teadus

Riigiteadused

Akadeemiline suund näeb poliitikat ja valitsemist koostoimes ning mõjutatuna rahvusvahelisest, majanduslikust ja sotsiaalsest taustsüsteemist. See integratiivne lähenemine on kujundanud tervikliku riigiteaduste õpetamise ja teadusarendustegevuse kontseptsiooni.

Käesolevalt oleme juhtpartneriks H2020 Twinning projektis MIRNet, viime ellu PUT järeldoktorigranti (Dotsent T. Lauri), lisaks arvukalt tellijapõhiseid teenuslepinguid (Prof E. Terk, Lekt Sulev Lääne). Panustame Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli tegevustesse - selle raames korraldame kirjutamislaagreid, meetodikursuseid ning rahastame doktorantide ja juhendajate teadusmobiilsust. 

Oleme mitme rahvusvahelise teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPAcee, UACES – aktiivsed liikmed, meie teadustegevus on rahvusvaheliselt evalveeritud. Suuna teadustegevus on keskendub politoloogiale ja valitsemisele. Neis valdkondades pakume alus- ja rakendusuuringuid, arendusprojekte, konsultatsioone, analüüse ning koolitusi.

Oleme täitnud tellimusuuringuid Riigikantseleile, Riigikogule, Sise-, Justiits-, Haridus- ja Teadus-, Kultuuri- ning Keskkonnaministeeriumile, samuti mitmele omavalitsusele ning valitsusvälisele organisatsioonile.

Koordineerime eestikeelse võrgupõhise teadusajakirja Acta Politica Estica väljaandmist ning koostöös Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud inglisekeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Kontakt:

suunajuht professor Leif Kalev, Leif.Kalev@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Hariduspoliitika disain, kujundamine ja mõjud: oskuste režiimid ja nende väljakutsed Balti riikides (EduPolB3)

ETIS Triin Lauri 2020-2023
MIRNET Migratsiooni- ja integratsioonialaste teadusuuringute ja võrgustike ekspertteadmiste ühendamine

ETIS

Veeb

Raivo Vetik, Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Georg Sootla, Nikolai Kunitsõn, Katrina Koppel, Tõnis Saarts, Nawal Shaharvar 2019-2022

Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele

ETIS

Peeter Selg, Georg Sootla, Priit Suve, Benjamin Klasche

2017-2020
Õpiku ""Poliitika kujundamine ja analüüs“ kirjutamine ETIS Georg Sootla, Kersten Kattai, Leif Kalev 2016-2020
Legaalne ja protseduuriline informatsioon asüülitaotlejatele Euroopa Liidus ETIS Raivo Vetik 2016-2017
Multikultuursus, kultuuriline homogeensus ja sotsiaalkaitse Põhjamaade regioonis ja Eestis   Raivo Vetik 2016-2017

Riigid, kodanikud ja hargmaistumine

ETIS

Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Rein Ruutsoo

2015-2018

PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas

ETIS

Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang

2015-2018

Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring (ICCS) ETIS Anu Toots 2014-2017

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed

ETIS

Raivo Vetik, Maaris Raudsepp

2013-2017

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Sotsioloogia

Sotsioloogia suuna õppe- ja teadustöös on ühendatud 1988. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis prof Jüri Kruusvalli eestvedamisel tööd alustanud  ja paralleelselt Eesti Humanitaarinstituudis prof Mikko Lagerspetzi käe all käivitunud sotsioloogiaõppe traditsioonid ühelt poolt ning Eesti Teaduste Akadeemia pikaajaline ühiskonnateadusliku uurimistöö kogemus teiselt poolt. Sotsioloogia akadeemilise suuna tänane tegevus keskendub seniste uurimistraditsioonide edasiarendamisele sotsioloogia erinevates valdkondades. Praegune suunajuht prof Ellu Saar on oma eduka teadustegevusega pälvinud Eesti teaduspreemia (2014 ja 1987) ja noorte teadlaste preemia (1983).

Tallinna Ülikooli Sotsioloogiatudengid on olnud edukad üliõpilastööde konkurssidel ning mitmed neist on jätkanud akadeemilist teekonda. Kraadiõppe osas tehakse aktiivset koostööd Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudiga Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli raames, mille kaudu jõuavad doktorantideni erinevate külalisõppejõudude kursused.

Õppejõudude, tudengite ja kraadiõppurite uurimisteemade ring on lai:

  • Sotsioloogia klassikalisi teemasid esindavad haridus- ja noorsoouuringud, tööturg ja töö muutumine, sotsiaalne kihistumine ja sotsiaalne mobiilsus, perekonnauuringud. 

