Keskus on algatanud Eesti osaluse erinevates rahvusvahelistes uuringuprogrammides, sh 50-aastaste ja vanemaealiste uuringus ehk SHAREs (vaata  videot "SHARE-st 3 minutiga" ), Families and Societies (http://www.familiesandsocieties.eu/) ja Pere- ja Sündimusuuringu projektis (FFS/GGS). Alates 2010 osaleb keskus Euroopa demograafia doktorikooli EDSD  juhtkomitee tegevuses ning alates 2012 Euroopa juhtivate demograafia-alaste uurimisasutuste ja keskuste Population Europe’i koostöövõrgustikus.

Eestis on peamisteks teaduskoostöö partneriteks mitmed Tartu Ülikooli instituudid, Tervise Arengu Instituut, Rahvusarhiiv, Eesti Demograafia Assotsiatsioon jt.

 iussp_0_0.png
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

Rahvastiku Teadusliku Uurimise Rahvusvaheline Ühing - IUSSP. Ühing viib üle 4 aasta läbi rahvastikuteadlaste ülemaailmseid konverentse, panustab rahvastikuteaduse terminoloogiasse ( eestikeelset terminoloogiat vaata SIIT ), korraldab seminare ja koolitusi. Oluliseks tööks on demograafisõnastikule lisaks veel mitmed e-õppe instrumendid:

 EAPS logo_0_0.jpg
European Association for Population Studies (EAPS)

Euroopa Rahvastiku-uuringute Ühendus- EAPS. Selles 1983. a asutatud rahvastiku-uuringute rahvusvahelisel ja interdistsiplinaarsel foorumil pannakse põhirõhk Euroopale. Ühendus organiseerib Euroopa Rahvastikukonverentsi ning mitmeid teisi üritusi. Assotsiatsiooni toetusel on algatatud nii Population Europe, European Journal of Population kui üle-Euroopaline demograafia doktorikool.


 Population Europe.png
Population Europe

Population Europe. Organisatsioon koondab peamisi Euroopa rahvastikuküsimuste uurimisega tegelevaid instituute ja teadlasi. Organisatsioon moodustati 2009.aastal ning alates 2010.a jaanuarist toetab ühenduse tegevust ka Euroopa Komisjon. Eesti Demograafia Instituut liitus ühendusega Population Europe 2012.aastal.

Üritused ja hiljutised publikatsioonid

Intervjuud Euroopa peamiste rahvastikuteadlastega Population Europe Youtube´i kanalis.


EDSD_logo_0.JPG
European Doctoral School of Demography (EDSD) 

Euroopa Demograafia Doktorikool - EDSD.  Eesti Demograafia Keskus osaleb koos 6 Euroopa ülikooli ja teadusinstituudiga üle-Euroopalise demograafia doktorikooli juhtkomitee töös alates 2010.aastast. EDSD on 11-kuuline programm magistrikraadiga demograafia eriala õppuritele. Õppeaastatel 2005-2007  toimus õpe Max Plancki Demograafia Instituudis, Rostockis, Saksamaal. Õppeaastatel 2007-2009  toimus õpe Prantsuse demograafia instituudis INED, Pariisis, Prantsusmaal. 2009-2011  toimus õpe Lundi Ülikoolis, Rootsis.Õppeaastatel 2011- 2013  toimus õpe Barcelona Autonoomses Ülikoolis, Hispaanias ning 2013- 2015 õppeaastatel toimub õpe peamiselt Varssavi Majanduskoolis (Warsaw School of Economics), Poolas. Õppeaastatel 2015 - 2016 ja 2016 -2017 toimus ettevalmistav kursus  Max Plancki Demograafia Instituudis, Rostockis, Saksamaal  ja põhikursus Sapienza Rooma Ülikoolis, Itaaalias (the Department of Methods and Models for Economics, Territory and Finance, Sapienza University of Rome, Italy). 2018 - 2019 toimus õpe  Max Plancki Demograafia Instituudis, Rostockis, Saksamaal ja Lõuna-Taani Ülikoolis, Odenses (University of Sothern Denmark). 2019 - 2020 toimub õpe demograafiliste uuringute keskuses Barcelonas, Hispaanias ( Centre d’Estudis Demogràfics – CED).

 

Doktorikool Facebookis


 aned_logo.png
Academic Network of European Disability Experts (ANED)

Puudega rahvastiku kohase ekspertide akadeemiline võrgustik – ANED. Tegemist on võrgustikuga, mis toetab Euroopa Komisjoni puuete üksust poliitikate väljatöötamisel  ja elluviimisel. Samuti pakub akadeemilist tuge ja koordineerivat infrastruktuuri  ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni elluviimiseks. EDI ja EDK on olnud selle võrgustiku Eesti-poolseks ekspertpunktiks ajavahemikul 2008 - 2019.

