ökoloogia keskus

%C3%96K_kodusleht%2056.jpg

%C3%96K_koduleht.jpg

%C3%96K%20koduleht5.jpg

%C3%96K_kodulehtg.jpg

%C3%96K%20koduleht3.jpg

ÖKOLOOGIA KESKUSE LUGU

Ökoloogia keskus välitöödel

Ökoloogia keskus välitöödel.

Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus on 1992. aastal loodud ökoloogia instituudi järeltulija. Instituudi loomisest saadik on meie teadlased edukalt keskendunud peamiselt veega seotud ökosüsteemide toimimise ja arengu uurimisele ning nendest alusteadmistest lähtuvate soovituste andmisele loodusressursside jätkusuutlikumaks haldamiseks. Meie uuringualad on olnud valdavalt järved, jõed, rannikud ja sood, kuid aina rohkem ka põhjavesi kui neid kõiki siduv ja mõjutav lüli. Uuringute käigus on meie teadlased püüdnud selgitada, milline on ökosüsteemide kujunemislugu.

Ökosüsteemide hetkeseisundi ja olemuse määrab see, milline on nende minevik, kuidas nad suhestuvad eluta keskkonna ja teiste ökosüsteemidega ning millised tegurid nende arengut on mõjutanud. Nende teadmiste põhjal suudame me ette prognoosida nende võimaliku tuleviku. Üheks oluliseks teguriks meie ökosüsteemide kujundamisel on inimtegevus oma positiivsete ja negatiivsete tagajärgedega.

Üliõpilased välitöödel

Üliõpilased välitöödel.

Mõistes, et ökosüsteemide olukorra parandamine ei sõltu ainult teadlastest vaid hea loodusteadusliku haridusega spetsialistidest meie ministeeriumides ja ettevõtetes, kes suudavad kompleksselt käsitleda Eesti ja maailma jaoks olulisi keskkonna küsimusi, panustab ökoloogia keskus aktiivselt loodusteadusliku kõrghariduse andmisesse juba instituudi loomise algusaastest peale. Nii oleme aidanud kaasa meie ökosüsteemide teaduspõhisele haldamisele, nende taastamisele ning mõistlikule ressursikasutusele. Kuid tänapäevane ühiskond vajab teaduselt enamat kui vaid teadmisi loodusressursside kasutusest. Jätkusuutliku ühiskonna kujundamine, kus inimtegevus mahub kõigis oma vormides meie looduskeskkonna sisse, nõuab lõimitud koostööd teiste akadeemiliste distsipliinidega.

Tulenevalt Tallinna Ülikooli struktuurist on meil hea koostöö haridusteadlastega, kommunikatsiooni-spetsialistidega, digitehnoloogiate valdajatega, psühholoogidega, poliitika- ja õigusteadlastega, kunstnike ja humanitaarteadlastega, kellega koos uurida ja leida uusi võimalusi, kuidas meie teadmiste abil maailma paremaks ning inimesi keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustes teadlikumaks muuta.

ÖKOLOOGIA KESKUSE TEENUSED

TLÜ LTI ökoloogia keskuse poolt pakutavad teenused 

Ökoloogia keskuse teadlased pakuvad lahendusi veega seotud ökosüsteeme puudutavatele probleemidele ja arendustele. Nõustame loodusressursside haldamisega seotud otsuste tegemist ja aitame lahendada juba tekkinud keskkonnaprobleeme. Meie uurimisobjektid on näiteks: sood, järved, rannikud, jõed ja põhjavesi. Vajadusel kaasame mitmetahuliste probleemide lahendamiseks teisi spetsialiste Tallinna Ülikoolist ja meie teisi koostööpartnereid. Omame kaasaegseid laboreid ja välitöö vahendeid kõikvõimalike keskkonda puudutavate uuringute ja analüüside läbiviimiseks.

Georadar

Ökoloogia keskuse teadur Tiit Vaasma ja vanemteadur Hannes Tõnisson georadariga mõõtmas.

Märksõnad: GIS, geofüüsikalised uuringud (georadar, veekogude kaardistamine), droonid, (mee) õietolm, keskkonnaseisundi indikaatorid (elustik, keemiline koostis), seirete planeerimine ja läbiviimine, taimkatteuuringud, hüdroloogilised mõõtmised ja atesteeritud veeproovivõtt, veeanalüüsid, sette- ja pinnaseanalüüsid, turbaanalüüsid, sadamakohtade valiku analüüsid, geoloogiliste protsesside prognoosid ning rannajoone muutuste uuringud ja tormikahjustuste analüüsid, loodusturism ja  loodusrajad - koostamine ja planeerimine, ja nende digitehnoloogilised lahendused (nt Avastusrada), loodusharidus, toote elutsükli analüüs, kaitsekorraldus- ja haldamiskavade koostamine, välisõhukaitse, maavarade kasutamise ja kaevanduste korrastamisega seotud uuringud, veemajandus.

