalt vajadusele ja kokkulepetele ka paberkandjal. Väljaandja soovi korral edastab kirjastus väljaandjale küljendatud materjalid pdf-versioonis kättesaadavaks tegemiseks ka väljaandja kodulehel.

Ajakirjade majandusliku toimimise kord

· Ajakirjade finantseerimise alused sätestatakse läbirääkimistel ajakirjade asutamise või ülevõtmise hetkel.

· TLÜ poolt ja TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjade toimimise sisulised kulud, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, sisulise ja keelelise toimetamise, retsenseerimise ja autorihonoraridega seonduvad kulud katab ajakirja toimetus..

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate teiste väljaandjate ajakirjade toimimise sisulised kulud, s.t toimetuse ja kolleegiumi töö, sisulise ja keelelise toimetamise, retsenseerimise ja autorihonoraridega seonduvad kulud katab väljaandja.

· Ajakirja küljendus-, kujundus-, korrektuuri-, trüki-, levi-, sundeksemplari-, reklaami- ja transpordikulud katab ning nende üle otsustab nii TLÜ kui ka teiste väljaandjate ajakirjade puhul TLÜ kirjastus, kelle käsutusse jäävad ka ajakirja müügitulud. Müügitulud suunatakse tagasi ajakirjakirjastamise arendamisse. Ajakirja tiraaži otsustab TLÜ kirjastus.

· TLÜ kirjastus levitab oma nime alt välja antavaid ajakirju oma partnerhulgimüüjate ja rahvusvaheliste levikontaktide kaudu, partner-veebiplatvormidel, oma veebipoes, oma veebilehel, raamatukogudele, temaatilistel konverentsidel ja kogunemistel ning erialalistide, -seltside, -klubide ja -keskuste kaudu (kontaktid leitakse koostöös ajakirja toimetuse ja kolleegiumiga).

· TLÜ kirjastus avaldab ajakirjad vaba juurdepääsuga Open Journal Systemsi platvormil publications.tlu.ee ning varustab iga artikli DOI-numbriga.

· TLÜ kirjastus organiseerib ajakirjade sundeksemplaride jaotamise ning taotleb ajakirjade indekseerimist rahvusvahelistes andmebaasides.

· TLÜ kirjastus ei võta lisatasu tema nime all ilmuvate ajakirjade kirjastamise eest.

Ajakirjade sulgemise kord

· TLÜ kirjastuse nime alt välja antavate ajakirjadega koostöö jätkamine ning lõpetamine on kirjastuse üldkolleegiumi pädevuses. Kui ajakirja on asutanud kirjastus, on üldkolleegiumi pädevuses ka ajakirja sulgemine.