Külalised 2022

Ilya Buynevich

Temple’i Ülikooli (USA) Teaduse ja Tehnoloogia Kolledži kaasprofessor Ilya Buynevich töötab TLÜ ökoloogia keskuses septembrist detsembri alguseni Fulbrighti stipendiumi rahastusel. Ilya uurimisteema on “Läänemere ranniku liivad kui ekstreemsete kliimasündmuste geoloogiline arhiiv”, kus ta püüab kindlaks teha kunagisi lainetuse ja tuulte tekitatud jälgi ranna- ja luiteliivades geofüüsikaliste ja magnetiliste tunnuste alusel. See koostöö on osa käimasolevast multidistsiplinaarsest ja asutustevahelisest uurimisprogrammist, mis keskendub ekstreemsete hüdroloogiliste ja kliimasündmuste rekonstrueerimisele rannasetetes salvestunud infole tuginedes. Tema vastuvõtjaks ökoloogia keskuses on vanemteadur Hannes Tõnisson.

Ilya Buynevich, an Associate Professor at the College of Science and Technology, Temple University (USA) is working at the Institute of Ecology from September until early December 2022. His stay is supported by the Fulbright U.S. Scholar Program. Ilya's research topic is "Baltic coastal sands as geological archives of extreme climatic events", where he combines geophysical imaging and magnetic properties of beach and dune sediments to identify and map signals of ancient waves and winds. This collaborative effort is part of an ongoing multidisciplinary, multi-institutional research program focused on reconstructing the records of extreme hydro-climatic events preserved in coastal sedimentary systems. His host is senior researcher Hannes Tõnisson.
 

Nino Ustiashvili

Nino Ustiashvili Ilia Ülikoolist (Gruusia) viibis keskuses 07. märtsist 20. märtsini Erasmus+ mobiilsuslepingu alusel, arendamaks laboratoorset võimekust palünoloogiliste proovide ettevalmistamisel. Tema juhendajaks on emeriitteadur Tiiu Koff.

Nino Ustiashvili from the Ilia State University (Georgia) stayed in the Institute of Ecology in March 2022 under the Erasmus + Mobility Agreement to develop laboratory capacity for the preparation of palynological samples. Her supervisor is researcher emeritus Tiiu Koff.

 

Luka Adikashvili

Luka Adikashvili Ilia Ülikoolist (Gruusia) oli keskuse külaliseks Erasmus+ mobiilsuslepingu alusel. Tema juhendajaks oli prof. Jaanus Terasmaa ja ta täiendab ennast paleolimnoloogiliste uuringute läbiviimise metoodikate alal.

Luka Adikashvili  from the Ilia State University (Georgia) visited the Institute of Ecology  under an Erasmus + mobility agreement. His supervisor is prof. Jaanus Terasmaa and he improved his skills in conducting paleolimnological research.

 

Külalised 2020

Nino Ustiashvili

Nino Ustiashvili, MSc student from Ilia State University, School of Natural Science and Medicine is staying at the Institute from March until April 2020. Her stay is supported by the Erasmus+  Mobility Agreement.  Nino’s objectives of the mobility were  to develop laboratory skills and gain practical experience in working with samples for pollen and macrofossil analysis. The research topic is related to the Georgian Science Foundation grant «Reconstruction of  Late Holocene paleoenvironment conditions of the Shiraki plain”.

Nino Ustiashvili, Ilia Riikliku Ülikooli loodusteaduste ja meditsiini teaduskonna magistrant, viibib instituudis 2020. aasta märtsist kuni aprillini. Tema viibimist toetab Erasmus + mobiilsusleping. Nino  uurimisteema on seotud Gruusia Teadusfondi grandiga  «Shiraki tasandiku paleokeskkonna muutused Hilis Holotseenis». Siinviibimise ajal keskendub Nino kavandatava projekti kontekstis õietolmu ja makrojäänuste analüüsi metoodikate omandamisele.

Külalised 2019

Giorgi Kirkitadze

Giorgi Kirkitadze, PhD student from Ilia State University, School of Natural Science and Engineering is staying at the Institute from March until June 2019. His stay is supported by the Erasmus+ Doctoral research Mobility Agreement. Giorgi’s research topic is «The Late Holocene paleoenvironment of the Shiraki plain”, a semi-arid region in eastern Georgia that experienced dramatic environmental and societal changes over the last thousands years.. This study requires a multi-disciplinary and multi-proxy research approach that allows to bridge the gap between natural and archaeological sciences. During mobility time Giorgi will focus on paleo-environmental research in the context of the proposed project.