  • Uuematest küsimustest on meie teadlaste vaatluse all näiteks soouuringud, subkultuurid, kodanikuühiskond, eluasemestrateegiad. 

  • Eesti kui postsotsialistliku ühiskonna seisukohalt pakuvad TLÜ sotsioloogidele erilist huvi uurimisküsimused, mis seonduvad institutsioonide ja heaoluriigi poliitikatega, õiglusarusaamade kujunemisega või sellega, milline on etnilise mitmekesisusega kaasneva multikultuurilisuse ja ebavõrdsuse mõju ühiskonna sidususele."

     

Selline kirjusus annab iga uurimisküsimuse puhul hea võimaluse interdistsiplinaarseks lähenemiseks, mida uurimisprojektides sageli ka rakendatakse. Uurimistöösse kaasatud valdkondlik ekspertiis on rahvusvaheliste ja võrdlevate uuringute suunitlusega, mis võimaldab saavutada Eesti vajadustele vastavat ja seejuures võrdlevat konteksti arvestavat tulemust. Suuna teadus- ja arendustegevus on tihedalt seotud Eesti suurima sotsioloogia teaduskeskusega RASI (tänase nimetusega Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus), mis kujunes Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi osakonnast iseseisvaks üksuseks juba 1988. Suuna pinnalt koos Eesti demograafia keskuse ja Ühiskonnateaduste Instituudi riigiteadlastega on rajatud Interdistsiplinaarne eluteeuuringute tippkeskus. Koostöö fookuses on erinevate põlvkondade ja sotsiaalsete rühmade eluteede kujunemine, arvestades institutsionaalset ja sotsiaalset konteksti ning ühiskondade arengu rajasõltuvust. Tippkeskuse koostöö raames keskendutakse nii erinevatele elutee etappidele (noorus, keskiga, vanaduspõlv) kui ka eluvaldkondadele (pereelu, õpingud, töötee jne.).

Mitmed Tallinna Ülikooli sotsioloogid on Eesti sotsioloogide liidu liikmed ja vaheldumisi Tartu Ülikooliga korraldatakse regulaarseid Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentse.

Meie sotsioloogid on aktiivsed ka rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide töös, nt

Koos RASI ja riigiteaduste suunaga ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud inglisekeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse: 

Kontakt:

suunajuht Triin Roosalu, triin.roosalu@tlu.ee 

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Noorteseire 2016, 2017/18, 2019

ETIS

ETIS

ETIS

Airi-Alina Allaste, Marti Taru, Liisa Martma, Raili Nugin

2016-2020

Edendades elukestvat õpet ärksama ja kaasavama Euroopa heaks ETIS Ellu Saar, Triin Roosalu, Eve-Liis Roosmaa 2016-2019
Kutsehariduse muutuv olemus ja roll Euroopas ETIS

Ellu Saar, Triin Roosalu, Eve-Liis Roosmaa, Jelena Helemäe

2016-2018
Vabaühenduste Fondi programmi tulemuste mõju analüüs ETIS Triin Roosalu 2016

Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis

ETIS

Ellu Saar, Marge Unt, Jelena Helemäe, Marii Paškov, Eve-Liis Roosmaa, Kadri Täht, Rein Vöörmann

2015-2020

COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides

ETIS

Marge Unt, Triin Roosalu

2015-2019
Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad ETIS

Marge Unt, Jelena Helemäe, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa, Margarita Kazjulja, Kadri Täht, Marti Taru

2015-2018
Kultuuriline muutus energiasäästlikkuse eeldusena: uuringu II faas ETIS Triin Roosalu, Maaris Raudsepp 2015-2016

COST Interdistsiplinaarsus uuringu kavandamises ja rahastamistsüklites (INTREPID)

ETIS

Liis Ojamäe

2014-2019

Interdistsiplinaarne terviklähenemine füsioloogilise sünnituse ja sünni mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks (BIRTH)

ETIS

Triin Roosalu, Kristiina Uriko, Kadri Aavik, Heili Einasto

2014-2018

Noorte heaolu mõõtmine (MYWeB) ETIS Marge Unt 2015-2016

Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus

ETIS

Triin Roosalu

2013-2016

Haridus kui elukestev protsess – haridusteede võrdlus kaasaegsetes ühiskondades eduLIFE

ETIS

Ellu Saar, Kadri Täht, Marge Unt, Eve-Liis Roosmaa, Jelena Helemäe, Rein Vöörmann