Võrgustiku tööplaanis on neli erinevat suunda, mille all koostatakse raporteid erinevatel kitsamatel teemadel: näiteks tarbijakaitse, soodustuste kaasavõetavus (portability),  kodanikuõigused. ANED kaardistab ja jälgib Euroopa Liidu 34 liikmes- ja kandidaatriigi ning assotsieerunud riigi puudepoliitikaid. Pakub andmebaasis DOTCOM sellest kokkuvõtlikke andmeid ning  analüüse  sotsiaalpoliitikate arengutest, mis on olulised ELi strateegia 2020 (tööhõive ja sotsiaalne kaitse) kontekstis.  Samuti töötakse välja uusi indikaatorite metodoloogiaid  puuetega inimeste õiguste jälgimiseks ning avaldatakse statistikat Indicators of Disability Equality in Europe (IDEE).   Eriline rõhuasetus on  nende seaduste ja standardite hindamisel, mis on ette nähtud  puuetega inimestele transpordis, ehitatud keskkonnas  ning teabe ja kommunikatsiooni vallas ligipääsude loomiseks.


Koostöö Eestis:

TLÜ EDK siseriikliku koostöö põhisuunaks rahvastikualase teabe kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine. Viimastel aastatel on tehtud mitmesugust koostööd paljude partneritega.

Koostöö SHARE uuringus

Mitmeplaaniline Eesti-sisene koostöö on välja kujundatud Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE (vaata  videot "SHARE-st 3 minutiga" ) läbiviimiseks. TLÜ EDK on uuringu teaduslik koordinaator, uuringu raames tehakse koostööd ühelt poolt SotsiaalministeeriumiHaridus- ja TeadusministeeriumiMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga ning teiselt poolt teaduspartneritega Tartu ÜlikoolistTallinna TehnikaülikoolistEesti PangastTervise Arengu Instituudist, Eesti GeenivaramustTLÜ rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskusest ja teiste kolleegidega Ühiskonnateaduste Instituudist.


Koostöö registripõhise rahvaloenduse metoodika väljatöötamisel

Statistikaametiga tehti aastatel 2010–2013 koostööd 2020. aasta rahva ja eluruumide loenduse registripõhise teostusvõimaluste selgitamiseks ja esmase metoodika väljatöötamiseks. Lisaks TLÜ EDK teaduritele olid sellesse töösse kaasatud TLÜ rahvusvahelise ja sotsiaaluuringute instituudiTLÜ sotsiaaltöö instituudiTartu Ülikooli (TÜ) ökoloogia ja maateaduste instituudiTÜ  majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi ja TÜ arvutiteaduse instituudi teadurid, õppejõud ja doktorandid. Statistikaameti,  ökoloogia ja maateaduste instituudi ja TLÜ EDK kolmepoolses koostöös toimub 1989. aasta rahvaloenduse algmaterjali geokodeerimine hilisemate loendustega võrreldaval kujul.


Koostöö Siseministeeriumiga

2009.–2010. aastal osales keskus Siseministeeriumi poolt algatatud rahvastikuregistri arendusprojektis, mille eesmärgiks oli täiendada rahvastikuregistrit arhiivsete perekonnaseisudokumentidega. 2011.–2013. aastal digitaliseeriti koostöös Siseministeeriumiga Eesti pereregistri (1926–1949) arhiivimaterjal. Ministeeriumil on kavas liita digitaliseeritud materjal rahvastikuregistri andmebaasiga.


Koostöö Rahvusarhiiviga

Keskus teeb pikaajalist koostööd Rahvusarhiiviga arhiivse rahvastikuteabe teaduskäibesse toomisel, harmoniseerimisel ja analüüsil. Aastatel 2007–2008 digitaliseeriti selle koostöö raames NSV Liidu aegsete leibkondade tulu-uuringute (1958, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984) küsitluslehed, mis pakuvad unikaalset mikro-tasandi teavet rahvastiku ja selle rühmade ainelisest heaolust tollases ühiskonnas. Aastatel 2010–2012 digitaliseeriti selle koostöö raames 1989. aasta rahva- ja eluruumide loenduse materjali. Kõnealune loendus annab tervikpildi Eesti rahvastikust taasiseseisvumise künnisel ning on aluseks arendatavale loenduse ja erinevaid registriandmeid (rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusameti register, Eesti Hariduse Infosüsteem) lõimivale longituudsele andmebaasile. Koostöös Rahvusarhiiviga jätkub 1959. aasta loenduse algmaterjali digiteerimine eesmärgiga tuua see Eesti varaseim säilinud loenduskollektsioon tulevikus tervikuna teaduskäibesse.