Giorgi Kirkitadze, Ilia Riikliku Ülikooli loodusteaduste ja inseneriteaduskonna doktorant, viibib instituudis 2019. aasta märtsist kuni juunini. Tema viibimist toetab Erasmus + mobiilsusleping. Giorgi uurimisteema on «Shiraki tasandiku paleokeskkonna muutused Hilis Holotseenis ». See on piirkond Gruusia idaosas, kus viimaste tuhandete aastate jooksul toimusid dramaatilised keskkonnatingimuste ja ühiskondlikud muutused. Siinviibimise ajal keskendub Giorgi kavandatava projekti kontekstis erinevate paleo-keskkonnauuringutes kasutatavate meetodite tundmaõppimisele.

Külalised 2018

Levan Navrozashvili

Levan Navrozashvili, Head of the "Educational-Research Laboratory For the Complex Environmental Studies" School of Natural Sciences and Engineering, Ilia State University.

Levan Navrozashvili viibis ökoloogia keskuses Erasmus+ õppejõudude mobiilsuse lepingu raames 29. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2018. Ta oli huvitatud meie laboritest ja paleoökoloogistest meetoditest. 31. jaanuaril kell 12.00 andis ta keskuse saalis ülevaate käimasolevatest projektidest ja uurimisaladest Gruusias. 
9. veebruaril kell 14.30 doktorantide seminaril ta tegi ettekande Gruusia muldadest ja nendega seotud keskkonnaprobleemidest, saastumisest raskmetallidega


Nia Siradze

Nia Siradze, Ilia State University magistrant. Nia viibib ökoloogia keskuses Erasmus+ vahetusüliõpilasena, alates 29. jaanuarist 2018 semestri lõpuni. Ta soovib õppida õietolmuaanalüüsi meetodit ja teda võib kohata keskuse laborites.

2017

Quentin  Choeffel 

Quentin  Choeffel  Orleans’i  ülikooli doktorant. Viibis ökoloogia keskuses jaanuar–juuli 2017  ERSAMUS+ programmi raames ja viis läbi oma õpinguid ning täiendas ennast. Tema doktoritöö teemaks on Spatial variation in water temperature of small waterbodies in France.      

 

                          

                                                                  


Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle (Professor, Department of Natural History, University of Bergen)  viibis keskuses 28. augustist–1. septembrini 2017 koostööprojekti raames.

 

 


Robert Godoy

Robert Godoy on Hispaania bioloog, kes õpib Taanis, Aalborgi ülikooli magistrantuuris Environmental management and sustainability erialal. Robert viibis Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuses oma kolmanda semestri (september kuni detsember 2017) nn intershipi raames. Ökoloogia keskuses lõi ta kaasa BONUS projekti BatlCoast tegemiste juures ja tema peamiseks huviks on rannikute majandamine, rannikute kaitse ja ökosüsteemiteenused rannikualadel. Roberti olulisemaks eesmärgiks ongi enda kurssi viimine ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutusvõimalustest rannikute majanduskavade väljatöötamisel.

 


Dominika Łuców

Dominika Łuców on doktorant (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland), kes viibib Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuses 12. oktoobrist – 23. detsembrini 2017. Dominika on paleoökoloog, kelle doktoritöö keskendub häiringute mõjule soode kodaamööbikooslustele. Meiega koostöös kaasab ta oma väitekirja uurimisalad Eestist.                                                                          

2016

Sergey Znamenski

Vanemteadur Sergey Znamenskiy (Venemaa Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus) viibis keskuses 14. detsembril  ja pidas loengu teemal "Invasive  alien  plant  species  on  Karelian meadows".

 

 


Kenneth L. Verosub

Professor Kenneth L. Verosub (University of California Davis, Department of Earth and Planetary Sciences) viibis keskuses 21.–24. oktoober  ja pidas loengu teemal "Human Impacts of Volcanic Eruptions that Cause Global Cooling".

 

 


Anita Zarina

Erasmus+ õppejõudude vahetuse raames TLÜs viibiv Anita Zarina (Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Geography and Earth Science, University of Latvia) esines 30. septembril 2016 ettekandega Landscape Quality Objectives for Riga City the: limitations and advantages of planning via subsidiarity principles.

 

 


Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle (Associate Professor, Department of Natural History, University of Bergen)  viibis keskuses oma õppetööst vabal semestril 10. septembrist–17. detsembrini 2016, kasutades seda aega ühisartiklite kirjutamiseks Shinja Sugitaga ja Tiiu Koffiga.

 

 


Yukihiro Tamura

Yukihiro Tamura, Kyoto ülikooli üliõpilane. Viibib ökoloogia keskuses 
8. augustist–12. oktoobrini 2016, kus ta viib läbi  ökoloogia oma välisõpinguid ning tema uurimisteemaks on Tormisuse ja metsade biomassi vahelised seosed.

 

 


Natasha Ravbar

LTI külaline PhD Natasha Ravbar Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Karstiuuringute instituudi teadur pidas seminari "Karsti uurimisest ja kaitsest Sloveenias".  Toimusid ka arutelud võimalike koostööprojektide ja üliõpilaste juhendamise osas. Külaline viibis Eestis 21.–25.03.2016

 

 


Francesco Brardinoni,  Marco Cavalli, Olivier Cerdan, Saskia Foerster, Tobias Heckmann, Anna Smetanova, Damia Vericat

Francesco Brardinoni (University of Bologna Via Zamboni, Italy),  Marco Cavalli (Research institute for geo-hydrological protection, Italy), Olivier Cerdan (French Geological Survey, Orléans, France), Saskia Foerster (Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences), Tobias Heckmann (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany), Anna Smetanova (Postdoc at Lisah INRA Lieu Région de Montpellier, France), Damia Vericat (University of Lleida, Spain) osalesid ökoloogia keskuses 9.–10.03.2016 CostAction Connecteur (Connecting European Connectivity Research) võrgustiku projekti (ES1306), WP4 töökoosolekul. Eestit esindasid Marko Vaino ja Elve Lode.

 


Tatjana Ivchenko

Tatjana Ivchenko Peterburist Komarovi nim. botaanika instituudist viibib Ökoloogia keskuses 3.–6. märtsini 2016. 4. märtsil pidas ökoloogia keskuse saalis Ökoloogiakeskuse saalis ettekande Lõuna-Uraali soodest.

 

 

 


Mikheil Elashvil

Mikheil Elashvili, Ilia Ülikoolist Gruusiast. Viibib siin järeldoktorantuuris 01.09.2015–29.02.2016. Erasmus Mundus programmi ALRAKIS II raames.

2015

Michael E. Meadows

Prof Michael E. Meadows, Rahvusvahelise Geograafia Liidu peasekretär/Kaplinna Ülikool. Viibis ökoloogia keskuses 2.–7.12.2015. Arutasime paleolimnoloogiliste teemade, antropogeensete mõjude ja ranna/rannikuprotsesside üle; osales aruteludes Eesti geograafia-alase teaduse edendamises ja geograafia rollist ühiskonnas nii regionaalsel kui ka globaalsel tasandil. Tegi ettekande: Geomorfoloogiast Antropotseenis: vaateid minevikust pilguga tulevikku?

 

 


Mikheil Elashvil

Mikheil Elashvili, Ilia Ülikoolist Gruusiast. Viibib siin järeldoktorantuuris 01.09.2015–29.02.2016. Erasmus Mundus programmi ALRAKIS II raames.

 

 

 


Yukihiro Tamura

Yukihiro Tamura, Kyoto ülikooli üliõpilane. Viibib ökoloogia keskuses 21. augustist–23. detsembrini 2015, kus ta viib läbi  ökoloogia oma välisõpinguid ning tema uurimisteemaks on Tormisuse ja metsade biomassi vahelised seosed.

 

 

 


Wessel van Vliet

Wessel van Vliet – külalis-üliõpilane Hollandist Groningeni ülikoolist. Mida ta täpsemalt siin tegi, kuulsime maikuus seminaril. Viibimise aeg 9.03.2015–28.05.2015

Wessel van Vliet, e-post: w.van.vliet@student.rug.nl

 

 


Yojiro Matsuura, Takuya Kajimoto, Tomoaki Morishita, Akira Osawa,  Souichiro Fujii, Mouctar Kamara, Masataka Ohnuki, Yukihiro Tamura,  
Koh Yasue

Yojiro Matsuura, Takuya Kajimoto, Tomoaki Morishita – FFPRI; Akira Osawa,  Souichiro Fujii (M2), Mouctar Kamara (Postdoc), Masataka Ohnuki (METLA), Yukihiro Tamura(M1) – Kyoto Ülikool;  Koh Yasue – Shinshu Ülikool.

Osalesid  seminaril Estonia-Japan ENCHANTED project ja välutöödel. Viibisid instituudis 10.–12.03.2015    

 


John Boyle

Dr. John Boyle,  Liverpooli Ülikooli Keskkonnateaduste Instituut.  Viibis instituudis 27.02.–06.03.2015 John Boylega järvede töörühmal on pikaajalised sidemed ja ta on instituudi töötaja ja doktorant Agata Marzecova juhendaja. Lisaks juhendamisele toimusid arutelud ühispublikatsioonide ja võimalike koostööprojektide osas.

 

 


Christian Leipe

Christian Leipe,  Scientific Assistant at the German Archaelogical Institute in Berlin. Viibis instituudis 22.–28.02.2015, kus tutvus Shinya Sugita poolt arendatud õietolmu leviku mudelitega.