2011-2016

Õigusteadus

Õiguse akadeemiline suund on keskendunud siseriikliku, rahvusvahelise, Euroopa ja inimõiguste alasele teadustööle. Õppe- ja teadustegevuse edendamisel lähtutakse eeldusest, et õigusharidusel on määrav roll riigi õiguspoliitikas, sest õigusharidus valmistab ette spetsialiste nii kehtiva õiguse kohaldamiseks, kui ka õigusruumi tunnetamiseks ja muutmiseks lähtuvalt sotsiaalsest vajadusest. Akadeemiline suund lähtub teaduspõhise õpetamise nõudest, mis eeldab osalemist praktilise õiguspoliitika väljatöötamises ning rahvusvahelistes teadusalastes võrgustikes. Õiguse suuna eestvedamisel anname välja teadusajakirjasid East European Yearbook on Human Rights ja East West Studies (ETIS 1.2).

Kontakt:

suunajuht  Lehte Roots lehte.roots@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

GDHRNet, Global Digital Human Rights Network  (Euroopa komisjon, COST Open Call Collection OC-2019-1 )

ETIS Mart Susi, Tiina Pajuste 2020-2024
TRAIL. Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law (Euroopa Komisjon, JUST-AG-2019 ) ETIS Mart Susi, Aare Kruuser, Heiki Lindpere, Mari-Liis Linkholm 2020-2021

HURMUR. Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset

ETIS

VEEB

Mart Susi, Tiina Pajuste, Phillip Webb Graves 2016-2019

ArtLex, Network ARTLEX/2016 (Nordplus Higher Education 2016)

ETIS Tiina Pajuste 2016-2017

Rahvusvahelise uurimisprojekti “Europäische Justizgeschichte des 19. und 20. Jahrhundert” konverentsi (edaspidi „Konverents“) korraldamiseks ja Konverentsi teemaliste teaduskogumike avaldamiseks

ETIS Peeter Järvelaid 2016-2017
LAWMEDIA NETWORK 2015

ETIS

VEEB

Mart Susi, Tiina Pajuste, Ozgur Baykara 2015-2016

Läti iseseisvuse taastamise kogemus, õppetunnid ja rahvusvaheline tähendus: ajaloolised, poliitilised ja legaalsed aspektid

ETIS Peeter Järvelaid 2014-2015

Balti-Saksa kultuurisuhted uusajal (16.-19. sajandil): meedis, institutsioonid ja osalised

ETIS Peeter Järvelaid 2014-2015

Läänemere piirkonna legaalne ja poliitiline olukord enne ja pärast I Maailmasõda (1917-1922)" konverentsi korraldamine. Riia, Läti

ETIS Peeter Järvelaid 2014

Juriidiliste institutsioonide ajalugu 19. sajandil

ETIS Peeter Järvelaid 2013-2015

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud

Rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suund pakub tudengitele ja õppejõududele võimalust uurida mitmeid seotud ülemaailmseid protsesse, mis kujundavad meie tänapäevase maailma. Suund toetab kriitilist mõtlemist, kuidas maailm on seotud ning millised on suhted ja protsessid, mis seda mõjutavad. Liikudes edasi traditsioonilisest riigipõhisest rahvusvaheliste suhete mudelist, vaatleb see riikideüleseid protsesse, mis suhtlevad kohaliku kontekstiga läbi inimeste, kaupade ja informatsiooni voogude. 

Suund toetab süvitsi uuringuid ning õpinguid, mis puudutavad maailma erinevaid valdkondi nagu rahvusvahelised suhted, aga ka maailmaüleste protsesside majanduslikke, sotsiaalseid ja julgeolekupoliitilisi aspekte. Fookuses on globaalsete protsesside suhestumine kohalike poliitikate ja kohaliku kontekstiga.

Kontakt:

suunajuht Birgit Poopuu Birgit.Poopuu@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti nimetus, lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

ProVaHealth. Toote valideerimine tervise valdkonnas, Euroopa Komisjon, NTERREG programm. 

