ökoloogia keskus

Ökoloogia keskus on Tallinna Ülikooli teadus- ja arendusüksus

Ökoloogia keskuse põhitegevuseks on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille uuringutulemusi juurutatakse teadus-arendus­projektides.

Keskuse teadustegevus toimub erinevates suundades, mille peamisteks teaduslikeks eesmärkideks on:

 • erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide (sood, järved, jõed, rannikud ning nende valglad) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil.
 • ökosüsteemide mustrilisuse kujunemise ja arengustsenaariumite modelleerimine.
 • paleoökoloogiliste, maastikuökoloogiliste, telmatoloogiliste ja rannageoloogiliste uurimismeetodite arendamine.
 • randade ja rannikute arengu seaduspärasuste uurimine loodusliku fooni ja inimmõju muutuste tingimustes.
 • jõgede valgalapõhine ökosüsteemide modelleerimine.
 • märgalaökosüsteemide ruumimustrite kujunemise ja primaarprodutsentide morfoloogiliste ning füsioloogiliste tunnuste vaheliste seoste välja selgitamine.
 • märgalaökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslike printsiipide väljatöötamine.
 • järve ökosüsteemide ökohüdroloogiliste toimimismehhanismide modelleerimine.
 • ökosüsteemiteenustel põhinevate interdistsiplinaarsete uurimismeetodite arendamine ja jätkusuutliku arengut toetavate kommunikatsiooni- ja hariduspraktikate väljatöötamine.

Rakenduslikke uuringuid tehakse oma kompetentsi piires valdkondades, mis toetavad teadustegevuse põhisuundade realiseerumist ja aitavad kaasa faktilise andmestiku kogumisele.

Rakenduslikud uuringud on eeskätt seotud:

 • maavarade kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide ja välisõhu saastatusega (eeskätt Kirde-Eestis);
 • veekeskkonna ja selle kaitsega ning veekeskkonna majandamisega, sh valglate majandamine ja kaitse;
 • keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavate temaatikatega ning ekspertiisidega;
 • Eesti keskkonnapoliitika arendamise ja jätkusuutliku arengut toetavate tegevustega;
 • keskkonnakommunikatsiooni ning jätkusuutliku arengu- ja loodushariduse edendamisega.
Missioon
 • Ökoloogia keskuse missiooniks on olla Eesti juhtiv teaduskeskus veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide uurimisel ja loodushoiu kujundamisel.
 • Osutada ühiskonnale teadmusteenust ökosüsteemiteenuste jätkusuutliku majandamise tagamiseks.
 • Pakkuda keskuse töötajatele inspireerivat töökeskkonda parimate teadustulemuste saavutamiseks.
Visioon
 • Ökoloogia keskus on Eesti ja rahvusvaheliste teadus- ja arenduskeskuste tunnustatud partner;
 • Osaleb ja toetab aktiivselt ülikoolihariduse omandamist ning on eelistatud stažeerimiskohaks kraadiõppuritele ning järeldoktorantidele;
 • Avaldab tulemusi rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades ja monograafiates mahus, mis on nõutav teaduse tippkeskuse tasemele;
 • On tunnustatud ekspert ja partner keskkonnakommunikatsiooni sh. -hariduse, loodushoiu ja jätkusuutliku arenguga tegelevatele institutsioonidele.

Ökoloogia keskuse teadussuunad

 •  Kliimatingimuste muutuse ja rannikumere hüdrodünaamika mõju uurimine eri tüüpi randade arengule. Randade arengu mudelite ja rannikuvööndis asetleidvate muutuste kohta prognooside koostamine.
 • Märgalaökosüsteemide seisundi ja arengu ning seda mõjutavate tegurite, eeskätt häiringute mõju uurimine märgalade struktuurile, talitlusele ja aine­ringe­le; uurimis­meetodite arendamine ning märgalade ökoloogilise taastamise tea­dus­like printsiipide väljatöötamine.

 • Maavarade kaevandamisega seotud probleemide ja välisõhu saastatuse uuringud (Kirde-Eestis), samuti keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavad uuringud ning ekspertiisid.

 • Erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine ökosüsteemide seisundile, paleoökoloogiliste uurimismeetodite aren­da­mine, ökosüsteemide arengustsenaariumite koostamine.
 • Teostame ka rakenduslikke uuringuid.