Pakutavad teenused

Väliuuringud ja proovide kogumine - keskkonna uuringuteks vajalike proovide võtmine ning mõõdistustööd. Võimalik kasutada erinevaid seadmeid (nt geofüüsikalised mõõtmised ja suureskaalaline kaardistamine, maakatte  drooni skaneerimised, veekeskkonnaga seotud mõõdistused).

Geofüüsikalised uuringud - uuringud mitmetahuliste probleemide lahendamiseks kasutades laialdast seadmekomplekti (GPR, ADP, RTK-GPS, Chirp, Boomer). Eraldi saab välja tuua näiteks uuringud:  

  • Georadari (GPR) abil - see on seade, mille abil on võimalik vaadata nii maa, seina või põranda sisse ja saada ilma objekti lõhkumata selgust uuritavate objektide siseehitusest. Sobib hästi ehitustegevuse eelseks uuringuks pinnase omaduste või seal sisalduvate varasemat ehitiste, mattunud laevade või torustike asukohtade kindlaks tegemiseks. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Hannes Tõnisson, e-post: hannes.tonisson@tlu.ee
  • Mitmekiirelise sonari (ADP) abil - mõeldud mitmeks veeuuringutega seotud otstarbeks. Saab täppiskaardistada veekogude põhja erinevate arendustegevuste läbiviimiseks, veemahu määramiseks või lihtsalt täpse kaardi koostamiseks. Mõõtmist saab kombineerida georadari ning teiste seadmetega, et saada ülevaade ka settelasundi paksusest ning paiknemisest.  ADP abil saab mõõdistada ka suurte jõgede vooluhulki. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Egert Vandel, e-post: egert.vandel@tlu.ee

Maastiku kaardistamine, GIS analüüs - maastiku ja taimkatte suureskaalaline kaardistamine droonide ning dGPS seadme abil. Raskesti ligipääsetavate objektide (nt koprapaisud) tuvastamine. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Raimo Pajula, e-post: raimo.pajula@tlu.ee

Veeuuringud - komplekssed pinna- ja põhjavee dünaamika ning veekeemia uuringud. Seirete planeerimine ja läbiviimine, hüdromeetrilised mõõtmised, veekogude toitealade leidmine (trasseerimiskatsed), põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide tuvastamine , veekogude kaitse ning haldusplaanide koostamine. Pinna- ja põhjavee proovivõtt ning keemiline analüüs - üldine koostis, vastavus nõuetele. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Oliver Koit, e-post: oliver.koit@tlu.ee

Pinnaseanalüüsid - mulla ja veekogude sette koostise analüüs. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Galina Kapanen, e-post: galina.kapanen@tlu.ee

Elustiku uuringud - ökosüsteemi seisundi määramine, taimkatteanalüüsid (k.a. droonide abil), vee-elustiku uuringud. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Martin Küttim, e-post: martin.kuttim@tlu.ee

Veekogude tervendamine - (tehis)veekogude rajamise ja haldamise põhimõtted, seisundi hinnangu koostamine, vee- ja sette koostise määramine. Veekogusse ladestunud setete kasutus ja toitaine kasutuselevõtt. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Tiit Vaasma, e-post: tiit.vaasma@tlu.ee

Soode tervendamine ja taastamine - märgala ökoloogiliseks toimimiseks vajaliku hüdroloogilise režiimi taastamine. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Mati Ilomets, e-post: mati.ilomets@tlu.ee

Digitaalsed õppe- ja inforajad õues (avastusrada.ee) - Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid matka- ja seiklusradu. Lahenduse igakülgsus võimaldab avastusrada rakendada väga erinevates valdkondades: haridusest turismi arendamise ja teaduslike rakendusteni välja. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Jaanus Terasmaa, e-post: jaanus.terasmaa@tlu.ee