ETIS

Veeb

Katri-Liis Lepik, Merle Krigul 2017-2020
PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas ETIS Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang 2015-2018

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

ETIS

Abel Polese

2013-2017

INTERREG IV A Programmi 2007-2013 Projekt "Helsingi ja Tallinna transpordiühendused ja planeerimisstsenaariumid" ETIS Erik Terk 2011-2012

Interreg IV Programm 2007-2013 Project Teenusedisain

ETIS

Erik Terk

2009-2012

Sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse suuna teadus- ja arendustegevus keskendub erinevatele teemadele, mis on muuhulgas seotud sotsiaalkaitse võtmevaldkondadega−sotsiaaltöötaja professionaalne areng ja professionaalsus, sotsiaalne kaitse ja sotsiaalpoliitika Eestis ja Euroopas, eakate poliitika ja gerontoloogiline sotsiaaltöö, laste hoolekanne ja lastekaitse, deinstitutsionaliseerimine ja kogukonnatöö, rahvastikuareng ja rahvastikupoliitka, sotsiaalne ettevõtlus ja innovatsioon ning sotsiaalpedagoogika alased teemapüstitused. Teadus- ja arendustegevuse laialdane teemavalik võimaldab viia läbi uuringuid ja projekte, mis tugevdab sotsiaaltöö valdkonna arenguid ja praktikaid, mis toetavad haavatavate indiviidide ja kogukondade heaolu edendamist

Lähtuvalt suuna fookusvaldkondadest on  teadus- ja arendustegevus suunatud eelpool nimetatud põhitegevuse arendamiseks ning nendega on seotud järgnevad projektid: 

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse:

Laste ja perede uurimisgrupi tegevust tutvustav info on kättesaadav SIIT.

Kontakt:

suunajuht professor Karmen TorosKarmen.Toros@tlu.ee

teadusassistent Triin Kübar, Triin.Kubar@tlu.ee

Teadusarendusprojektid

Projekti nimetus ja lühikirjeldus

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

DigiGen. Tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. Rahastaja: Euroopa Komisjon, H2020

ETIS

VEEB

Merike Sisask, Gertha Teidla-Kunitsõn, Katrin Tiidenberg, Karmen Toros, Ingrid Sindi

2020-2022
SHIINE. „Multi-disciplinary innovation for social change“ Euroopa Komisjon, COST programm

ETIS

VEEB

Katri-Liis Lepik, Zsolt Bugarszki, Mari-Liis Jakobson, Audrone Urmanaviciene 2019-2023
Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates. Rahastaja: ETAg PUT stardigrant

ETIS

VEEB

Karmen Toros, Ingid Sindi, Anne Tiko, Rafaela Lehtme 2019-2022

Lapse ja pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisse lastekaitsetöös: kliendi perspektiivi uurimus ja täienduskoolitus (Rahastaja: Sotsiaalministeerium, HMN)

ETIS Karmen Toros, Ingrid Sindi, Anne Tiko, Rafaela Lehtme 2019

YOUNG-IN, Noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused (Euroopa Komisjon COST)

ETIS

VEEB

Anu Toots, Triin Lauri, Luule Sakkeus, Marge Unt 2018-2022

Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine (Rahastaja: Sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ 2014-2020.2.02.002.01.15-0003 kaudu)

ETIS Karmen Toros, Ingrid Sindi, Kersten Kattai, Marju Medar, Kiira Gornischeff, Koidu Saia 2018-2019

CoSIE. Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

 

ETIS

Veeb

Vunkimano

Lisainfo

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Karmen Toros, Ingrid Sindi, Katri-Liis Reimann, Koidu Saia 2017-2020

ACCOMPLISSH. Arendades koosloomet ühise sotsiaalteaduste mõjude platvormi kaudu

ETIS

VEEB

Zsolt Bugarszki, Scott Abel, Karmen Toros

2016-2019

Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest ETIS Karmen Toros, Anne Tiko, Piret Kangur, Egle Välba 2016

ACCESS. Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (Rahastaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic programm )

ETIS

VEEB

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Anne Tiko 2015-2017

Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks (Rahastaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic programm.) 

ETIS

Lisainfo

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Anne Tiko

2015-2017

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel 

ETIS

Marju Medar, Zsolt Bugarszki, Karin Hanga, Koidu Saia, Kersti Kriisk, Dagmar Narusson, Indrek Sooniste, Mart Susi

2015

Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele 

ETIS

Marju Medar, Maie Alas, Hele Leek-Ambur, Kaja Tampere, Esta Kaal, Koidu Saia, Zsolt Bugarszki, Airi Värnik, Merike Sisask, Aino Kiis, Karmen Toros, Mare Leino, Sirje Vaask

2014-2015

Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele

ETIS

Marju Medar, Lauri Leppik, Dagmar Narusson, Karin Hanga, Koidu Saia

2012-2013

Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes

ETIS

Lauri Leppik, Taimi Tulva, Virve-Ines Laidmäe

2009-2011