pilt

FENN

Teadusköök kuulub põhja- ja baltimaade koostöövõrgustikku FENN (Food Education Network North). Nordplus kõrgharidus programmi 2023 raames loob võrgustik ühise toiduharidusele keskenduva kogukonna, mis võimaldab süsteemset ja koordineeritud koostööd ja valdkonna arendamist, tuginedes uusimatele teadus- ja arendustegevustele. Võrgustiku partnerid ühendavad oma teadmised interdistsiplinaarsest õpetamisest, põhikooli õppekavade arendamisest, õppematerjalide loomisest ja lõimitud õppeainetega  kõrghariduse toetamisest.

pilt

LEAD ja NAVI-HED

Erasmus+ strateegilise koostöö raames ühendasid nelja riigi õpetajakoolituse õppejõud ning uurijad oma teadmised ja oskused kodundusõppe arendamisel. Tallinna ülikooli poolt juhitavates projektides osalesid veel Helsingi ülikool (Soome), Göteborgi ülikool (Rootsi) ning Agderi ülikool (Norra). 

LEAD (Learning and digitalisation in home economics education - 10.2018 - 04.2021) projekti keskmes oli kaasaegne kodundusõpe põhikoolis, mis võimaldaks õpilastel seostada eelnevalt (ka teistes õppeainetes) saadud teadmisi ning luua süsteemseid teadmiste struktuure. Üheskoos otsiti uuenduslikke võimalusi digitehnoloogiliste vahendite kasutamiseks kodunduse tunnis õppimist (individuaalset või koostöist teadmiste loomist) toetaval viisil. Projekti tulemusena töötati välja ja katsetati üldhariduskooli õpitegevusi, mis eeldaksid katsetamist ning teadmiste üles ehitamist. Loe täpsemalt projekti materjali kohta ning tutvu koostatud materjaliga siin. Loe rohkem: www.tlu.ee/LEAD 

NAVI-HED (Navigating through digital challenges in home economics education - 05.2021-04.2023) eesmärgiks oli koguda üldhariduskoolide õpetajate häid praktikaid ning tutvustada neid partnerriikide kodunduse õpetajatele, omandamaks teadmised ja oskused digivahendite kasutamiseks distantsõppes õpilaste õppimist toetaval viisil. 
Projekti raames koostatud materjal annab õpetajatele ideid veebitundide korraldamiseks ja õppetöö läbiviimiseks erinevatel kodunduse temaatikatel nagu korrastustööd, toitumine, toiduvalmistamine, tarbimine jne. Erilist rõhku pöörati rühmatööde korraldamisele ning tagasisidestamisele veebitundides. Loe rohkem: www.tlu.ee/NAVI

pilt

Tuleviku insener-disainer

Tuleviku insener-disainer on kliimamuutuste teemaline õppeprogramm gümnasistidele üle Eesti. Programmi käigus kogevad noored erinevaid ameteid -  insener, loodusteadlane ja disainer, millised on nende tööpõhimõtted ning kuidas nad üksteist täiendavad. Programmis ühendavad erinevate valdkondade teadmised ja -oskused Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia. Programmi on oodatud noored, kelle jaoks üldhariduskooli ainekavad ei paku piisavalt väljakutseid ning kes sooviksid õppida lähemalt tundma nii inseneeria ja loodusteaduste kui ka disaini ja arhitektuuri valdkondi. Loe rohkem: https://taltech.ee/tehnoloogiakool/tuleviku-insener-disainer 

pilt

Loode-Eesti geopark

Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel loob Tallinna Ülikooli KEKO klaster Loode-Eestile geopargi strateegiat. Olemasolevatele andmetele tuginedes ja võimalike välitööde käigus on selgumas piirkonna tähtsaimad geoloogilised loodusmälestised, looduskultuurilised väärtused, ökosüsteemiteenused ja geotoit. Loode-Eesti loo jutustamisele lähenetakse ka läbi kohapärimuse ja legendide ning kohaliku toidu ja kommete väärtustamise ning esiletoomise. Töö tulemusena koostatakse Loode-Eesti geopargi arengustrateegia kuni aastani 2031.

pilt