teadus

Instituudi teadus- ja arendustegevus toimub kolmes suuremas akadeemilises suunas: loodusteadused ja jätkusuutliku arengu haridus; psühholoogia ja käitumisteadused; liikumis-, tervise- ja sporditeadused.

Suunad tekkisid 1. septembril 2015. aastal, kui loodus- ja terviseteaduste instituudi alla ühinesid oma teadusvõimekusega matemaatika ja loodusteaduste instituudi loodusteaduste osakond, ökoloogia instituut, psühholoogia instituut, terviseteaduste- ja spordi instituut ning kunstide instituudi tööõpetuse ja kunstitearaapiate osakond.

Loodusteaduste ja jätkusuutliku arengu hariduse akadeemiline suund on pühendunud teadustegevusele bioloogia, füüsika, geoökoloogia, keskkonnakorralduse, biokeemia ning ökoloogia alal. Fookuses on ökoloogilised uuringud, loodusteaduslikud alus- ja rakendusuuringud, keskkonnamõju hindamine ning koostöö säästva arengu põhimõtete teema integreerimiseks haridussüsteemi ja ühiskonnakorraldusse. Valdkondlikku tegevust edendab ka instituudi koosseisu kuuluv  teadus- ja arendusüksusena ökoloogia keskus, mille teaduslikud alusuuringud on seotud erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamisega märgala ökosüsteemide (sood, järved, rannikud) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil. Lisaks tegeleb ökoloogia keskus säästvat arengut toetavate uuringute algatamise ja läbiviimisega ning  keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavate rakendusuuringutega.

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna teadustegevuseks on psühholoogilised uuringud, hindamise instrumendid, organisatsioonikäitumise uuringud ja konsultatsioonid, käitumis-ja neuroteadused, ennetavad teenused ja nende rakendusväljundite arendamine, lisaks uuringud, mis seotud kunstiteraapiatega.

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele.

Instituudiüleseid interdistsiplinaarseid uurimistegevusi edendatakse TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus.

Lisaks alusuuringutele teostatakse Loodus- ja terviseteaduste instituudis ka rakenduslikke uuringuid, mis toe­ta­vad teadustegevuse põhisuundade teostamist ja aitavad kaasa andmestiku kogumisele.

Instituut arendab partnersuhteid riiklike institutsioonidega ja erasektoriga ning osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes teadus- ja arendusasutustega mujalt maailmast.

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9413