Teadus

Ühiskonnateaduste instituudi teadusarendustegevuses mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame 21. sajandi heaoluühiskonna arengut institutsioonide, valitsemise ja õigussüsteemide uuenemisel ning kogukondade ja indiviidide heaolu edendamisel.

Teadusarendusprojektides, uuringutes, kõrgetasemelistes teaduspublikatsioonides ja läbiviidavatel teadusüritustel ühendame valdkondadena riigiteadused, rahvusvahelised suhted ning tuleviku-uuringud, õigusteaduse, sotsioloogia, demograafia ja sotsiaaalkaitse akadeemilised teadmised. Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist kohaliku omavalituse ja riigi tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele, eraettevõtetele ja vabaühendustele.

Meie  instituudi akadeemilised töötajad osalevad ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse töös. Instituudi struktuuri kuuluvad Eesti demograafia keskus ja rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, mis viivad läbi teadus- ja arendustegevust demograafia ning sotsioloogia valdkondades. Lisaks toimub riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete, õigusteaduse, sotsioloogia ja sotsiaalkaitse teadusarendustegevus akadeemilistes suundades.

Korraldame igakuiselt teadusseminare, igal aastal veebruarikuus ÜTI traditsioonilise aastakonverentsi, lisaks toimub arvukalt teisi teadusüritusi (projekti- ja koostöökohtumisi, meetodikursuseid jms). Panustame Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste  ning Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikoolide tegevusse. 

Meie kõrgetasemelised eelretsenseeritavad teadusajakirjad (Studies of Transition States and Societies, Acta Politica Estica, East-West Studies, East European Yearbook on Human Rights) ilmuvad kord kuni 2 aastas ning info kaastööde esitamise tähtaegade kohta leiate teadusajakirjade veebilehtedel. Käesolevalt on ÜTIs töös 50 TAL projekti, millest kahe H2020 programmi projektis (YouthLife, LABOUR) ning kahe COST programmi projektis ( SHIINE, GDHRNet) oleme juhtpartneriks. Lisaks viime ellu PUT uurimistoetuste raames 2 stardigranti (vastutavad täitajd: Karmen Toros, Mari-Liis Jakobson) ning 1 järeldoktorigranti (Triin Lauri).

Kontakt (Teadusassistent):

Triin Kübar triin.kubar@tlu.ee, tel 6199 596, ruum A-143