Ajalugu

Ökoloogia keskuse eelajaloo alguseks võib pidada 4. jaanuari 1990. aastal, mil Eesti Teaduste Akadeemia (TA) üldkogu otsustas moodustada TA Bioloogia-Geoloogia-Keemia osakonna koosseisus Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi (ÖMI). Seoses kiiresti toimuvate muutustega ning vajadusega integreerida varem üleliidulises alluvuses olevad mereuuringutega tegelevad uurimisasutused Eesti teadussüsteemi otsustas Eesti TA Presiidium 16. juunil 1992. aastal moodustada iseseisva Eesti Mereinstituudi ja reorganiseerida ÖMI Ökoloogia Instituudiks. TA Üldkogu kinnitas nimetatud otsuse 17. novembril 1992. aastal.

 • 16. juunil 1992. aastal loodi Eesti TA Ökoloogia Instituut, mille põhiülesanneteks sai alus- ja rakendusuuringute läbiviimine organismide, maastike, ökosüsteemide ja geosfääride arengu, seisundi ja funktsionaalse struktuuri tundma õppimiseks ja haldamiseks, osalemine arendustegevuses, keskkonnateaduste edendamises ja erialase kaadri ettevalmistamises.
 • 20. aprillil 1993. aastal sõlmiti koostööleping Tallinna Pedagoogikaülikooliga Matemaatika-loodusteaduskonna alla kuuluva Geoökoloogia õppetooli moodustamiseks, mis alustas tööd 1993. aasta sügissemestrist. Õppetooli juurde moodustati magistrantuur ja doktorantuur ning vastavad kraadikaitsmise nõukogud.
 • 24. veebruaril 1995. aasal omistati Instituudi monograafilise väljaande nr 2 The Influence of the Natural and Anthropogenic Factors on the Development of Landscapes. The Results of a Comprehensive Study in NE Estonia autorite kollektiivile J.-M. Punningu juhtimisel Eesti Vabariigi teaduspreemia geo-, bio- ja põllumajandusteaduste erialal.
 • 11. juulil 1995. aastal viidi Ökoloogia Instituut vastavalt Teadus- ja Arendus-tegevuse korralduse seadusele Vabariigi Valitsuse otsusega Eesti TA koosseisust üle Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalasse iseseisva avalik-õigusliku juriidilise isikuna.
 • 28. augustil 1995. aastal  sõlmiti koostööleping õppetöö läbiviimiseks Eesti Mäehariduskeskuses Jõhvis
 • 29. oktoobril 1997. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr. 798-k lubati vastavalt Teadus- ja Arendustegevuse korralduse seadusele Ökoloogia Instituudil integreeruda Tallinna Pedagoogikaülikooliga.
 • 24. novembril 1997. aastal  kirjutasid haridusminister Mait Klaassen ning TPÜ rektor Mait Arvisto alla ühinemislepingule, mille kohaselt Ökoloogia Instituut sai autonoomseks TPÜ teadus- ja arendusasutuseks. Samast kuupäevast jõustus ka TPÜ Ökoloogia Instituudi uus põhikiri.
 • 16. juunil 1998. aastal sõlmiti Ökoloogia Instituudi ning Eesti Teaduste Akadeemia vaheline assotsiatsioonileping.
 • 4. oktoobril 2000. aastal võeti Ökoloogia Instituudi Teadusnõukogu poolt vastu instituudi uus arengukava, kus fikseeriti instituudi teadustegevuse põhisuunad ja missioon.
 • 24. veebruaril 2000. aastal omistati Olevi Kullile ja Ülo Niinemetsale Eesti Vabariigi Riiklik teaduspreemia bio-geoteaduste erialal uurimistööde tsükli eest Fotosünteesi kohastumine lehestikus.
 • 16. jaanuaril 2001. aastal reorganiseeriti Ökoloogia Instituudi struktuur – teadustegevus toimub Keskkonnauuringute, Maastikuökoloogia, Tartu ja Kirde-Eesti osakondades.
 • 1. jaanuarist 2013. aastast maastikuökoloogia ja keskkonnauuringute osakonnad muudeti uurimisrühmade põhiseks.
 • 31. augustil 2015 Tallinna Ülikooli restruktureerimise käigus lõpetas TLÜ Ökoloogia Instituut tegevuse autonoomse teadus- ja arendusasutusena ning jätkab teaduskeskusena TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi koosseisus.

Kontakt

Keskuse asukoha aadressUus Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 800

E-posteco@tlu.ee 

Last updated 17.04.2019 kell 23:23