ETIS

Käimas oleva projekti nimetus

Algus

Lõpp

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

15/7.1-5/43

Tuumiktaristu "Eesti Keskkonnaobservatoorium" konsortsiumileping

1.08.2011

31.12.2020

Mihkel Kangur

PUT1406

Funktsionaalsed polüsahhariidid merevetikatest

1.01.2017

31.12.2020

Rando Tuvikene

TRU17019A

„Biotehnoloogilised meetodid uute haavaparanemist soodustavate rakenduste väljatöötamiseks koorikloomade toiduainetööstuse töötlusjääkide baasil (CHITOWOUND)“

15.02.2017

14.02.2020

Rando Tuvikene

TRU16039

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus periood 2014-2020

14.04.2016

31.12.2019

Talis Vare

TF5716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a koosoleku otsus nr 9/16)

Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine

1.01.2017

31.12.2019

Katrin Poom-Valickis

MOBTP27

Tugevad ja võimekad pered? Töö-, pere- ja eraelu ühitamine eelkooliealiste lastega peredes

1.01.2019

31.12.2019

Mariann Märtsin

IUT18-9

Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus - ENCHANTED

1.01.2014

31.12.2019

Shinya Sugita

TRU17124

Õpetajate ja õppijate toetamine kunstiga: suhtetervis Euroopa koolides

15.09.2017

14.09.2019

Eha Rüütel

TRU17007A

Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine: pigmentide eraldamine ja omadused

1.03.2017

31.07.2019

Rando Tuvikene

HUT uuringufondi nõukogu 26.09.2017 otsus 7.1-24/7

Haridusuuenduslikud praktikad, nendega seonduvad tähenduslikud õpikogemused õpilaste ja õpetajate vaates ning nende koosloome MTÜ LoovHaridusega liitunud koolides - Living Labs pilootprojekt

1.01.2018

30.06.2019

Tiiu Kuurme

TF3917 (TLÜ uuringufondi nõukogu 27.11.2017 otsus nr 7.1-17/7 )

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse rannikute uuringute valdkonna laiendamine tõstmaks konkurentsivõimet planeeritavate taotluste esitamisel

15.12.2017

31.01.2019

Hannes Tõnisson

TRU14020

Connecting European Connectivity Research (Connecteur)

1.05.2014

31.12.2018

Elve Lode

TRU16113A

Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele

1.08.2016

31.12.2018

Eve Kikas

TF1217 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)

Ökoloogia keskuse keskkonnauuringute töörühma toetusprojekt

1.06.2017

31.12.2018

Jaanus Terasmaa

IUT3-3

Indiviidi akadeemiline ja isiksuslik areng formaalharidussüsteemis

Uuringute eesmärgiks on indiviidi akadeemilist ja isiksuslikku arengut mõjutavate tegurite vastasmõju selgitamine pikaajalise longituuduuringu andmete alusel representatiivses valimis Eesti koolides ning kultuuriti võrdlevas formaalhariduseta ning erineva haridustasemega täiskasvanute uuringus Brasiilias ja Eestis. Interdistsiplinaarses uuringus kogutakse kirjeldavad ja eksperimentaalsed andmed arengut mõjutavate faktorite kohta ning analüüsitakse faktorite kompleksseid seoseid ning seoste muutumist arengu käigus lastel ja täiskasvanutel.

 

 

1.01.2013

31.12.2018

Aaro Toomela,   Eve Kikas, Mairi Männamaa, Piret Soodla,   Kätlin Peets, Katrin Mägi

TRU16036

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST

1.12.2015

30.11.2018

Kristjan Port

TRU16196A

Tallinna Spordikooli saavutuseesmärgil treenivate noorsportlaste tugi-liikumiselundkonna seisundi ja üldkehalise baasvõimekuse hindamine ning spordialaspetsiifiliste harjutuskomplekside väljatöötamine.

25.11.2016

30.11.2018

Boriss Bazanov

TAU16002

Plasmafookus-seadmega tekitatud kõrge energiaga plasmavoogudega mõjutatud inertsiaalsete fusiooniseadmete materjalide mitmemõõtmeline analüüs

13.11.2015

12.11.2018

Katrin Laas, Tõnu Laas

TRU17067A

Humiinaineid sisaldavate kosmeetikatoodete iseloomustamine

9.06.2017

25.09.2018

Rando Tuvikene

TF3117 (TLÜ uuringufondi nõukogu 27.11.2017 otsus nr 7.1-17/7)

Vetikapolüsahhariide lagundavad bakterid Läänemerest: iseloomustamine ja ensüümide eraldamine

7.12.2017

7.09.2018

Rando Tuvikene

TRU17077A

Nõmme järve enesereostuse uuring

1.07.2017

31.08.2018

Jaanus Terasmaa

TRU16089 (1-16/75)

Georadari uuringute läbiviimine „Russalka“ monumendil (mälestis nr 1307) ja Reidi teel

2.05.2016

31.08.2018

Hannes Tõnisson

TRU15136

Rounder Sense of Purpose

1.11.2015

31.07.2018

Mihkel Kangur

TF4716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsusega nr 9/16)

Keskkonnasaaste mõju sammaltaimedele molekulaarsel ja morfoloogilisel tasandil ning sammalde kasutusvõimalused keskkonnaseires

1.12.2016

30.06.2018

Elle Rajandu

TRU17010

Eesti koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning treeningprotsessi juhtimine 2017 aasta hooajaks valmistumisel

1.12.2016

24.06.2018

Boriss Bazanov

TF1717 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)

Reoloogiliste mõõtmiste alase interdistsiplinaarse uurimissuuna rajamine Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituuti

2.06.2017

2.06.2018

Rando Tuvikene

TRU17063A

Ökosüsteemiteenuste kaardistamine Tallinnas

30.06.2017

1.06.2018

Tiiu Koff

TRU17152A

Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal

1.12.2017

31.05.2018

Jaanus Terasmaa

TRU17162A

Tallinna parkmetsade hoolduskava koostamine

22.12.2017

1.05.2018

Tiiu Koff

TÕA17055

Gümnaasiumid ja õpilased säästva arengu eest Läänemere regioonis

1.05.2017

30.04.2018

Tiina Elvisto

TRU15014A

Lubatud heitkoguste (LHK) projekti seletuskirja koostamine

28.11.2017

30.04.2018

Valdo Liblik

TAU15065 (649436)

Muutuvad representatsioonid ja identiteet

1.05.2015

30.04.2018

Katrin Kullasepp

TAU15028 (BONUS call 2014)

Rannikute uuringute ja majandamise edendamiseks "System Approach Framework" meetodi rakendamine

1.04.2015

31.03.2018

Are Kont

TRU15014A

LHK projekt, täiendamine kütteseadme heidete osas

5.01.2018

31.03.2018

Valdo Liblik

TRU15014A (240-17)

Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostamine

29.09.2017

1.03.2018

Valdo Liblik

TF1816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )

Genoomika labori loomine Loodus- ja terviseteaduste instituudis, rõhuga geenitehnoloogia rakendamisele keskkonna- ja terviseteadustes

1.04.2016

1.03.2018

Kairi Koort

TRU17066

Looduspõhised lahendused: Innovatsioonist igapäevaellu

1.06.2017

28.02.2018

Galina Kapanen

TRU15014A

Heitkoguste määratlemine ja lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostamine

30.08.2017

31.01.2018

Valdo Liblik

TF5316 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)

Identiteedi piiride loomine

1.12.2016

30.01.2018

Katrin Kullasepp

 

Vaata kõiki loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojekte Eesti Teadusinfosüsteemist.