Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis on matemaatikaoskusi uuritud peamiselt koolipsühholoogia uurimuste raames. Matemaatikapädevuse uuringute lehekülg koondab uuringuid, mis on tehtud täpsemalt seoses matemaatikapädevusega. Matemaatikapädevuse uurimise eesmärgiks on täpsustada matemaatikapädevust kui nähtust, teada saada, milline on Eesti õpilaste matemaatikapädevuse tase ning kuidas õpilaste arengut paremini toetada. Projekte on rahastanud Haridus- ja Teadusministeerium, TLÜ ja LTI uuringufondid ning Eesti Teadusagentuur. Projektide vastutavad töötajad on peamiselt olnud LTI psühholoogia suuna esindajad, kuid koostööd tehakse ka teiste instituutide, Haridus- ja Noorteametiga ning Turu ja Helsingi ülikooli teaduritega.

Matemaatika- ja lugemispädevuse testid 3. ja 6. klassile

Matemaatika- ja lugemispädevuse testid 3. ja 6. klassile koostati projekti “I ja II kooliastme üldpädevuste hindamisvahendite rakendamine põhikoolides: matemaatilise ja funktsionaalse kirjaoskuse hindamise pilootprojekt” raames (projekti periood 1.06.2019−28.02.2020). Eesmärgiks oli koostada elektroonsed lugemis- ja matemaatikapäedevuse testid 3. ja 6. klassile eesti ja vene keeles. Tänu sellele projektile on kõikidel Eesti õpetajatel võimalus kasutada matemaatika- ja lugemispädvuse teste 3. ja 6. klasside õpilaste oskuste ja teadmiste hindamiseks. Täpsem info valminud testide ning nende kasutamise kohta on kättesaadav Haridus- ja Noorteameti kodulehel. Projekti vastutavaks juhiks oli professor Aaro Toomela ning vastutavateks täitjateks Piret Soodla, Kaja Mädamürk ja Eliis Härma. 

Matemaatikapädevuse arengu hindamine põhikoolis

Matemaatikapädevuse arengu hindamine põhikoolis (projekti periood 1.02.2021-31.11.2022, vaata projekti ETISest) projektiga jätkati matemaatika- ja lugemispädevuse testide loomise projekti alusel matemaatikapädevuse arengu uurimist.  Eesmärgiks oli hinnata matemaatikapädevuse arengut kolmandast viienda klassini ja kuuendast kaheksanda klassini. Projekti tulemusel saab hinnata, mil määral oli tõusnud õpilaste matemaatikapädevuse tase, millised varasemad oskused ja teadmised ennustavad matemaatikapädevust viiendas ja kaheksandas klassis ning kuidas on lugemispädevuse areng seotud matemaatikapädevuse arenguga. Lisaks uuriti ka matemaatika õppimisega ning õppimisega üldisemalt seotud ärevust ja motivatsiooni. Projekti kaudu saadud tulemused annavad olulist infot selle kohta, kuidas õpilaste oskused arenevad ja millised võivad olla arengut soodustavad, aga ka takistavad tegurid. 

Projekti juhiks on LTI vanemteadur Kaja Mädamürk ning teisteks projekti peamisteks elluviijateks on LTI doktorandid Triinu Kilp-Kabel ja Hardi Sigus, lisaks aitasid projekti tegemistes kaasa ka teised TLÜ töötajad ja üliõpilased ning Turu Ülikooli teadurid. 
 

Matemaatikapädevuse arendamine põhikoolis: matemaatika kasutamine väljaspool klassiruumi

Matemaatikapädevuse arendamine põhikoolis: matemaatika kasutamine väljaspool klassiruumi (projekti periood 1.01.2022-31.12.2025) projektiga jätkatakse matemaatikapädevuse arengu hindamist kuuendast kaheksanda klassini. Projektis osaleb esimese projekti 3. klassi valim, kes projekti lõpuks lõpetab kaheksanda klassi. Lisaks koostatakse matemaatikapädevuse arendamiseks õppeprogramm seitsmendale klassile, et täpsemalt uurida matemaatikapädevuse toetamise viise ning pakkuda õpetajale kooliprogrammiga ühilduvat matemaatikapädevuse arendamise õppevahendit. Projekti tulemusel saab hinnata, kuidas arenevad õpilaste matemaatikapädevuse alaoskused ja motivatsioon ning millised matemaatikapädevuse profiilid ja arenguteed moodustuvad kolmandast kaheksanda klassini. Lisaks, milline mõju on matemaatikapädevuse sekkumisprogrammil õpilaste arengule võrreldes õpilastega, kes sekkumisprogrammis ei osale. 

Projekti vastutavaks juhiks on LTI vanemteadur Kaja Mädamürk ning teisteks projekti peamisteks elluviijateks on LTI doktorandid Triinu Kilp-Kabel ja Hardi Sigus, lisaks aitavad projekti tegemistes kaasa ka teised TLÜ töötajad ja üliõpilased ning Turu Ülikooli teadurid.