Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomine

Projekti raames loob Eesti eeldused sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomiseks, milles võtab KÜSK koordineeriva rolli luues sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistiku, mis koosneb kohalike partnerite võrgustikust – kuhu kuuluvad sotsiaalse innovatsiooni valdkonna poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud.

 

Projektil on kolm peamist eesmärki:

  1. Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.
  2. Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.
  3. Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.

Projekti tegevuse käigus viiakse läbi töötubasid, koolitusi, seminare, sündmusi ja kohtumisi huvi- ja sihtgruppidele, sh sihtasutustele ja ettevõtetele, start-up’idele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja riigi asutustele ning ka poliitikakujundajatele, finantseerimisasutustele, potentsiaalsetele investoritele ja teenuseosutajatele.

Analüüsitakse hiljutisi siseriikliku sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringuid, koostatakse konkreetsed poliitilised soovitused sisendiks sotsiaalse innovatsiooni strateegia kujundamiseks ning sh juhitakse siseriikliku strateegia loomist. Lisaks vahendatakse teavet kodulehe kaudu ja edastatakse regulaarset uuriskirja.

 

Tegevused:

Peamine eesmärk on arendada sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi Eestis ja rahvusvahelises konsortsiumis, keskendudes kolmele põhisuunale:

1) Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.

  • Olemasolevate sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate (näiteks loomingulised sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid) jagamine ja levitamine Võrumaa kogemuse baasilt teistele omavalitsustele ja kogukondadele üle Eesti;
  • Sotsiaalse innovatsiooni võlakirjade kontseptsiooni ja metoodika laiem tutvustamine;
  • Sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate ja suuniste koostamine ning avaldamine.

On oluline, et oleks kasvav võimekus toetada inimeste heaolu. See on saavutatav kui erinevad võrgustikud teevad koostööd. Oluline on kaasata erasektor, kohalikud omavalitsused ja kohalikud kogukonnad. Eesmärgiga tõsta teadlikkust ja kindlustada, nende koostöö, katsetamaks uusi lahendusi keeruliste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

2) Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.

Partnerriikide võrgustikus oma kogemuste ja parimate praktikate jagamine (nt sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid). Jagades kogemusi, mis on hästi toiminud ja mis on olnud õppetunnid.

3) Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.

 

Projekti käigus valminud ressursid:

Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs

 

Kestus: 05/2021  - 05/2023

 

Rahastaja: Euroopa Liidu kaasfinantseering

 

Partnerid: 

Eesti

Saksamaa

Inglismaa

Taani

Poola

Projektijuht: Dotsent Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut