Projektist lähemalt

  • Projekti periood: 1.01.2019 - 31.08.2021.
  • "Ülikoolide arengufondid" projekt TF519
  • Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühma ja võrgustiku loomine Tallinna Ülikoolis.Vaata projekti ETISest.
  • Vastutav täitja: Helen Sooväli-Sepping, keskkonnakorralduse professor ja vanemteadur ning Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektor.

Projekti liikmed:


Keskkonna käitumise uurimisrühm ja võrgustik võimaldab Tallinna ülikoolil toetada terviseteadlikku ja jätkusuutlikku käitumist ja selle planeerimist ühiskonnas.

Projektiga loodav kompetents viib ellu Tallinna ülikooli arengukava alamvaldkonna terve ja jätkusuutlik eluviis eemärgi, panustades keskkonna-, loodus- ja tervisetea-duste lõimimisse, arendades seejuures interdistsiplinaarseid ja praktikast lähtuvaid metoodikaid.

Projekti eesmärk ja tulemused

 

Projekti eesmärk on luua uus interdistsiplinaarne üleülikooliline ekspertrühm ja sektorite ülene võrgustik, toetudes Tallinna Ülikooli arengukava (2015-2020) fookusvaldkonna terve ja jätkusuutlik eluviis eesmärkidele. Inimese ja keskkonna vastastikuse mõju mõistmiseks ning terve ja jätkusuutliku elulaadi edendamiseks urbaniseeruvas maailmas koosneb projekt kolmest sammust:

  1. projekt koondab üleülikoolise kompetentsi, ühendades keskkonna käitumisega tegelevad keskused ning uurimisgrupid (nt TÜHI keskkonnaajaloo uurimisrühm, ökoloogia keskus, ÜTI keskkonna muutusi uurivad teadlased jne);
  2. projektis osalevad teadlased loovad keskkonna käitumise võrgustiku koostöös loodus- ja keskkonnateaduste, rekreatsiooni, sotsioloogia, geograafia ja antropoloogia teadussuundadega;
  3. projekti esmaste alusuuringute põhjal töötakse välja eksperimentaalne rahvateaduse (citizen science, ingl.k.) metoodika mudeli esmane kavand ning avaandmelise platvormi prototüüp, mis võimaldab elanike, kolmanda sektori, ekspertide ning KOVide koostöös keskkonna ja tervise käitumismustreid seirata, visualiseerida ja selgitada.

Projekti põhieesmärk toetab Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi visiooni, mis otsib lahendusi inimese heaolu ja keskkonna seisundi parandamiseks. Lisaks toetab ja ühendab uurimistegevus LTI kui TLÜ fookusvaldkonna terve ja jätku-suutlik eluviis peamist vastutust kandva üksuse eesmärke:

  1. teadus- ja arendustöö, mis on suunatud inimese heaolu ja seda toetavate käitumisviiside uurimisele ja ...
  2.  ... keskkonnamõjude ja -seisundite hindamise meetodite välja arendamisele.

Projekti tulemusel tõuseb kompetents interdistsiplinaarsete projektide taotlemiseks rahvusvaheliselt ja Eesti siseselt; panustades seejuures ühiskonna teadlikkuse tõstmisele keskkonna käitumisest, keskkonda arvestavast planeerimisest ja uurides inimese ning keskkonna koosmõju üldisemalt.

Uurimisrühma uudised

Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uudised

09.03.2022

Doktorant Kadi Karmen Kaldma liitub projektiga "GoGreenRoutes – Rohelise raja säilenõtkelt optimaalsed linnade looduslikud, tehnoloogilised ja keskkonnaalased lahendused". Tema doktoritöö eesmärk on anda 360-kraadine ülevaade Tallinna lasteaedadest, mis hõlmab lapsevanematele suunatud küsimustikku ja laste nahamikrobioota uuringut, lasteaia õppeaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramist ja kõrvutamist laste nahamikrobioota uuringu tulemustega. Lasteaedade territooriumitelt mõõdetakse õhusaaste allikate hulka laste hingamisteede kõrgusest ja teostatakse mürataseme mõõtmine. Samuti hinnatakse, kuidas lasteaiaõpetajad hindavad enda tervist küsimustiku abil ning mõõdetakse õpetajate vererõhku tööpäeva ajal.

03.02.2022

GoGreenRoutes projekti raames toimus Tallinna Vormsi haljasalal planeerimisseminar, mis korraldati füüsilise väliüritusena. Kokku osales umbes 40 inimest, sealhulgas kohalikud elanikud, Tallinna Ülikooli esindajad ning naabruskonna organisatsioonid ja linnaametnikud noorsootöö, linnaplaneerimise ja keskkonna valdkondadest. Arutelu korraldati kolme teema ümber: (1) ajaloolise pärandi (Nehatu kooli varemed) säilitamine ja vaba aja veetmise ruumi arendamine; (2) olemasoleva viljapuuaia ja taimestiku säilitamine ja arendamine; (3) teadlikkuse tõstmine ja keskkonnahariduslikud tegevused. Lisainfo seminari kohta

01.12.2021

Mariia Chebotareva (PhD) alustas oma tööd teadustöötajana projektis "GoGreenRoutes – Rohelise raja säilenõtkelt optimaalsed linnade looduslikud, tehnoloogilised ja keskkonnaalased lahendused". Ta omab doktorikraadi Tartu Ülikoolist avaliku halduse ja linnavalitsuse valdkonnas. Mariia ülesanded GoGreenRoutes raames hõlmavad projektipartnerite vaheliste tegevuste koordineerimist, projektiga seotud uuringute ja analüüside läbiviimist, publikatsioonide koostamist ja tulemuste levitamist.

24.11.2020

Helen Sooväli-Sepping külastas saadet “Suud Puhtaks” 24.11 vesteldes nii maapiirkonna probleemidest. Saadet saab vaadata järgi siit.

Uurimisrühma liikmed Joonas Plaan ja Bianka Plüschke-Altof annavad Viimsi Gümnaasiumis külalisloengu sarja raames külalistunni teemal “Keskkond ja kliima meie igapäeva elus”. Vt siit: https://vgm.edu.ee/ 

04.12.2020

Piret Vacht tutvustas “Terevisiooni” saates aasta mulda 2021. Saatelõik on vaadatav siit.

26.10.2020

Joonas Plaan rääkis saates “Plekktrumm” Läänemere tulevikust kliimamuutuste ajastul ja sellest, kuidas see mõjutab meie kõigi käekäiku. Saadet saab vaadata siit.  

25.09.2020

Ajalehes Sirp ilmus 25.09.2020 artikkel "Noorte mure ja võitlus kliimamuutuse vastu", mille autoriteks Bianka Plüschke-Altof, Joonas Plaan, Piret Vacht ja Helen Sooväli-Sepping. Artikkel on leitav siit

23.09.2020

IDA raadio Keskkonnatunnis käis 23.09.2020 külas Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektor ja keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping. Saade on järgikuulatav siit

24.09.2020

Eesti Koostöö Kogu rändnäituse "Kodukoha kompass" raames Paides pidas 24.09.2020 avaliku loengu ja arutelu TLÜ jätkusuutliku arengu prorektor ja keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping teemal "Kuidas linn toetab füüsilist ja vaimset tervist?"

01.09.2020

Ilmus Noorteseire aastaraamat, kus sees artikkel "Eesti noorte keskkonnateadlikkus antropotseeni ajastul: head teadmised, kuid väike mure?", mille autoritekst Bianka Plüschke-Altof, Piret Vacht ja Helen Sooväli-Sepping. Rohepöörde ja kliimastreigi taustal keskendutakse just noorte kliimateadlikkusele. Aastaraamatuga saab tutvuda siin.

28.08.2020

Ajalehes Sirp ilmus artikkel "Rohelise linna kuvand ja tegelik sisu", milles autorid Bianka Plüschke-Altof ja Helen Sooväli-Sepping arutlevad kriitiliselt linnade rohealade kvaliteedi üle. Artikliga saab tutvuda siin.

21.07.2020

Maalehes ilmus Joonas Plaani artikkel "Kas Läänemeres on rohkem prügi kui kala". Artikliga on võimalik tutvuda siin.

15.07.2020

Piret Vacht külastas IDA raadio saadet "Meie igapäevane avalik ruum", kus vestles linnakorralduse eriala vilistlase Mats Laes Nuuteriga linnalooduse teemadel. Saadet saab järele vaadata siit.

Ilmus Bianka Plüschke Altofi ja Helen Sooväli-Seppingu toimetatud eriväljaanne ajakirjast Socialni Studia - Social Studies, mille pealkirjaks "(Not) My Green City", mis keskendub linna rohealadele. Väljaanne keskendub viimasele Nordic Geographers Conference rohealadeteemalise paneeli arutelule. Väljaanne on tasuta saadaval lugemiseks siit.

TLÜ Loodus ja terviseteaduste instituudis kaitsti arvukalt lõputöid, mille juhendajateks olid uurimisrühma liikmed. Linnakorralduse õppekaval kaitses Ahti Jakson töö "Vertikaalhaljastuse kasutamise potentsiaal ning selle kasutamist piiravad tegurid Tallinna linnaruumi ehitistel" (Juhendajad: PhD Hannes Palang ja PhD Piret Vacht); Astrid Mai Barsegjan kaitses töö teemal "Koeraomanike sügis-talvised liikumisharjumused Nõmme ja Mustamäe linnaosa näitel" (Juhendajad: PhD Bianka Plüschke-Altof ja PhD Piret Vacht). Keskkonnakorralduse õppekaval kaitsti magistritöö "Eestis müüdava kohvi keskkonnamõju ja inimeste teadlikkus kohvist", mille autoriks Brittmarii Kroon-Kesa (Juhendaja PhD Piret Vacht). Ly Lõhmus kaitses töö "Climate change narratives among climate activists in Estonia" (Juhendaja MA Joonas Plaan). Lisaks osalesid uurimisrühma liikmed mitmete bakalaureusetööde juhendmisel ja arvukate lõputööde retsenseerimisel. 

11.06.2020

Ilmus Eesti Inimarengu Aruanne 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”, mille peatoimetajaks oli prof. Helen Sooväli-Sepping ning peatoimetaja assistendiks Anni Müüripeal. Autorina panustas ka Bianka Plüschke-Altof. Aruandega ja ilmumisega seotud meediakajastusega saab tutvuda siin: https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/ees…

06.2020

Ilmus prantsusekeelne ajakirja Dynamiques Environnementales eriväljaanne “From Baltic Glint to Peipsi lake. Discovering Estonia´s Environment”, mis käsitles Eesti looduskeskkonna eri aspekte. Selle ilmumisse panustas toimetajana Tiiu Koff ning teiste seas autoritena ka Helen Sooväli-Sepping, Piret Vacht, Anni Müüripeal ja Bianka Plüschke-Altof. 

26.05.2020

Äripäeva raadio saates “Eetris on Tallinna Ülikool” oli juttu linnaaedade pakutavatest hüvedest. Külaliseks oli seekord Piret Vacht. Saadet saab järgi kuulata siin.

19.05.2020

Tallinna Ülikooli zoomiseminaris “Ekspert Eetris” arutles prof. Helen Sooväli-Sepping koos Mari Jüssiga teemal “Linnakeskkond ja tervis”. Seminari saab järgi kuulata siit: https://soundcloud.com/tallinnaylikool/ekspert-eetris-linnakeskkond-ja-…  

13.05.2020

Ajakiri Horisont maikuu (2020) väljaandest saab lugeda Piret Vachti poolt koostatud lühiartiklit mullas elavatest sarvlestadest.

05.05.2020

TLÜ ajakirjas ilmus artikkel "Linnaruum mitmekesiseks", mille autoriteks prof. Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi. Artikliga saab tutvuda siin.

04.05.2020

Kuidas mõjutab linnaruum meie isiklikku õnnetunnet, suhet looduse ja teiste inimestega, arutles "Plekktrummis" peagi valmiva Eesti inimarenguaruande peatoimetaja ja uurimisrühma liige Helen Sooväli-Sepping. Vestlus on järelvaadatav siit: https://kultuur.err.ee/1085800/helen-soovali-sepping-tallinn-vaartustab… 

30.04.2020

Uurimisrühma liige, LTI ökoloogiakeskuse vanemteadur Tiiu Koff, rääkis Terevisioonis kas linnas kasvatatud toit on ikka ohutu. Intervjuu on järelvaadatav siit: https://etv.err.ee/1084132/toidutaimede-kasvatamine-linnas 

29.04.2020

Uurimisrühma liiged, Piret Vacht ja Tiiu Koff, koos LTI süsteemibioloogia lektori Kairi Koorti- ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhiga Maria Derlõs korraldasid E-seminar linnaaianduse toitu ohutusest. Rohkem info leiab siit: http://www.pealinn.ee/tallinn/e-seminar-keskendub-linnas-kasvatatud-toi…

15.04.2020

Juulis 2019 kutsuti uurimisrühma liige, Bianka Plüschke-Altof, koos Tartu Ülikooli vanemteaduriga, Kadri Leetmaa, külalisteadurina Saksa Leibniz-Instituudile (Leibniz-Institute for Research and Society on Space, Erkner). Seal toimivast töötoast teemal “Maakohtade areng Saksamaal ja Eestis” ilmus äsja veebikokkuvõtte: https://leibniz-irs.de/aktuelles/veranstaltungen/2019/07/rural-areas-in… (inglise keeles) ja https://leibniz-irs.de/wissenstransfer/transferpublikationen/irs-aktuel… (saksa keeles)

30.03.2020

25.-28.09.2020 toimub Riias "The Sustainable cities in the Nordic-Baltic region", kus osaleb juhendajana ka uurimisrühma liige ja Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste doktorant Anni Müüripeal. Rohkem infot sündmuse ja kandideerimisvõimaluste kohta: https://www.hanaholmen.fi/en/culturalcentre/sustainable-cities-2020/

20.03.2020

Kaitses Tallinna Ülikoolis Piret Vacht doktoritöö teemal "Diatoms and oribatid mites as bioindicators under different anthropogenic disturbances" („Sarvlestad ja ränivetikad bioindikaatoritena erineva inimmõju tingimustes“). Doktoritöö juhendajad olid Tallinna Ülikooli külalisprofessor ja vanemteadur Tiiu Koff ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži dotsent Annely Kuu.

Loodus ja terviseteaduste instituudi külalisprofessoril ja vanemteaduril Tiiu Koffil täitus 30. aastat Tallinna Ülikoolis. 

19.02.2020

Uurimisrühma liikmed Joonas Plaan ja Bianka Plüschke-Altof annavad Viimsi Gümnaasiumis külalisloengu saarja raames lektortundi teemal “Keskkond ja kliima meie igapäeva elus”. Loengus räägitakse laiemalt keskkonna ja kliima teemast ning tutvustatakse käimasolev uuring Kliimastreigi liikumist Eestis (ehk Fridays for Future), mida uurimisrühma liikmed valmistavad ette koostöös Saksa Leibniz-Instituudiga (Leibniz-Institute for Research and Society on Space, Erkner). Vt siit: https://vgm.edu.ee/ 

06.02.2020

Linnastumisega kaasnevate paljude probleemide seas on üha kriitilisemaks muutunud linnaelanike võõrdumine loodusest, nõrgemaks on jäänud teadmised looduse toimimisest ning looduslike protsesside tajumine. Kogukonnaaiad on üks viis, kuidas linnas uuesti side luua inimeste ja looduse vahel. Kui oled huvitatud rohkem teada saama kogukonnaaiandusest ja osaleda ühes elulises projektis, siis osale ELU ainel „Ülikooliaed = kogukonnaaed“ Piret Vacht ja Tiiu Koff juhendamisel. 

31.01.2020

Mobilitas+ järeldoktorandi taotlusvoor on lõpenud, milles on osalenud ka uurimisrühm “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas”. Hoiame taotlejatel pöialt! Vt lähemalt siit: https://www.tlu.ee/en/lti/news/mobilitas-plus-postdoc-scholarship-field… 

27.01.2020

Peatselt on valmimas 2020a. Eesti Inimarengu Aruannet (EIA). Peatoimetaja, Helen Sooväli-Sepping, esitas Januaarikuul EIA põhisõnumeid nii Eesti Vabariigi presidentile kui ka Riigikogu Põhiseaduskomisjonile. Uurimisrühmas on panustanud EIAsse Anni Müüripeal, peatoimetaja assitendina, ja Bianka Plüschke-Altof, autorina. Vt lähemalt siit: https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/ees… 

17.12.2019

Helen Sooväli-Sepping arutas telesaates “Suud puhtaks” kaasamine keskkonnaküsimustes Eestis. Vaata järgi: https://www.err.ee/1015058/suud-puhtaks-kuidas-lahendada-konflikt-arendaja-ja-kogukonna-vahel

17.12.2019

“Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uurimisrühma liikmed Tiiu Koffi, Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel osalevad Horizon2020 “Nature-Based Solutions” programmi kaudu rahastatud rahvusvahelises projektis “GoGreen Routes”. Projekti juhtpartneriks on Trinity College Dublin ja seda hakatakse al. 2020a. ellu viima koostöös Tallinna linnaga. Vaata lähemalt: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs

29.11.2019

Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof tunnustati 28. novembril 2019 Tallinna Ülikoolis toimuval tänuvastuvõtul tulemuslikku teadustöö eest. https://www.tlu.ee/lti/uudised/lti-inimesed-prorektorite-tanuuritusel

15.11.2019

Kajastus Tartu Planeerimiskonverentsist, kus esinesid ka " Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas " uurimisrühma liikmed. Vaata ajalehes Sirp: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/tartu-planeerimiskonverents-2019/

07.11.2019

“Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uurimisrühm esineb Tartu Planeerimiskonverentsis 2019, mis toimub 7.-8. novembril 2019 Tartus. Helen Sooväli-Sepping on kutsutud peaesinejaks rääkima teemal “Meie ühine ruum – Eesti ruumiline arengutee”. Lisaks korraldavad Helen Sooväli-Sepping, Bianka Plüschke-Altof ja Anni Müüripeal paneeli teemal “KAASAMINE LINNA- JA REGIONAALPLANEERIMISES: KOGEMUSED, ÕPPETUNNID JA VÄLJAKUTSED EESTIS”. Loe rohkem siit: http://planeerimiskonverents.ut.ee/kava-2019

31.10.2019

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis alustas täna rahvusvaheline magistrikool „Sustainable cities in the Nordic-Baltic Region (2019-2021)“. Rahvusvaheline magistrikool kestab 31. oktoobrist 3. novembrini. Loe läehemalt: https://www.tlu.ee/lti/uudised/rahvusvaheline-magistrikool-sustainable-cities-nordic-baltic-region-2019-2021

Loe blogipostitust: Read more: https://www.tlu.ee/en/lti/mediahub/blogs/sustainable-cities-masters-school-course-researched-mustamae

24.10.2019

Juba järgmisel nädalal toimub „Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region (2019-2021)“ seminar Tallinnas! Seminari korraldab uurimisrühm “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem: https://www.hanaholmen.fi/en/event/sustainable-cities-in-the-nordic-baltic-region/. Küsimuste korral palun kirjutage: pluescbi@tlu.ee 

Loe läehemalt: https://www.tlu.ee/lti/uudised/rahvusvaheline-magistrikool-sustainable-cities-nordic-baltic-region-2019-2021

24.10.2019

Helen Sooväli-Sepping ja Marju Kõivupuu räägivad MKK seminaril metsanduse arengukava koostamisest. Kultuurilisest vaatenurgast küsivad nad oma esitluses “Mismoodi kajastub kultuur metsanduse arengukavas?”. Rohkem info: helen.soovali@tlu.ee

23.10.2019

Intervjuu Joonas Plaaniga “Otse uudistemajast” teemal „Kuidas kliimamuutusega võidelda?“. Kuula: https://www.err.ee/994604/otse-uudistemajast-kell-11-kuidas-kliimamuutu…

23.10.2019

Anni Müüripeal tegi esitluse teemal „Riskikäitumine. Kas peaks ostma konverentsile lennates indulgentsi?“ Tervisekäitumise ja heaolu doktorantuuri interdistsiplinaarsel seminaril (23. oktoober 2019, Tallinna Ülikool). Rohkem info: annim@tlu.ee.

22.10.2019

Helen Sooväli-Sepping esineb TÜHI teadusseminaril Eesti Inimarenguaruande 2019/20 järeldusi teemal “Kas demokraatia vajab avalikku ruumi?” (23. Oktoober 2019, Tallinna Ülikoolis ruumis A-325). Rohkem info: https://www.facebook.com/events/757684481319774/

19.10.2019

Joonas Plaani arvamus artikkel teemal ”Inimese ajastu tähendab vastutust ”. Loe rohkem: https://leht.postimees.ee/6805378/inimese-ajastu-tahendab-vastutust

10.10.2019

Joonas Plaan räägib oma doktoritööst teemal "Kliimamuutustest sotsiaalteadlase pilgu läbi" LTI Ökoloogia keskuse reedeses teadusseminaris (11. Oktoober 2019, Tallinna Ülikoolis ruumis M-523). Rohkem info: https://www.tlu.ee/lti/sundmused/okoloogia-keskuse-seminar-joonas-plaan…

30.09.2019 

Kas sa tahad teada rohkem keskkonna õigluse teemast ja kuidas see Eestis avaldub? Siis osale seminaril „Advanced Course in Environmental Studies“. Seminar toimub inglise keeles Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel ja on mõeldud nii Keskkonnakorralduse- kui ka Linnakorralduse magistritudengitele, aga avatud ka teistele. Rohkem info: pluescbi@tlu.ee

25.09.2019

Tiiu Koff osales septembris rahvusvahelises projektis “Reconstruction of Late Holocene Paleoenvironmental Conditions of the Shiraki plain – Traces of Early State Formations in the Southern Caucasus”, mis oli rahastatud Shota Rustaveli nimelise rahvusliku teadusfondi poolt. Rohkem info: https://rustaveli.org.ge/eng

15.09.2019

Bianka Plüschke-Altof, Piret Vacht ja Helen Sooväli-Sepping valmivad ülevaate “Eesti noorte keskkonnateadlikkusest” järgneva Noorteseire Aastaraamatu jaoks, mis ilmub kevadel 2020. Rohkem info: https://www.noorteseire.ee/et/aastaraamat 

09.09.2019

Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof juhivad paneeli teemal “Kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises: Kogemused, õppetunnid ja väljakutsed Eestis” järgmises Tartu Planeerimiskonverentsis, mis toimub 7.-8. Novembril Tartus. Tulge kuulama! Loe rohkem siit: http://planeerimiskonverents.ut.ee/ 

08.09.2019

Veel on mõned päeva aega, et kandideerida põnevale rahvusvahelisele interdistsiplinarsele magistrantidele suunatud intensiivkursusele teemal “Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region”, mis toimub 31.10.-03.11.2019 Tallinnas. Kursus korraldavad uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” liikmed koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem siit: https://www.hanaholmen.fi/en/event/sustainable-cities-in -the-nordic-baltic-region/

03.09.2019

Joonas Plaan ja Bianka Plüschke-Altof esinevad paneelis teemal “Future jeopardised: socialities and creations of the fear of climate change”, mis on korraldatud Aet Annisti (Tartu Ülikool) ja Bianka Plüschke-Altofi (Tallinna Ülikool) eestvedamisel ASA Antropoloogia konverentsis 3-6 Septembril 2019 Norwichis (Suurbritannias). Loe rohkem siit: https://www.theasa.org/conferences/asa19/ 

01.09.2019

Uus ELU kursus teemal “Keskkonnaerialade turundus” Piret Vachti eestvedamisel.

15.08.2019

“Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uurimisrühma liikmed Tiiu Koffi, Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel osalesid “GoGreen Routes” projekti taotlusel, mis pääses Horizon2020 “Nature-Based Solutions” teise vooru. Projekti taotlust kirjutati koostöös Tallinna linnaga ja selle juhtpartneriks on Trinity College Dublin. Rohkem info: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs

12.06.2019

Esitlus teemal "Combating environmental injustices with community gardening?” (Bianka Plüschke-Altof, Anni Müüripeal, Helen Sooväli-Sepping) ja paneeli korraldamine teemal ”(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” (Helen Sooväli-Sepping, Bianka Plüschke-Altof) Põhjamaade Geograafia Konverentsis ”Sustainable Geography – Geographies of Sustainability”, 16.-19. Juuni 2019, Trondheim (Norra). Loe rohkem: https://www.ntnu.edu/documents/140166/1277962954/Session+programme.pdf/…

11.06.2019

Valmis Ülikooli aed! ELU projekt (Piret Vacht ja Tiiu Koff eestvedamisel), mis algas kastide joonistamisest ja lõppes kastidesse istutamisega. 

08.06.2019

Joonas Plaani arvamus artikkel teemal ”Anname tursale aega kosuda”. Loe rohkem: https://www.err.ee/950121/joonas-plaan-anname-tursale-aega-kosuda

04.06.2019

Helen Sooväli-Sepping esineb Tervisedenduse konverentsil 2019 mis keskendub teemale “Kuidas loome tervist toetavat keskkonda?” (4. Juuni 2019, Kultuurikatlas). Rohkem info: https://tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused/event/2172-tervisedenduse-kon…

21.05.2019

Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” liikmed osalevad Põhjamaade NORDPLUS õppeprogrammis „Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region (2019-20121)“ koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/linnakorraldus

16.05.2019

Esitlus teemal "Biodiversity and recreational values of urban brownfields: the case of Tallinn. Studies from Paevälja wasteland" (Piret Vacht, Tiiu Koff) rahvusvahelises sümpoosiumis "Urban wastelands: a form of urban nature?", 21-22. Mai 2019, Tours (Prantsusmaa). Loe rohkem: https://urbanwastelands.sciencesconf.org/

14.05.2019

Bianka Plüschke-Altof ja Anni Müüripeal esitavad MKK seminaril teemal “Roheline oaas keset paneelmaju: Linnaaianduse taaselavdamine post-sotsialistlikus Tallinnas”. Rohkem info: pluescbi@tlu.ee

08.05.2019

Helen Sooväli-Sepping pälvis Tallinna linna teenetemärgi. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/lti/uudised/helen-soovali-sepping-palvis-tallinna-li…

07.05.2019

Kajastus Hendrikson & Ko ja Tallinna ülikooli koostöös tänavu ilmunud “Eesti väikeasulate uuringust" ajalehes Sirp. Loe rohkem: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vaikeasulate-elujou-nimel/?fbclid=IwAR34NezUSR7kjxuR8x6CX4cpcP79fjvZ1q9eA5gOQmy5z215gDRJUj3TpSY

05.05.2019

CfP “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” ajakirjas Social Studies, erinumbri toimetajad on Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof. Loe rohkem: https://journals.muni.cz/socialni_studia/announcement/view/114

23.04.2019

Tartu Ülikooli ajakirja intervjuu Helen Sooväli Seppinguga teemal “Avalik ruum on nii füüsiline kui ka vaimne”. Loe rohkem: https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3164?fbclid=IwAR2sL9qUAve0H-np99hnAeCptUXsklXD_paACvyMGFalTRsd-oaIn092C74

18.04.2019

Välkloeng Eesti Arhitektuurimuuseumis Kristi Grišakovi- ja Anni Müüripealiga teemal “Võrdõiguslik ruum”. Loe rohkem: https://www.arhitektuurimuuseum.ee/2019/04/67-valkloeng-vordoiguslik-ruum/

01.04.2019

CfA “Future jeopardised: Socialities and creations of the fear of climate change” Association of Social Anthropologists konverentsi session Aet Annisti ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://www.theasa.org/conferences/asa19/panels#8023

22.03.2019

Creative Mornings Joonas Plaaniga teemal “inimeste igapäeva suhe veega”. Loe rohkem: https://creativemornings.com/talks/joonas-plaan?fbclid=IwAR3xbGUNw3W_Jzq2kZQ-XD_dniNevJ-fD8Hlsq3jIW-Q8fwuQTK_OReiFq4

21.02.2019

Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia töötuba Bianka Plüschke-Altofi ja Helen Sooväli-Seppinguga teemal “Linnaaiandus”. Loe rohkem värskes “Hea Lapse” ajakirjas: https://www.healaps.ee/

13.02.2019

ELU projekt teemal “Ülikooliaed” Tiiu Koffi ja Piret Vachti eestvedamisel. 

02.01.2019

CfA “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” Põhjamaade Geograafiakonverentsi sessioon Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://studntnu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EQXdN9We2N9Lu41ookpAdtUB0Ubm1VpwqYaB-yZLSHgVFA?rtime=2h1gUu7R1kg

Last updated 06.11.2023 kell 11.33