Jätkusuutliku arengu hariduse teemad - koolitused, õppeprogrammide koostamine, õpetajate ja juhendajate nõustamine - jätkusuutliku arengu haridus ei ole õpetus säästvast arengust ega keskkonnaprobleemidest. Selle roll on toetada arusaama maailma terviklikkusest, mõistes nii lokaalseid kui ka globaalseid süsteeme, et õppijal kujuneks terviklik ja kriitiline mõtlemine. Koostöö- ja jõustamisoskuste pagas, millele tuginedes teha jätkusuutlikuid tulevikuotsuseid, aitab nii õppijat, tema kogukond kui ka elu planeedil. Oleme valmis kaasa mõtlema ja aitama, et jätkusuutliku arengu hariduse pädevusi õppijani viia.  Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Liisa Puusepp e-post: liisa.puusepp@tlu.ee

Säästva arengu eesmärkide rakendamine ettevõtluses - ettevõtte tegevuse kaardistamine ja strateegiline ümberkorraldamine lähtuvalt säästva arengu eesmärkidest. Uuringud näitavad, et jätkusuutlikkusest lähtuv ettevõtete tegevuse ümberkorraldamine on strateegiline paratamatus. Uute põlvkondade sisenemine majandusellu on muutnud senist turukäitumist. Jätkusuutlikkuse printsiipidest mitte lähtuvad ettevõtted kaotavad nii töötajad kui kliendid. Väljapääsuks oma tegevuste ümberkujundamine lähtuvalt säästva arengu eesmärkidest, kujundada oma tegevus neid toetavamaks ning avalikult võtta vastutus mõne eesmärgi täitmise eest. Oskame teid aidata, kuidas selleni jõuda. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust: Mihkel Kangur,  e-post: mihkel.kangur@tlu.ee

Rannaprotsesside alased konsultatsioonid - rannaprotsesside looduslike iseärasuste eiramine rannikutele ehitamisel võib kaasa tuua soovimatuid tulemusi. Näiteks võib juhtuda, et sadamate ja veeteede piires hakkab ebasoovitavaid muutusi või intensiivistuvaid rannapurustusi ilmnema ka naaberaladel. Õigete otsuste tegemiseks toetame oma aastakümnete pikkuse kogemusega rannasetete (liivade-kruusade) liikumise ja kuhje iseärasuste, ning selle protsessi pikaajalise evolutsiooni ning tormisusest tingitud rannajoone muutuste uurimisel. Oleme valmis kaasa aitama teaduslikult põhjendatud mererandade ratsionaalsete  kasutamisskeemide väljatöötamisel. Täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust: Hannes Tõnisson, e-post: hannes.tonisson@tlu.ee

ETTEVÕTJALE / OTSUSTAJALE

Tallinna Ülikooli katusel asuvad linnamesilaste tarud.

Tallinna Ülikooli katusel asuvad linnamesilaste tarud.

Ökoloogia keskuse teadlased pakuvad lahendusi veega seotud ökosüsteeme puudutavatele probleemidele ja arendustele. Nõustame loodusressursside haldamisega seotud otsuste tegemist ja aitame lahendada juba tekkinud keskkonnaprobleeme. Meie uurimisobjektid on näiteks: sood, järved, rannikud, jõed ja põhjavesi. Vajadusel kaasame mitmetahuliste probleemide lahendamiseks teisi spetsialiste Tallinna Ülikoolist ja meie teisi koostööpartnereid. Omame kaasaegseid laboreid ja välitöö vahendeid uuringute ja analüüside läbiviimiseks.

Märksõnad: GIS, geofüüsikalised uuringud (GPR), droonid, (mee) õietolm, keskkonnaindikatsioon (nt ränivetikaanalüüs), seirete planeerimine ja läbiviimine, taimkatteuuringud, hüdroloogilised mõõtmised ja atesteeritud veeproovivõtt, sette- ja pinnaseanalüüsid, turbaanalüüsid, sadamakohtade valiku analüüsid, geoloogiliste protsesside prognoosid ning rannajoonemuutuste uuringud ja purustuste analüüsid, loodusturism ja  loodusrajad - koostamine ja planeerimine, digitehnoloogilised lahendused (Avastusrada), loodusharidus, toote elutsükli analüüs, kaitsekorraldus- ja haldamiskavade koostamine, välisõhukaitse, maavarade kasutamise ja kaevanduste korrastamisega seotud uuringud, veemajandus.

ÕPETAJALE / ÕPILASELE

Ökoloogia keskuse teadlased pakuvad koolidele erinevaid võimalusi koostööks loodusteadusliku hariduse ühiseks edendamiseks. Meie tugevuseks on veega seotud ökosüsteemide ja nende arengu tundmine, kuid ka kõik sellega haakuvad teemad alates kliimamuutustest ja lõpetades säästva arengu temaatikaga ning seda kõike kaasaegseid õppimismeetodeid kasutades.

Looduse akadeemia rühm

Õpilased tegutsemas ökoloogia keskuse õpitoas.

Võimalused koostööks on mitmes suunas.

Õpilastööde juhendamine, praktikavõimalused - õpilane saab kaasa lüüa meie laboris või välitöödel ning osaleda erinevates käimasolevates uuringutes ning selle kaudu teha ka enda uurimistööd. Võimalus tutvuda ja olla töövarjuks teadlaste igapäevatöös, et saada parem ettekujutus teadlaskarjääri valikuvõimalustest ja kitsaskohtadest. 

Koolitundide läbiviimise võimalused - aitame loodusteaduste tunde atraktiivsemaks muuta tuues sisse uusimad teadmised erinevate veeökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, kliimamuutuste, säästva arengu jt taoliste temaatikate osas. Tutvustame enda tegemisi ja pakuma laborite külastamise võimalust. Aja ja võimaluste olemasolul tuleme ka kooli külla.

Koolitused õpetajatele - pakume koolitusteks mitmeid erinevaid võimalusi - veeökosüsteemidega seotud teemad lähtuvalt meie uurimissuundadest; säästva arengu hariduse küsimused; Antropotseen ja globaalprobleemid; kuidas läbi viia uurimustöid; kuidas loodusteadusi atraktiivselt õpetada ja erinevaid teemasid käsitleda.

Ökoloogia keskuses tegutseb ka loodus- ja teadushuviring Looduse Akadeemia, kuhu ootame iga semester uusi akadeemikuid vanuses 7-11 aastat.

ÜLIÕPILASELE

Ökoloogia keskuse teadlased pakuvad uurimisteemasid ning praktikavõimalusi (laboris, välitöödel) kõikidele tudengitele, keda huvitavad ökoloogia, hüdroloogia, keskkond, säästev areng, keskkonnahariduse- ja kommunikatsiooni jne teemad. Võimalik on kaasa lüüa projektide täitmises, aidates andmete kogumisel või analüüsimisel ning seeläbi anda oma bakalaureuse- või magistritööga panus olulistele teadus- või rakenduslikele küsimustele vastuste leidmisesse.

ÜHISKONNALE

Ökoloogia keskus on teadus- ja arenduskeskus, kus teadlased tegelevad veega seotud ökosüsteemidega - soode, järvede, rannikute, jõgede ja põhjaveega. Me uurime nendes ökosüsteemides erinevas aja ja ruumi skaalas toimuvaid protsesse. Saadud teadmisi rakendame ökosüsteemide jätkusuutliku majandamise ja kaitsmisega seotud küsimuste lahendamisel.     

Märksõnad: keskkonnaökoloogia, maastiku- ja linnaökoloogia, ökosüsteemide taastamine, ökosüsteemiteenused, looduspõhised lahendused, inimmõju, kliimamuutused, süsiniku ja veebilansilised muutused, paleoökoloogia, keskkonnakommunikatsioon, keskkonnaharidus, meeuuringud.

HUVILISELE

Eestis on veebilanss positiivne, mis tähendab, et meie maastikesse talletub ning siin ringleb vett rohkem, kui ära läheb. Kahte kolmandikku Eestist on peale jääaegu katnud erinevad suured Läänemere nõo veekogud. Tänapäevasest maismaast katavad suure ala siseveekogud ja erinevad märgalad (sood, roostikud, luhad jms). Seega määrab vesi meie ökosüsteemides paljude protsesside olemust ja kulgu. Ökoloogia keskuses, selles valdkonnas tehtud teadustöö tulemusena

  • saame paremini aru ökosüsteemide toimimisest ja arengust minevikus, tänapäeval ja tulevikus,
  • arvestame rohkem inimtegevuse mõjuga ökosüsteemidele ja maastikele,
  • arendame edasi oma valdkonna erinevaid uurimismeetodeid,
  • oskame kaasa aidata ökosüsteemide säilimisele ja taastamisele,
  • suudame määratleda nende maastike poolt pakutavat summaarset hüve.

Eestlaste loodusteaduslikku haritust peetakse üsna heaks. Samas aga näitavad uuringud, et teadmiste kasutamine päris elus on vähene. Ökoloogia keskus panustab olukorra parendamisse järgnevalt:

  • osaleb igakülgselt teadustulemuste viimisel erinevate (sihtrühmadeni) inimgruppideni,
  • arendab tõhusaid õppemeetodeid ja õppevahendeid,
  • kujundab ja arendab jätkusuutlikku maailmavaadet.

Keskuse asukoha aadressUus Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 800

E-posteco@tlu.ee 

Last updated 06.11.2023 kell 11.33