DEMOCRAT on Euroopa Liidu Horisondi programmi poolt rahastatud 3-aastane projekt (01.03.2023-28.02.2026), mille eesmärk on tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus läbi uuenduslike ja kontekstitundlike demokraatlikku kodakondsust toetavate praktikate hariduses (ingl. k. Education for Responsible Democratic Citizenship ehk EfD). Projekti käigus arendatakse kodanikuhariduse sisu ja õpetamisviise, toetamaks vastutustundliku demokraatliku kodaniku arengut nüüdisoludes. Projektis osaleb 10 organisatsiooni 8 riigist ja koordineeriv partner on Barcelona Ülikool (Hispaania). 

Erinevates riikides, sh Eestis, luuakse nn elavad laborid, mille raames kutsutakse koosloome protsessi osalema õpetajaid, koolijuhte, noori, omavalitsusi, poliitikakujundajaid ja teisi huvitatud osapooli, et ühiselt esmalt mõtestada, milliseid kompetentse demokraatlik kodanik vajab ning seejärel disainida ja testida hariduslikke lähenemisi (sh pedagoogikaid, digitaalseid lahendusi jms), mis aitavad kujundada eelnimetatud kompetentse ja toetada avatuma, innovatiivsema ning jätkusuutlikuma demokraatliku ühiskonna kujunemist.

Eestis loodav elav labor keskendub suuremalt jaolt formaalhariduse 7.-12. klassidele, ehkki oodatud on ka noorsootöötajad jt mitteformaalhariduses noortega töötavad spetsialistid. Projekti peamise sihtrühmana näeme ühiskonnaõpetajaid, loovtööde ja uurimustööde juhendajaid, kuid kindlasti on oodatud ka kõikide teiste ainete õpetajad, kes enda õppetöö raames soovivad aidata kujuneda aktiivsetel vastutustundlikel kodanikel ning adresseerida demokraatia valupunkte. Mida erinevamaid spetsialiste tuleb kokku, seda mitmekülgsemalt saame teemale läheneda.

Elava labori raames pakume õpetajatele võimalust läbi viia pilootprojekte oma koolis, osaleda koosloomelises õpikogukonnas, sh välisreisidel projekti eelarvest, ja saada täienduskoolituspunkte arendustöö eest.

Huvi osaleda DEMOCRAT projektis

Projekti koduleht: https://democrat-horizon.eu/ 

Projekti meeskonnas ja võrgustikus on:

Prof. Leif Kalev, TLÜ - projektijuht

Maarja Hallik, TLÜ - projekti põhitäitja

Nikolai Kunitsõn, TLÜ - projekti põhitäitja

Maarja Tinn, Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate liit - projekti kaaspartner

Raivo Vetik - võrgustiku liige, nõuandja

Raivo Küüt - projekti nõukoja liige

Democrat  Tallinna logo

 

Konverents: Demokraatia tugevdamine hariduse kaudu: kontseptuaalsed ja praktilised perspektiivid

Democrat

2-päevane konverents Tallinnas 27-28.02.2024

Konverents keskendub võimalustele tugevdada kaasaegset vastutustundlikku demokraatlikku kodakondsust läbi hariduse. Me näeme demokraatlikku kodakondsust kui kodanike võimet käituda iseseisvate demokraatlike agentidena vastutustundlikult. See on Euroopas mitme hiljutise ja jätkuva kriisi tõttu muutunud üha pakilisemaks vajaduseks. Sellised väljakutsed nagu mediatiseerimine, tehnokratiseerimine, pettumus poliitilises süsteemis, radikaliseerumine, populism, julgeolekustamine, digitaliseerimine, illiberalism ja teised avaldavad survet demokraatlikule süsteemile ja kodanikele. Demokraatiahariduse tugevdamine on üks vahend nendele väljakutsetele reageerimiseks.

Konverentsi käigus arutatakse kontseptuaalseid ja praktilisi perspektiive, sealhulgas uuenduslikke ideid, tehnikaid, algatusi või sekkumisi hariduses, mis toetavad vastutustundliku demokraatliku kodaniku kujunemist. Sellises kontseptuaalsed ja praktilised näited võivad hõlmata õppekava, formaalset ja mitteformaalset haridust, õpetajate põhi- ja täiendõpet, kogukondadega koostööd tegevaid koole, noorsootööd, kodanikke kaasavat õppedisaini, digitaalseid tööriistu ja paljusid teisi demokraatiat toetava õppimise/hariduse aspekte. Nii sisu kui ka protsessiga seotud aspektid võivad toetada kodanike kujunemist refleksiivseks, autonoomseks ja konstruktiivseks demokraatlikuks agendiks ning aidata lahendada ülaltoodud väljakutseid.

Peamised teemad võivad hõlmata järgmist:

  • Demokraatiahariduse riiklikud, Euroopa ja ülemaailmsed raamistikud
  • Õppekavaarendus, pedagoogika ja didaktika
  • Living Labsi ja muude uuenduslike lähenemisviiside kasutamine hariduse demokratiseerimiseks
  • Digitaalne kodakondsus ning selle mõjud ning tagajärjed
  • Õpetajahariduse roll demokraatia edendamisel

Arutelud ja ettekanded lähtuvad EL Horisondi poolt rahastatud projekti DEMOCRAT eesmärgikidest tugevdada liberaalset demokraatiat Euroopa Liidus ja läbi uuendusliku ja kontekstitundliku vastutustundliku demokraatliku kodakondsust toetava hariduse, sh  õppekavad ja õppemeetodid.

Kutsume akadeemikuid, praktikuid, teiste Euroopa Liidu projektide esindajaid, poliitikakujundajaid ja kõiki teisi huvilisi 27.-28. veebruaril toimuvale kahepäevasele dialoogile, inspireerivatele kohtumiste, ideede ja teabe jagamisele Tallinna Ülikoolis.

Konverents on avatud kaastöödele

Kui teil on uuringuid või praktikaid, mis teie arvates konverentsiga sobiksid, ja soovite neid tutvustada, võtke korraldajatega ühendust hiljemalt 10. detsembriks aadressil info@democrat-horizon.eu. Lõplik konverentsiprogramm avaldatakse 2024. aasta jaanuari alguseks.

Konverentsil osalemine on tasuta ja konverents toimub inglise keeles.

Registreeri siin!

Preliminary agenda

Travel information

DemocratDemocrat     Tallinna logo